بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Majid Pakizeh


موارد یافت شده: 113

1 - Hydrophobic ZSM-5/styrene-butadiene-styrene (SBS) membrane for the removal of pyridine from aqueous solutions via pervaporation (چکیده)
2 - Preparation and characterization of PPO/PS porous membrane for desalination via direct contact membrane distillation (DCMD) (چکیده)
3 - A new route for ZIF-8 synthesis and its application in MMM preparation for toluene removal from water using PV process (چکیده)
4 - Toluene/water separation using MCM-41/ PEBA mixed matrix membrane via pervaporation process (چکیده)
5 - Nano‐Modification of the Polyvinyl Alcohol/Organic Acid‐Modified Polyvinylidene Fluoride Thin‐Film Composite Membrane and Its Application in the Nanofiltration Process (چکیده)
6 - Assessment of Structural and Separation Properties of a PVDF/PD Composite Membrane Incorporated with TiO2 Nanotubes and SiO2 Particles (چکیده)
7 - Preparation and characterization of polyzwitterionic hydrogel coated polyamide‐based mixed matrix membrane for heavy metal ions removal (چکیده)
8 - Effect of silica nanotubes on characteristic and performance of PVDF nanocomposite membrane for nitrate removal application (چکیده)
9 - Gas permeation properties of cellulose acetate/silica nanocomposite membrane (چکیده)
10 - Preparation and characterization of a nanoclay/PVA/PSf nanocomposite membrane for removal of pharmaceuticals from water (چکیده)
11 - Study of Separation Behavior of Activated and Non-Activated MOF-5 as Filler on MOF-based Mixed-Matrix Membranes in H2/CO2 Separation1 (چکیده)
12 - Preparation and characterization of new PA-MOF/PPSU-GO membrane for the separation of KHI from water (چکیده)
13 - Preparation and characterization of TiO2/Pebax/(PSf‐PES) thin film nanocomposite membrane for humic acid removal from water (چکیده)
14 - The effect of preparation parameters on performance of polyvinyl alcohol thin‐film composite membrane: Experimental study, modeling, and optimization (چکیده)
15 - Preparation and characterization of a PVA/PSf thin fi lm composite membrane after incorporation of PSSMA into a selective layer and its application for pharmaceutical removal (چکیده)
16 - Study the effects of Cloisite15A nanoclay incorporation on the morphology and gas permeation properties of Pebax2533 polymer (چکیده)
17 - Development of a new nanofiltration membrane for removal of kinetic hydrate inhibitor from water (چکیده)
18 - Separation of oil/water emulsion using a new PSf/pebax/F-MWCNT nanocomposite membrane (چکیده)
19 - Modeling of gas permeation through mixed matrix membranes using a comprehensive computational method (چکیده)
20 - بررسی میزان بارگذاری نانورس کلویسیت A15 بر عملکرد جداسازی رنگهای مستقیم از محلول های آبی توسط غشاهای زمینه مختلط PES/Cloisite15A (چکیده)
21 - بهبود خواص ضدگرفتگی غشای پلی اترسولفون توسط نانو ورقه های خاک رس کلویسیت A15 در فیلتراسیون پسابهای رنگی (چکیده)
22 - The Effect of highly dispersed oxidized multi-walled carbon nanotubes on the performance of PVDF/PVC ultrafiltration membrane (چکیده)
23 - The effect of functionalized MWCNT and SDS on the characteristic and performance of PAN ultrafiltration membrane (چکیده)
24 - Experimental study of the effect of zeolite 4A treated with magnesium hydroxide on the characteristics and gas‐permeation properties of polysulfone‐based mixed‐matrix membranes (چکیده)
25 - Synthesis, characterization and gas permeation study of ZIF-11/Pebax® 2533 mixed matrix membranes (چکیده)
26 - Experimental Investigation of Arsenic (III, V) Removal from Aqueous Solution Using Synthesized α- Fe2O3 / MCM-41 Nanocomposite Adsorbent (چکیده)
27 - An Experimental Study of H2 And CO2 Adsorption Behavior of C-MOF-5 And T-MOF-5: A Complementary Study (چکیده)
28 - A detailed study on adsorption isotherms of Hg(II) removal from aqueous solutions using nanostructured sorbent ZnCl2-MCM-41 (چکیده)
29 - مروری بر روش های تصفیه پساب های روغنی با تأکید بر روش های غشایی (چکیده)
30 - The effect of functionalized SiO2 nanoparticles on the morphology and triazines separation properties of cellulose acetate membranes (چکیده)
31 - The effect of chemical modification of SiO2 nanoparticles on the nanofiltration characteristics of polyamide membrane (چکیده)
32 - The role of tetragonal-metal-organic framework-5 loadings with extra ZnO molecule on the gas separation performance of mixed matrix membrane (چکیده)
33 - Removal of triazines from water using a novel OA modified SiO2/PA/PSf nanocomposite membrane (چکیده)
34 - Removal of Pb(II) from aqueous solution by mesoporous silica MCM-41 modified by ZnCl2: kinetics, thermodynamics, and isotherms (چکیده)
35 - بررسی برخی از روشهای دستیابی به توزیع اندازه حفرات جامدات متخلخل وتعیین روش مناسب برای چهار جاذب پرکاربرد صنعتی (چکیده)
36 - Properties and ultrafiltration efficiency of cellulose acetate/organically modified Mt (CA/OMMt) nanocomposite membrane for humic acid removal (چکیده)
37 - Separation of C3H8 and C2H6 from CH4 in polyurethane–zeolite 4Å and ZSM-5 mixed matrix membranes (چکیده)
38 - شبیه سازی، طراحی تجهیزات و برآورد اقتصادی فرآیند تولید پلی وینیل کلرید (چکیده)
39 - Experimental study on mercury ions removal from aqueous solution by MnO2/CNTs nanocomposite adsorbent (چکیده)
40 - Mixed matrix membranes incorporated with cubic-MOF-5 for improved polyetherimide gas separation membranes: Theory and experiment (چکیده)
41 - Kinetic and thermodynamic studies of Hg(II) adsorption onto MCM-41 modified by ZnCl2 (چکیده)
42 - Preparation and characterization of UZM-5/polyamide thin film nanocomposite membrane fo rdewaxing solvent recovery (چکیده)
43 - Optimization of preparation conditions of polyamide thin film composite membrane for organic solvent nanofiltration (چکیده)
44 - طراحی و مدلسازی ریاضی سیستم آب شیرین کن چند مرحله ای با قابلیت کاربرد در نیروگاه بخاری و صنایع مشابه (MED) (چکیده)
45 - Development of a novel thin film composite membrane by Interfacial polymerization on polyetherimide/ modified SiO2 support for organic solvent nanofiltration (چکیده)
46 - The effects of washing and drying on the crystal structure and pore size distribution (PSD) of Zn4O13C24H12 framework (IRMOF-1) (چکیده)
47 - Preparation, characterization and gas permeation study of PSf/MgO nanocomposite membrane (چکیده)
48 - مطالعه و بررسی وضعیت ذخیره سازی گاز طبیعی در مخازن زیر زمینی ایران و جهان (چکیده)
49 - Effect of solvent type on the morphology and gas permeation properties of polysulfone–silica nanocomposite membranes (چکیده)
50 - Study of Hg(II) species removal from aqueous solution using hybrid ZnCl2-MCM-41 adsorbent (چکیده)
51 - Synthesis and characterization of modified UZM-5 as adsorbent for nitrate removal from aqueous solution (چکیده)
52 - Modification of PSf Membrane Nanostructure Using Different Fabrication Parameters and Investigation of the CO2 Sepration Properties of PDMS-Coated PSf Composite Membranes (چکیده)
53 - Hydrogen recovery from Tehran refinery off-gas using pressure swing adsorption, gas absorption and membrane separation technologies: Simulation and economic evaluation (چکیده)
54 - طراحی و ساخت تبخیر کننده ی خورشیدی همراه با آیینه های متمرکز کننده ی نور (چکیده)
55 - Preparation and characterization of dimethyldichlorosilane modified SiO2/PSf nanocomposite membrane (چکیده)
56 - Performance Comparison of Different Separation Systems for H2 Recovery from Catalytic Reforming Unit Off‐Gas Streams (چکیده)
57 - مطالعه خواص جداسازی گازهای هیدروکربنی- با استفاده از غشاهای پلی یورتان بر پایه پلی تترا متیل گلایکول (چکیده)
58 - Separation of hydrocarbons from methane by polyurethane rubber membrane on the base of polytetramethylene mglycol(PTMG) (چکیده)
59 - تعیین معیارهای کمی به منظور امکان تجاری سازی تکنولوژی غشایی برای پالایشگاه های گاز کشور (چکیده)
60 - سنتز نانوذرات سیلیکات1 و بررسی تاثیر تعداد مرحله های جوانه نشانی روی پایه های جوانه نشانی شده برای ساخت غشای زئولیتی با کیفیت بالا (چکیده)
61 - کاربرد مدلهای تراوایی در مدلسازی ریاضی فرآیند دی هیدروژناسیون سیکلوهگزان در راکتور غشایی زئولیتی نانوساختار (چکیده)
62 - Prediction of MEUF process performance using artificial neural networks and ANFIS approaches (چکیده)
63 - Optimization of lead removal from aqueous solution by micellar-enhanced ultrafiltration process using Box-Behnken design (چکیده)
64 - Sol–Gel Synthesis of Alumina–Titania Nanostructure Membrane: Preparation and Characterization (چکیده)
65 - ترسیم مرزهای اقتصادی بین تکنولوژی های آمین، غشایی و ترکیبی در شیرین سازی گاز طبیعی (چکیده)
66 - Using TSWEET Process Simulator to Optimization of Sulfur Recovery Unit (چکیده)
67 - بهینه سازی سیستم های غشایی و ترکیبی به منظور شیرین سازی گاز طبیعی (چکیده)
68 - Experimental Study of Lactose Hydrolysis and Separation in Continuous Stirred Tank -Ultrafiltration Membrane Reactor (چکیده)
69 - مقایسه فنی اقتصادی روش های خط لوله و هیدارت به عنوان راه کارهای انتقال گاز طبیعی در داخل کشور (چکیده)
70 - مقایسه فنی اقتصادی روشهای CNG ,GTL ,LNG, NGH به عنوان راه های جدید انتقال گاز طبیعی (چکیده)
71 - CO2 and H2 selectivity properties of PDMS/PSf membrane prepared at different conditions (چکیده)
72 - Effect of H2S Concentration on the Reaction FurnaceTemperature and Sulphur Recovery (چکیده)
73 - زئولیت ها: روش های ساخت، کاربرد و چشم انداز آینده (چکیده)
74 - Fabrication or preparation and characterization of new modified MCM-41/PSf nanocomposite membrane coated by PDMS (چکیده)
75 - An investigation of reaction furnace temperatures and sulfur recovery (چکیده)
76 - Fuzzy modeling and simulation for lead removal using micellar-enhancedultrafiltration (MEUF) (چکیده)
77 - CO2 separation using PDMS- ZSM5 zeolite composite membrane (چکیده)
78 - Synthesis and Characterization of Novel Modified SBA-15/PSF Nanocomposite Membrane Coated by PDMS for Gas Separation (چکیده)
79 - Effect of Synthesis Parameters on Structural Characteristics of Polysulfone Membrane and its Gas Separation Properties (چکیده)
80 - Effect of some Parameters on the Reaction Furnace Temperature in Different Concentrations of Oxygen (چکیده)
81 - Gas Transport Behavior of Novel Modified MCM-48/ Polysulfone Mixedmatrix membrane Coated by PDMS (چکیده)
82 - An Investigation on Effects of Catalytic Bed Temperature, Tailgas Ratio and Type of Catalytic Bed on the Sulphur Recovery UsingTSWEET® Process Simulator (چکیده)
83 - Application of experimental design approach and artificial neural network (ANN) for the determination of potential micellar-enhanced ultrafiltration process (چکیده)
84 - تعیین معیارهای کمی به منظور امکان تجاری سازی تکنولوژی غشایی برای پالایشگاه های گاز کشور (چکیده)
85 - بهینه سازی سیستم های غشائی و ترکیبی به منظور شیرین سازی گازهای ایران (چکیده)
86 - ساخت و تعیین مشخصات غشای نانوکامپوزیت پلی سولفون/MCM-41 برای جداسازی گازها (چکیده)
87 - بررسی تاثیر نقطه جوش انعقادکننده ها و دمای حمام انعقاد بر روی مشخصات ساختاری و گازتراوایی غشای هیبریدی پلی سولفون/پلی دی متیل سیلوکسان (چکیده)
88 - ساخت و تعیین مشخصات غشا شبکه ترکیبیPSf/TiO2 (چکیده)
89 - مروری بر انواع غشاهای نانوکامپوزیت، روش های ساخت و کاربرد آنها در جداسازی گازها (چکیده)
90 - ساخت و تعیین مشخصات غشاء زئولیتی نانو ساختار ZSM-5 (چکیده)
91 - Fuzzy Inference System for Modeling of Zinc Removal Using Micellar-Enhanced Ultrafiltration (چکیده)
92 - مروری جامع بر روش های ساخت، کاربردها و چشم انداز آینده غشاهای کربنی (چکیده)
93 - Micellar-enhanced ultrafiltration ofzinc in synthetic wastewater using spiral wound membrane (چکیده)
94 - تعیین فاکتورهای موثر بر روش MEUF با استفاده از طراحی آزمایشات (چکیده)
95 - کاربرد مواد فعال سطحی در حذف فلزات سنگین با روش MEUF (چکیده)
96 - مطالعه اثر کاتالیست ، زمان رشد و مواد فعال سطحی بر روی مشخصات پلیمر معدنی سیلیکا (چکیده)
97 - Synthesis and characterization of new silica membranes using template–sol–gel technology (چکیده)
98 - Synthesis, Characterization and Separation Performance of ZSM-5 Zeolite Membranes (چکیده)
99 - Preparation and characterization of lmide-siloxane/silica Nanocomposite Films (چکیده)
100 - ساخت غشاء نانوکامپوزیت پایه پلیمری تقویت شده با سیلیکا (چکیده)
101 - Preparation of imide-siloxane/silica nanocomposite membrane (چکیده)
102 - غشاهای نانوکامپوزیتی ایمید- سیلوکسان/سیلیکا:ساخت و تعیین مشخصات (چکیده)
103 - ساخت و تعیین مشخصات نانو کریستال های زئولیت نوع سیلیکالیت -1 (چکیده)
104 - بررسی و کاربرد مدلهای انتقال گاز برای پایه آلومینا و غشاء نانوپروس سیلیکا (چکیده)
105 - مطالعه آزمایشگاهی خواص گاز تراوایی و جداسازی غشاء نامتقارن سیلیکا- آلومینا تهیه شده به روش سل- ژل (چکیده)
106 - اثردماهای بازپخت مختلف بر روی اندازه و گاف انرژی نانوذرات آلومینا- تیتانیا سنتز شده به روش سل-ژل (چکیده)
107 - ساخت غشاء سرامیکی آلومینا - تیتانیا به روش سل-ژل (چکیده)
108 - ارائه مکانیسمی برای انتقال هیدروژن از غشاء نامتقارن سیلیکا-آلومینا (چکیده)
109 - بررسی و کاربرد مدلهای انتقال گاز برای غشاء سیلیکا (چکیده)
110 - Gas Permeation Characteristics of New Silica Membranes Derived from Template-sol-gel Technology (چکیده)
111 - Gas Transport Mechanisms through New Templated Silica Membranes Prepared by Sol-Gel Method (چکیده)
112 - Study of mass transfer through new templated silica membranes prepared by sol–gel method (چکیده)
113 - Synthesis and Characterization of Permselective Silica Membrane Using Template-Sol-gel Method (چکیده)