بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: اعظم استاجی


موارد یافت شده: 78

1 - بررسی کنش گفتار «دروغ» و رابطه آن با متغیرهای سن، جنسیت، رشته تحصیلی، منطقه جغرافیایی و مذهب (چکیده)
2 - تحلیل مبانی طنزپردازی در داستان‌های شهرام شفیعی و سعید هاشمی بر مبنای نظریه طنز ایوان فوناژی (چکیده)
3 - بررسی تأثیر قصه گویی بر زبان گفتاری کودکان دارای اتیسم(طیف خفیف تا متوسط) (چکیده)
4 - مقایسه ی خطای درج واکه و همخوان در گفتار فارسی آموزان عرب زبان عراقی متوسطه و پیشرفته (چکیده)
5 - معرفی اجمالی زبان‌شناسی حقوقی اجتماعی و کاربردهای آن (چکیده)
6 - تخریب حدس در داستان های طنز آمیز کودک و نوجوان دهه های 60 تا 90 (چکیده)
7 - شیوۀ طنزپردازی فرهاد حسن‌زاده بر مبنای نظریۀ ایوان فوناژی (چکیده)
8 - ابعاد معنایی کاربردهای «گوشت» در ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات زبان فارسی (چکیده)
9 - بررسی استعاره‌های مبتنی بر نام حیوانات در ادبیات دفاع مقدس (چکیده)
10 - تحلیل گفتمان پلیس-متهم در حوزۀ زبان شناسی اجتماعی حقوقی (چکیده)
11 - بررسی طنین معنایی عبارت احتیاط امیز «شاید» در داستان معاصر «باغ بلور» (چکیده)
12 - معرفی هیجامد و بررسی تاثیر آن در غرقگی و سبک های یادگیری فارسی آموزان غیرایرانی (چکیده)
13 - انگیزش‌های معناساز معانی مختلف نان (چکیده)
14 - بررسی تأثیر تدریس مبتنی بر الگوی هیجامد بر هیجانات زبان آموزان غیرفارسی زبان زن در ایران (چکیده)
15 - The Impact of colloquial Iraqi language on the pronunciation of English language learners (چکیده)
16 - How coll oquial Iraqi Language affects the Pronunciation of English Language learners (چکیده)
17 - بررسی تأثیر استفاده از الگوی «هَیجامَد» بر نگرش به یادگیری زبان¬آموزان (چکیده)
18 - بازنمایی مفاهیم قدرت، مشروعیت و نابرابری‌های اجتماعی در گفتمان پهلوی اول در خطاب به مردم (چکیده)
19 - مقایسه اولین آگهی های بازرگانی و مصاحبه های خبری مطبوعاتی با انواع معاصر (چکیده)
20 - Assessing Pragmatic Language Skills in Pre-School Hearing-Impaired Children and Their Hearing Peers (چکیده)
21 - نگاهی به سیر تحول نشانه های نگارشی در خط فارسی (چکیده)
22 - فسیل شدگی در یادگیری زبان دوم: راهبردهای اجتناب برای فارسی آموزان غیرفارسی زبان (چکیده)
23 - بررسی نمود قدرت در اسناد منتشر نشده کشف حجاب: رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی (چکیده)
24 - تحلیل سبکی یکی از داستان های صمد بهرنگی بر اساس تحلیل گفتمان انتقادی (چکیده)
25 - ارائه الگویی برای تحلیل سبکی داستان های کودکان و نوجوانان ( با تاکید بر داستان های صمد بهرنگی ) (چکیده)
26 - بررسی و مقایسه ساختارزبانی متون خبری کاغذاخبار و روزنامه خراسان (چکیده)
27 - بررسی اصطلاحات خویشاوندی در زبان فارسی (چکیده)
28 - شناسائی رابطه تقابل در گفتمان فارسی به کمک روش های یادگیری باسرپرستی (چکیده)
29 - مقایسه واجی‌ ـ صرفی افعال گویش تاتی ادکان با فارسی معیار (چکیده)
30 - تهیه و تدوین فرهنگ موضوعی صورتهای محاورهای فارسی برای غیرفارسیزبانان (چکیده)
31 - بررسی و تحلیل جملات بیان کننده درد در زبان فارسی با استفاده از مدل هلیدی (چکیده)
32 - بررسی نقش زبانی خطاب قرار دادن از منظر جامعه شناسی (چکیده)
33 - تحلیل فرایند واجی قلب در زبان فارسی (چکیده)
34 - The Spelling Error Analysis of the Written Persian Essays of Russian Adult Learners of Persian (چکیده)
35 - انگاره هندسه مشخصه های واجی در زبان فارسی (چکیده)
36 - Using Exact Formant Structure of Persian Vowels as a Cue for Forensic Speaker Recognition (چکیده)
37 - استفاده از الگوی طیف نگاشتی واکه ها به عنوان کلیدی برای بازشناسی حقوقی سخنگو (چکیده)
38 - بازنمایی نقش زنان در ادبیات جنگ برای کودک از منظر گفتمان شناسی انتقادی (چکیده)
39 - بررسی کاربرد شناختی عبارتهای احتیاط آمیز در مقالات علمی_ پژوهشی فارسی (چکیده)
40 - بررسی تاثیر دو مولفه نحوی وجهیت و تعدی در بازنمود خود و دیگری در متون مطبوعاتی (چکیده)
41 - The Investigation of Punctuation in Photographic Copies of Persian Writing (چکیده)
42 - بررسی و توصیف چگونگی کاربرد و ادراک صورتهای اشاری در نابینایان فارسی زبان (چکیده)
43 - Semantic Derogation in Persian Animal Proverbs (چکیده)
44 - تحلیل گفتمان نیم قرن در باغ شعر کودکان (چکیده)
45 - یک روش بیزی برای رفع ابهام معنی کلمه در زبان فارسی (چکیده)
46 - بازشناسی رابطه تقابل در حالت حذف نقش نمای گفتمان (چکیده)
47 - Metaphors of “Death” in Persian Curses (چکیده)
48 - Contrastive Analysis of Dog Expressions in English and Persian (چکیده)
49 - تحلیل آکوستیکی همخوان انسدادی چاکنایی و بررسی امکان وجود دو واکه پیاپی در دو هجای متوالی در گفتار سریع و پیوسته در زبان فارسی (چکیده)
50 - مقایسه پاسخ زنان و کودکان ایرانی به تعریف و تمجید (چکیده)
51 - بررسی تاریخی کارکردهای چندگانه که در فارسی امروز (چکیده)
52 - Shallow Semantic Parsing of Persian Sentences (چکیده)
53 - بررسی نقش استعاره در ساختوازه زبان فارسی (چکیده)
54 - توصیف صامتهای میانجی گویش شاهرودی از لحاظ نحوی (چکیده)
55 - توصیف فرایندهای واجی گویش بیرجندی (چکیده)
56 - توصیف برخی فرایندهای واژواجی گویش سبزوار (چکیده)
57 - بهبود یک سیستم پرسش و پاسخ جهت پاسخگویی به سوالات بیشتر مبتنی بر گرامر واژه ای - نقشی (چکیده)
58 - برچسب زنی نقش معنایی جملات فارسی با رویکرد یادگیری مبتنی بر حافظه (چکیده)
59 - بررسی صامت میانجی در گویش مشهد (چکیده)
60 - بررسی کاربرد مجازی نام حیوانات در زبان فارسی (چکیده)
61 - بررسی تفاوتهای جنسیتی در توصیف و بیان درد (چکیده)
62 - تشخیص مولف متون ادبی و قانونی بحثی در زبانشناسی قانونی (چکیده)
63 - Your eyes are beautiful; a study of compliment responses in Persian (چکیده)
64 - بررسی ممیزهای عدد در زبان فارسی (چکیده)
65 - اهمیت هجا و ساختار آن به عنوان یک واحد زبانی در جریان فرایند تولید گفتار (چکیده)
66 - Morphosyntactic Changes In Persian And Their Effects On The Grammar (چکیده)
67 - پیدایش حروف اضافه از نام اندامهای بدن (چکیده)
68 - on the developement of tense aspect system in EARLY NEW and NEW persian (چکیده)
69 - Metaphorical Word-Formation Processes in Persian (چکیده)
70 - منشائ کسره اضافه در زبان فارسی (چکیده)
71 - بررسی مقابله ای ساختهای منفی در زبان فارسی و انگلیسی (چکیده)
72 - بررسی ساخت واژی نام رنگها در زبان فارسی (چکیده)
73 - morphosyntactic changes in persian and their effects on the grammar (چکیده)
74 - هماهنگی واکه ای در گویش سبزواری (چکیده)
75 - معرفی آواشناسی قانونی و برخی کاربردهای آن (چکیده)
76 - تبدیل عدد یک به نشانه نکره در زبان فارسی (چکیده)
77 - بررسی ساختواژی پسوند نام آوایی است در گویشهای خراسان (چکیده)
78 - گذر از مالکیت به نمود در زبان فارسی (چکیده)