بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohamad Taghi Imanpour


موارد یافت شده: 89

1 - نخل و خرمایِ فارس در سده های نخستین اسلامی از منظر جغرافیای تاریخی (چکیده)
2 - جایگاه عوامل غیردینی موثردر پیروزی عرب‌های مسلمان در فتح ایران (چکیده)
3 - موقعیت راهبردی و اقتصادی کیلیکیه در دوره‌ی هخامنشی (چکیده)
4 - آسیب‌شناسی "بیان مسئله" در پژوهش‌های تاریخی مطالعه‌ی موردی: پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته‌ی تاریخ (چکیده)
5 - بررسی اقامتگاه امام رضا(ع) در نیشابور با تکیه بر گزارش‌های حاکم نیشابوری، شیخ صدوق و شواهد تاریخی و باستان‌شناسی (چکیده)
6 - انگیزه‌های سیاسی ـ اجتماعی و نظامی ـ امنیتی اشراف ایرانی در مصالحه با اعراب مسلمان (چکیده)
7 - تهاجم اعراب مسلمان به ایران:عملیات جهادی یا کشورگشایی (چکیده)
8 - هیرکانیه (مازندران) (چکیده)
9 - شامگاه اشکانیان و بامداد ساسانیان: دریچۀ آشنایی با تاریخ‌نگاری فرهمند (چکیده)
10 - بازنمایی اندرزهای اردشیر ساسانی در قابوسنامه (بر اساس مراحل سه گانه حکمت عملی) (چکیده)
11 - The ophthalmologist of the Timurid Era: Abu Zayn Kahhal (چکیده)
12 - بررسی زندگانی و آثار پزشکی حکیم نجیب الدین سمرقندی (چکیده)
13 - منابع مشروعیت نهاد وزارت در قرون میانة تاریخ ایران (قرون پنجم تا نهم هجری) (چکیده)
14 - انعکاس تاریخ پزشکی پیش از اسلام در ماوراءالنهر و خوارزم بر متون پزشکی تمدن ایرانی و اسلامی (چکیده)
15 - همسانی های تفکر زروانی و شاهنامه فردوسی نسبت به زن (چکیده)
16 - آسیب شناسی مطالعات و شاخص های معیار در آموزش تاریخ باستان (چکیده)
17 - نقش سرزمین های شرقی ایلام؛ اَرجان و ایذه، در انتقال فرهنگ ایلام نو به پارس (چکیده)
18 - Political archaeology and the Growth of nationalism in historiography of Iran in early twenty century : the Case of Pirniya’s Ancient History (چکیده)
19 - تأثیر اندرزهای شاهان ساسانی بر آرای تربیتی عنصرالمعالی در قابوسنامه (چکیده)
20 - بازیابی فرهنگ ایران باستان در دوره آل بویه: مشروعیت سیاسی حکومت (چکیده)
21 - جایگاه فرهنگی و علمی شهد جندی شاپور (چکیده)
22 - آسیب شناسی «عنوان گزینی» در پژوهشهای دانشگاهی : مطالعه موردی پایان نامه های رشته ی تاریخ (چکیده)
23 - پردازش شخصیت مزدک و انوشیروان در نگارش های میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی (چکیده)
24 - لیان (چکیده)
25 - مگان (چکیده)
26 - دیلمون (چکیده)
27 - نقش دیلمیان در فروپاشی دولت ساسانی (چکیده)
28 - جایگاه فرهنگی و علمی شهر گندی‌شاپور در زمان ساسانیان (چکیده)
29 - شوش در دوران هخامنشی: بررسی جایگاه و اهمیت شوش در دوره هخامنشی در مقایسه با تخت جمشید (چکیده)
30 - منصب دبیری در دوره ساسانیان (چکیده)
31 - وضعیت سیاسی ایلام بعد از سقوط تا برآمدن هخامنشیان (550-646 پ.م) (چکیده)
32 - قلمرو جغرافیایی سرزمین مادها به استناد اسناد آشوری (چکیده)
33 - Re-establishment of Achaemenid history and its development in 19th and 20th century (چکیده)
34 - وجه تسمیه و محدوده جغرافیایی هیرکانیه در ایران باستان (چکیده)
35 - همسانی های تفکر زروانی و شاهنامه فردوسی نسبت به زن (چکیده)
36 - برسی جایگاه و همیت مکان گزینی پایتخت در دوره هخامنشی (چکیده)
37 - شورش ایلامی ها علیه داریوش اول؛ بررسی ماهیت شورشهای ایلام در دورة داریوش اول با تأکید بر کتیبة بیستون (چکیده)
38 - Can Iran play in (چکیده)
39 - محدوده جغرافیایی و جایگاه سیاسی هیرکانیه در دوره هخامنشیان (چکیده)
40 - بررسی تطبیقی سورنای تاریخ با رستم حماسه (چکیده)
41 - توسعه شهرسازی در هیرکانیه در دوره اشکانیان (چکیده)
42 - بازتاب هنر ساسانیان در هنر عهد آل بویه: هنر معماری و فلزکاری (چکیده)
43 - نقش و جایگاه ساتراپی ها در شاهنشاهی هخامنشی (چکیده)
44 - بررسی تاثیر جنگهای ایران وبیزانس بر تغییر مسیرجاده های تجاری درعهدساسانی (چکیده)
45 - ساسانیان و سیاست زردشتی کردن ارمنستان (چکیده)
46 - پایان فرمانروایی کاسی ها و علل فروپاشی آن (چکیده)
47 - Development of Achaemenid Studies in the West after 1979 (چکیده)
48 - نقش حکومت های محلی ایرانی نژاد شرق آسیای صغیر در شکل گیری اندیشه بازیابی امپراطوری هخامنشی نزد اشکانیان (چکیده)
49 - کوروش عیلامی-انشانی یا کوروش پارسی؟ نگاهی دوباره به بحث‌های پیرامون هویت عیلامی- انشانی کوروش دوم (چکیده)
50 - اندیشه بازیابی امپراطوری هخامنشی در میان ساسانیان و نقش اشکانیان در این انتقال (چکیده)
51 - سوگ سیاوش و شباهت آن به آیین سوگ های محلی در لرستان و کردستان (چکیده)
52 - گسترش آداب و آیین های درباری ایران باستان در عهد آل بویه (چکیده)
53 - پارسیها و عیلامیها: بررسی جایگاه فرهنگ و تمدن عیلام در حکومت هخامنشی (چکیده)
54 - ورود پارسها به انشان: بررسی رابطه پارسی ها و ایلامی ها پیش از ظهور شاهنشاهی هخامنشیان (چکیده)
55 - بررسی رابطه مادها و پارس ها پیش از ظهور امپراتوری هخامنشیان (چکیده)
56 - جایگاه دینی آذربایجان در دوره ساسانی (چکیده)
57 - بررسی تحلیلی محدوده های جغرافیایی و اداری ساتراپی های هخامنشی در کتیبه بیستون (چکیده)
58 - حکمت سیاسی ایران‌شهری در تاریخ‌ نگاری اسلامی، نمونه موردی: آثار مسعودی (چکیده)
59 - کار بست روش و بینش تاریخ شفاهی در بازکاوی تاسیس نهادهای جدید در مشهد: تاریخ شفاهی دانشکده ادبیات مشهد (چکیده)
60 - ایران باستان در تاریخنگاری اندیشمندان غربی (چکیده)
61 - The Medes and Persians: Were the Persians ever ruled by the Medes (چکیده)
62 - بررسی تدابیر و فنون نظامی آل بویه (چکیده)
63 - چگونگی برخورد اعراب با زنان ایرانی در طی فتوحات(13-132هـ0ق) (چکیده)
64 - سرکوب گر بدعت و نماد عدالت: انوشیروان در تاریخنگاری اسلامی (چکیده)
65 - نقش شورش بهرام چوبین در تضعیف و فروپاشی دولت ساسانی (چکیده)
66 - The Boundaries of Parsa during the Achaemenid Period (چکیده)
67 - تبار ساسانیان در شاهنامه فردوسی (چکیده)
68 - نقش خاندان های کهن در فراز و فرود سلسله های ایرانی در دوره ایران باستان (چکیده)
69 - The Construction of Apadana of Persepolis and Susa: Which one was built first (چکیده)
70 - A Comparison between The Assyrian and Persian Fauna as they appear in their Reliefs (چکیده)
71 - A new look at location of Parsua, Parsua(w)as and Parsumash (چکیده)
72 - Tall-i Malyan and the development of Urbaism in Anshan/Parsa (چکیده)
73 - بررسی پیشینه یک اثر معماری در حرم رضوی: کتیبه های سنجری (چکیده)
74 - نقش روحانیون زرتشتی در تقویت حکومت ساسانی و دیانت زرتشتی (چکیده)
75 - رویایی مانی با زرتشتیگری در دوره ساسانی (چکیده)
76 - مبانی نفوذ و مقام روحانیون زرتشتی در دوره ساسانی (چکیده)
77 - The Communication Roads in Parsa during Achaemenid Period (چکیده)
78 - بررسی جایگاه سیاسی ساتراپ های هخامنشی در دورi داریوش بزرگ با تکیه بر کتیبه ها (چکیده)
79 - تخت رستم ومقبره کمبوجیه؛ آیا بنای ناتمام تخت‌رستم در پارس می‌تواند مقبره کمبوجیه دوم باشد؟! (چکیده)
80 - مکان جغرافیایی پارسوا، پارسواش و پارسوماش (چکیده)
81 - بررسی واژه هایی از گویش تاتی شمال خراسان در آثار مولانا (چکیده)
82 - The Growth of Historical Nationalism and new trend in Historigraphy of Iranian in early 20th century: The Case of Pirniya s Ancient History (چکیده)
83 - The Function of Persepolis: Was Norooz celeberate at Persepolis during the Achamenid Period? (چکیده)
84 - The Function of Perspolis:Was Norooz celebrated at Perspolis during the Achaemenid period? (چکیده)
85 - ریشه شناسی و وجه تسمیه (پاسارگاد) اولین ‌پایتخت ‌پارسیان (چکیده)
86 - بررسی جایگاه زبان آرامی در دوره هخامنشی (چکیده)
87 - مکان جغرافیایی پارسه داریوش (چکیده)
88 - راههای ارتباطی پارسه در دوره هخامنشی (چکیده)
89 - تپه ملیان و توسعه شهر نشینی در سر زمین انشان/پارسه (چکیده)