مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. بهاره حقیقی طلب , محمدرضا عباس زاده , محمدعلی باقرپور ولاشانی , جمال نظری , ارائه مدل برآورد بودجه زمانی مبتنی بر خطر در حسابرسی مستقل صورت های مالی, دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت, دوره (10), شماره (37), سال (2021-4), صفحات (173-202)
 2. رقیه محمودی یکه باغی , محمدحسین ودیعی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , مهدی جباری نوقابی , بررسی نقش قراردادپذیری در سیستم ارزیابی عملکرد مطالعه موردی: شهرداری مشهد, پیشرفت های حسابداری, دوره (11), شماره (3), سال (2020-8), صفحات (1-25)
 3. امین رستمی , محمدحسین ودیعی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , طراحی مدل و اولویت‌بندی ابعاد شایستگی مدیران‌ حسابرسی داخلی: رویکرد ترکیبی, حسابداری ارزشی و رفتاری, دوره (5), شماره (9), سال (2020-7), صفحات (22-34)
 4. امین رستمی , محمدحسین ودیعی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , تدوین الگوی شایستگی مدیران حسابرسی داخلی, حسابداری مالی, دوره (11), شماره (41), سال (2019-6), صفحات (70-102)
 5. مهدی مرادی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , رضا زمانی , مهین شفیعی , تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر خاتمه دادن زودهنگام رویه‌ها و کم‌گزارش‌دهی زمان کار حسابرسی, حسابداری ارزشی و رفتاری, دوره (4), شماره (7), سال (2019-8), صفحات (1-22)
 6. محمدعلی باقرپور ولاشانی , احمد حسنی , باید در شکل فعلی گزارشگری حسابرسی داخلی بازنگری کرد, حسابدار, دوره (2), شماره (3), سال (2015-7), صفحات (1-2)
 7. مهدی مرادی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , عبداله آزاد , مصطفی قناد , میزان بکارگیری قابلیتهای سیستم اطلاعاتی رایانه‌ای حسابداری صاحبکاران در اجرای روشهای تحلیلی توسط حسابرسان, پژوهش های تجربی حسابداری, دوره (8), شماره (29), سال (2018-10), صفحات (111-133)
 8. محمدحسین ودیعی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , حسین سیفی قبادی , بررسی رابطه تغییر مالکیت با کیفیت حسابرسی, دانش حسابرسی, دوره (18), شماره (71), سال (2018-9), صفحات (91-106)
 9. جواد رجبعلی زاده , رضا حصارزاده , محمدعلی باقرپور ولاشانی , رضایت حسابرسان از حقوق و مزایای دریافتی از مؤسسات حسابرسی و تأثیرپذیری آن از ویژگی‌های روان‌شناختی (شکاکیت و بی‌طرفی حسابرس), حسابداری سلامت, دوره (7), شماره (1), سال (2018-8), صفحات (57-79)
 10. مهدی مرادی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , محسن معینی زاده , بررسی عوامل موثر بر فاصله صورتهای مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده, حسابداری مالی, دوره (10), شماره (38), سال (2018-9), صفحات (113-139)
 11. فاطمه توسلی فدیهه , محمدعلی باقرپور ولاشانی , محمدجواد ساعی , بررسی فاصله انتظاری در آموزش حسابداری با توجه به الزامات قانونی جدید, مطالعات تجربی حسابداری مالی, دوره (14), شماره (54), سال (2017-9), صفحات (89-112)
 12. رضا حسینی پوراحمدابادیان , محمدعلی باقرپور ولاشانی , مهدی صالحی , شناسایی متغیرهای مالی و غیر مالی موثر بر مبانی تعدیل گزارش حسابرسی مرتبط با برآوردهای حسابداری: رویکرد داده کاوی, دانش حسابرسی, دوره (17), شماره (66), سال (2017-6), صفحات (107-130)
 13. مهدی مرادی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , آرش قربانی , کشف مدیریت سود از طریق بررسی توزیع تجربی سود, پژوهش های تجربی حسابداری, دوره (6), شماره (21), سال (2016-10), صفحات (19-39)
 14. مهدی مرادی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , محمدرضا بهمنش , اندازه گیری شانس و مهارت در ارزیابی عملکرد مدیران شرکت های سرمایه گذاری, مدیریت بهره وری, دوره (10), شماره (38), سال (2016-10), صفحات (209-226)
 15. محمدعلی باقرپور ولاشانی , مصطفی جهانبانی , سمیّه ظفرزاده , ارائه مدلی تجربی برای پیاده سازی و بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در ایران, مطالعات حسابداری و حسابرسی, دوره (2), شماره (6), سال (2013-7), صفحات (1-31)
 16. محمدعلی باقرپور ولاشانی , حسین اعتمادی , مهدی امیدفر , تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تجدیدارائه های حسابداری, مطالعات تجربی حسابداری مالی, دوره (12), شماره (46), سال (2015-9), صفحات (79-102)
 17. محمدحسین ودیعی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , حسین سیفی قبادی , بررسی تأثیر خصوصی سازی بر تجدید ارائه های حسابداری, دانش حسابداری, دوره (7), شماره (25), سال (2016-9), صفحات (59-78)
 18. محمدعلی باقرپور ولاشانی , موانع اجرای حسابرسی عملیاتی در ایران, حسابدار, دوره (29), شماره (10), سال (2016-1), صفحات (29-30)
 19. جواد رجبعلی زاده , رضا حصارزاده , محمدعلی باقرپور ولاشانی , بررسی رابطه بین دو بعد شکاکیت و بی‌طرفی تردید حرفه‌ای با قضاوت حرفه‌ای حسابرس, بررسی های حسابداری و حسابرسی, دوره (23), شماره (2), سال (2016-9), صفحات (173-192)
 20. مهدی مرادی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , امین رستمی , ارتباط بین گریز مالیاتی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, دانش سرمایه گذاری, دوره (5), شماره (17), سال (2016-6), صفحات (127-146)
 21. مهدی مرادی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , احمد احمدی , تحلیل پدیده نزدیک بینی در بازار سرمایه ایران با بکارگیری مدلی مبتنی بر حسابداری مازاد تمیز, دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت, دوره (5), شماره (18), سال (2016-8), صفحات (55-62)
 22. محمدعلی باقرپور ولاشانی , محسن نوغانی دخت بهمنی , زهرا گل علیزاده فروتقه , تاثیر اجرای دستورالعمل کنترل های داخلی بر سطح اعتماد استفاده کنندگان از صورت های مالی, دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت, دوره (5), شماره (18), سال (2016-9), صفحات (63-81)
 23. محمدعلی باقرپور ولاشانی , سمیه ظفرزاده , تأثیر ویژگی های مدیریت صاحبکار بر اعتماد حسابرسان, حسابداری مدیریت, دوره (7), شماره (21), سال (2014-7), صفحات (83-102)
 24. محمدجواد ساعی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , سید ناصر موسوی بایگی , بررسی اهمیت استفاده از صورت‌های مالی تجدید ارائه شده در پیش‌بینی سود و رتبه‌بندی شرکتها, اقتصاد پولی، مالی, دوره (21), شماره (8), سال (2015-3), صفحات (175-201)
 25. محمدجواد ساعی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , صادق حسن زاده کوجو , بررسی میزان موافقت استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی با تفاوت‌های بین استانداردهای حسابداری ملی و بین‌المللی, پیشرفت های حسابداری, دوره (5), شماره (2), سال (2014-3), صفحات (25-44)
 26. محمدعلی باقرپور ولاشانی , علی مشکانی , عظیم الفت , مصطفی باقری , پیش بینی تغییر حسابرس مستقل در ایران : رویکرد داده کاوی, پژوهشنامه حسابداری و حسابرسی, دوره (2), شماره (2), سال (2012-12), صفحات (9-24)
 27. محمدرضا عباس زاده , محمدعلی باقرپور ولاشانی , هاشم منظرزاده , تاثیر خصوصیات هیئت مدیره و سایر عوامل تاثیر گذار بر نوع گزارش حسابرسان مستقل, پژوهشنامه حسابداری و حسابرسی, دوره (1), شماره (1), سال (2012-11), صفحات (9-24)
 28. محمدعلی باقرپور ولاشانی , محمدجواد ساعی , سیداسمعیل شعنی , تحلیل دیدگاه حسابرسان در رابطه با عوامل موثر بر رضایت شغلی آنها, پژوهش های تجربی حسابداری, دوره (2), شماره (6), سال (2012-11), صفحات (65-94)
 29. محمدعلی باقرپور ولاشانی , مصطفی باقری , حمید خادم , رضا حسینی پوراحمدآبادیان , بررسی عوامل مالی و غیرمالی موثر بر گریز مالیاتی با استفاده از تکنیک های داده کاوی : صنعت خودرو و ساخت قطعات, مطالعات تجربی حسابداری مالی, دوره (11), شماره (1), سال (2013-2), صفحات (22-44)
 30. محمدعلی باقرپور ولاشانی , محمدجواد ساعی , علی مشکانی , مصطفی باقری , پیش بینی گزارش حسابرس مستقل در ایران: رویکرد داده کاوی, تحقیقات حسابداری و حسابرسی, دوره (22), شماره (1), سال (2012-8), صفحات (21-35)
 31. مهدی مرادی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , زهره سپهری شاملو , حمید خادم , تجزیه و تحلیل تفاوت های جنسیتی مرتبط با کیفیت حسابرسی, دانش حسابرسی, دوره (9), شماره (47), سال (2012-8), صفحات (67-78)
 32. محمدجواد ساعی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , سیدناصر موسوی بایگی , بررسی فراوانی و اهمیت تجدید ارائه صورتهای مالی, پژوهش های حسابداری مالی, دوره (5), شماره (15), سال (2013-6), صفحات (67-86)
 33. محمدعلی باقرپور ولاشانی , مصطفی جهانبانی , سمیه خلیلیان موحد , بکارگیری حسابداری تعهدی در بخش عمومی, حسابدار رسمی, دوره (31), شماره (1), سال (2012-12), صفحات (36-47)
 34. محمدعلی باقرپور ولاشانی , مصطفی جهانبانی , سمیّه ظفرزاده , مبانی و چارچوب گزارشگری اجتماعی ماهیت، محتوا، علل و مزایا, حسابدار رسمی, دوره (15), شماره (15), سال (2011-10), صفحات (84-94)
 35. محمدعلی باقرپور ولاشانی , مصطفی جهانبانی , سمیّه ظفرزاده , نگرشی جدید به اهداف، دامنه و فرایند اجرای حسابرسی عملکرد, حسابدار رسمی, دوره (14), شماره (14), سال (2011-6), صفحات (80-93)
 36. محمدعلی باقرپور ولاشانی , مصطفی جهانبانی , سمیه ظفرزاده , نگرشی جدید به چرائی و چگونگی بکارگیری هزینـه یـابی بر مبنـای فعـالیت (ABC), دانش و پژوهش حسابداری, دوره (22), شماره (22), سال (2011-1)
 37. مصطفی جهانبانی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک بعنوان ابزاری مدرن در خدمت مدیریت ریسک, حسابدار رسمی, دوره (9), شماره (9), سال (2010-7), صفحات (33-42)

انگلیسی

 1. Ahmed Al-janabi , Reza Hesarzadeh , Mohammad Ali Bagherpour Velashani , The Impact of International Financial Reporting Standards on Financial Reporting Quality: Evidence from Iraq, Iranian Journal of Accounting, Auditing and Finance, Year (2021-6)
 2. Mohammad Ali Bagherpour Velashani , Mostafa Jahanbani , Vahid Fazel , reyhaneh haghighi , Providing a Practical Model for Designing an Accrual Accounting System at State Universities, Iranian Journal of Accounting, Auditing and Finance, Volume (3), No (4), Year (2019-12), Pages (73-91)
 3. Farqad Faisal Jadaan Sallal , Mohammad Ali Bagherpour Velashani , Mohammad Javad Saei , Fraudulent financial reporting motivations in emerging markets, Journal of Financial Crime, Volume (28), No (3), Year (2021-8), Pages (892-905)
 4. reyhaneh haghighi , Mohammad Ali Bagherpour Velashani , Mohammad Javad Saei , Establishment of Integrated Accounting Information Systems in an Emerging Market-Problems and Barriers, International Journal of Business and Development Studies, Volume (11), No (1), Year (2019-7), Pages (83-97)
 5. Farzana Akbari , Mahdi Salehi , Mohammad Ali Bagherpour Velashani , The effect of managerial ability on tax avoidance by classical and Bayesian econometrics in multilevel models, International Journal of Emerging Markets, Volume (13), No (6), Year (2018-11), Pages (1656-1678)
 6. Farzana Akbari , Mahdi Salehi , Mohammad Ali Bagherpour Velashani , The relationship between tax avoidance and firm value with income smoothing: A comparison between classical and Bayesian econometric in multilevel models, International Journal of Organizational Analysis, Volume (27), No (1), Year (2019-2), Pages (125-148)
 7. Mahdi Moradi , Mohammad Ali Bagherpour Velashani , Mahdi Omidfar , Corporate governance, product market competition and firm performance: evidence from Iran, Humanomics, Volume (33), No (1), Year (2017-1), Pages (38-55)
 8. Mohammad Ali Bagherpour Velashani , M. Jahanbani , S. Zafarzadeh , Risk Based Internal Audit-An Emperical Model For Implementation, Studia i Materiaty, Volume (14), No (15), Year (2012-3), Pages (48--58)
 9. Mohammad Ali Bagherpour Velashani , Gary Monroe , Greg Shailer , Government and managerial influence on auditor switching under partial privatization, Journal of Accounting and Public Policy, Year (2014-6)
 10. Mehdi ArabSalehi , Mohammad Ali Bagherpour Velashani , Financial Reporting Gap in Developing Countries: The Case Study of Iran, Middle Eastern Finance and Economics, Volume (3), No (3), Year (2009-6), Pages (77-88)
 11. Mohammad Ali Bagherpour Velashani , Mehdi ArabSalehi , The economic benefits of voluntary disclosure with particular reference to environmental disclosure, Monash Business Review, Volume (4), No (2), Year (2008-7), Pages (1-8)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. محمدعلی باقرپور ولاشانی , مصطفی جهانبانی , سمیّه ظفرزاده , ارزش آفرینی حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک , دومین کنگره سالانه حسابرسی داخلی؛ ارزش آفرینی در اقتصاد، نقش آفرینی در فرهنگ , 2014-10-20
 2. مهدی صالحی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , مهدی خداپرست مشهدی , فرزانه اکبری , بررسی رابطه بین توانایی مدیریت، عملکرد مالی و ارزش شرکت در شرکت های بورسی و فرابورسی , چهاردهمین همایش ملی حسابداری , 2016-05-25
 3. مهدی صالحی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , مهدی خداپرست مشهدی , فرزانه اکبری , بررسی تاثیر توانایی مدیران بر پاداش هیأت مدیره و ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , چهاردهمین همایش ملی حسابداری , 2016-05-25
 4. محمدعلی باقرپور ولاشانی , محمدجواد ساعی , معصومه حفار , تغییر الزامی حسابرس و کیفیت حسابرسی , سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2015-05-20
 5. محمدعلی باقرپور ولاشانی , مصطفی جهانبانی , بررسی مشکلات و چالش های حرفه حسابرسی در ایران , سومین کنفراس بین المللی حسابداری در ایران , 2010-12-05