بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: احمد توکلی


موارد یافت شده: 49

1 - A novel approximate dynamic programming approach for constrained equipment replacement problems: A case study (چکیده)
2 - بهبود مدیریت درآمد در صنعت هتلداری با بهره گیری از شبکه عصبی مصنوعی در تعیین پارامتر احتمالی یک مدل رزرو مازاد (چکیده)
3 - ارزیابی کارایی مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان مشهد بر اساس مدل تحلیل پوششی داده ها-DEA- (چکیده)
4 - A resilient supply portfolio considering political and disruption risks (چکیده)
5 - طراحی و ارائه مدل مفهومی مدیریت موجودی ابری براساس تکنولوژی RFID (چکیده)
6 - Designing a Communicational Model between the Competitiveness Types of Small and Medium Industries in Iran (چکیده)
7 - Designing Communication Model Between Effective Factors On Competitiveness of SMEs Using ISM (چکیده)
8 - طراحی سیستم استنتاج فازی با یادگیری از نمونه های آموزشی برای اندازه گیری مشارکت کارکنان عملیاتی در سلامت محیط کار (چکیده)
9 - بررسی تأثیر کیفیت خدمات درک‌شده بر وفاداری مشتری به واسطه‌ی تصویر ذهنی شرکت و رضایت مشتری با در نظر گرفتن نقش تعدیل‌گر هزینه ها‌ی جابجایی (مورد مطالعه: شعب بانک سینا در مشهد) (چکیده)
10 - ارزیابی عملکرد کارکنان به روش ویکور (مطالعه موردی موسسه مالی اعتباری فردوسی مشهد) (چکیده)
11 - ارزیابی اولویت بندی ویژگی ها و معیارهای مطلوب استاد راهنما با استفاده از روش تحلیل فرایند سلسله مراتبی (چکیده)
12 - Design prototype using Fuzzy QFD (چکیده)
13 - اولویت بندی عوامل تعیین کننده کیفیت در تحصیلات تکمیلی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (چکیده)
14 - The Expansion of Economic Order Quantity Model to Reduce the Costs of Internet Recruitment Innovative Technologies in cities (چکیده)
15 - ارزیابی سطح امنیت در تجارت الکترونیک با استفاده از آنتروپی شانون و تئوری دمپستر.شافر (چکیده)
16 - Taxonomy of Manufacturing Flexibility at Manufacturing Companies Using Imperialist Competitive Algorithms, Support Vector Machines and Hierarchical Cluster Analysis (چکیده)
17 - قابلیتهای پویای سازمانی و انعطافپذیری (چکیده)
18 - گونه شناسی استراتژیهای تولید در ایران و معرفی ابعاد متمایزکننده آن (چکیده)
19 - طراحی و ارزیابی بالانس خط مونتاژ، همراه با انتخاب تجهیزات (چکیده)
20 - تکمیل ماتریس همسنجی توسعه کارکرد کیفیت (QFD) با استفاده ازتحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) (چکیده)
21 - شناسایی و اولویت بندی عوامل استرسزای سازمانی با استفاده از روش ویکور (VIKOR) (مورد مطالعه: رؤسای شعب بیمه تأمین اجتماعی مشهد) (چکیده)
22 - بکارگیری الگوریتم AHP، COMSOAL و انتروپی شانون به منطور ارزیابی و انتخاب جواب بهینه مسئله بالانس خط تولید (چکیده)
23 - ارائه مدلی برای انتخاب تأمین کننده بر مبنای رویکرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و روش شباهت به راه حل ایده آل- ( مورد مطالعه : شرکت آب معدنی برف دانه ) (چکیده)
24 - انتخاب طرح چیدمان تسهیلات با استفاده از مدل تلفیقی AHP گروهی فازی و شانون (چکیده)
25 - مکان یابی و ظرفیت سنجی پارکینگ های شهری مشهد (چکیده)
26 - به کارگیری رویکرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی-ویکور(AHP-VIKOR) (چکیده)
27 - طراحی مدلی پویا برای انتخاب سناریوی مناسب سطح ذخیره احتیاطی در سیستم MRP (چکیده)
28 - Design and Evaluate Assembly-Line Design Alternatives With Equipment Selection -Pass:ijsr1 (چکیده)
29 - طراحی‌ مدل‌ تلفیقی‌ تصمیم گیری‌ چند‌ معیاره‌ فازی‌ جهت انتخاب‌ طرح‌ جانمایی‌ تسهیلات (چکیده)
30 - طراحی و ارزیابی بالانس خط مونتاژ، همراه با انتخاب تجهیزات (چکیده)
31 - بررسی رابطه بین مولفه های کیفیت زندگی کاری از دیدگاه والتون و رضایت شغلی (چکیده)
32 - طراحی نمونه اولیه محصول با استفاده از روش QFD فازی (چکیده)
33 - تخصیص بهینه بودجه و انتخاب پروژه ها با استفاده از برنامه ریزی آرمانی ( مورد مطالعه: سازمان آب و فاضلاب مشهد) (چکیده)
34 - بکارگیری مدل ریاضی مناسب جهت ارزیابی تامین کنندگان با بهره گیری از روش میخائیلیوف (چکیده)
35 - شناسایی نقاط بحرانی و راهکارهای بهبود در زنجیره تامین با استفاده از مدل اسکور ، تیوری محدودیت‏ها و شش سیگما ( مورد مطالعه: شرکت ماشین سازی پیله وران ) (چکیده)
36 - بخش بندی مشتریان بر اساس ارزش دوره عمر آنها با استفاده از داده کاوی بر مبنای مدل آر. اف. ام. RFM (چکیده)
37 - A Genetic Algorithm Approach For Prediction of Process Parameters in Submerged Arc Welding (چکیده)
38 - استراتژی ناب- چابک در سازمانهای خدماتی با رویکرد مقایسه ای (چکیده)
39 - تبیین اهمیت طراحی شاخص های جامع مناسب برای سنجش تاثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بر عملکرد سازمانها (چکیده)
40 - مدلسازی مسأله برنامه ریزی تولید چندمنظوره برای سیستمهای تولید انعطاف پذیر (چکیده)
41 - نحوه انتقال از تولید انبوه به تولید ناب (چکیده)
42 - بهینه سازی فعالیت های کشاورزی شرکت سهامی زراعی نیل آباد (چکیده)
43 - بررسی عوامل تأثیر گذار بر توسعه صادرات صنعت نساجی (مطالعه موردی - صنعت نساجی استان یزد) (چکیده)
44 - به­ کار گیری فرایند داده کاوی برای پیش بینی الگوهای رویگردانی مشتری در بیمه (چکیده)
45 - Optimization of helical compression springs using simulated annealing and ant colony optimization (چکیده)
46 - A Genetic Algorithm Approach For Prediction of Process Parameters in Submerged Arc Welding (چکیده)
47 - Analysis of neighborhood generation and move selection strategies on the performance of Tabu Search (چکیده)
48 - The effects of different neighborhood generation mechanisms on the performance of Tabu Search (چکیده)
49 - Simulated annealing and ant colony optimization for static and dynamic design of helical compression springs (چکیده)