بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمدتقی ایمان پور


موارد یافت شده: 77

1 - بررسی زندگانی و آثار پزشکی حکیم نجیب الدین سمرقندی (چکیده)
2 - منابع مشروعیت نهاد وزارت در قرون میانة تاریخ ایران (قرون پنجم تا نهم هجری) (چکیده)
3 - انعکاس تاریخ پزشکی پیش از اسلام در ماوراءالنهر و خوارزم بر متون پزشکی تمدن ایرانی و اسلامی (چکیده)
4 - همسانی های تفکر زروانی و شاهنامه فردوسی نسبت به زن (چکیده)
5 - آسیب شناسی مطالعات و شاخص های معیار در آموزش تاریخ باستان (چکیده)
6 - نقش سرزمین های شرقی ایلام؛ اَرجان و ایذه، در انتقال فرهنگ ایلام نو به پارس (چکیده)
7 - Political archaeology and the Growth of nationalism in historiography of Iran in early twenty century : the Case of Pirniya’s Ancient History (چکیده)
8 - بازیابی فرهنگ ایران باستان در دوره آل بویه: مشروعیت سیاسی حکومت (چکیده)
9 - جایگاه فرهنگی و علمی شهد جندی شاپور (چکیده)
10 - آسیب شناسی «عنوان گزینی» در پژوهشهای دانشگاهی : مطالعه موردی پایان نامه های رشته ی تاریخ (چکیده)
11 - پردازش شخصیت مزدک و انوشیروان در نگارش های میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی (چکیده)
12 - لیان (چکیده)
13 - مگان (چکیده)
14 - دیلمون (چکیده)
15 - نقش دیلمیان در فروپاشی دولت ساسانی (چکیده)
16 - جایگاه فرهنگی و علمی شهر گندی‌شاپور در زمان ساسانیان (چکیده)
17 - شوش در دوران هخامنشی: بررسی جایگاه و اهمیت شوش در دوره هخامنشی در مقایسه با تخت جمشید (چکیده)
18 - منصب دبیری در دوره ساسانیان (چکیده)
19 - وضعیت سیاسی ایلام بعد از سقوط تا برآمدن هخامنشیان (550-646 پ.م) (چکیده)
20 - قلمرو جغرافیایی سرزمین مادها به استناد اسناد آشوری (چکیده)
21 - Re-establishment of Achaemenid history and its development in 19th and 20th century (چکیده)
22 - وجه تسمیه و محدوده جغرافیایی هیرکانیه در ایران باستان (چکیده)
23 - همسانی های تفکر زروانی و شاهنامه فردوسی نسبت به زن (چکیده)
24 - برسی جایگاه و همیت مکان گزینی پایتخت در دوره هخامنشی (چکیده)
25 - شورش ایلامی ها علیه داریوش اول؛ بررسی ماهیت شورشهای ایلام در دورة داریوش اول با تأکید بر کتیبة بیستون (چکیده)
26 - Can Iran play in (چکیده)
27 - محدوده جغرافیایی و جایگاه سیاسی هیرکانیه در دوره هخامنشیان (چکیده)
28 - بررسی تطبیقی سورنای تاریخ با رستم حماسه (چکیده)
29 - توسعه شهرسازی در هیرکانیه در دوره اشکانیان (چکیده)
30 - بازتاب هنر ساسانیان در هنر عهد آل بویه: هنر معماری و فلزکاری (چکیده)
31 - نقش و جایگاه ساتراپی ها در شاهنشاهی هخامنشی (چکیده)
32 - بررسی تاثیر جنگهای ایران وبیزانس بر تغییر مسیرجاده های تجاری درعهدساسانی (چکیده)
33 - ساسانیان و سیاست زردشتی کردن ارمنستان (چکیده)
34 - پایان فرمانروایی کاسی ها و علل فروپاشی آن (چکیده)
35 - Development of Achaemenid Studies in the West after 1979 (چکیده)
36 - نقش حکومت های محلی ایرانی نژاد شرق آسیای صغیر در شکل گیری اندیشه بازیابی امپراطوری هخامنشی نزد اشکانیان (چکیده)
37 - کوروش عیلامی-انشانی یا کوروش پارسی؟ نگاهی دوباره به بحث‌های پیرامون هویت عیلامی- انشانی کوروش دوم (چکیده)
38 - اندیشه بازیابی امپراطوری هخامنشی در میان ساسانیان و نقش اشکانیان در این انتقال (چکیده)
39 - سوگ سیاوش و شباهت آن به آیین سوگ های محلی در لرستان و کردستان (چکیده)
40 - گسترش آداب و آیین های درباری ایران باستان در عهد آل بویه (چکیده)
41 - پارسیها و عیلامیها: بررسی جایگاه فرهنگ و تمدن عیلام در حکومت هخامنشی (چکیده)
42 - ورود پارسها به انشان: بررسی رابطه پارسی ها و ایلامی ها پیش از ظهور شاهنشاهی هخامنشیان (چکیده)
43 - بررسی رابطه مادها و پارس ها پیش از ظهور امپراتوری هخامنشیان (چکیده)
44 - جایگاه دینی آذربایجان در دوره ساسانی (چکیده)
45 - بررسی تحلیلی محدوده های جغرافیایی و اداری ساتراپی های هخامنشی در کتیبه بیستون (چکیده)
46 - حکمت سیاسی ایران‌شهری در تاریخ‌ نگاری اسلامی، نمونه موردی: آثار مسعودی (چکیده)
47 - کار بست روش و بینش تاریخ شفاهی در بازکاوی تاسیس نهادهای جدید در مشهد: تاریخ شفاهی دانشکده ادبیات مشهد (چکیده)
48 - ایران باستان در تاریخنگاری اندیشمندان غربی (چکیده)
49 - The Medes and Persians: Were the Persians ever ruled by the Medes (چکیده)
50 - بررسی تدابیر و فنون نظامی آل بویه (چکیده)
51 - چگونگی برخورد اعراب با زنان ایرانی در طی فتوحات(13-132هـ0ق) (چکیده)
52 - سرکوب گر بدعت و نماد عدالت: انوشیروان در تاریخنگاری اسلامی (چکیده)
53 - نقش شورش بهرام چوبین در تضعیف و فروپاشی دولت ساسانی (چکیده)
54 - The Boundaries of Parsa during the Achaemenid Period (چکیده)
55 - تبار ساسانیان در شاهنامه فردوسی (چکیده)
56 - نقش خاندان های کهن در فراز و فرود سلسله های ایرانی در دوره ایران باستان (چکیده)
57 - The Construction of Apadana of Persepolis and Susa: Which one was built first (چکیده)
58 - A Comparison between The Assyrian and Persian Fauna as they appear in their Reliefs (چکیده)
59 - A new look at location of Parsua, Parsua(w)as and Parsumash (چکیده)
60 - Tall-i Malyan and the development of Urbaism in Anshan/Parsa (چکیده)
61 - بررسی پیشینه یک اثر معماری در حرم رضوی: کتیبه های سنجری (چکیده)
62 - نقش روحانیون زرتشتی در تقویت حکومت ساسانی و دیانت زرتشتی (چکیده)
63 - رویایی مانی با زرتشتیگری در دوره ساسانی (چکیده)
64 - مبانی نفوذ و مقام روحانیون زرتشتی در دوره ساسانی (چکیده)
65 - The Communication Roads in Parsa during Achaemenid Period (چکیده)
66 - بررسی جایگاه سیاسی ساتراپ های هخامنشی در دورi داریوش بزرگ با تکیه بر کتیبه ها (چکیده)
67 - تخت رستم ومقبره کمبوجیه؛ آیا بنای ناتمام تخت‌رستم در پارس می‌تواند مقبره کمبوجیه دوم باشد؟! (چکیده)
68 - مکان جغرافیایی پارسوا، پارسواش و پارسوماش (چکیده)
69 - بررسی واژه هایی از گویش تاتی شمال خراسان در آثار مولانا (چکیده)
70 - The Growth of Historical Nationalism and new trend in Historigraphy of Iranian in early 20th century: The Case of Pirniya s Ancient History (چکیده)
71 - The Function of Persepolis: Was Norooz celeberate at Persepolis during the Achamenid Period? (چکیده)
72 - The Function of Perspolis:Was Norooz celebrated at Perspolis during the Achaemenid period? (چکیده)
73 - ریشه شناسی و وجه تسمیه (پاسارگاد) اولین ‌پایتخت ‌پارسیان (چکیده)
74 - بررسی جایگاه زبان آرامی در دوره هخامنشی (چکیده)
75 - مکان جغرافیایی پارسه داریوش (چکیده)
76 - راههای ارتباطی پارسه در دوره هخامنشی (چکیده)
77 - تپه ملیان و توسعه شهر نشینی در سر زمین انشان/پارسه (چکیده)