بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyed Mohammad Ali Taghavi


موارد یافت شده: 69

1 - باستان گرایی؛ جدالِ ایدئولوژیکیِ روشنفکرانِ متجددِ عصر ناصری در بستر جامعه کیش محور (چکیده)
2 - Biotech’s Growing Activity in the World of Social Media Networking (چکیده)
3 - نقش سیاست‌های قومی‌مذهبی در بروز اختلافات اقوام و مذاهب در سوریه (1920- 2018) (چکیده)
4 - تاریخ مفاهیم،‌آشکار سازی نزاع های ایدئولوژیک در تاریخ و فهم معنای نوین از متن (چکیده)
5 - کارگزاران و حوزه‌های اخلاق در سیاست (چکیده)
6 - مهندسی حرفه ای: حرفه ای گرایی و اخلاق حرفه ای (چکیده)
7 - پلورالیسم جامعه ایرانی و بحران توزیع قدرت در دولت جمهوری اسلامی. (چکیده)
8 - رابطۀ دین و امر سیاسی در اندیشۀ خواجه نظام الملک طوسی (چکیده)
9 - بازنمایی غرب در گفتمان سیاسی امام خمینی و تداوم اثربخشی آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
10 - بازنمایی غرب در گفتمان سیاسی علی شریعتی (چکیده)
11 - An Iranian Perspective on Iran–US Relations: Idealists Versus Materialists (چکیده)
12 - بازنمایی غرب در گفتمان سیاسی مرتضی مطهری براساس رویکرد پسااستعماری (چکیده)
13 - خویشتن مقید؛ بررسی چارچوبه‌های تحدید هویت فردی در مکتب جامعه‌گرایی (چکیده)
14 - آموزش علوم سیاسی در دانشگاه‌های آمریکا (چکیده)
15 - غرب (چکیده)
16 - امتناع تفکر در فرهنگ دینی؛ نقد و نظری بر آرای «آرامش دوستدار» (چکیده)
17 - واکاوی دیدگاه آیت الله مطهری در مورد تمدن مدرن غرب و چگونگی تعامل با آن (چکیده)
18 - پدیدار شناسی راهبردهای امام علی(ع) برای تحقق عدالت در جامعه (مطالعه موردی نهج البلاغه) (چکیده)
19 - معرفت شناسی در مکتب جامعه گرایی: تلاش توأمان برای مقید ساختن معرفت و گریز از نسبی گرایی (چکیده)
20 - جامعه گرایی و اجتماعی بودن فضیلت (چکیده)
21 - بسترهای پیدایی داعش و عوامل تاکتیکی موفقیت¬های آن (چکیده)
22 - بررسی دشواره «تقلیلگرایی مفهومی» در روش شناسی علوم سیاسی؛ نمونه پژوهی: مفهوم مشارکت سیاسی (چکیده)
23 - ریشه‌های بهار عربی و دومینوی فروپاشی رژیم‌های عرب (تعیین‌کنندگی عوامل کوتاه‌مدت و نقش مدیریت سیاسی (چکیده)
24 - بازتاب نظریه منازعه تمدن ها در ایران (چکیده)
25 - زندگی و اندیشه سیاسی محقق کرکی (چکیده)
26 - انقلاب برای رهایی یا اصلاح‌گری در درون نظم مستقر؛ بررسی تطبیقی علل عقب ماندگی مسلمین و راه های برون‌رفت از آن در آراء گولن و شریعتی (چکیده)
27 - تأملّی در باب نقش «حکم‌رانی خوب» برای تحقق زندگی مطلوب در سیره امام علی علیه السلام (چکیده)
28 - نگرش نوسلفی یوسف قرضاوی به سیاست: دولت اسلامی به مثابه حکومتی مدنی (چکیده)
29 - رژیم حقوق بشر در اتحادیة اروپایی؛ عدم شمولیت و یکپارچگی (چکیده)
30 - اعراض/اعتزال (چکیده)
31 - اخوت-برادری (چکیده)
32 - امت-امم (چکیده)
33 - بررسی کارکرد دین در اندیشه و عمل نواب صفوی (چکیده)
34 - نگرشی تطبیقی بر وجه هنجاری اندیشه‌ی آیت‌الله مصباح یزدی و السدیر مک‌اینتایر (چکیده)
35 - رویکردهای سیاسی مکتب تفکیک؛ از تأیید نابسامانی و عزلت‌گزینی تا مشارکت در مبارزات انقلاب اسلامی (چکیده)
36 - محرکها و بازدارنده های عشایر مرزنشین به مثابه سرمایه اجتماعی در پاسداری از حریم مرزی ایران (چکیده)
37 - تاثیرپذیری جنبش‌ها و نیروهای اسلام‌گرا از یکدیگر؛ بررسی موردی بازتاب اندیشه‌های غرب‌ستیزانه سید قطب در نظرات آیت‌الله طالقانی (چکیده)
38 - جایگاه اندیشه سیدقطب در میان نیروهای مبارز مذهبی در ایران پیش از انقلاب (چکیده)
39 - بررسی و نقد «رفتار ویژه و متفاوت» با کشورهای در حال توسعه در مقررات سازمان تجارت جهانی (چکیده)
40 - کنگره های اسلامی، فرصتی برای دفاع از تشیع در جهان اسلام (چکیده)
41 - جوامع شیعی در خاورمیانه و تلاش برای خروج از انزوا (چکیده)
42 - کرامت و منزلت انسانی حلقه گمشده درتحلیل جنبش های خاورمیانه (چکیده)
43 - ریشه‌های بلندمدت خیزش‌های عربی و عوامل کوتاه مدت کامیابی یا ناکامی آن‌ها (چکیده)
44 - Book Review: The Arab Shi a: the Forgotten Muslims by Fuller and Franke (چکیده)
45 - Book Review: Culutre Matters: How Values Shape Human Progress by Harrison and Huntington (چکیده)
46 - Rorty’s Approach to Cultural Difference: The Conflict between Solidarity and Procedural Liberalism (چکیده)
47 - معرفی و نقد کتاب «شیعیان عرب؛ مسلمانان فراموش شده» نوشته گراهام فولر و رند رحیم فرانکه (چکیده)
48 - پست‌مدرنیسم و امکان گفت‌وگو میان فرهنگ‌ها؛ نقد و بررسی دیدگاه‌های «ریچارد رورتی» (چکیده)
49 - حوزه‌های متأثر از اخلاق در سیاست (چکیده)
50 - فرهنگ سازی و اعتبار بخشی به آموزش و پژوهش علوم سیاسی در ایران (چکیده)
51 - مقتضیات عدالت در جوامع چند فرهنگی (چکیده)
52 - به رسمیت شناختن تفاوت های فرهنگی در عرصه عمومی جامعه: بررسی و نقد نظریه چارلز تیلور (چکیده)
53 - ریچارد رورتی و لیبرالیسم بدون بنیان (چکیده)
54 - تحلیل گفتمانی تصویر «دیگری»‌ در مطبوعات حزب توده (31-1329) (چکیده)
55 - جامعه‌گرایی و مسئله عدالت (چکیده)
56 - فیلسوف ضدفلسفه: بررسی و نقد آراء «ریچارد رورتی» در باره‌ی فلسفه (چکیده)
57 - ضعف سنت «نقد» در پژوهش علوم سیاسی در ایران (چکیده)
58 - Taylor: Transcendental Conditions of Human Agency and Two Versions of Liberalism (چکیده)
59 - فقدان سنت نقد در پژوهش علوم سیاسی در ایران (چکیده)
60 - ریچارد رورتی و عقلانیت مبتنی بر همبستگی (چکیده)
61 - چپ اصلاح‌طلب: نگاهی به دیدگاه‌های سیاسی ریچارد رورتی (چکیده)
62 - Fadaeeyan-i Islam: The Prototype of Islamic Hard-liners in Iran (چکیده)
63 - REQUIREMENTS OF JUSTICE IN A MULTICULTURAL SOCIETY (چکیده)
64 - رورتی و نفی نظریه معرفتی بازنمایی (چکیده)
65 - Religion and Politics in Islam (چکیده)
66 - Fundamental Concepts in Islamic Political Thought (چکیده)
67 - European Community Law and Recognition of Cultural Differences (چکیده)
68 - European Community Law and Recognition of Cultural Differences-the European Court of Justice Case Law (چکیده)
69 - صلح جهانی و ضرورت برسمیت شناختن تفاوتها (چکیده)