بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Peiravi


موارد یافت شده: 108

1 - An Effective Fanout-Based Method for Improving Error Propagation Probability Estimation in Combinational Circuits (چکیده)
2 - قابلیت اطمینان مدارهای دیجیتال با استفاده از گراف های سیگنال گذر احتمالاتی (چکیده)
3 - Pain Detection from Facial Images using Unsupervised Feature Learning Approach (چکیده)
4 - Pain detection using batch normalized discriminant restricted Boltzmann machine layers (چکیده)
5 - مهندسی حرفه ای: حرفه ای گرایی و اخلاق حرفه ای (چکیده)
6 - Resilience improvement planning of power-water distribution systems with multiple microgrids agianst hurricanes using clean strategies (چکیده)
7 - a mixed-integer linear programming approach for energy-constrained mobile anchor path planning in wireless sensor networks localization (چکیده)
8 - An adaptive-resolution signal-specific ADC for sensor-interface applications (چکیده)
9 - Power distribution system improvement planning under hurricanes based on a new resilience index (چکیده)
10 - A fully-integrated 16-channel EEG readout front-end for neural recording applications (چکیده)
11 - بهبود قابلیت اطمینان ساختار شبکه ارتباطی اتوماسیون پست بر اساس استاندارد IEC61850 (چکیده)
12 - Perpendicular STT_RAM cell in 8 nm technology node using Co1/Ni3(1 1 1)||Gr2||Co1/Ni3(1 1 1) structure as magnetic tunnel junction (چکیده)
13 - Pain Detection from Facial Images using Unsupervised Feature Learning Approach (چکیده)
14 - A 1.62 μW 8-Channel Ultra-High Input Impedance EEG Amplifier for Dry and Non-Contact Biopotential Recording Applications (چکیده)
15 - STT-RAM Energy Reduction Using Self-Referenced Differential Write Termination Technique (چکیده)
16 - تعیین قسمت دارای تخلیه‌ جزئی در شبکه کابلی کراس باندینگ شده با استفاده از دستگاه مختصات قطبی (چکیده)
17 - Overhead Lines Maintenance Scheduling in Power Distribution System Considering Feeders Ranking (چکیده)
18 - Graphene-Based STT-RAM Cell With Improved Switching for Scaled Technology Nodes (چکیده)
19 - STT-RAM Write Energy Consumption Reduction by Differential Write Termination Method (چکیده)
20 - Low Energy Write Operation for 1T-1MTJ STT-RAM Bitcells with Negative Bitline Technique (چکیده)
21 - A graphite based STT-RAM cell with reduction in switching current (چکیده)
22 - node to node error sensitivity analysis usimg a graph based approach for vlsi logic circuits (چکیده)
23 - A New Write Assist Technique for SRAM Design in 65nm CMOS Technology (چکیده)
24 - A new asymmetric 6T SRAM cell with a write assist technique in 65 nm CMOS technology (چکیده)
25 - Comparative Study of FinFETs versus 22nm Bulk CMOS technologies: SRAM Design Perspective (چکیده)
26 - تاثیر شاخصهای قابلیت اطمینان بر روی هزینه برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه فیدرهای توزیع با در نظر گرفتن اهمیت آنها (چکیده)
27 - Time to failure analysis of single mode long-wavelength InGaAsP vertical-cavity surface emitting lasers (چکیده)
28 - Self-heating of 1d thermal plasmas: comparison of weightings; optimal parameter choices (چکیده)
29 - نقش تحقیق و توسعه در ارتقاء تکنولوژی (چکیده)
30 - A graph based approach for reliability analysis of nano-scale VLSI logic circuits (چکیده)
31 - Low power wide gates for modern power efficient processors (چکیده)
32 - Current-comparison based new low-leakage high speed domino circuit for wide fan-in gates (چکیده)
33 - تاثیر اهمیت فیدرها بر قابلیت اطمینان و هزینه برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه فیدرهای شبکه توزیع برق (چکیده)
34 - Domino logic designs for high-performance and leakage-tolerant applications (چکیده)
35 - Reliable distributed detection in multi-hop clustered wireless sensor networks (چکیده)
36 - روش اقتصادی ارتقاء قابلیت اطمینان شبکه توزیع نیرو مبتنی بر جداسازی سریع محل آسیب دیده (چکیده)
37 - نقش قابلیت اطمینان در سیستمهای دفاعی هوشمند (چکیده)
38 - بررسی کمی نقش کیفیت در افزایش قابلیت اطمینان و کاهش نرخ خرابی یک نوع کامپیوتر نظامی الکترونیکی (چکیده)
39 - تخمین قابلیت اطمینان مدیر کنترل آتش موشک انداز ساحل به دریا و انتخاب قطعات یدکی جهت نگهداری مبتنی بر آمادگی عملیاتی ناوگان موشکی (چکیده)
40 - کنترل کیفیت بلادرنگ محصولات و تحقق آن در صنایع کاشی با کمک ماشین بینایی (چکیده)
41 - کاربرد کنترل کننده بینا در تنظیم خودکار تصویر هندسی تلویزیون با بهره گیری از یک دوربین کالیبره نشده (چکیده)
42 - تخمین میانگین عمر مفید یک نوع کامپیوتر صنعتی به روش مونت کارلو و ارائه راهکار جهت افزایش آن (چکیده)
43 - بهینه سازی قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت (چکیده)
44 - ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه تولید و انتقال شمال خراساان (چکیده)
45 - قابلیت اطمینان شبکه های توزیع نیرو و روشهای بهبود کیفیت سرویس (چکیده)
46 - روشهای محاسبه قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت (چکیده)
47 - Current-Comparison-Based Domino: New Low-Leakage High-Speed Domino Circuit for Wide Fan-In Gates (چکیده)
48 - Noise‐immune dual‐rail dynamic circuit for wide fan‐in gates in asynchronous designs (چکیده)
49 - Generating Unit Maintenance Scheduling for Reducing Market Power (چکیده)
50 - Robust low leakage controlled keeper by current-comparison domino for wide fan-in gates (چکیده)
51 - Improved multilevel bipartitioning for controlled power system islanding (چکیده)
52 - An optimal energy‐efficient clustering method in wireless sensor networks using multi‐objective genetic algorithm (چکیده)
53 - Recursive algebraic method of computing power system harmonics (چکیده)
54 - Noise immuneConditional Footer Domino WIDE-OR Logic Design (چکیده)
55 - Optimum Choice of NGP, CIC and QS Algorithms in One Dimensional Electrostatic Particle Simulations (چکیده)
56 - Reliability and availability of the coastal missile defence system (چکیده)
57 - روشی جدید در پیاده سازی موازی کدبردار LDPC با استفاده از نرم افزار ISE و زبان برنامه نویسی VHDL (چکیده)
58 - Allocation of Spinning Reserve Cost Amongst Customers in Deregulated Power Systems (چکیده)
59 - Development of a Web Availability Analyzer Software Tool (چکیده)
60 - Connectance and Reliability Computation of Wireless Body Area Networks using Signal Flow Graphs (چکیده)
61 - A Reliable 3D Laser Triangulation-based Scanner with a New Simple but Accurate Procedure for Finding Scanner Parameters (چکیده)
62 - Reliability of Wireless Body Area Networks used for Ambulatory Monitoring and Health Care (چکیده)
63 - Redundancy and Reliability of Air to Air Missile Fuze Electronics (چکیده)
64 - Design and Implementation of a High Bit Rate HDLC Transceiver Based on a Modified MT8952B Controller (چکیده)
65 - Graph Partitioning Applications in Electrical Engineering with an Emphasis on Power System Intentional Islanding (چکیده)
66 - Comparison of Computational Requirements of Spectral and Kernel k-means Bisectioning of Power systems (چکیده)
67 - Optimal design of derating, HALT, and ESS procedures for high reliability analog electronic products (چکیده)
68 - A Novel Scalable and Storage-Efficient Architecture for high speed exact string matching (چکیده)
69 - Design and Prototyping of a Microcontroller Based synchrocheck relay for improved reliability (چکیده)
70 - Complexities of using graph partitioning in modern scientific problems and application to power system islanding (چکیده)
71 - Application of string matching in internet security and reliability (چکیده)
72 - Internet security - cyber crime paradox (چکیده)
73 - Redundancy for Reliability Growth of Electronic Systems under Various Operating Conditions (چکیده)
74 - Reliability Prediction of Electronic Navigation and Guidance System Employing High Quality Parts to Achieve Increased Reliability (چکیده)
75 - Testing and Reliability Improvement of High Reliability Consumer Electronics Products Manufactured on Printed Circuit Boards (چکیده)
76 - Design of Halt and Environmental Stress Screening Procedures fo High Reliability Electronic Products to Reduce Life Cycle Costs (چکیده)
77 - Reliability Modeling and Growth for a Remotely Piloted Vehicle s Guidance, Navigation and Control Computer System Using Redundancy (چکیده)
78 - Ultra Low Power Full Adder Topologies (چکیده)
79 - New Subthreshold Concepts in 65nm CMOS Technology (چکیده)
80 - A Fast Algorithm for Intentional Islanding of Power Systems Using the Multilevel Kernel k-Means Approach (چکیده)
81 - Conditional Footer Domino Logic for Noise Immune Applications (چکیده)
82 - بررسی تاثیر مجتمع سازی سیستم های الکترونیکی در رشد شاخص های قابلیت اطمینان، تعمیرپذیری و قابلیت دسترسی آنها (چکیده)
83 - تخمین MTTR سیستم های کامپیوتری به روش شبیه سازی مونت کارلو و مقایسه آن با روش های تحلیلی (چکیده)
84 - ترجمه ماشینی (چکیده)
85 - An improved noise-tolerant domino logic circuit for high fan-in gates (چکیده)
86 - A NOVEL LEAKAGE-TOLERANT DOMINO LOGIC CIRCUIT with feedback from footer transistor in ultra deep submicron cmos (چکیده)
87 - Connectivity As a Measure of System Integrity (چکیده)
88 - A High Speed and Leakage-Tolerant Domino Logic for High Fan-in Gates (چکیده)
89 - 1bit subthreshold full adders in 65nm CMOS technology (چکیده)
90 - System Redesign to Incorporate Modularity and Integration to Increase Repairability, Reduce Failure Rate and Improve System Availability (چکیده)
91 - A Novel Circuit Design Technique to Minimize Sleep Mode Power Consumption due to Leakage Power in the Sub-100nm Wide Gates in CMOS Technology (چکیده)
92 - Estimation of Expected Lifetime and Reliability During Burn in and Field Operation Using Markov Chain Monte Carlo Simulations (چکیده)
93 - A Fast Algorithm for Connectivity-Based Computations in Dynamic Networks (چکیده)
94 - Design and Implementation of a Novel High Performance Content Processor for Storage Disks Using an Exact String Matching Architecture (چکیده)
95 - Leakage Tolerant, Noise Immune Domino Logic for Circuit Design in the Ultra Deep Submicron CMOS Technology for High Fan-in Gates (چکیده)
96 - Reliability Improvement of the Analog Computer of a Naval Navigation System by Derating and Accelerated Life Testing (چکیده)
97 - Accelerated Life Testing Based on Proportional Mean Residual Life Model for Multiple Failure Modes (چکیده)
98 - A Genetic Approach to the Synthesis of Combinational Circuits with Optimum Area and Speed (چکیده)
99 - Automatic Adjustment of Television Sets Using an Uncalibrated Camera with a Novel Fuzzy Test Pattern and an Adaptive Alignment Algorithm (چکیده)
100 - Reliability Enhancement of the Analog Computer of Gyroscopic Naval Navigation System Using Integration by Field Programmable Analog Arrays (چکیده)
101 - Fast Estimation of Network Reliability Using Modified Manhattan Distance in Mobile Wireless Networks (چکیده)
102 - Optimal Partitioned State Kalman Estimator for Maneuvering Target Tracking in Mixed Coordinates (چکیده)
103 - A fast algorithm for connectivity graph approximation using modified Manhattan distance in dynamic networks (چکیده)
104 - Connectivity Graph Approximation Using Modified Manhattan Distance in Mobile Ad Hoc Networks (چکیده)
105 - Design of an automatic alignment system for video displays using adaptive alignment algorithm (چکیده)
106 - Novel fuzzy test patterns and their application in the measurement of geometric characteristics of d (چکیده)
107 - نقش قابلیت اطمینان در سیستمهای دفاعی هوشمند و نحوه ارتقاء قابلیت امادگی عملیاتی تسلیحات نظامی (چکیده)
108 - A New Leakage-Tolerant Design for High Fan-in Domino Circuits (چکیده)