بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: نوید رمضانیان


موارد یافت شده: 90

1 - بررسی اثر خنک کاری مایعات مختلف در سیکل زمانی فرآیند تزریق پلاستیک قطعه محافظ هواکش خودرو شاهین با استفاده از نرم افزار مولدفلو (چکیده)
2 - شبیه سازی فرآیند تزریق پلاستیک قطعه جعبه فیلتر هوا خودرو شاهین با استفاده از نرم افزار مولد فلو (چکیده)
3 - Improving Formaldehyde Removal from Water and Wastewater by Fenton, Photo-Fenton and Ozonation/Fenton Processes through Optimization and Modeling (چکیده)
4 - شبیه سازی فرآیند تزریق پلاستیک تولید محفظه پایینی هواکش SP100 با استفاده از نرم افزار Moldflow (چکیده)
5 - تاثیر جنس قالب بر پارامترهای مختلف شبیه سازی تزریق پلاستیک با استفاده از نرم افزار Moldflow در تولید محفظه پایینی هواکش SP100 (چکیده)
6 - Kinetic inhibition of structure I and II hydrate using novel modified poly(N-vinylcaprolactam)s in methane-water and methane-THF-water systems (چکیده)
7 - Microstructural study on MMA/1‐hexene copolymers made by mononuclear and dinuclear α‐diimine nickel (II) catalysts (چکیده)
8 - Reactor Blend and Nanocomposite of Polyethylene Using a Binary Catalyst of Metallocene/Nickel (چکیده)
9 - Cellulose Schiff Base as a Bio-based Polymer Ligand: Extraction, Modification and Metal Adsorption Study (چکیده)
10 - Study the effects of solvent content and initiator concentration on viscosity and solid content of acrylic resins (چکیده)
11 - Effects of Azobisisobutyronitrile and Benzoyl Peroxide as Initiators on Synthesis of Acrylic Resins via Solution Polymerization K (چکیده)
12 - A composite ultrafiltration membrane for regeneration of used engine oil (چکیده)
13 - The effects of sodium hexametaphosphate combined with other remineralizing agents on the staining and microhardness of early enamel caries: An in vitro modified pH-cycling model (چکیده)
14 - Synthesizing ethylene/1-octene copolymer and its nanocomposites with graphene and carbon nanotubes using a Ziegler − Natta catalyst (چکیده)
15 - Vinyl lactam-based copolymers and terpolymers as high cloud point kinetic hydrate inhibitors in methane-THF-water system (چکیده)
16 - Identification and Evaluation of Replaced Materials of Titanium Dioxide Pigment in Alkyd Resins and Investigation of their Properties (چکیده)
17 - A review on enhancing the performance of kinetic hydrate inhibitors (چکیده)
18 - Performance evaluation of Luvicap EG and PVP as KHIs in methane, methane-THF and ethylene gas hydrate systems (چکیده)
19 - Linear and Kinked Oligo(phenyleneethynylene)s as Ideal Molecular Calibrants for Förster Resonance Energy Transfer (چکیده)
20 - بسپارش پلی‎ان-وینیل‎کاپرولاکتام‏ (PVCap) با وزن مولکولی‎های متفاوت و بررسی تاثیر آن بر سینتیک تشکیل هیدرات گازی متان (چکیده)
21 - پلیمریزاسیون متیل متاکریلات با استفاده از کاتالیست بر پایه فلز واسطه نیکل و محاسبه ی نظم فضایی (چکیده)
22 - کوپلیمریزاسیون 1-هگزن و متیل متاکریلات توسط کاتالیست دو هسته ای دی ایمینی نیکل (چکیده)
23 - Preparation and Evaluation of Polyethylenimine Coated Cerium Oxide Nanoparticles as a Novel Gene Delivery Vector (چکیده)
24 - خاصیت ضد میکروبی کمپوزیت کیتوزان با بنتونیت اصلاح شده علیه باکتری ائروموناس هیدروفیلای بیماریزای آبزیان (چکیده)
25 - بررسی مقاومت به خوردگی پوشش های پلی اورتان در حضور نانوذرات آهن اکسید و نانولوله کربنی (چکیده)
26 - تاثیر نانوذرات مس اکسید در شبکه پلیمری اپوکسی و بررسی خواص ضدباکتری آن با روش دیسکی (چکیده)
27 - بررسی خواص ضدباکتری کامپوزیت اپوکسی/نانوذره‌ی مس‌اکسید علیه باکتری استرپتوکوکوس اینیایی به روش تست ماکرودایلوشن (چکیده)
28 - سنتز و مطالعه ساختار لیگاند از نوع α-دی ایمینی با ازدحام فضایی بالا برای پلیمریزاسیون اتیلن (چکیده)
29 - پلیمریزاسیون اتیلن توسط کاتالیست دو هسته ای فلز نیکل بر پایه لیگاند α-دی ایمین (چکیده)
30 - سنتز پلی بتا آمینو استر با پلی اتیلن ایمین و شناسایی آن با استفاده از طیف سنجی FT-IR (چکیده)
31 - به کارگیری طیف سنجی FTIRدر شناسایی پلی بتا آمینو استر سنتز شده با گروه‌های انتهایی اسپرمین (چکیده)
32 - Polyethylenimine-associated cerium oxide nanoparticles: A novel promising gene delivery vector (چکیده)
33 - BR2 and CyLoP1 enhance in-vivo SN38 delivery using pegylated PAMAM dendrimers (چکیده)
34 - Optimization of limonene microencapsulation based on native and fibril soy protein isolate by VIKOR method (چکیده)
35 - Preparation and Evaluation of Polyethylenimine Coated Cerium Oxide Nanoparticles as a Novel Gene Delivery Vector (چکیده)
36 - Co-Delivery of Epirubicin and siRNA Using Functionalized Mesoporous Silica Nanoparticles Enhances In vitro and In vivo Drug Efficacy (چکیده)
37 - Investigation of Donor/acceptor Composition Ratio and Annealing Effects on Performances of Organic Solar Cells based on P3HT:C60 (چکیده)
38 - بررسی اثر ضدباکتریایی کیتوزان حاوی اکسید نقره و بنتونیت اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی در مقابل یرسینیا راکری جداشده از ماهی قزل آلای رنگین کمان (چکیده)
39 - Synthesis of chitosan/zeolite/silver nanoparticles composites and its antibacterial activity against aquatic bacteria (چکیده)
40 - Antibacterial properties of polyethylene containing thymol and silver nanoparticles against Aeromonas hydrophila (چکیده)
41 - Chitosan / bentonite / ZnO nanoparticles composites: From synthesis to antibacterial properties (چکیده)
42 - Effect of Ethylene Monomer Pressure on BCE Ziegler-Nata Catalyst Fragmentation in the Early Stage of Polymerization (چکیده)
43 - Poly(styrene-alt-maleic anhydride) Conjugated with Spermine: Synthesis, Antibacterial Activity and Antibiotic Susceptibility (چکیده)
44 - استفاده از رنگدانه‌یار باریم سولفات به عنوان جایگزین رنگدانه تیتانیوم دی اکسید (چکیده)
45 - استفاده همزمان از رنگدانه یار کائولین و کلسیم کربنات به عنوان جایگزین رنگدانه تیتانیوم دی اکسید در رنگ های آلکیدی (چکیده)
46 - Synthesis of PE/MgO nanocomposites via in-situ polymerization using Ziegler-Natta catalyst (چکیده)
47 - Combined effects of polyacrylamide and nanomagnetite amendment on soil and water quality, Khorasan Razavi, Iran (چکیده)
48 - Comparative Study on Adsorption of Chromium(VI) from Industrial Wastewater onto Nature Derived Adsorbents (Brown Coal and Zeolite) (چکیده)
49 - پلیمریزاسیون اتیلن با استفاده از مخلوط کاتالیست زیرکونوسن و کاتالیست پیریدین ایمینی [N-N ] بر پایه نیکل (چکیده)
50 - Ethylene/1-Hexene Copolymerization and Synthesis of LLDPE/Nanocarbon Composite through In Situ Polymerization (چکیده)
51 - Adsorption and visible-light photocatalytic degradation of tetracycline hydrochloride from aqueous solutions using 3D hierarchical mesoporous BiOI: Synthesis and characterization, process optimization, adsorption and degradation modeling (چکیده)
52 - پلیمریزاسیون اتیلن با استفاده از کاتالیزور متقارن دی ایمین برپایه فلز نیکل و مخلوط آن با کاتالیزور زیرکونسن (چکیده)
53 - ارزیابی خصوصیات ریزکپسول‌های چند لایه حاوی دی استیل بر پایه جذب الکترواستاتیک فیبریل‌های ایزوله پروتئین سویا و پکتین (چکیده)
54 - Regioselective synthesis of new 5- methyl- 5Hpyrimido [ 4′,5′:4,5] [1,3] thiazino [3,2-a] perimidines (چکیده)
55 - Synthesis of pyrimido [4′,5′:5,6] [1,4] dithiepino [2,3- b] quinoxalines: Derivatives of a novel seven membered ring system (چکیده)
56 - Novel multilayer microcapsules based on soy protein isolate fibrils and high methoxyl pectin: Production, characterization and release modeling (چکیده)
57 - تعیین وزن اکی والان اپوکسی و بررسی آن با افزایش رقیق کننده های واکنش دهنده و غیر واکنش دهنده (چکیده)
58 - بررسی ویسکوزیته ی رزین اپوکسی بر پایه بیس فنول A با استفاده از رقیق کننده های واکنش دهنده و غیر واکنش دهنده بمنظور دست یابی به رزین VIP (چکیده)
59 - Polymerization of ethylene using a series of binuclear and a mononuclear Ni (II)-based catalysts (چکیده)
60 - Hybrid Coagulation/ozonation Treatment of Pharmaceutical Wastewater Using Ferric Chloride, Poly-aluminum Chloride, and Ozon (چکیده)
61 - A new nanostructured materials amino functionalized mesoporous silica synthesized via co-condensation method for Pb(II) and Ni(II) ions sorption from aqueous solution (چکیده)
62 - مروری بر روش های نوین حذف کروم (VI) از پساب های صنعتی در یک دهه‌ی گذشته (چکیده)
63 - تخمین و ارزیابی ضریب نفوذ میکروکپسولهای آلژینات-پروتئین آب پنیر حامل دی استیل و ارزیابی آن در شرایط مختلف دهانی (چکیده)
64 - Sublayer effect on the protective performance of black polyester resin (چکیده)
65 - Corrosion resistance of black polyester and black alkyd – amine coatings on aluminum tubes (چکیده)
66 - Anticorrosion properties of PVP-coated Fe3O4 nanoparticles in epoxy resin (چکیده)
67 - Novel synthesized binuclear Ni-based catalysts for ethylene polymerization (چکیده)
68 - بررسی فعالیت ضدمیکروبی آنتی بیوتیک های سیپروفلوکسازین و سفتازیدیم علیه باکتری های انتروکوکوس فکالیس و اسینتوباکتر بومانی در حضور نانوذرات اکسیدروی در محیط اسیدی (چکیده)
69 - The influence of PMSA - spermine conjugate on the antibacterial activity of ceftazidime and ciprofloxacin against Enterococcus faecalis and Acinetobacter baumannii (چکیده)
70 - Preparation and characterization of absorbing tubes with spectrally selective coatings using economical methods for low- to mid-temperature solar thermal collectors (چکیده)
71 - اصلاح مورفولوژی پلی اتیلن کاتالیستی به دو طریق اختلاط کاتالیست و استفاده از افزودنی نانو لوله های کربنی چند جداره کربوکسیلی و تاثیر افزودنی بر مقاومت حرارتی (چکیده)
72 - اصلاح مورفولوژی پلی اتیلن به وسیله اختلاط کاتالیست زیگلر-ناتا و فرامتالوسن بر پایه نیکل (چکیده)
73 - اصلاح مورفولوژی و بهبود مقاومت حرارتی پلی‌اتیلن حاصل از پلیمریزاسیون کاتالیستی با استفاده از نانولوله های کربنی چندجداره کربوکسیلی (چکیده)
74 - Surface functionalized mesoporous silica nanoparticles as an effective carrier for epirubicin delivery to cancer cells (چکیده)
75 - Anticorrosion properties of nanocompositecoatings based on polysulfon-epoxy belend/graphen (چکیده)
76 - Preparation of anti corrosion coatings based on polysulfone/epoxy resin-hardener and its physical and chemical properties (چکیده)
77 - بررسی و بهبود ویژگی‎های لایه‌ی فعال در سلول خورشیدی آلی P3HT:C60 (چکیده)
78 - مقایسه وبررسی روش های حذف کروم (VI) از پساب های صنعتی (چکیده)
79 - استفاده از نانو ذرات متخلخل سیلیکای اصلاح شده آمینه جهت حذف فلزات سنگین پساب های صنعتی (چکیده)
80 - سنتز MCM-41 اصلاح شده آمینه جهت حذف فلزات سنگین از پساب و محلول آبی (چکیده)
81 - بررسی تاثیر حلال بر روی طیف جذب محلول‌های P3HT:C60 (چکیده)
82 - Synthesis and charactrization of alkylamine derivatives of poly(styrene-alt-maleic anhydride) and antibacterial activity (چکیده)
83 - Evaluation of diacetyl encapsulated alginate–whey protein microspheres release kinetics and mechanism at simulated mouth conditions (چکیده)
84 - بررسی تأثیر کلرید فریک، پلی آلومینیوم کلرید تجارتی و اوزوناسیون در سیستم تصفیه خانه فاضلاب صنعتی دارویی به منظور کاهش پارامترهای زیست محیطی (چکیده)
85 - ساخت سطوح جاذب با پوشش های نانومتری انتخابی طیفی راندمان بالا در کلکتورهای خورشیدی (چکیده)
86 - بررسی تاثیر حلال بر روی طیف جذب محلول‎های P3HT:C60 (چکیده)
87 - بررسی عملکرد حرارتی به همراه روش های ساخت سطوح جاذب در کلکتورهای خورشیدی (چکیده)
88 - Polar tagging in the synthesis of monodisperse oligo(p-phenyleneethynylene)s and an update on the synthesis of oligoPPEs (چکیده)
89 - Flexibility of Shape-Persistent Molecular Building Blocks Composed of p-Phenylene and Ethynylene Units (چکیده)
90 - سنتز مواد اولیه و ساخت سلول خورشیدی P3HT:C60 (چکیده)