بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مهدی صالحی


موارد یافت شده: 224

1 - The Effect of Corporate Governance and Audit Quality on Disclosure Quality: Evidence from Tehran Stock Exchange (چکیده)
2 - The Relationship Between Institutional and Management Ownership and Financial Flexibility in Iran (چکیده)
3 - Audit committee impact on the quality of financial reporting and disclosure Evidence from the Tehran Stock Exchange (چکیده)
4 - Bankruptcy prediction of listed companies on the Tehran Stock Exchange (چکیده)
5 - تأثیر وجود کمیتۀ حسابرسی و ویژگی‌های آن بر تأخیر گزارش حسابرسی (چکیده)
6 - ارتباط بین سبک‌های تفکر در مدیران مالی و اجتناب از پرداخت مالیات شرکتها (چکیده)
7 - تاثیر وابستگی ساختاری بر تغییرات مرز کارا پرتفوی و مقایسه آن با روش سنتی در بورس اوراق بهادار تهران: توابع مفصل (چکیده)
8 - برآورد احتمال برگشت زیان در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
9 - The role of tolerance of ambiguity on ethical decision-making students (چکیده)
10 - Different bankruptcy prediction patterns in an emerging economy: Iranian evidence (چکیده)
11 - الگوسازی و پیش‌بینی قیمت سهام شرکت‌های صنایع دارویی و شیمیایی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوها و روش‌های نوین (چکیده)
12 - رابطه ساختار سرمایه با بازده دارایی‌ها و با تاکید بر تورم ایجاد شده حاصل از تصمیم‌گیری‌های دولت (چکیده)
13 - بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک و محافظه کاری در گزارشهای مالی (چکیده)
14 - بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی های کیفی اطلاعات مالی با کمک ماتریس رتبه ای (چکیده)
15 - اولویت بندی ارکان کیفیت گزارش حسابرسی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی AHP (چکیده)
16 - بررسی تأثیر پرداخت نقدی یارانه بر قیمت سهام و ایجاد بازده غیر عادی در صنعت فرآورده های نفتی (چکیده)
17 - بررسی رابطه بین توانایی مدیریت، عملکرد مالی و ارزش شرکت در شرکت های بورسی و فرابورسی (چکیده)
18 - بررسی تاثیر توانایی مدیران بر پاداش هیأت مدیره و ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
19 - بررسی رابطه بین گزارشگری مسئولیت پاسخگویی و عملکرد آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
20 - حساسیت جریان‌های نقد سرمایه‌گذاری شده یک معیار نامناسب برای محدودیت‌های تامین مالی شرکت‌ها- معرفی تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری در موجودی کالا (چکیده)
21 - کیفیت افشای اطلاعات و تأخیر در گزارش حسابرسی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
22 - بررسی ارتباط بازده صفر ومیزان شفافیت اطلاعات و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
23 - Quantifying Audit Expectation Gap: A New approach to Measuring Expectation Gap (چکیده)
24 - The Effect of Academic Education on Employers' Satisfaction and Audit Quality in Iran (چکیده)
25 - Stock Price Forecasting (چکیده)
26 - The Influence of Firms’ Capital Expenditure on Firms’ Working Capital Management (چکیده)
27 - Audit Fees Prediction Using Fuzzy Models (چکیده)
28 - تاثیر متغیر میانجی (جو اخلاقی) بر رابطه بین رهبری اخلاقی با نوآوری و رفتار اخلاقی کارکنان بانک ملی مشهد (چکیده)
29 - رابطه بین اظهار نظر حسابرس، اقلام تعهدی اختیاری و ریسک مالی (چکیده)
30 - مطالعه تجربی پذیرش نرم افزارهای حسابداری در میان دانشجویان (چکیده)
31 - Performance Evaluation of Islamic Banking Sector: Iranian View (چکیده)
32 - A Study of Impact of Ownership Structure and Disclosure Quality on Information Asymmetry in Iran (چکیده)
33 - Predicting Corporate Financial Distress Using Data Mining Techniques An Application in Tehran Stock Exchange (چکیده)
34 - مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی و هزینه نمایندگی (چکیده)
35 - رابطه بین کیفیت حسابرسی با نسبت نقدینگی، بازده سرمایه در گردش و ضریب سهام (چکیده)
36 - زمان بندی اعلام سود فصلی، نوع خبر سود و دقت پیش بینی سود (چکیده)
37 - بررسی رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری حسابرس برای مشتریان و حق الزحمه حسابرسان متخصص صنعت و غیر متخصص (چکیده)
38 - بررسی رابطه ساختار دارایی های قابل وثیقه و ساختار سرمایه (چکیده)
39 - The Relationship between the Outside Financing and the Quality of Financial Reporting: Evidence from Iran (چکیده)
40 - سودآوری استراتژی مومنتوم و تاثیر حجم معاملات سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
41 - The Effect of Implementation of Accounting Information System on Efficiency, Profitability and Productivity of SMEs in Iran (چکیده)
42 - Relationship between Oil Price Fluctuations and Stock Price Index in Iran (چکیده)
43 - رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی حسابداران شاغل درشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (چکیده)
44 - تأثیر الزامات مالی ایران خودرو بر سودآوری قطعه سازان صنعت خودرو (چکیده)
45 - رابطه تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی حسابرسان با رفتار ناکارآمد حسابرسی (چکیده)
46 - ویژگی های ساختاری و فرایندی هیأت مدیره و ریسک مالی: تغییر در نقدینگی تغییر در بحران مالی (چکیده)
47 - اثر اعلان سودهای فصلی و سالانه بر عمق بازار (چکیده)
48 - بررسی خطای پیش بینی تغییرات شاخص قیمت سهام در صنعت مواد و محصولات دارویی با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی (چکیده)
49 - بررسی تأثیرتمرکز مالکیت بر ارزش سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های تابلویی (چکیده)
50 - Forecasting Systematic Risk by Least Angel Regression, AdaBoost and Kernel Ridge Regression (چکیده)
51 - Market Risk Recognition by Different Models in Listed Banks of Tehran Stock Exchange and OTC (چکیده)
52 - رابطه بین اضافه ارزشیابی سهام و افشای اینترنتی اطلاعات مالی (چکیده)
53 - رابطه بین کیفیت سود و ریسک ورشکستگی (چکیده)
54 - Estimating Probability of Return on Loss and Its Effect on Future Abnormal Return in Iran (چکیده)
55 - Expressions for the mean of the order statistics from the skew-normal distribution and their application (چکیده)
56 - پیش بینی انتخاب حسابرس مستقل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های داده کاوی الگوریتم های هیوریستیک (چکیده)
57 - بررسی تأثیر حافظه بلندمدت بر وابستگی بین نرخ مبادله دلار و شاخص فرآورده های نفتی در بورس اوراق بهادار تهران: توابع مفصل (چکیده)
58 - بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های ترکیبی (چکیده)
59 - رابطه نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت در شرایط عدم تقرن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
60 - بررسی وجود حافظه بلند مدت در شاخص های بورس اوراق بهادار تهران و تاثیر آن بر تئوری بازار کارا از نوع ضعیف (چکیده)
61 - The Effect of Financial Indicators on Trading Volume of the Listed Companies on the Tehran Stock Exchange (چکیده)
62 - Expressions for moments of order statistics and records from the skew-normal distribution in terms of multivariate normal orthant probabilities (چکیده)
63 - بررسی رابطه بین خطر ذاتی و خطر کنترل در محیط حرفه ای حسابرسی ایران (چکیده)
64 - پیش‌بینی مدیریت سود با استفاده از شبکه عصبی و درخت تصمیم در صنایع کشاورزی و نساجی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
65 - تأثیر عوامل فرهنگ مالیاتی بر تمکین مالیاتی در بین مؤدیان امور مالیاتی (چکیده)
66 - Analysis of Incentive Effects of Managers’ Bonuses on Real Activities Manipulation Relevant to Future Operating Performance (چکیده)
67 - An Investigation of the Relationship between Changes of Balance Sheet Items and Stock Future Output: Iranian View (چکیده)
68 - Studying the effect of structural characteristics of (چکیده)
69 - Empirical review of costs stickiness by emphasis on motivations and management expectations (چکیده)
70 - Structural and Process Features of Boards on Financial Risk (چکیده)
71 - ویژگیهای ساختاری و فرایندی هیئت مدیره و ریسک مالی )تغییر در نقدینگی-تغییر در بحران مالی( (چکیده)
72 - بررسی دیدگاه سهامداران نهادی و کارگزاران فرابورس در رابطه با متغیرهای موثر بر گسترش فرهنگ سهامداری در ایران (چکیده)
73 - شناسائی و بررسی دلایل عدم اعمال آثار تورم بر گزارشگری مالی در ایران (چکیده)
74 - بررسی میزان رضایت مندی دستگاه های اجرایی از عملکرد حسابرسان دیوان محاسبات استان خراسان جنوبی (چکیده)
75 - محتوای اطلاعاتی سود اعلان شده و پیش بینی شده هر سهم در تبیین بازده غیر عادی سهام (چکیده)
76 - تخمین پارامتر انباشتگی کسری حافظة سری زمانی قیمت گروه فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های نوین اقتصادسنجی (چکیده)
77 - Relationship between Cultural Values and Professional Commitment and Ethical Ideologies in the Accounting System of Iran (چکیده)
78 - The Relationship between Ownership Structure and Conservatism of Companies in Iran (چکیده)
79 - Islamic Banking Ranking Efficiency Based on a Decision Tree in Iran (چکیده)
80 - Relationship between the Institutional Ownership and Non-Executive Directors in Iran (چکیده)
81 - The Role of Information Asymmetry in Financing Methods (چکیده)
82 - The Relationship between Intellectual Capital with Economic Value Added and Financial Performance (چکیده)
83 - A Study on the Influences of Islamic Values on Iranian Accounting Practice and Development (چکیده)
84 - چالش های آموزش حسابداری در ایران از دید شاغلین حرفه و مراجع دانشگاهی (چکیده)
85 - بررسی عوامل موثر بر سطح افشای اختیاری اطلاعات (چکیده)
86 - بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی با عملکرد مالی شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (چکیده)
87 - تاثیر متغیر های مالی و غیر مالی بر افشا ی داوطلبانه (چکیده)
88 - بررسی رابطه حق الزحمه حسابرس و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
89 - Evaluating of Limitations, Barriers and Problems of Using Modern Accounting Information Systems in Iran (چکیده)
90 - Stractural and Process Features of Boards on Financial Risk (چکیده)
91 - Estimation of Pr(X < Y ) using record ranked set sampling scheme from the exponential distribution (چکیده)
92 - The Effect of the Targeted Subsidies Plan on the Stock Returns: Iranian Evidence (چکیده)
93 - Prediction of Auditor Selection Using a Combination of PSO Algorithm and CART in Iran (چکیده)
94 - The Effect of Intellectual Capital on the Profitability Ratios in the Banking Industry: Evidence from Iran (چکیده)
95 - Comparison of two sampling schemes for generating record-breaking data from the proportional hazard rate models (چکیده)
96 - Estimation of stress-strength reliability using record ranked set sampling scheme from the‎ ‎exponential distribution (چکیده)
97 - Record ranked set sampling scheme (چکیده)
98 - تأثیر کیفیت تعهدات اختیاری بر ریسک سهام (چکیده)
99 - A Study of the Driving Factors of Knowledge Management and Corporate Entrepreneurship in Iran (چکیده)
100 - توانایی حسابرسان در حفظ استقلال در موقعیت اختلاف نظر با مدیریت صاحب کار (چکیده)
101 - بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و محافظه کاری شرطی و غیر شرطی در گزارش گری مالی شرکت (چکیده)
102 - تاثیر استانداردها و دستورالعملهای حسابداری و حسابرسی بر رضایت مشتریان و کیفیت گزارش حسابرسی (چکیده)
103 - A Study of the Maslow’s Needs Priority among the Iranian Auditors (چکیده)
104 - Reforming Accounting Education Content to Fulfill Business Environment Needs (چکیده)
105 - بررسی تاثیرتبلیغات بر عملکرد مالی و ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
106 - پیش بینی مدیریت سود با توجه به اقلام تعهدی ساختاری و معنایی با استفاده از شبکه عصبی-فازی والگوریتم فراابتکاری رقابت استعماری (چکیده)
107 - بررسی رابطه سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
108 - کاربرد الگوریتم فاخته در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
109 - بررسی تاثیـر استفاده از وسایل کمک آموزشی و تکنولوژی آموزش بر یادگیری و کیفیت تدریس (چکیده)
110 - بررسی تأثیر نوع گزارش حسابرسی روی تأمین مالی (استقراض از بانک‌ها) شرکت‌های صنعت مواد و محصولات دارویی عضو بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
111 - Timeliness of Annual Financial Reporting: Evidence from the Tehran Stock Exchange (چکیده)
112 - Cultural Values and Professional Commitment in Accounting System: Empirical Evidence from Iran (چکیده)
113 - Prediction of Economic Value Added of Iranian Listed Companies (چکیده)
114 - The Effect of Mathematics Subject on Accounting Students of Private and State Universities in Iran (چکیده)
115 - Association between Corporate Governance and Corporate Performance in Iran (چکیده)
116 - Evaluation of Information Asymmetry in Financial Reporting: Other Approach, Other Result: New Evidence from Iran (چکیده)
117 - The Effect of CEO’s Reputation: Corporate Performance (چکیده)
118 - The Effect of Earning Quality on Level of Cash Holding of Listed Companies on the Tehran Stock Exchange (چکیده)
119 - A Survey on Timeliness in Financial Reporting and Corporate Governance: Evidence from Iran (چکیده)
120 - Comparative Analysis of Corporate Failure Prediction: Case from Iran (چکیده)
121 - MOMENTS OF ORDER STATISTICS FROM THE SKEW-NORMAL DISTRIBUTION WITH SOME APPLICATIONS (چکیده)
122 - راهکارهای اقتصاد مقاومتی، قاچاق و حمایت از تولید داخلی (چکیده)
123 - Generational Accounting in Iran (چکیده)
124 - A Study of the Impact of Equity Overvaluation on Earnings Management: Iranian Overview (چکیده)
125 - A Study of the Gap between the Expected Specialized Skills of Accounting Graduates and Actual Level in Iran (چکیده)
126 - درهم تنیدگی در سیستم های نا لخت فراتر از تقریب تک مد برای حالت های بل در حالت فرمیونی (چکیده)
127 - A Study of the Stickiness of Cost of Goods Sold and Operating Costs to Changes in Sales Level in Iran (چکیده)
128 - Record-breaking Data from a Ranked Set Scheme and its Applications (چکیده)
129 - بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر پیش‌بینی سود نقدی سهام با استفاده از مدل‌های ترکیبی: مورد صنعت شیمیایی (چکیده)
130 - A Study the Relationship of Earnings and Cash Flows: Evidence of Finance Sector in Iran (چکیده)
131 - A Study of Mental Accounting in Sanction Conditions in Iran (چکیده)
132 - Identification and Prioritization of the Driving Factors of Labor Productivity in the Melli Bank: Iranian Scenario (چکیده)
133 - Corporate Governance and Earnings Quality: the Iranian Evidence (چکیده)
134 - Recovery Period, Inventories, Sales Growth Cycles and Companies’ Profitability: Empirical Evidence of Iran (چکیده)
135 - Baysian Inference of Generalized Exponential Distribution Based on Lower Record Values (چکیده)
136 - The Effect of Management Entrenchment on the Equity Capital in Iran (چکیده)
137 - Comparison Models of Corporate Bankruptcy Prediction in Companies Listed in Tehran Stock Exchange by Particle Swarm Optimization Algorithm and Support Vector Machine Algorithm (چکیده)
138 - Investigating the Effect of Internal Audit on the Performance of Private Banks’ System (چکیده)
139 - Administrative Barriers Regarding the Participation of Taxpayers in Iran (چکیده)
140 - بررسی وضعیت گزارشگری مالی اینترنتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
141 - تحریم های اقتصادی علیه ایران ، تهدیدها و فرصت ها (چکیده)
142 - Investment-Cash Flow Sensitivity: A Study of Iranian Listed Companies (چکیده)
143 - The Study of Bankruptcy Prediction in Tehran Stock Exchange (چکیده)
144 - Agency Costs in Islamic Countries: Evidence from Iran (چکیده)
145 - Prediction of order statistics and record values based on ordered ranked set sampling (چکیده)
146 - The Effect of Privatization on EVA and ROA in Iran (چکیده)
147 - Data Mining Approach to Prediction of Going Concern Using Classification and Regression Tree (CART) (چکیده)
148 - Bankruptcy Prediction by Using Support Vector Machines and Genetic Algorithms (چکیده)
149 - A Study of Accruals Quality on Risk Assessment of Securities in Iran (چکیده)
150 - Internet Financial Reporting: Case of Iran (چکیده)
151 - Data Mining Approach Using Practical Swarm Optimization (PSO) to Predicting Going Concern: Evidence from Iranian Companies (چکیده)
152 - The Relation of Working Capital and Fixed Assets: A Study (چکیده)
153 - The Relationship between Delay in Announcing Quarterly Forecasts of Annual Earnings and the Type of Earnings News (چکیده)
154 - Companies Life Cycle Stages and Capital Structure in Emerging Markets: Evidence from Iran (چکیده)
155 - سیر تکاملی حسابرسی اجتماعی و چالشهای پیش رو (از تئوری ها ی غربی به سوی رهنمود های اسلامی) (چکیده)
156 - بررسی ابزارهای نوین تامین مالی اسلامی (چکیده)
157 - Accounting Information System’s Barriers: Case of an Emerging Economy (چکیده)
158 - A Study of the Influence of Field of the Study and Gender on Ethical Values: Iranian Scenario (چکیده)
159 - Financial Distress Prediction of Iranian Companies by Using Data Mining Techniques (چکیده)
160 - عوامل موثر بر پایداری سود در بورس تهران (چکیده)
161 - قابل اتکا بودن اطلاعات صورتهای مالی بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
162 - Effectiveness of Internal Control in the Banking Sector: Evidence from Bank Mellat, Iran (چکیده)
163 - Impact of Accruals Quality on the Equity Risk Premium in Iran (چکیده)
164 - A Study of Job Satisfaction - Comparison between the Auditors of Supreme Audit Court and CPAs. An Iranian Evidence (چکیده)
165 - A Study of the Audit Information Technology Usage and Perceived Importance by Auditors in Iran (چکیده)
166 - A Study of the Relationship between Dividend Policies and Future Growth: Iranian Evidence (چکیده)
167 - A Comparison of Data Mining Techniques for Going Concern Prediction (چکیده)
168 - Factors Affecting the Quality of Audit Committee: A Study (چکیده)
169 - A Comparative Study on Conservatism Using Basu’s and Ball & Shivakumar’s Methods (چکیده)
170 - Going Concern Prediction of Iranian Companies by Using Fuzzy C-Means (چکیده)
171 - A generalized skew two-piece skew-elliptical distribution (چکیده)
172 - Operating Profit, Expenses and Investors Herding Behavior in Iran (چکیده)
173 - A Study of the Roles of Firm and Country on Specific Determinates in Capital Structure: Iranian Evidence (چکیده)
174 - Prediction of Financial Distress in Tehran Stock Exchange Using DEA Approach (چکیده)
175 - Barriers to E-Customs in an Emerging Economy: The Case of Iran (چکیده)
176 - Environmental Accounting Reporting: Case of Emerging Economy (چکیده)
177 - Management Assessment of Going Concern Based on Data Mining Using Adaptive Network Based Fuzzy Inference Systems (ANFIS) (چکیده)
178 - A Study of Economic Index Effects on Return on Equity in Iranian Companies (چکیده)
179 - The Relationship between Consumer Price Index, Producer Price Index and Traded Shares at Tehran Stock Exchange (چکیده)
180 - A Study the Reasons of Failure in Implementation of Enterprise Resource Management Systems in Iran (چکیده)
181 - Effective Components on the Forecast of Companies Dividends Using Hybrid Neural Network and Binary Algorithm Model (چکیده)
182 - Barriers of Corporate Entrepreneurship: Case of Iran (چکیده)
183 - The Classification of Iranian Banks Based on Artificial Neural Network (ANN) (چکیده)
184 - A comparison of two sampling schemes for generating record-breaking data from exponential distribution (چکیده)
185 - A Study of Earning Quality and Return of Shares: An Iranian Prespective (چکیده)
186 - Auditors Professional Power and Users’ Expectations: Iranian View (چکیده)
187 - The Role of Information Technology in Financial Reporting Quality: Iranian Scenario (چکیده)
188 - A Study of Governmental Revenue Source: Evidence of Zanjan Province in Iran (چکیده)
189 - The Comparison between Balance Sheet of Listed Companies before and after the Consolidation: Case of Iran (چکیده)
190 - A Study of the Effective Variables on Earning Management: Iranian Evidence (چکیده)
191 - A Study of the Audit Inherent Risk: Evidence of Emerging Economy (چکیده)
192 - A Study of the Relative and Incremental Information Content of Financial Statements in Forecasting Stock Price: Iranian Evidence Iranian evidence (چکیده)
193 - Perceptions on Qualitative Characteristics in Financial Reporting: Iranian Evidence (چکیده)
194 - Examining Relationship between Working Capital Changes and Fixed Assets with Assets Return: Iranian Scenario (چکیده)
195 - A Comparison of Working Capital Management of Chemical and Medicine Listed Companies in Tehran Stock Exchange (چکیده)
196 - Fraud Affects on Auditing: Some Critical Scenario (چکیده)
197 - A Study of the Differences of Tax Auditing Terms of Determining Taxable Incomes: Iranian Evidence (چکیده)
198 - A Study of Job Satisfaction between External and Internal Auditors: An Iranian Scenario (چکیده)
199 - Developing Equity Culture and Partnerships in the Investement Market: A Study on Iran s Over the Counter Market (چکیده)
200 - A Study of Linear and Non-linear Relations between Accounting Variables and Share Return of Automobile Industry: Some Iranian Angles (چکیده)
201 - A Study of the Relation between Free Float Rate and Stock Yield Rate: Some Iranian Perspective (چکیده)
202 - Relationship between Short-termn Stock Returns and Market Ratios in Iran (چکیده)
203 - A Study of the Factors Affecting Earnings Management: Iranian Overview (چکیده)
204 - A Study of Relationship between Board Characteristics and Earning Management: Iranian Scenario (چکیده)
205 - A Study of the Effect of Establishing Accounting Standards on Conservatism Amount: Iranian Scenario (چکیده)
206 - The Relation between Financial Information Transparency and Firms Characteristics of Listed Companies in Tehran Stock Exchange (چکیده)
207 - A Study of the Effect of Accounting Quality on Method of Financing: Evidence from Iran (چکیده)
208 - EVALUATING THE INVESTORS’ OVERREACTION TO FINANCIAL MEASURES: SOME EVIDENCE OF TEHRAN STOCK EXCHANGE (چکیده)
209 - Comparing Liner and Non-Liner Relationships between Accounting Variables and Dividend: Evidence of Iranian Chemical Industries (چکیده)
210 - Identification of the Effective Stractual Factors in Creating and Developing Digital Entrepreneurship in Agricultural Sector (چکیده)
211 - A Survey of Fundamental Barriers in Development of Tourism in Shiraz (چکیده)
212 - A Study of Managers Point of View on Environmental Accounting Information Disclosure of Listed Companies in Iran (چکیده)
213 - A Study of the Relationship between Conservatism and Capital Cost of Listed Companies: Some Iranian Evidences (چکیده)
214 - Auditor Responsibility and Expectation Gap: Evidence from Iranian Bankers (چکیده)
215 - Improving Service Quality by Using Organizational Citizenship Behavior: Iranian Evidence (چکیده)
216 - An Investigation of Relationship between Earnings Conservatism and Price to Book Ratio Based on Basu s Method (چکیده)
217 - An Evaluation of Iranian Banking System Credit Risk: Neural Network and Logistic Regression (چکیده)
218 - Forecasting Stock Price Using Artificial Neural Networks: A Multi-Layer Perception Model- Iranian Evidence (چکیده)
219 - Audit Expectation Gap: Concept, Nature and Trace (چکیده)
220 - روشی سریع و ساده برای باززایی نوک شاخه پنبه رقم ورامین و بررسی انتقال ژن به آن (چکیده)
221 - بررسی کالو سزایی در پنبه رقم ورامین و امکان انتقال ژن به آن (چکیده)
222 - Prediction of order statistics based on ORSS and RRSS (چکیده)
223 - A Study of the Integrity of Internet Financial Reporting : Empirical Evidence of Emerging Economy (چکیده)
224 - بهینه سازی انتقال ژن به پنبه رقم ورامین (Gossypium hirsutum) با استفاده از ریزنمونه نوک شاخه (چکیده)