بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: شایستگی


موارد یافت شده: 32

1 - تدوین مدل نظری راهبردها و پیامدهای به کارگیری منابع انسانی شایسته در ادارات تربیت بدنی دانشگاههای سراسر کشور (نظریه زمینه ای) (چکیده)
2 - توسعه رهبری آموزشی: الگوها، روش ها و اثرات توسعه حرفه ای مدیران مدارس (چکیده)
3 - ابعاد مدل شایستگی مدیران آموزشگاهی (چکیده)
4 - دامهای فرهنگی فراروی توسعه شایستگی ها در مدیریت آموزشی (چکیده)
5 - طراحی محیط های یادگیری کل نگر؛ بدیل مناسب برای پرورش شایستگی حرفه ای مدرسان (چکیده)
6 - طراحی مدل و اولویت‌بندی ابعاد شایستگی مدیران‌ حسابرسی داخلی: رویکرد ترکیبی (چکیده)
7 - روشی برای ارزیابی کمی درجه شایستگی جزء صفحه خمشی (چکیده)
8 - آموزش و توسعه منابع انسانی به عنوان یک رشته دانشگاهی: تجربیات گذشته و چشم‌اندازهای آینده (چکیده)
9 - شکوفایی معلمان شهر تهران و متغیرهای جمعیت‌شناختی اثرگذار بر آن (چکیده)
10 - مدل یابی ساختاری الگوی شایستگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها منطبق بر فرهنگ اسلامی (چکیده)
11 - طراحی الگوی شایستگی مدرسان صنعت خودروسازی (چکیده)
12 - طراحی برنامه آموزشی مدیران دانشگاه فردوسی مشهد بر مبنای رویکرد شایستگی (چکیده)
13 - ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامه شایستگی‌های مربیان ورزشی (چکیده)
14 - ساخت و اعتباریابی مقیاس نیاز پژوهشی معلمان مقطع متوسطه شهر مشهد براساس نظریه خودتعیین‌گری (چکیده)
15 - ارزیابی میزان هم خوانی برنامه های درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده دوره دوم ابتدایی در پرورش شایستگی های پژوهشی (چکیده)
16 - طراحی مدل شایستگی های پژوهشی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی ایران (چکیده)
17 - اثربخشی آموزش شایستگی هیجانی بر افزایش دانش هیجانی، تنظیم هیجانی و کاهش پرخاشگری کودکان بی¬سرپرست و بد¬¬سرپرست (چکیده)
18 - توسعه شایستگی های کارآموزان فنی و حرفه ای از طریق کاربست رویکرد کل نگر مبتنی بر مدل چهارمولفه ای(4C/ID) (چکیده)
19 - مدلی برای طراحی و ارزیابی شایستگی های شغلی دانشکاران: موردکاوی مشاغل (چکیده)
20 - تعیین وضعیت قابلیت های چابکی سازمانی در صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با رویکرد فازی (چکیده)
21 - اثربخشی مدل طراحی آموزشی چهار مولفه ای در بهبود واکنش و یادگیری کارکنان صنعت خودروسازی (چکیده)
22 - طراحی و تبیین الگویی مبتنی بر تحلیل تشخیصی چند متغیری به منظور پیش بینی چابکی شرکتها (چکیده)
23 - ارایه مدل شایستگی مدیران شعب در سیستم بانکی (چکیده)
24 - مدیران مقاله و شایستگی های آن ها (چکیده)
25 - نیازسنجی شایستگی‌های حرفه‌ای هنرآموزان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای بر مبنای مدل بوریچ و مدل تحلیل کوآدرانت (چکیده)
26 - راهبردهای مدیریت اثربخش برای مدیران تازه کار در سازمان های دولتی ایران (چکیده)
27 - توسعه مدیریت مبتنی بر شایستگی (چکیده)
28 - واکاوی ابعاد و مولفه های مدل شایستگی های مدیران در سیستم بانکی (یک رویکرد کیفی) (چکیده)
29 - نقش نیاز های خود تعیین گری (خود مختاری، شایستگی و ارتباط) در علاقه یادگیرندگان به تداوم یادگیری الکترونیکی (چکیده)
30 - برنامه درسی مبتنی بر شایستگی رویکردی فرو گذارده در تدوین برنامه درسی ملی (چکیده)
31 - نقش بالنده سازی کارکنان در بهبود اعتماد متقابل آنان به مدیران (چکیده)
32 - مدل طبقه بندی شایستگی مرتع برای چرای گوسفند در البرز مرکزی، اردستان و زاگرس ایران (چکیده)