بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyed Mohammad Javad Razmi


موارد یافت شده: 75

1 - The Relationship between Government Size and Happiness (چکیده)
2 - The role of stock markets in the US, Europe, and China on oil prices before and after the COVID-19 announcement (چکیده)
3 - بررسی وود دام فقر تغذیه‌محور در سکونتگاه‌های غیررسمی شهر مشهد: مطالعه‌ موردی محله شهید قربانی (چکیده)
4 - تحلیل تأثیر مؤلفه‌های کیفیت نظارت مالی بر ریسک صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری در سهام ایران با الگوی رگرسیون چندک داده‌های تابلویی (چکیده)
5 - تحلیل تأثیر کیفیت نظارت مالی بر ریسک اعتباری بانک‌های ایران با روش رگرسیون کوانتایل پانل (چکیده)
6 - بررسی نظریه ریسک مخاطره) در اقتصاد اسلامی با رویکرد فقهی (چکیده)
7 - The Indirect Effects of Oil Price on Consumption Through Assets (چکیده)
8 - بررسی تأثیر سرمایه انسانی و تحقیق بر رشد اقتصادی در عراق (چکیده)
9 - The Role Of Institutional Conditions In The Impact Of Economic Growth On Poverty (چکیده)
10 - بررسی تاثیر آموزش بر نابرابری درآمد با استفاده از رهیافت پانل آستانه ای (چکیده)
11 - Investigating the effects of energy price index on technical environmental efficiency in Iran (چکیده)
12 - تعیین پرتفوی بهینه سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در ایران (چکیده)
13 - بررسی اثر مالیات سبز بر مصرف انرژی‌های فسیلی (بنزین، گاز طبیعی و نفت کار) در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) (چکیده)
14 - The Role of Institutional Conditions in the Impact of Economic Growth on Income Inequality (چکیده)
15 - کمک های خارجی و توسعه افغانستان بعد از خروج طالبان (چکیده)
16 - THE EFFECTS OF EXTERNAL UNCERTAINTIES AGAINST MONETARY POLICY UNCERTAINTY ON IRANIAN STOCK RETURN VOLATILITY USING GARCH-MIDAS APPROACH (چکیده)
17 - The relationship between women’s education and human development (چکیده)
18 - The impact of US monetary policy uncertainties on oil and gas return volatility in the futures and spot markets (چکیده)
19 - بررسی اثر مالیات سبز بررشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران باکاربرد روش تعادل عمومی قابل محاسبه پویای بازگشتی (RDCGE) (چکیده)
20 - بررسی تاثیر شوک سیاست پولی آمریکا بر تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از رهیافت GVAR (چکیده)
21 - The Effect of Public and Private Health Expenditures on Life Expectancy in Different Countries: Using Panel Data Model (چکیده)
22 - The relationship of renewable energy consumption to stock market development and economic growth in Iran (چکیده)
23 - ثر نابرابری بر رشد از کانال سرمایه‌انسانی: مطالعه موردی ایران (چکیده)
24 - تدوین قواعد بهینه مالی برای تخصیص درآمدهای نفتی کشور با تاکید بر نقش تثبیتی صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی (چکیده)
25 - مقایسه تطبیقی توزیع منافع بین طرفین قراردادهای نفتی بیع متقابل، مشارکت در تولید و قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC): مطالعه موردی میادین نفتی سروش و نوروز (چکیده)
26 - The Comparative Effect of Air Pollution Caused by Greenhouse Gases Emissions on the Health of Men and Women in the Upper Middle- Income Countries (چکیده)
27 - تکانه‌های نفتی و پویایی‌های صندوق توسعه ملی؛ رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) کینزین‌های جدید (چکیده)
28 - تاثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران: بازبینی نقش سرمایه انسانی (چکیده)
29 - تخصیص بهینه درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی: تحلیل بهینه یابی پویا (چکیده)
30 - بررسی نرخ وصول در قرار دادهای مشارکتی و بازده ثابت با استفاده از نظریه بازیها (چکیده)
31 - Modeling the Effective Factors on Bank Loans Default Rate UsingDelphi, SEM and Tobit Techniques (Evidence from Iran) (چکیده)
32 - بررسی مقایسه ای تاثیر گازهای گلخانه ای بر سلامت مردان و زنان در کشورهای منتخب: کاربرد الگوی داده های تابلویی (چکیده)
33 - بررسی تأثیر توسعه مالی در بخش صادرات بر نابرابری درآمد در ایران (چکیده)
34 - تاثیر آموزش عالی زنان بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو اوپک و شمال آفریقا (چکیده)
35 - Investigating the effect of education on women's entrepreneurship (چکیده)
36 - تحلیل حقوق مالکیت در پرتو الگوی نهادی استرم و دلالت‌های آن برای خط‌ مشی‌‌گذاری عمومی (چکیده)
37 - ارزیابی شهرستان های استان خراسان رضوی بر اساس شاخص های توسعه پایدار (چکیده)
38 - THE RELATIONSHIP BETWEEN WOMEN’S EDUCATION AND HUMAN DEVELOPMENT (چکیده)
39 - تأثیر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی در چهار گروه کشورهای با توسعه انسانی خیلی بالا، بالا، متوسط و پایین (چکیده)
40 - A survey of the effect of trade openness size on inflation rate in Iran using ARDL (چکیده)
41 - عوامل اقتصادی واجتماعی موثربرتوسعه پایدار باتاکید برشاخصهای حکمرانی درکشورهای صادرکننده نفت دردوره زمانی 2008-1996 (چکیده)
42 - بررسی اثرات متقابل نابرابری درآمدی و اعتمادبا استفاده از الگوی داده‌های تابلویی (چکیده)
43 - بررسی اثرات متقابل سرمایه انسانی و اجتماعی در منتخبی از کشورهای اسلامی: روش پانل دیتا (چکیده)
44 - Investigating the interactions between income inequality and social capital: using panel data pattern (چکیده)
45 - Effect of Income Inequality on Health Status in a Selection of Middle and Low Income Countries (چکیده)
46 - بررسی رابطه بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی در استانهای ایران (چکیده)
47 - STUDYING IRAN`s TOURISM INDUSTRY POSITION IN MIDDLE-EAST USING TOURISM DEVELOPMENT INDICATORS AND TOPSIS METHOD (چکیده)
48 - تعیین و رتبه بندی سرمایه اجتماعی در استانهای ایران با استفاده از روش غیر مستقیم (چکیده)
49 - رابطه سرمایه اجتماعی و پذیرش مالیاتی، نقش میانجی گر اخلاق مالیاتی (چکیده)
50 - How Political Indices Affect The Shadow Economy (چکیده)
51 - Study of the Firms Size Effect on Their Efficiency Based on DEA Approach (چکیده)
52 - خوانشی نهادی از نقشه راه سیاستگزاری در حقوق مالکیت: مطالعه موردی صنعت نفت ایران (چکیده)
53 - نقش مؤسسات آموزشی و فرهنگی بر توسعه انسانی ایران و ژاپن (چکیده)
54 - ارزیابی کارایی صنعت خودرو با استفاده از داده های تلفیقی (چکیده)
55 - A Study of the Effect of Social Capital on Human Development in Islamic Countries (چکیده)
56 - The Effect of Trade Openness and Economic Freedom on Economic Growth: the Case of Middle East and East Asian Countries (چکیده)
57 - Institutional Quality and Underground Economy of 51 OIC Member Countries (چکیده)
58 - الزامات تحقق حکمرانی خوب برای دستیابی به توسعه انسانی (چکیده)
59 - The Relationship between the Foreign Direct Investment and Banking Industry (چکیده)
60 - بررسی آثار آزادسازی تجاری بر توسعه مالی در گروه کشورهای در حال توسعه منتخب بااستفاده از داده های تابلویی (چکیده)
61 - The relationship between Women s Empowerment and HDI in Islamic countries (چکیده)
62 - بررسی تاثیر حاکمیت قانون و کنترل فساد بر پایداری در کشورهای صادر کننده نفت (چکیده)
63 - بررسی رابطه بهره و نرخ تورم در ایران (چکیده)
64 - Reviewing the Effect of Trade Openness on Human Development (چکیده)
65 - Investigating the Effect of Government Health Expenditure on HDI in Iran (چکیده)
66 - FDI determinants and oil effects on foreign direct investment: evidence from Islamic countries (چکیده)
67 - A Review of the Effect of Social Capital on Human Development in Iran (چکیده)
68 - Study of the Relationship between Economic Growth and Income Distribution (A case study in Iran during the period 1971-2007) (چکیده)
69 - HUMAN DEVELOPMENT AND GENDER INEQUALITY IN ORGANIZATION OF ISLAMIC CONFERENCE (OIC) MEMBER COUNTRIES (چکیده)
70 - اهمیت عوامل ارادی وغیر ارادی بر ترک شغل خود اشتغالان و دستمزد بگِیران در ایران (چکیده)
71 - بررسی رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد (چکیده)
72 - بررسی رابطه بین تجارت بین الملل و رشد اقتصادی با استفاده از شاخص حکمرانی خوب (چکیده)
73 - رابطه علی توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران (چکیده)
74 - HUMAN DEVELOPMENT AND GENDER INEQUALITY IN ORGANIZATION OF ISLAMIC CONFERENCE (OIC) MEMBER COUNTRIES (چکیده)
75 - تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا (بررسی علّی) (چکیده)