بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mehrdad Kashefi Torbati


موارد یافت شده: 123

1 - Nanomechanical assessment of tribological behavior of TiN/TiCN multi-layer hard coatings deposited by physical vapor deposition (چکیده)
2 - Role of silica mid-layer in thermal and chemical stability of hierarchical Fe3O4-SiO2-TiO2 nanoparticles for improvement of lead adsorption: Kinetics, thermodynamic and deep XPS investigation (چکیده)
3 - On the adsorption kinetics and mechanism of enhanced photocatalytic activity of Fe3O4‐SiO2‐TiO2 core‐multishell nanoparticles against E. coli (چکیده)
4 - Eddy current technique as a nondestructive method for evaluating the degree of sensitization of 304 stainless steel (چکیده)
5 - Quantitative Evaluation of Deformation Induced Martensite in Austenitic Stainless Steel Using Magnetic NDE Techniques (چکیده)
6 - Insight into enhanced visible light photocatalytic activity of Fe3O4–SiO2–TiO2 core-multishell nanoparticles on the elimination of Escherichia coli (چکیده)
7 - ریشهیابی علت نشتی سیال از کف مخزن ذخیرهسازی کاستیک با استفاده از شبیهسازی سیستم حفاظت کاتدی (چکیده)
8 - Compatibility of fabrication of superhydrophobic surfaces and addition of inhibitors in designing corrosion prevention strategies for electrodeposited nickel in saline solutions (چکیده)
9 - بررسی وابستگی مشخص های حلقه های هیَسترزیس مغىاطیسی به اندازه دانه به منظور مشخصه یٍابی غیرمخرب ریزساختار قطعات فولادی (چکیده)
10 - Using an Artificial Neural Network for Nondestructive Evaluation of the Heat Treating Processes for D2 Tool Steels (چکیده)
11 - Multi-successive-step pH sensitive procedure: Survey of dominant formation mechanism of therapeutic SPIONs (چکیده)
12 - Influences of mechanical activation and heating rate on reaction processes in combustion synthesis of NiAl-Al2O3 composites (چکیده)
13 - Effect of sample initial magnetic field on the metal magnetic memory NDT result (چکیده)
14 - Nondestructive examination of decarburised layer of steels using eddy current and magnetic Barkhausen noise testing techniques (چکیده)
15 - Nondestructive examination of recovery stage during annealing of a cold-rolled low-carbon steel using eddy current testing technique (چکیده)
16 - In-situ synthesis and characterization of nano-structured NiAl-Al2O3 composite during high energy ball milling (چکیده)
17 - Rietveld structure refinement to optimize the correlation between cations disordering and magnetic features of CoFe2O4 nanoparticles (چکیده)
18 - Design and fabrication of multifunctional temperature-sensitive magnetoliposomal nanostructures (چکیده)
19 - Evaluation of Microstructure and Mechanical Properties of High-Strength Bainitic Cast Iron Using an Electromagnetic Sensor (چکیده)
20 - بررسی تأثیر فعالسازی مکانیکی و سرعت گرمایش بر تشکیل کامپوزیت نانوساختار 3O2Al-NiAl به روش سنتز احتراقی (چکیده)
21 - Determination of martensite start temperature using an electromagnetic nondestructive technology (چکیده)
22 - Statistical approach of synthesize CoFe2O4 nanoparticles to optimizetheir characteristics using response surface methodology (چکیده)
23 - Examination of Barkhausen noise parameters for characterisation of strain-induced martensitic transformation in AISI 304 stainless steel (چکیده)
24 - Investigation of stabilization mechanism and size controlling of Fe3O4 nanoparticles using anionic chelating agents (چکیده)
25 - Perspective of Fe3O4 Nanoparticles Role in Biomedical Applications (چکیده)
26 - بررسی تاثیر تغییرات میزان عامل کاهنده بر سایز نانو ذرات سوپرپارامغناطیس اکسید آهن تولیدی با استفاده از متد کاهشی-رسوبی و به وسیله یک نمک آهن (چکیده)
27 - Optimizing and modeling of effective parameters on the structural and magnetic properties of Fe3O4 nanoparticles synthesized by coprecipitation technique using response surface methodology (چکیده)
28 - Modeling and optimization of effective parameters on the size of synthesized Fe3O4 superparamagnetic nanoparticles by coprecipitation technique using response surface methodology (چکیده)
29 - بررسی اثر روش لایه نشانی دی اکسیذ تیتانیوم (TiO2) بر عملکرد سلول خورشیذی حساس شذه با رنگذانه (DSSC) (چکیده)
30 - استفاده از انالیز غیر مخرب مغناطیسی سیگنال های بارک هاوزن در تعیین عمق کربن زدایی شده فولاد ساده کربنی (چکیده)
31 - An advanced magnetic nondestructive system coupled with artificial intelligence analyzer for detection of decarburized layer of steels (چکیده)
32 - Quality control of precipitation hardened alloy parts via eddy-current nondestructive evaluation (چکیده)
33 - Microstructural Characterization of Quenched AISI D2 Tool Steel Using Magnetic/Electromagnetic Nondestructive Techniques (چکیده)
34 - سنتز درجای کامپوزیت نانوساختار NiAl-Al 2O3 به روش سنتز مکانوشیمیایی (چکیده)
35 - بررسی تأثیر تبلور تبلور مجدد بر سیگنال مغناطیسی بارک هاوزن (چکیده)
36 - In-situ synthesis of nanostructured NiAl-Al2O3 composite coatings on cast iron substrates by spark plasma sintering of mechanically activated powders (چکیده)
37 - Effect of powder reactivity on fabrication and properties of NiAl/Al2O3composite coated on cast iron using spark plasma sintering (چکیده)
38 - An investigation into the applicability of Barkhausen noise technique in evaluation of machining properties of high carbon steel parts with different degrees of spheroidization (چکیده)
39 - پایش میزان خوردگی در لوله های نفت و گاز با روش جریان گردابی پالسی با استفاده از کویل برگیر (چکیده)
40 - Assessment of Retained Austenite in AISI D2 Tool Steel Using Magnetic Hysteresis and Barkhausen Noise Parameters (چکیده)
41 - ضخامت سنجی در لوله های نفت و گاز به روش جریان گردابی پالسی با استفاده از کویل برگیر (چکیده)
42 - Electromagnetic nondestructive evaluation of tempering processin AISI D2 tool steel (چکیده)
43 - Applications of Impedance Plane and Magnetic Differential Permeability in Microstructural Characterization of AISI D2 Tool Steel (چکیده)
44 - Investigation of in-situ synthesis and consolidation of NiAl–Al2O3 composites by reactive spark plasma sintering process using mechanically activated reaction (چکیده)
45 - Design of an expert system based on neuro-fuzzy inference analyzer for on-line microstructural characterization using magnetic NDT method (چکیده)
46 - NONDESTRUCTIVE EVALUATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF DUCTILE CAST IRON PARTS USING EDDY CURRENT SIGNALS (چکیده)
47 - Quality control of precipitation hardened aluminium alloy parts via eddy-current non-destructive evaluation (چکیده)
48 - Comparative study of eddy current and Barkhausen noise methods in microstructural assessment of heat treated steel parts (چکیده)
49 - Investigation of nano-SiO2 impact on mechanical and biocompatibility properties of cyanoacryalate based nanocomposites for dental application (چکیده)
50 - بهره گیری از روش غیرمخرب بارک هاوزن در شناسایی تغییرات ریزساختاری در سطح و عمق فولادهای کربن زدایی شده (چکیده)
51 - استفاده از روش استاندارد تحلیل عدم قطعیت در اندازه گیری خروجی های آزمون جریان گردابی به منظور تعیین عمق لایه سخت شده (چکیده)
52 - تعیین غیر مخرب میزان کاربید، سختی و عمق سخت شده در سطح قطعات چدنی (چکیده)
53 - بررسی ریزساختار فولاد عملیات حرارتی کروی شده توسط روش سیگنال بارک هاوزن (چکیده)
54 - بررسی اثر تنش بر خروجی های سیگنال بارک هاوزن در فولاد ساده کربنی (چکیده)
55 - Nondestructive characterization of microstructure and mechanical properties of intercritically annealed dual-phase steel by magnetic Barkhausen noise technique (چکیده)
56 - Evaluation of Strain Induced Martensitic Transformation in 304AISI after Tensile Deformation Using Eddy Current Method (چکیده)
57 - characterization of strain induced martensitic trasformation in 304AISI after tensile deformation via magnetic Barkhausen noise (چکیده)
58 - Comparative study of eddy current and Barkhausen noise nondestructive testing methods in microstructural examination of ferrite–martensite dual-phase steel (چکیده)
59 - قران و فناوری های نوین- سلول های بنیادی جنین (چکیده)
60 - شناسایی غیر مخرب تغییرات ضخامت در فولاد زنگ نزن آستنیتی با استفاده از پروب دیفرانسیلی - پالسی جریان گردابی (چکیده)
61 - Use of Eddy-Current Method for Determining the Thickness of Induction-Hardened Layer in Cast Iron (چکیده)
62 - بررسی پدیده کربن زدایی ناشی از عملیات حرارتی های متفاوت با استفاده از روش الکترومغناطیسی جریان های گردابی (چکیده)
63 - بررسی خواص سایشی و سمیت سلولی نانوکامپوزیت سیانواکریلات تقویت شده با ذرات SiO2 جهت مصارف دندانپزشکی (چکیده)
64 - Determination of presence of undesirable carbides at surface of cast iron parts using differential eddy current technique (چکیده)
65 - Eddy current nondestructive evaluation of dual phase steel (چکیده)
66 - Dual-Frequency Approach to Assess Surface Hardened Layer Using NDE Technology (چکیده)
67 - رسم منحنی سختی در عمق قطعات کربوره شده به کمک کامپیوتر (چکیده)
68 - بررسی تغییرات ریزساختاری در نتیجه آنیل نمونه های فولادی کم کربن کار سرد شده به روش غیر مخرب جریان گردابی (چکیده)
69 - SEPARATION STEEL PARTS WITH DIFFERENTE MICROSTRUCTURE USING BARKHAUSEN NOISE ANALYSIS (چکیده)
70 - QUALITY CONTROL OF INTERCRITICALLY ANNEALED DUAL PHASE STEEL PARTS BY BARKHAUSEN SIGNALS NON-DESTRUCTIVE METHOD (چکیده)
71 - Magnetic nondestructive technology for detection of tempered martensite embrittlement (چکیده)
72 - Investigation of Precipitation Hardening of LM22 by Nondestructive Methods (چکیده)
73 - On the Relationship of Magnetic Response toMicrostructure in Cast Iron and Steel Parts (چکیده)
74 - On the Wear Behavior of Cyanoacrylate in Presence of Nano-Sized SiO2 (چکیده)
75 - تعیین غیرمخرب عمق لایه سخت شده و پروفیل سختی با استفاده از تحلیل پاسخ قطعات به القاء جریان (چکیده)
76 - Experimental Study on the Wrinkling During Deep Drawing of Dual Phase Steels (چکیده)
77 - Application of Eddy Current Non-destructive Evaluation for Detection of Undesirable Microstructures in the Production of Dual Phase Steels (چکیده)
78 - کاربرد جریان گردابی در جدا سازی ریز ساختار و تعیین اندازه دانه (چکیده)
79 - آنالیز سیگنال های بارک هازون در ارزیابی غیر مخرب اندازه دانه و خواص مکانیکی ورق های فولادی (چکیده)
80 - استفاده از آزمون جریان گردابی برای کنترل کیفی قطعات کربن دهی شده (چکیده)
81 - شبیه سازی اثر پارامترهای کاری کوره و پارامترهای محیطی بر عملیات سطحی کربوراسیون گازی (چکیده)
82 - شبیه سازی اثر پارامترهای کاری کوره و پارامترهای محیطی بر عملیات سطحی کربوراسیون گازی (چکیده)
83 - Surface Characterization of Carburized Steel by Eddy Current (چکیده)
84 - Investigating Eddy Current Response to Microstructural Changes to Determine Case Depth of Induction Hardened Parts (چکیده)
85 - A Study on Fracture Mechanism of SiO2/Cyanoacrylate Nanocomposites (چکیده)
86 - Application of harmonic analysis for determination of hardened depth in surface heat treated parts (چکیده)
87 - Nondestructive characterization of induction hardened cast iron parts (چکیده)
88 - Determination of Tempered Martensite Embrittlement using Eddy Current method (چکیده)
89 - Investigation of Variables Affecting Impedance Plane in Eddy Current Testing of Carburized Steels (چکیده)
90 - Magnetic NDT Technology for characterization of decarburizing depth (چکیده)
91 - Quantitative measuring of pearlite in carbon steels using electromagnetic sensor (چکیده)
92 - بررسی وتحلیل عمق سخت شده در سخت کاری القایی از چند روش مختلف و تعیین روشی سریع و قابل اطمینان برای تعیین عمق سخت شده موثر (چکیده)
93 - Hardness profile plotting using multi-frequency multi-output sensor (چکیده)
94 - کاربرد روش غیرمخرب جریان گردابی در تعیین عمق لایه کربن زدایی در فولادها (چکیده)
95 - بررسی تاثیر کربن دهی چند مرحله ای و سیکل نفوذی بر روی خواص مکانیکی قطعات کربوره شده فولادی (چکیده)
96 - بررسی خواص مغناطیسی فولاد های کربن زدایی شده و تعیین عمق کربن زدایی با روش غیرمخرب (چکیده)
97 - تشخیص درصد فاز زمینه درقطعات از جنس چدن نشکن با بکار گیری آزمون غیرمخرب جریان گردابی (چکیده)
98 - بکار گیری آزمون جریان گردابی در خطوط تولید قطعات صنعتی به منظور تعیین عمق لایه سخت شده به روش غیر مخرب (چکیده)
99 - بهره گیری از فرکانس ها و خروجی های بهینه آزمون جریان گردابی در رسم پروفیل سختی قطعات سخت کاری القائی شده در تولیدات انبوه صنعتی (چکیده)
100 - مشخصه یابی غیر مخرب فولادهای سخت کاری سطحی شده (چکیده)
101 - Role of Nano-Size SiO2 Additive on the Thermal Behavior of Cyanoacrylate Nanocomposite (چکیده)
102 - On the application of Eddy Current non-destructive technique in mass production heat treating (چکیده)
103 - ON THE APPLICATION OF NON-DESTRUCTIVE EDDY CURRENT METHOD FOR QUALITY CONTROL OF HEAT TREATED PARTS (چکیده)
104 - ساخت پوشش نوین ضخیم پایه پلیمری با استفاده از چسب سیانواکریلات و تعیین خواص مکانیکی و حرارتی آن (چکیده)
105 - بررسی علل تغییرات سختی و ریزساختار در سطح مقطع توپی چرخ خودرو ازجنسفولاد میکروآلیاژ (چکیده)
106 - تشخیص قطعات معیوب از لحاظ خواص مکانیکی باکمک تعیین اندازه دانه قطعات فولادی با استفاده از روش غیرمخرب جریان های گردابی (چکیده)
107 - بررسی کاربرد روش غیر مخرب جریان گردابی در جدا سازی صد در صد قطعات با ساختار میکروسکوپی نامناسب در عملیات حرارتی قطعات خودرو (چکیده)
108 - کاربرد روش غیر مخرب جریان گردابی در تعیین میزان پرلیت فولاد (چکیده)
109 - استفاده از چسب سیانواکریلات در تهیه پوششهای ضخیم نوین پایه پلیمری و تعیین خواص مکانیکی آن (چکیده)
110 - تعیین عمق سختی قطعات سختکاری سطحی شده (چکیده)
111 - عوامل مؤثر بر عمق سخت شده در سخت کاری القایی پلوس خودرو (چکیده)
112 - بهینه سازی خواص مکانیکی آلیاژ 22 LM بدون استفاده از ریزکننده ها (چکیده)
113 - A Study on Effect of Solved Caffeine on Curing and Thermal Degradation (چکیده)
114 - Thermodynamic Simulation of Gas Carburizing of Steels (چکیده)
115 - Application of eddy current nondestructive method for determination of surface carbon content in carburized steels (چکیده)
116 - A study on curing and thermal behavior of Cyanoacrylate/SiO2 Nanocomposite (چکیده)
117 - شبیه سازی اثر دما و رطوبت محیط بر پتانسیل کربن در کوره های کربوراسیون گازی (چکیده)
118 - مدل سازی درصد کربن سطح قطعات در عملیات کربوراسیون گازی فولادها (چکیده)
119 - استفاده از چسب سیانواکریلات در تهیه پوشش های ضخیم نوین پایه پلیمری به کمک روش تاگوچی (چکیده)
120 - Investigation of Thermal Behavior of Cyanoacrylate in the Presence of Nano-sized SiO2 (چکیده)
121 - تعیین بهترین روش انتخاب فرکانس بهینه آزمون غیر مخرب جریان گردابی به منظور تعیین سختی (چکیده)
122 - تعیین عمق موثر نفوذ کربن در فرآیند کربوراسیون با روش غیر مخرب جریان گردابی (چکیده)
123 - تعیین فرکانس بهینه آزمون غیرمخرب جریان گردابی به منظور تعیین عمق نفوذ کربن در فرآیند کربوراسیون (چکیده)