بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Alireza Rashki


موارد یافت شده: 84

1 - همپوشانی زیستگاه پلنگ ایرانی با زیستگاه ‏گوسفند وحشی و بز وحشی در ایران (چکیده)
2 - استفاده از مدل‏های مطلوبیت زیستگاه برای بررسی اثرات تغییر ‏اقلیم بر گونه‏ های جانوری (چکیده)
3 - اثر تغییر اقلیم بر حیات وحش (چکیده)
4 - سنجش قابلیت انواع رخساره‌های ژئومورفولوژی در تامین منابع گرد و غبار غرب خوزستان (چکیده)
5 - شناسایی منابع تأمین کننده گرد و غبار غرب خوزستان با استفاده از الگوریتم‌ های بهبود یافته دمای روشنایی گرد و غبار (چکیده)
6 - بررسی ویژگی های مورفوسکوپی و گرانولومتری رسوبات نبکا منطقه شهداد کرمان (چکیده)
7 - The Role of the Intertropical Discontinuity Region and the Heat Low in Dust Emission and Transport Over the Thar Desert, India: A Premonsoon Case Study (چکیده)
8 - The Effect of Hydrated Lime Slurry on Stabilizing Sand Dunes Mobility (چکیده)
9 - Atmospheric Dynamics from Synoptic to Local Scale During an Intense Frontal Dust Storm over the Sistan Basin in Winter 2019 (چکیده)
10 - Identification of sand dune sources in the east Sistan, Iran by using mineralogical and morphoscopic characterization of sediments (چکیده)
11 - ارزیابی شدت بیابان زایی دشت سیستان با استفاده از مدل IMDPA (چکیده)
12 - انتخاب مناسب ترین نوع گونه گیاهی نبکا برای تثبیت ماسه های روان با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردی: منطقه صمدآباد شهرستان سرخس) (چکیده)
13 - اثر گرد و غبار بر خصوصیات مرفولوژیکی، ترکیبات و عملکرد گیاهان دارویی (چکیده)
14 - Analysis of intense dust storms over the eastern Mediterranean in March 2018: Impact on radiative forcing and Athens air quality (چکیده)
15 - بررسی منابع تولید گرد و غبار در آسیای مرکزی و جنوب غرب آسیا (چکیده)
16 - پتانسیل سنجی مناطق مستعد به خشکسالی آب زیرزمینی -مطالعه موردی: دشت نیشابور- (چکیده)
17 - بررسی تاثیر خشکسالی هواشناسی بر منابع آب زیرزمینی -مطالعه موردی: دشت نیشابور- (چکیده)
18 - اثرات گرد و غبار بر سلامت و محیط زیست (چکیده)
19 - Atmospheric dynamics associated with exceptionally dusty conditions over the eastern Mediterranean and Greece in March 2018 (چکیده)
20 - برآورد غلظت ریزگردها با استفاده از متغیرهای آب و هوایی (مطالعه موردی: شهرستان اهواز) (چکیده)
21 - Effects of Monsoon, Shamal and Levar winds on dust accumulation over the Arabian Sea during summer – The July 2016 case (چکیده)
22 - بررسی فراسنجه های مرفولوژی گیاه، مرفومتری، کانی شناسی و دانه بندی رسوبات بادی نبکاهای منطقه سرخس (چکیده)
23 - پایش تغییرات زمانی-مکانی شاخص‌های مؤثر بیابان‌زایی مناطق خشک جنوب خراسان رضوی (چکیده)
24 - پایش زمانی و مکانی پدیده گرد و غبار با استفاده از داده های ماهواره ای در جنوب شرق ایران،با تأکید بر منطقه جازموریان (چکیده)
25 - MODELING ANALYSIS AND SATELLITE OBSERVATIONS OF MINERAL DUST EVENT IN THE SISTAN REGION (چکیده)
26 - ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻃﻮﻓﺎن ﻫﺎی ﻏﺒﺎر ﮔﺮد و از در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎزﻣﻮرﻳﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪل ﻻﮔﺮاﻧﮋﻳﻨﻲ HYSPLIT (چکیده)
27 - Long-term variability and trends in the Caspian Sea – Hindu Kush Index: Influence on atmospheric circulation patterns, temperature and rainfall over the Middle East and Southwest Asia (چکیده)
28 - Statistical evaluation of the dust events at selected stations in Southwest Asia: From the Caspian Sea to the Arabian Sea (چکیده)
29 - بررسی تغییرات زمانی و مکانی شاخص‌های گرد‌و‌غبار در شرق خراسان بر پایه‌ی داده‌های ماهواره‌ای (چکیده)
30 - Effects of desert dust on yield and yield components of cowpea (Vigna unguiculata L.) (چکیده)
31 - Assessment of dust activity and dust-plume pathways over Jazmurian Basin, southeast Iran (چکیده)
32 - Impact of atmospheric circulation types on southwest Asian dust and Indian summer monsoon rainfall (چکیده)
33 - Habitat suitability of Persian leopard (Panthera pardus saxicolor) in Iran in future (چکیده)
34 - ارزیابی شدت و ریسک بیابان‌زایی و ارائه برنامه‌های مدیریتی (منطقه مورد مطالعه: دشت قاسم آباد بجستان، استان خراسان رضوی) (چکیده)
35 - Atmospheric dynamics, properties and transportation of dust storms over the southwest Asia (From the Caspian Sea to the Arabian Sea) (چکیده)
36 - مقایسه زیستگاه¬های مطلوب گوسفند وحشی اوریال و بز وحشی، با استفاده از متغیرهای طبیعی در خراسان رضوی (چکیده)
37 - مدل¬سازی زیستگاه قوچ و میش ارمنی در ایران (چکیده)
38 - مقایسۀ نبکاهای گونه‌های گیاهی خارشتر، اسپند و سبد پاکوتاه برای تثبیت ماسه‌های روان با استفاده از الگوریتم TOPSIS (مطالعۀ موردی: منطقۀ صمدآباد شهرستان سرخس) (چکیده)
39 - Effects of dust deposition from two major dust source regions of Iran on wheat (Triticum aestivum L.) production (چکیده)
40 - Satellite observations of mineral dust in the Sistan region (چکیده)
41 - بررسی چگونگی تأثیر بوته های گیاهی بر میزان فرسایش و رسوب بادی در مناطق خشک ( مطالعۀ موردی: منطقۀ صبریِ شهرستان سبزوار) (چکیده)
42 - بررسی همبستگی مورفومتری ترک‌های حاصل از فرونشست با تغییرپذیری ادافیک در دشت نیشابور (چکیده)
43 - An Integrated Desertification Vulnerability Index for Khorasan-Razavi, Iran (چکیده)
44 - SATELLITE MONITORING OF DUST STORMS OVER SOUTHWEST ASIA (چکیده)
45 - Assessment of changes in atmospheric dynamics and dust activity over southwest Asia using the Caspian Sea–Hindu Kush Index (چکیده)
46 - تأثیراقلیم در بیابان‌زایی با استفاده از مدل IMDPA ) منطقه مورد مطالعه: دشت قاسم آباد بجستان، خراسان رضوی) (چکیده)
47 - بررسی وضعیت پوشش گیاهی بر روند بیابانزایی منطقه بیابانی دشت قاسم آباد بجستان با استفاده از مدل IMDPA (چکیده)
48 - کاربرد علم زمین آمار درتجزیه و تحلیل فرسایش و رسوب بادی (چکیده)
49 - بررسی چگونگی تاثیر پوشش گیاهی بر سرعت یاد و انتقال ذرات خاک توسط باد(مطالعه موردی منطقه صبری سبزوار) (چکیده)
50 - تحلیل پدیده فرونشست زمین و ارزیابی عوامل ادافیک مؤثر بر مورفولوژی شکاف‌های حاصل از آن (مطالعه موردی دشت بحرانی نیشابور) (چکیده)
51 - Distinguishing Desert Landscapes Base on Eco-geomorphic Thresholds (چکیده)
52 - تأثیر اراضی کشاورزی در بیابان‌زایی بر اساس مدل IMDPA (منطقه مورد مطالعه: منطقه بیابانی دشت قاسم آباد بجستان، خراسان رضوی) (چکیده)
53 - مقایسه ارتفاع نبکاهای Stipagrostis plumosa و Alhaji maurorumuom در مناطق حمل ( مطالعه موردی: منطقه خانگیران سرخس) (چکیده)
54 - مقایسه توانایی ترسیب ماسه بادی در گونه های گیاهیPeganum harmala و stpiagrostis plumosa (چکیده)
55 - ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺪار رﺳﻮب اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻧﺒﮑﺎﻫﺎی Peganum harmalaو Alhaji maurorumuom (چکیده)
56 - The solar dimming/brightening effect over the Mediterranean Basin in the period 1979–2012 (چکیده)
57 - بررسی روابط آماری بین شاخص های ترکیبی بیابان زایی با استفاده از آزمون های ناپارامتریک (چکیده)
58 - کاربرد الگوریتم مورفولوژی ریاضی اتساع در آشکارسازی مناطق گذر اکوسیستم (چکیده)
59 - Effects of forest plantations on soil carbon sequestration in Chah Nimeh region of Sistan, Iran (چکیده)
60 - The Caspian Sea–Hindu Kush Index (CasHKI): A regulatory factor for dust activity over southwest Asia (چکیده)
61 - بررسی تغیرپذیری منشاء طوفانهای گرد و غبار سیستان ناشی از خشکیدگی دریاچه های هامون (چکیده)
62 - The Caspian Sea – Hindu Kush Index (CasHKI): definition, meteorological influences and Dust activities over southwest Asia (چکیده)
63 - پایش زمانی- مکانی پدیده گردوغبار در منطقه جازموریان با استفاده از داده های ماهواره ای (چکیده)
64 - بررسی ترکیب خصوصیات شیمیایی ریزگردهای شهداد توسط آنالیز XRF (چکیده)
65 - بررسی تعداد روزهای همراه با گرد و غبار در شهداد (چکیده)
66 - بررسی تأثیر حفاظت از پوشش گیاهی بر شاخص NDVI در پارک ملی تندوره (چکیده)
67 - بررسی اثر بارندگی بر تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از شاخص NDVI در پارک ملی تندوره (چکیده)
68 - Solving Vehicle Routing Problem with Time Windows via a Proposed Simulated Annealing Metaheuristic Based on GIS Technology (چکیده)
69 - استفاده از شاخصهای گیاهی جهت بررسی آسیب پذیری استان خراسان رضوی به بیابانزایی (چکیده)
70 - Meteorological regimes modulating dust outbreaks in southwest Asia: The role of pressure anomaly and Inter-Tropical Convergence Zone on the 1–3 July 2014 case (چکیده)
71 - جداسازی محیط های بیابانی بر پایه آستانه های اکوژئومورفیک (چکیده)
72 - ارزیابی برخی روشهای زمین آمار در برآورد سرعت آستانه فرسایش بادی، در دشت سیستان (چکیده)
73 - Meteorological conditions associated with severe dust storms in the Sistan region, Iran (چکیده)
74 - Dust-storm dynamics over Sistan region, Iran: Seasonality, transport characteristics and affected areas (چکیده)
75 - Spatio-temporal variability of dust aerosols over the Sistan region in Iran based on satellite observations (چکیده)
76 - Meteorological aspects associated with dust storms in the Sistan region, southeastern Iran (چکیده)
77 - Extremely high aerosol loading over Arabian Sea during June 2008: The specific role of the atmospheric dynamics and Sistan dust storms (چکیده)
78 - Lakes dryness and Meteorological complex associated with dust cycle over south West Asia (چکیده)
79 - بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی ریزگردهای جنوب غرب آسیا و ارتباط آن با خشک شدن دریاچه های هامون (چکیده)
80 - پتانسیل سنجی تولید بیوگاز از کود دامی در خراسان رضوی بر پایه مدلی از GIS (چکیده)
81 - Dryness of ephemeral lakes and consequences for dust activity: The case of the Hamoun drainage basin, southeastern Iran (چکیده)
82 - Temporal changes of particulate concentration in the ambient air over the city ofZahedan, Iran (چکیده)
83 - Assessment of chemical and mineralogical characteristics of airborne dust in the Sistan region, Iran (چکیده)
84 - Dust storms and their horizontal dust loading in the Sistan region, Iran (چکیده)