مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. اعظم نیکخواه فاردقی , سمیرا بامشکی , فراخوانی شخصیت‌های شاهنامه به رمانِ به هادس خوش آمدید؛ کنشی در هت تضعیف گفتمان دهۀ هشتاد, زبان و ادب فارسی, دوره (75), شماره (245), سال (2022-8), صفحات (261-281)
 2. مهلا عزیزی , سمیرا بامشکی , زهره تائبی نقندری , بررسی روایت آیینه‌ایِ مرگ فروشنده از آرتور میلر در فیلم فروشنده از اصغر فرهادی; بر اساس سه الگوی پیشنهادی دالنباخ، نظریه پرداز فرانسوی زبان., پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه, سال (2022-9)
 3. موسی قلی زاده , زهرا اختیاری , سمیرا بامشکی , بررسی و تحلیل حضور بینامتنی اشعار سنایی در دیوان قائمیات براساس نظریه بینامتنیت, جامعه شناسی سیاسی ایران, دوره (5), شماره (7), سال (2022-10), صفحات (1213-1229)
 4. مریم سعیدی , سمیرا بامشکی , ‎سرگذشت حاجی‌بابا اصفهانی به‌ مثابه رمانی پیکارسکی, پژوهشهای ادبی, دوره (18), شماره (73), سال (2021-6), صفحات (63-95)
 5. سمیرا بامشکی , شمسی پارسا , پیمان انسان و شیطان در فاوست گوته و داستان ضحاک از شاهنامة فردوسی, زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه خوارزمی, دوره (29), شماره (91), سال (2022-2), صفحات (7-35)
 6. اعظم نیکخواه فاردقی , سمیرا بامشکی , فراخوانی شخصیت‌های حماسی در رمان به‌مثابه کنش اجتماعی (مطالعۀ موردی: رمان قصۀ تهمینه), ادبیات پارسی معاصر, دوره (11), شماره (2), سال (2022-3), صفحات (321-349)
 7. اعظم نیکخواه فاردقی , سمیرا بامشکی , رستم ستیزی و سهراب‌پروری؛ کنشی در جهت برجسته سازی گفتمان دهه هفتاد, پژوهشنامه ادب حماسی, دوره (18), شماره (1), سال (2022-8), صفحات (287-311)
 8. صفیه خدامی فهادان , سمیرا بامشکی , بهزاد برکت , مهدی نجف زاده , بازخوانی تجربۀ «پرسه‌زنی» در رمان فارسی دهۀ هشتاد مطالۀ موردی: رمان «چرخ‌دنده‌ها», جستارهای نوین ادبی, دوره (54), شماره (2), سال (2021-9), صفحات (45-76)
 9. سمیرا بامشکی , بهاره رفاهی , مواجهۀ قهرمان با "لامیا" در پویانمایی گیسوکمند و فیلم آهوی پیشونی سفید, مطالعات ادبیات کودک, سال (2021-9)
 10. زهرا جهانی , شیما ابراهیمی , سمیرا بامشکی , آسیب‌شناسی و تحلیل محتوای کتاب‌های تاریخِ زبان فارسی در پرتو الگوی هَیَجامَد, مطالعات زبان و ترجمه, دوره (54), شماره (2), سال (2021-7), صفحات (89-122)
 11. سمیرا بامشکی , معنی‌شناسی روایت، منطق موجهات و جهان‌های ممکن داستانی, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (12), شماره (1), سال (2021-4), صفحات (145-185)
 12. زهرا جهانی , شیما ابراهیمی , سمیرا بامشکی , بررسی میزان رضایت‌مندی دانشجویان و مدرسان از محتوای کتاب‌های تاریخ زبان فارسی براساس الگوی هَیَجامَد, پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی, دوره (22), شماره (7), سال (2021-4), صفحات (1-20)
 13. ثمین اسپرغم , ابوالقاسم قوام , سمیرا بامشکی , رد پای اسطوره یونانی در قصه‌های پریان ایرانی: بررسی تطبیقی و نقد اسطوره شناختی اسطوره پسیخه و اروس و قصه آه, نامه فرهنگستان, دوره (16), شماره (2), سال (2017-12), صفحات (3-20)
 14. اسما حسینی مقدم , سمیرا بامشکی , ابوالقاسم قوام , از عشق به عرفان: تحلیل گشتارهای روایی و دگرگونی شخصیت‌ها از خسرو و شیرین نظامی گنجوی تا شیرین و فرهاد سلیمی جرونی, نقد ادبی, دوره (13), شماره (52), سال (2021-1), صفحات (65-109)
 15. نرجس السادات سنگی , محمدجواد مهدوی , سمیرا بامشکی , بررسی ارتباط پلورالیسم با فروپاشی سامان زمان و تعدد روایت در فراداستان فارسی, جستارهای نوین ادبی, دوره (51), شماره (202), سال (2018-12), صفحات (49-69)
 16. بهاره رفاهی , سمیرا بامشکی , محمودرضا قربان صباغ , بررسی و تحلیل شخصیت چندگانه در رمان مدرن و پسامدرن فارسی؛ مطالعة موردی: سرخی تو از من و آزاده‌خانم و نویسنده‌اش, جستارهای نوین ادبی, دوره (4), شماره (203), سال (2019-2), صفحات (67-92)
 17. آسیه راد , محمدرضا فارسیان , سمیرا بامشکی , بررسی تطبیقی تصویر جنگ جهانی در رمان‌های خون دیگران و سووشون, مطالعات زبان و ترجمه, دوره (51), شماره (3), سال (2018-12), صفحات (1-31)
 18. ثمین اسپرغم , ابوالقاسم قوام , سمیرا بامشکی , بررسی ساختاری قصۀ « فایز و پری » و اسطورۀ هندی « ازدواج گنگا و شاه شانتن, فرهنگ و ادبیات عامه, دوره (6), شماره (21), سال (2018-9), صفحات (1-13)
 19. مهشید نیک فر , سمیرا بامشکی , محمدجواد مهدوی , اسکاز در داستان های ذهنِ حسین سناپور, جستارهای نوین ادبی, دوره (50), شماره (197), سال (2017-9), صفحات (75-98)
 20. نرجس السادات سنگی , محمدجواد مهدوی , سمیرا بامشکی , بررسی ارتباط گفتمان قدرت با شخصیت نافرمان در فراداستان فارسی, نقد ادبی, دوره (10), شماره (40), سال (2018-3), صفحات (116-139)
 21. سمیرا بامشکی , شمسی پارسا , مایگان‌شناسیِ تطبیقی در پرتویِ بازنمایی ادبی شخصیت‌های اصلی در داستان‌های شخصیت‌محورِ تائیس از آناتول فرانس و شیخ صنعان از عطار, نقد زبان و ادبیات خارجی - Critical Language and Literary Studies, دوره (14), شماره (18), سال (2017-9), صفحات (29-57)
 22. فائزه عرب یوسف آبادی , سمیرا بامشکی , روایت شناسی تطبیقی گونه مقامه و پیکارسک, زبان و ادبیات عربی, دوره (8), شماره (14), سال (2016-6), صفحات (83-105)
 23. حامد صافی , فرزاد قائمی , مهدخت پورخالقی چترودی , سمیرا بامشکی , منابع و شیوه کار فردوسی در داستان اردشیر بابکان, پژوهشنامه ادب حماسی, دوره (12), شماره (2), سال (2017-3), صفحات (75-93)
 24. حامد صافی , فرزاد قائمی , سمیرا بامشکی , مهدخت پورخالقی چترودی , بررسی داستان کیومرث در شاهنامه و تواریخ عربی متأثر از سیرالملوک ها بر اساس فزون متنیت ژنت, متن شناسی ادب فارسی, دوره (1), شماره (29), سال (2016-4), صفحات (17-34)
 25. سمیرا بامشکی , جهان‌های موازی و معنی‌شناسی روایت, نقد ادبی, دوره (9), شماره (34), سال (2016-10), صفحات (91-118)
 26. سمیرا بامشکی , نام دهی در شخصیت پردازی: فتنه یا آزاده؟, پژوهشنامه ادب حماسی, دوره (12), شماره (21), سال (2016-10), صفحات (65-83)
 27. سمیرا بامشکی , نسیم زحمتکش , سیر داستان های درونه ای در ادبیات فارسی تا پایان قرن نهم, کهن نامه ادب پارسی, دوره (5), شماره (4), سال (2015-2), صفحات (27-53)
 28. سمیرا بامشکی , نسیم زحمتکش , کارکردهای داستان درونه‌ای, ادب پژوهی, دوره (8), شماره (29), سال (2014-12), صفحات (9-41)
 29. سمیرا بامشکی , فاطمه رضوی , مقایسه خسرو و شیرین نظامی و شیرین و خسرو هاتفی با رویکرد روایت شناسی ساختگرا, پژوهشنامه ادب غنایی, دوره (12), شماره (23), سال (2014-12), صفحات (67-88)
 30. حسن دلبری , ابوالقاسم قوام , سیدحسین فاطمی , سمیرا بامشکی , غزل نوکلاسیک و لایه های ایدئولوژیک سبک در آن, نامه فرهنگستان, دوره (1), شماره (1), سال (2014-4), صفحات (96-114)
 31. سمیرا بامشکی , تداخل سطوح روایی, جستارهای نوین ادبی, دوره (47), شماره (184), سال (2014-4), صفحات (1-26)
 32. سمیرا بامشکی , تداخل درونی در مثنوی, نقد ادبی, دوره (6), شماره (21), سال (2013-4), صفحات (10-37)
 33. فائزه عرب یوسف آبادی , زهرا اختیاری , سیدجواد مرتضائی , سمیرا بامشکی , بررسی تطبیقی کنشهای گفتاری مقامه ی «فی السکباج» از مقامات حمیدی با مقامه ی «المضیریه» از مقامات بدیع الزمان همدانی, ادبیات تطبیقی, دوره (4), شماره (7), سال (2013-3), صفحات (125-147)
 34. فائزه عرب یوسف آبادی , زهرا اختیاری , سیدجواد مرتضائی , سمیرا بامشکی , ترامتنیت در مقامات حمیدی, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (1), شماره (1), سال (2013-7), صفحات (121-139)
 35. فائزه عرب یوسف آبادی , زهرا اختیاری , سیدجواد مرتضائی , سمیرا بامشکی , ریخت‌شناسی تطبیقی مقامه‌های فارسی و عربی, پژوهش های ادبیات تطبیقی, دوره (3), شماره (4), سال (2014-9), صفحات (20-40)
 36. سمیرا بامشکی , تعویق و شکاف در داستان های مثنوی, مولوی پژوهی, دوره (5), شماره (11), سال (2011-8), صفحات (1-20)
 37. سمیرا بامشکی , بررسی عوامل سازنده ابهام در مقالات شمس با تاکید بر مساله انسجام دستوری, مطالعات عرفانی, دوره (10), شماره (10), سال (2009-11), صفحات (45-86)
 38. سمیرا بامشکی , بهاره پژومندداد , تحلیل روایت شناسانه داستان گنبد پیروزه هفت پیکر, پژوهشهای ادبی, دوره (6), شماره (23), سال (2009-7), صفحات (45-66)
 39. پورنامداریان تقی , سمیرا بامشکی , مقایسه داستانهای مشترک مثنوی و منطق الطیر با رویکرد روایت شناسی ساختگرا, جستارهای نوین ادبی, دوره (42), شماره (2), سال (2009-7), صفحات (1-26)
 40. سمیرا بامشکی , ابوالقاسم قوام , شکست روایی و شیوه‌های بازگشت به داستان در مثنوی, فنون ادبی, دوره (3), شماره (4), سال (2011-7), صفحات (29-46)
 41. سمیرا بامشکی , ابوالقاسم قوام , نقش‌های روایت‌شنو در مثنوی, نقد ادبی, دوره (3), شماره (9), سال (2010-6), صفحات (91-114)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. سمیرا بامشکی , ساده سازی و بکارگیری حکایات قابوس نامه در تهیه و تدوین مهارت خواندن برای فارسی آموزان سطح فروپیشرفته , الزامات آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس، مراکز زبان آموزی، دانشگاه ها و فضای مجازی , 2020-11-18
 2. ریحانه بارانی , عطیه کامیابی گل , سمیرا بامشکی , ساده سازی متون ادبی فارسی برای غیرفارسی زبانان: مطالعه موردی قابوسنامه , همایش بین رشته ای ایران شناسی، زبان شناسی و مطالعات ترجمه , 2020-02-17
 3. شمسی پارسا , سمیرا بامشکی , تصویرشناسی جاده ابریشم و نخجوان در سفرنامه ناصر خسرو , دوازدهمین گردهمایی بین ­المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران , 2017-09-06
 4. سمیرا بامشکی , شمسی پارسا , تحلیل تطبیقی نماد غار در هفت‌پیکر نظامی و قصة شهریار شهر سنگستان مهدی اخوان‌ثالث , اولین همایش ملی ادبیات معاصر فارسی , 2017-02-15
 5. سمیرا بامشکی , مهناز محمدزاده اوغاز , سیر تطور جریان حلمانیه , هشتمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی , 2016-02-17
 6. سمیرا بامشکی , « مفهوم متناقض‌نمایِ کشفِ روحانی و بازشناسیِ آن در پرتویِ دیدگاه ابن‌عربی» , یازدهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی , 2016-09-15
 7. سمیرا بامشکی , «تصویرپردازی به مثابه شخصیت‌پردازی؛ سیمای ارمنستان در رمانِ «چراغ‌ها را من خاموش ‌می‌کنم» از زویا پیرزاد» , نخستین همایش بین المللی ادبیات تطبیقی. دانشگاه فردوسی مشهد , 2016-09-28
 8. سمیرا بامشکی , فرم به مثابه محتوا در ترکیب‌بند جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی , هفتمین همایش بین المللی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه هرمزگان , 2014-03-04
 9. اسماء غفوریان محدث , محمدجواد مهدوی , سمیرا بامشکی , مقایسهٴ دو روایت نوشتهٴ مهدی آذریزدی و کامل کیلانی از داستان «ابوقیر و ابوصیر» هزار و یک شب بر مبنای نظریّهٴ فزون متنیّت , یازدهمین همایش بین المللی زبان و ادب فارسی , 2016-09-07
 10. سمیرا بامشکی , شمسی پارسا , واسازی در ادبیات و جلوه آن در معماری , نخستین همایش ملی معماری، موسیقی و ادبیات , 2016-04-11
 11. سمیرا بامشکی , مقایسه ی داستانی مشترک در مثنوی و نثرالدّر از منظر روایت شناسی , همایش بین المللی ادبیات تطبیقی فارسی و عربی , 2010-04-11
 12. سمیرا بامشکی , تفسیری دیگر از مفهوم چیستی حجاب , سومین گردهمایی انجم ترویج زبان و ادبیات فارسی ایران , 2008-08-27
 13. سمیرا بامشکی , قصه دقوقی و رابطه آن با عالم خیال , نخستین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی- همایش بزرگداشت مولانا , 2007-02-27
 14. سمیرا بامشکی , رویا به مثابه وحی , دومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی , 2007-08-26