بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Reza Mahpeykar


موارد یافت شده: 98

1 - Numerical simulation of nucleating flow and shock capturing in steam turbines by a simple low-dissipation upwind scheme using an Eulerian-Lagrangian model (چکیده)
2 - مدل سازی اویلری-لاگرانژی جریان دوفازی داخل پره های توربین بخار با استفاده از دو روش SLAU وHR- SLAU (چکیده)
3 - Performance Investigation of Simple Low-dissipation AUSM ‎‎(SLAU) Scheme in Modeling of 2-D Inviscid Flow in Steam ‎Turbine Cascade Blades (چکیده)
4 - Investigation effects of roughness in wet steam flow with Buckingham Pi-theorem (چکیده)
5 - مقایسه عملکرد دو طرح بالا دست AUSM+UP و SLAU در جریان دو بعدی غیرلزج بین پر ههای ثابت توربین بخا ر (چکیده)
6 - Experimental and numerical study of circular hydraulic jumps on convex and flat target plates (چکیده)
7 - بررسی آزمایشگاهی و شبیه‌سازی عددی پرش هیدرولیکی دایروی روی صفحه مقعر (چکیده)
8 - بررسی تاثیر روش SLAUجهت بهبود حل عددی جریان دو بعدی تراکم پذیر داخل پره های ثابت توربین بخار (چکیده)
9 - Estimating Heat Release due to Phase Change of High-Pressure Condensing Steam Using Buckingham Pi Theorem (چکیده)
10 - Experimental measurement of radius of circular hydraulic jumps: Effect of radius of convex target plate (چکیده)
11 - Dimensional analysis for estimating wetness terms of condensing steam using dry flow data (چکیده)
12 - بررسی تحلیلی اثر تغییر شدت چرخش جریان هوای ورودی بر رفتار دینامیکی جریان، دما و شار انتقال حرارت تابشی مشعل هارول (چکیده)
13 - The Effects of Target Plate Roughness on the Parameters of Circular Hydraulic Jumps: An Experimental Investigation (چکیده)
14 - Analytical investigation of simultaneous effects of convergent section heating of Laval nozzle, steam inlet condition, and nozzle geometry on condensation shock (چکیده)
15 - Investigating the entropy generation in condensing steam flow in turbine blades with volumetric heating (چکیده)
16 - ارائه روابط تجربی برای تعیین تعداد اضلاع پرش های هیدرولیکی چندضلعی (چکیده)
17 - Studying the Effect of Convergence Parameter of CUSP's Scheme in 2D Modelling of Novel Combination of Two Schemes in Nucleating Steam Flow in Cascade Blades (چکیده)
18 - A Novel Hybrid Approach for Numerical Modeling of the Nucleating Flow in Laval Nozzle and Transonic Steam Turbine Blades (چکیده)
19 - بررسی نتایج مدل سازی چند شعاعی با مدل تک شعاعی در جریان بخار آب چگالشی در نازل همگرا-واگرای مافوق صوت (چکیده)
20 - بررسی عملکرد طرح های تفاضل مرکزی اسکالر، کاسپ و طرح بالادست AUSM+، در محدوده جریان با ماخ های بسیارکم تا ماوراءصوت (چکیده)
21 - بررسی تاثیر معادلات رشد قطرات در جریان چگالشی بخار اب بر شوک میعان در نازل همگرا-واگرای مافوق صوت (چکیده)
22 - بررسی سه نوع معادله تنش سطحی قطره و تأثیر آن بردو نوع جوانه زایی جریان دوفازی بخارآب در نازل های مور (چکیده)
23 - بررسی تأثیر سرمایش بعد از ناحیه جوانه زایی بر روی خواص جریان دوفازی بخار مایع در - کانال همگرا واگرای مافوق صوت (چکیده)
24 - بکارگیری طرح +AUSM جهت بهبود نتایج و کاهش خطای عددی روش حجم محدود جیمسون در جریان دوبعدی بین پره های ثابت توربین (چکیده)
25 - بررسی تحلیلی اثر جابجایی سوخت و اکسیژن بر پارامترهای احتراقی شعله گاز طبیعی (چکیده)
26 - تاثیر اصلاح تنش سطحی قطره برجوانه زایی جریان چگالشی بخار آب (چکیده)
27 - بررسی طرح های بالادست AUSM+ و تفاضل مرکزی کاسپ و اسکالر در جریانهای با بازه ماخ های بسیار کم تا ماوراء صوت (چکیده)
28 - ارزیابی معادلات جوانه زایی و روش های میانگین گیری شعاع قطرات و بررسی اثر ترکیب آن ها بر پارامترهای جریان چگالشی بخار (چکیده)
29 - بررسی تاثیر روش کاسپ جهت بهبود حل عددی دوبعدی جریان تراکم پذیر در بین پره های توربین با سطوح شیب زیاد (چکیده)
30 - بکارگیری طرح +AUSMجهت بهبود نتایج عددی حجم محدود جیمسون در جریان بین پره های ثابت توربین (چکیده)
31 - بررسی طرح های بالادست AUSM+، تفاضل مرکزی کاسپ و اسکالردر جریانهای بابازه ماخ های بسیار کم تا ماوراء صوت (چکیده)
32 - مدل سازی دوبعدی جریان دوفازی در بین پره های توربین بخار با استفاده از تلفیق روش حجم محدود جیمسون و روش کاسپ (چکیده)
33 - شبیه سازی پدیده تغییر فاز ناگهانی بخار آب با معادلات جوانه زایی و رشد قطرات مناسب در فشار های چگالشی پایین (چکیده)
34 - بررسی تاثیر عدد ماخ در مدلسازی تحلیلی جریان دوفازی بخار آب در کانال همگرا - واگرا (چکیده)
35 - مدل سازی جریان دوبعدی فراصوتی دوفازی در بین پره های توربین با استفاده از تلفیق روش کاسپ با حجم محدود جیمسون (چکیده)
36 - Analytical investigation of simultaneous effects of friction and heating to a supersonic nucleating Laval nozzle (چکیده)
37 - EFFECTS OF WEIGHING IN LM-INVERSE METHOD FOR OPTIMIZING 2D MODELING IN CASCADE TURBINE BLADES (چکیده)
38 - بهینه سازی روش کاسپ با استفاده از روش معکوس جهت بهبود روش حجم محدود جیمسون دو بعدی (چکیده)
39 - Analytic Investigation of the Effects of Condensation Shock on Turbulent Boundary Layer Parameters of Nucleating Flow in a Supersonic Convergent-Divergent Nozzle (چکیده)
40 - بکارگیری روش کاسپ و بهینه سازی آن با استفاده از روش معکوس جهت بهبود روش حجم محدود جیمسون دو بعدی (چکیده)
41 - بررسی تحلیلی تأثیر معادلات حالت و خواص ترموفیزیکال بخار آب بر جریان دوفازی مافوق صوت (چکیده)
42 - به کارگیری روش کاسپ جهت بهبود حل عددی دوبعدی در روش حجم محدود جیمسون بین پره های ثابت توربین (چکیده)
43 - بررسی تجربی اثرات اغتشاشات جریان آزاد بر روی دنباله سیلندر مربعی شکل در زوایای حمله مختلف (چکیده)
44 - Effect of Important Thermophysical Properties on Condensation Shock in a Steam Flow (چکیده)
45 - Theoretical investigation of effects of local cooling of a nozzle divergent section for controlling condensation shock in a supersonic two-phase flow of steam (چکیده)
46 - Evaluation of simultaneous effects of inlet stagnation pressure and heat transfer on condensing water-vapor flow in a supersonic Laval nozzle (چکیده)
47 - انتخاب اعضای تیم پروژه بر مبنای معیارهای اثر بخشی به روش PROMETHEE (چکیده)
48 - بررسی جریان چگالشی بخار در گذرگاه پره های یک توربین همراه با نازل ورودی مرطوب (چکیده)
49 - Simultaneous effects of inlet stagnation pressure and heat transfer to water vapor condensing flow of supersonic Laval nozzle (چکیده)
50 - کنترل شدت و موقعیت چگالش ناگهانی با استفاده از پاشش قطرات در گلوگاه یک شیپوره همگرا-واگرای دوبعدی (چکیده)
51 - On the performance of a cascade of turbine rotor tip section blading in nucleating steam Part3: theoretical treatment (چکیده)
52 - An Investigation of Nucleating Flows of Steam in a Cascade of Turbine Blading-Theoretical Treatment (چکیده)
53 - حل عددی دو بعدی جریان ارام صوتی بین پره های ثابت توربین با روش تداخلی لزج-غیر لزج (چکیده)
54 - به کار گیری روش معکوس جهت تلفیق حل عددی دو بعدی، حجم محدود و تفاضل محدود بین پره های ثابت توربین (چکیده)
55 - Reducing entropy generation by volumetric heat transfer in a supersonic two-phase steam flow in a Laval nozzle (چکیده)
56 - استفاده از مدل توربولانس بالدوین-لوماکس در تحلیل جریان چگالشی بخار بین پره های یک توربین (چکیده)
57 - Studies of nucleating and wet steam flows in two-dimensional cascades (چکیده)
58 - Suppression of Condensation Shock in Wet Steam Flow by Injection of Water Droplets in Different Regions of a Laval Nozzle (چکیده)
59 - بررسی آثار لزجت بر توزیع فشار و اندازه قطرات در جریان گذر صوتی بخار مرطوب بین پره های ثابت یک توربین (چکیده)
60 - OPTIMIZING SURFACE TENSION AND CONDENSATION COEFFICIENT IN TWO PHASE FLOW WITH USING INVERSE MODELING OF LEVENBERG-MARQUARDT (چکیده)
61 - USING ENTROPY FLOW IN INVERSE MODELING METHOD TO RECONCILE FINITE VOLUME AND FINITE DIFFERENCE NUMERICAL SOLVING METHOD BETWEEN TURBINE BLADES (چکیده)
62 - THE SUPPRESSION OF CONDENSATION SHOCK IN WET STEAM FLOW (چکیده)
63 - NUMERICAL SIMULATION OF ELECTROSTATIC ATOMIZATION IN SPINDLE MODE (چکیده)
64 - بررسی دو روش معکوس لون برگ مارکوارت و کانجوگیت گرادیان در بهینه سازی ترکیب روشهای حجم کنترل و تفاضل محدود (چکیده)
65 - استفاده از مدل لاگرانژی جهت تعقیب قطرات مایع در جریان بخار مرطوب در شیپوره های همگرا-واگرای دوبعدی (چکیده)
66 - بررسی اثرات پاشش قطرات مایع در جریان بخار مرطوب در بین پره های یک توربین (چکیده)
67 - Optimizing Surface Tension in Two-Phase Flow by Levenberg-Marquardt`s Method (چکیده)
68 - Shape and topology optimization of mechanical components using the adaptive biological growth method (چکیده)
69 - Topology optimization of continuum structures with elasto-plastic behavior using evolutionary structural optimization based on stress and stiffness criteria (چکیده)
70 - بررسی تاثیر اندازه ی گام بر روی تلفات یک کسکید از پره های توربین و مقایسه ی آن با معیار تجربی سویفل (چکیده)
71 - ترکیب روش های حجم کنترل و تفاضل محدود جهت مدل کردن جریان بین پره های توربین و بهینه ساری آن به کمک روش معکوس (چکیده)
72 - بررسی تاثیرات هندسه شیپوره همگرا-واگرا و معادلات جوانه زایی کانترویتز- کورتنی و تابع تجربی ولک در تولید قطره بااندازه مناسب (چکیده)
73 - Numerical Simulation of viscous wet steam flow with condensation shock in a cascade of turbine (چکیده)
74 - On the performance of a cascade of improved turbine nozzle blade in nucleating steam Part1: Surface pressure distribution (چکیده)
75 - نحوه تلفیق روشهای حجم کنترل و تفاضل محدود جهت مدل کردن جریان بین پره های توربین (چکیده)
76 - روش اندازه گیری تلفات در پایین دست جریان دوفازی در پره‌های ثابت توربین بخار (چکیده)
77 - شبیه سازی شوک آیرودینامیکی در گذرگاه پره یک توربین به همراه یک شبکه تطبیقی (چکیده)
78 - افزایش اندازه حرکت در خروجی پره های ثابت توربین از طریق بهینه سازی پروفیل پره با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
79 - Structural optimization using optimizer program (چکیده)
80 - بهینه سازی منحنی پره های توربین با هدف کاهش تلفات و افزایش سرعت خروجی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
81 - بررسی نحوه اندازه گیری قطر قطرات در جریان دوفازی توربین بخار (چکیده)
82 - کاهش تلفات در جریان مافوق صوت دوفازی در پره های ثابت توربین بخار از طریق اسپری کردن قطرات آب (چکیده)
83 - شناسایی پارامترهای مهم محصول و فرآیند و پیاده سازی کنترل فرآیند آماری (SPC) در فرآیند ماشینکاری تشتک سنسور روغن (چکیده)
84 - بررسی اثرات تقطیر بخار بر متغیرهای جریان در شیپوره‌ های همگرا واگرا با استفاده از معادله حالت ویریالی تا ضریب چهارم (چکیده)
85 - Modification of an engine air intake system (چکیده)
86 - تأثیر دما و فشار سکون ورودی بر موقعیت ضربه چگالش در یک شیپوره بخار مافوق صوت (چکیده)
87 - A robust cell vertex jameson solver with refinement of trailing edge boundary for euler transonic flows in turbine cascades (چکیده)
88 - شناسایی عوامل مؤثر بر تولید اکسید سرب توسط روش طراحی آزمایشات (چکیده)
89 - Current situation of computer aided engineering applications in Iran industry (چکیده)
90 - An investigation of liquid droplet growth in vapour liquid two phase flow in a convergent divergent nozzle (چکیده)
91 - بررسی چگونگی بهبود معادلات رشد قطرات و نحوه تولید آزمایشگاهی آن در ورودی توربین بخار (چکیده)
92 - Effective reduction of condensation shock strength in two-phase super sonic flow by spraying water droplets at inlet of laval nozzle (چکیده)
93 - The effects of water injections in wet steam flow in different regions of mini laval nozzle (چکیده)
94 - Reduction of Thermodynamic Losses in supersonic nucleating steam nozzle by spraying water droplets (چکیده)
95 - Effects of Friction Factor and Inlet Stagnation Conditions on the Self Condensation of Steam in a Supersonic Nozzle (چکیده)
96 - تحلیل جریان گذر صوتی و غیر لزج بخار ضمن چگالش در پاساژ تیغه های توربین به روش تایم مارچینگ جیمسون روی شبکه منطبق مرز (چکیده)
97 - An Investigation of Two-Dimensional, Two – Phase Flow – of Steam in a Cascade of Turbine Blading by (چکیده)
98 - بررسی تجربی وشبیه سازی پرش تقطیر در یک شیپوره بخار مافوق صوت بر اساس معادلات دقیق دشد قطره (چکیده)