بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammadali Pirayesh


موارد یافت شده: 84

1 - Sustainable Supplier Selection and Order Allocation using Blockchain (چکیده)
2 - Inventory management of manufacturers with yield uncertainty and lateral transshipment (چکیده)
3 - Auction design for the allocation of carbon emission allowances to supply chains via multi-agent-based model and Q-learning (چکیده)
4 - Joint Optimization of Multiple Supply Chains Under Cap-And-Trade Regulation: A Bi-Level Programming Model and Solution Algorithm (چکیده)
5 - Modeling the traffic signal control system at an isolated intersection using queuing systems (چکیده)
6 - مکانیابی شعبه بیمه براساس روش استدلال شواهدی و بهترین- بدترین فازی (چکیده)
7 - Developing of an asset/liability allocation model for banks (چکیده)
8 - A Stackelberg game for ordering and pricing policies in a decentralized dual-channel supply chain (چکیده)
9 - Sustainable supplier selection and order allocation under demand, supplier availability and supplier grading uncertainties (چکیده)
10 - The comparison of pricing methods in the carbon auction market via multi-agent Q-learning (چکیده)
11 - Optimal delivery and replenishment policies for perishable products considering lost sale cost: an efficient hybrid algorithm (چکیده)
12 - The effect of purchasing strategy on the economic production quantity model subject to random machine breakdown (چکیده)
13 - رویکرد یکپارچه برای انتخاب تأمین‌کننده‌ی پایدار بر اساس روش استدلال شواهدی و روش بهترین و بدترین (چکیده)
14 - Finding the nearest facility for travel and waiting time in a transport network (چکیده)
15 - An Integrated Production-Inventory Model for a Dual-Channel Supply Chain (چکیده)
16 - توسعه یک مدل پویای شبیه سازی برای تخصیص دارایی-بدهی در بانک (چکیده)
17 - A new model and a Monte Carlo based Particle Swarm Optimization algorithm for the stochastic blood assignment problem (چکیده)
18 - پیش‌بینی تقاضا با در نظر گرفتن کالای رقیب: نمونه موردی (چکیده)
19 - تعیین معیارهای مکان یابی فروشگاه های پوشاک (چکیده)
20 - طراحی زنجیره تأمین شیرخام مورد نیاز کارخانه‌های لبنی با رویکرد توسعه پایدار (چکیده)
21 - طراحی مدل تخصیص فرآورده های خونی در شرایط عدم قطعیت (مورد مطالعه: سازمان انتقال خون یزد) (چکیده)
22 - The simultaneous effect of holding safety stock and purchasing policies on the economic production quantity model subject to random machine breakdown (چکیده)
23 - مدل مقدار سفارش اقتصادی برای کالای فاسدشدنی با در نظر گرفتن هزینه‌ی کاهش مدت تحویل به صورت تابعی از اندازه سفارش (چکیده)
24 - مدل کنترل موجودی برای کالاهای فساد‌پذیر با در نظر گرفتن کاهش موقت قیمت (حراج) (چکیده)
25 - Emergency service vehicle location problem with batch arrival of demands (چکیده)
26 - نت فرصت‌طلبانه و ماشین مستعد خرابی در مدل تولید اقتصادی با در نظرگیری هزینه انتشار کربن (چکیده)
27 - A fuzzy decision-support system in road safety planning (چکیده)
28 - تعیین بهینه دمای قفسه و چیدمان محصولات درون قفسه در حمل و نقل محصولات غذایی (چکیده)
29 - Routing and Production Scheduling for a Mobile Factory (چکیده)
30 - پیش بینی زمان سفر در شبکه با استفاده از سری زمانی (مطالعه ی موردی: ناحیه1مشهد) (چکیده)
31 - کنترل موجودی شبکه خرده‌فروشان با در نظر گرفتن عدم‌قطعیت تامین (چکیده)
32 - Inventory model with dynamic demand under the permissible delay in payments (چکیده)
33 - طراحی شبکه زنجیره تأمین کارخانه‌های متحرک (چکیده)
34 - مدل مقدار سفارش اقتصادی برای کالای فاسدشدنی با در نظر گرفتن مدت تحویل متغیر (چکیده)
35 - Integration Aggregate Production Planning and Maintenance Using Mixed Integer Linear Programming (چکیده)
36 - تخصیص بهینه خودروهای خدمات اضطراری با در نظرگرفتن تقاضای گروهی (چکیده)
37 - مسیریابی بانک بهینه با استفاده از ترکیب تئوری صف و الگوریتم A (چکیده)
38 - مدل کنترل موجودی دوسطحی برای کالای فسادپذیر با در نظر گرفتن هزینه حمل و نقل (چکیده)
39 - تحلیل عملکرد وب سرور با استفاده از مفاهیم نظریه صف و اصول شبیه سازی (چکیده)
40 - بررسی مسئله مسیریابی – موجودی کالای فاسد شدنی در یک زنجیره تامین دو سطحی با در نظر گرفتن زمان رسیدن وسیلهی نقلیه (چکیده)
41 - Economic order and production quantities in an integrated vendor-buyer supply chain (چکیده)
42 - GPSO-LS algorithm for a multi-item EPQ model with production capacity restriction (چکیده)
43 - ارائه یک مدل برنامه ریزی زنجیره تأمین برای محصولات زراعی فساد‌پذیر (چکیده)
44 - ارزیابی درونی نظام یافته در یک گروه آموزشی دانشگاهی (چکیده)
45 - Determination of Economic Production Quantity with Regard to Machine Failure (چکیده)
46 - Road safety performance evaluation and policy making by data envelopment analysis: A case study of provincial data in Iran (چکیده)
47 - ارایه یک مدل موجودی مسیریابی برای کالای فاسدشدنی (چکیده)
48 - Determination of Economic Production Quantity with Regard to Machine Failure (چکیده)
49 - قیمت گذاری پارکینگ های عمومی با استفاده از مفاهیم تئوری صف (چکیده)
50 - ارائه سیاست های تامین موجودی و تعیین وسیله حمل بهینه و اندازه بهینه سفارش در شرایط بحرانی (چکیده)
51 - ایجاد سیستم پشتیبانی از تصمیم فازی در مدیریت و برنامه ریزی اقدامات ایمن سازی راه (چکیده)
52 - ارزیابی درونی نظام یافته در یک گروه آموزشی (چکیده)
53 - مکانیابی خودروهای خدمات اضطراری با هدف بیشینه سازی پوشش مورد انتظار (چکیده)
54 - اولویت بندی تعمیر و نگهداری تابلوهای ترافیکی راه ها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (چکیده)
55 - بهینه سازی بهره برداری روشنایی راه های دوخطه دو طرفه (چکیده)
56 - تحلیل عملکرد، الگوگذاری و تعیین اهداف ایمنی راه با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (چکیده)
57 - Minimizing Total Weighted Tardiness, Earliness, and Transportation Costs in Fuzzy Job Shop Scheduling and Location Problem (چکیده)
58 - ارائه ی الگوریتمی برای تعیین حالت مطلوب سفارش دهی چند محصولی با زمان های تحویل مختلف در یک زنجیره ی تأمین دو سطحی (چکیده)
59 - طراحی یک مدل زنجیره تامین پویا برای محصولات کشاورزی با توجه به کیفیت محصول (چکیده)
60 - Simulation and Optimization of Affective Causes on Quality of Electronic Services (چکیده)
61 - Identification and Prioritization of Hazardous Road Location by Segmentation and Data Envelopment Analysis Approach (چکیده)
62 - ارائه یک مدل زنجیره تامین پویا برای محصولات کشاورزی          (چکیده)
63 - شبیه سازی و بهینه سازی عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیکی (چکیده)
64 - LOCATIION AND JOB SHOP SCHEDULING PROBLEM IN FUZZY ENVIRENMENT (چکیده)
65 - تحلیل خدمات مبتنی بر اینترنت با استفاده از مفاهیم تئوری صف و شبیه سازی (چکیده)
66 - شناسایی و اولویت بندی قطعات حادثه خیز راه با رویکرد قطعه بندی مسیر و تحلیل پوششی داده ها (چکیده)
67 - Introducing roadside hazard severity indicator based on evidential reasoning approach (چکیده)
68 - محاسبه هزینه فرصت تاخیر در بهره برداری از پروژههای انتقال و فوق توزیع (خطوطها و پستها) (چکیده)
69 - اندازه گیری میزان تاثیر فرایندها و پروژه های یک شرکت بر شاخص رضایت مشتری (چکیده)
70 - Optimum Quantities of Make and Buy in Multi-Item Manufacturing Firms with Restriction in Production Capacity (چکیده)
71 - MODELING (r, Q) POLICY IN A TWO-LEVEL SUPPLY CHAIN SYSTEM WITH FUZZY DEMAND (چکیده)
72 - Application of a Fuzzy Decision Making System in Determining Road Safety Strategies (چکیده)
73 - مدل تولید همراه با خرید: تعیین مقدار بهینه تولید و خرید برای کالایی که نرخ تولید آن کمتر از تقاضاست (چکیده)
74 - اولویت بندی تعمیر و نگهداری تابلوهای ترافیکی راه ها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (چکیده)
75 - بهینه سازی بهره برداری روشنایی راه های دوخطه دو طرفه (چکیده)
76 - تعیین سیاست موجودی و وسیله حمل و نقل در شرایط بحرانی (چکیده)
77 - One-for-one Period Policy and a Series of Suppliers (چکیده)
78 - A New replenishment Policy in a Two-echelon Inventory System with Stochastic Demand (چکیده)
79 - Economic Order Quantity in a Centralized Two-Level Supply Chain with Transportation Cost (چکیده)
80 - A NEW APPROACH TO INVENTORY CONTROL IN A TWO-LEVEL SUPPLY CHAIN SYSTEM WITH POISSON DEMAND (چکیده)
81 - DETERMINING ECONOMIC ORDER QUANTITY IN A TWO-LEVEL SUPPLY CHAIN WITH TRANSPORTATION COST (چکیده)
82 - An algorithm for the determination of the Economic Order Quantity in a Two-Level Supply Chain with Transportation Costs: comparison of decentralized with centralized decision (چکیده)
83 - Introducing a new ordering policy in a two-echelon inventory system with Poisson demand (چکیده)
84 - A Search Algorithm for Determination of Economic Order Quantity in a Two--Level Supply Chain System with Transportation Cost (چکیده)