بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mahdi Moradi


موارد یافت شده: 146

1 - مدیریت ریسک سازمانی و مسئولیت اتماعی شرکت: نقش تعدیل گری مدیریت سود واقعی (چکیده)
2 - تاثیر طیف‌های مختلف نور بر عملکرد فتوسنتزی، شاخص‌های رشد و میزان اسانس گیاه مریم گلی (Salvia officinalis L.) (چکیده)
3 - From Accounting to Economics: The Role of Earning Reporting Features in The Relationship between Aggregated Earnings and GDP (چکیده)
4 - شناسایی و تدوین راهبردهای حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور بر اساس تکنیک‌های دلفی، سوات و ساختاری – تفسیری (چکیده)
5 - کاربرد سود و ارزش‌افزوده حسابداری در کاهش خطای پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی (چکیده)
6 - تاثیر بحران ناشی از همه‌گیری ویروس‌ دستگاه تنفسی بر کیفیت حسابرسی (چکیده)
7 - The impact of business ethics on stress, anxiety and depression and the success of auditors (چکیده)
8 - بررسی رابطه کارایی سرمایه‌گذاری، مسئولیت اجتماعی و بیش‌اعتمادی مدیران؛ با تأکید بر رویکرد تئوری سلسله مراتبی (چکیده)
9 - The Effect of Ethics in Business on Happiness, Aggressiveness and Inconsistency of Efforts and Rewards (چکیده)
10 - The Severity of a Client’s Negative Environmental Social and Governance Reputation Affect Audit Effort and Audit Quality (چکیده)
11 - بررسی تأثیر تعدیل‌کنندگی توانایی مدیریتی بر رابطه ‌‌بین احتیاط مدیریتی و تحریف‌‌های با اهمیت (چکیده)
12 - Which Is More Concerning for Accounting ProfessionalsPersonal Risk or Professional Risk? (چکیده)
13 - The relationship between corporate governance and cost of equity: evidence from the ISIS era in Iraq (چکیده)
14 - Constitutive modeling of steel fiber-reinforced concrete (چکیده)
15 - اثر تورش های محلی گوگل بر عدم تقارن اطلاعاتی و واکنش بازار (چکیده)
16 - تأثیر منبع کنترل درونی بر رابطه بین توانمندسازی روانشناختی حسابرسان و کیفیت حسابرسی (چکیده)
17 - نقش میانجی عجین شدگی شغلی بر رابطه بین هویت حرفه ای و سازمانی و کیفیت حسابرسی (چکیده)
18 - شناسایی شبکه اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها و تأثیر آن بر مدیریت سود: رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی (چکیده)
19 - Identifying and classifying the financial resilience measurement indices using intuitive fuzzy DEMATEL (چکیده)
20 - Identifying and classifying the contributing factors to financial resilience (چکیده)
21 - Social Capital, Intellectual Capital, and Audit Fee: Conflicting Evidence from Iran (چکیده)
22 - The effect of different types of intelligence on organizational performance (چکیده)
23 - The anti-money laundering expectations gap in Iran: auditor and judiciary perspectives (چکیده)
24 - The Effect of Corporate Governance on Export Performance of Iranian Listed Companies (چکیده)
25 - اهمیت کنترلهای داخلی متناسب با اندازه شرکتها (چکیده)
26 - بررسی اثر ریسک نرخ تورم و ریسک خاص شرکت بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه شرکت: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته (چکیده)
27 - Macroeconomic Factors and Stock Price Crash Risk: Do Managers Withhold Bad News in the Crisis-Ridden Iran Market? (چکیده)
28 - تاثیر جریان نقد عملیاتی بر مخارج تحقیق و توسعه با تاکید بر نقش شایستگی مدیران (چکیده)
29 - The relationship between narcissism, managerial overconfidence and comparability of financial statements of listed companies (چکیده)
30 - Audit adjustments and corporate financing: evidence from Iran (چکیده)
31 - Taxonomies of money laundering: an Iranian perspective (چکیده)
32 - Perception versus reality: Iranian banks and international anti-money laundering expectations (چکیده)
33 - نقدشوندگی سهام: رفتار بازار در رابطه با معاملات برخط (چکیده)
34 - رابطه بین مدیریت دانش شخصی و عملکرد شغلی حسابداران (چکیده)
35 - Impact of corporate governance mechanisms on the cost of equity capital in emerging markets (چکیده)
36 - The impact of ownership structure on the cost of equity in emerging markets (چکیده)
37 - Relationship between earnings management, CEO compensation, and stock return on Tehran Stock Exchange (چکیده)
38 - تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی، عدم نقدشوندگی سهام و تمرکز مالکیت بر دقت پیش‌بینی سود (چکیده)
39 - بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه حسابداری و مدیریت سود (چکیده)
40 - Investigation of fractal market hypothesis and forecasting time series stock returns for Tehran Stock Exchange and London Stock Exchange (چکیده)
41 - تأثیر تمرکز بر مشتری بر سیاست پرداخت سود سهام شرکت (چکیده)
42 - تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر خاتمه دادن زودهنگام رویه‌ها و کم‌گزارش‌دهی زمان کار حسابرسی (چکیده)
43 - بررسی حافظه بلندمدت شاخص بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
44 - Accounting Conservatism and Long-Run Stock Return: Some Evidence of Initial Offering in Tehran Stock Exchange (چکیده)
45 - بررسی رابطه دیدگاه متخصصین مسئول در خصوص کنترلهای داخلی کوزو - 2013 - با کیفیت گزارشگری مالی (چکیده)
46 - بررسی رابطه کیفیت گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام قبل و بعد از اعلان آیین نامه نظام راهبری شرکتی (چکیده)
47 - میزان بکارگیری قابلیتهای سیستم اطلاعاتی رایانه‌ای حسابداری صاحبکاران در اجرای روشهای تحلیلی توسط حسابرسان (چکیده)
48 - بررسی عوامل موثر بر فاصله صورتهای مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده (چکیده)
49 - بررسی مقایسه ای تأثیر سطوح مختلف تمرکز صنعت بر شاخص های مالی (چکیده)
50 - تاثیر کیفیت حسابرسی بر اختلاف صورت های مالی حسابرسی شده و حسابرسی نشده (چکیده)
51 - بررسی مقایسه ای مدیریت سود و نقدشوندگی بین شرکت های بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران (چکیده)
52 - بررسی ارتباط محدودیت مالی و جریان نقد آزاد مثبت و منفی بر سرمایه‌گذاری بیش از حد و ناکافی در دارایی‌های شرکت با استفاده از مدل ایستا و پویا (چکیده)
53 - نقش ویژگی های فردی و رفتاری بر تقاضا برای خدمات مالی (چکیده)
54 - Using the Imperialistic Competitive Algorithm Model in Bankruptcy Prediction and Comparison with Genetic Algorithm Model in Listed Companies of Tehran Stock Exchange (چکیده)
55 - Principles of the Development of Transactions Jurisprudence (چکیده)
56 - رابطه بین رویکرد اخلاقی نسبی گرایی، رضایت شغلی و ماکیاولی گرایی بین جامعه حسابداران و حسابرسان (چکیده)
57 - رابطه بین اخلاق، رضایت شغلی و تعهدسازمانی با ترک خدمت حسابرسان (چکیده)
58 - تاثیر ریسک اعتباری و بازده مورد انتظار سهامداران بر سطح نگه‌داشت وجه نقد (چکیده)
59 - بررسی رابطه بین حق الزحمه غیرعادی حسابرسی و کیفیت حسابرسی (چکیده)
60 - بررسی رابطه بین چرخش موسسات حسابرسی و بازد ه غیرعادی سهام (چکیده)
61 - بررسی ارتباط افق سرمایه گذاری سهامداران نهادی و محتوای اطلاعاتی سودهای تقسیمی غیر منتظره (چکیده)
62 - رابطه بین هوش هیجانی، هوش معنوی و عملکرد حسابرس (چکیده)
63 - بررسی تأثیر ویژگی های فردی بر قضاوتهای اخلاقی دانشجویان (چکیده)
64 - رابطه بین مازاد نقدینگی پایدار و ارزش نهایی وجه نقد (چکیده)
65 - بررسی رابطه بین آلودگی هوای شهر و شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
66 - اتکای سرمایه گذاران برکیفیت حسابرسی مستقل، و تاثیرپذیری کیفیت گزارشگری مالی و افشای اطلاعات صورت های مالی (چکیده)
67 - Corporate governance, product market competition and firm performance: evidence from Iran (چکیده)
68 - بررسی رابطه بین مالکیت و تصمیم به تغییر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
69 - بررسی عوامل موثر بر اعمال رفتارهای ناکارآمد حسابرسان (چکیده)
70 - پیش بینی سری های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم L-CO-R (چکیده)
71 - بررسی رابطه تغییر هم زمان مدیریت ارشد و مدیریت سود : سال پایانی حضور مدیران ارشد (چکیده)
72 - The Effect of Corporate Governance and Audit Quality on Disclosure Quality: Evidence from Tehran Stock Exchange (چکیده)
73 - کشف مدیریت سود از طریق بررسی توزیع تجربی سود (چکیده)
74 - سطح تحمل ابهام دانشجویان: مطالعه مقایسه‌ای در بین دانشجویان حسابداری و مدیریت (چکیده)
75 - اندازه گیری شانس و مهارت در ارزیابی عملکرد مدیران شرکت های سرمایه گذاری (چکیده)
76 - Application of the strut-and-tie method for steel fiber reinforced concrete deep beams (چکیده)
77 - بهینه‌سازی مدل خرپایی روش بست و بند در تیرهای عمیق با بازشو (چکیده)
78 - The role of tolerance of ambiguity on ethical decision-making students (چکیده)
79 - رویکرد مهندسی جدید برای پیش‌بینی نوسان شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
80 - ارتباط بین گریز مالیاتی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
81 - تحلیل پدیده نزدیک بینی در بازار سرمایه ایران با بکارگیری مدلی مبتنی بر حسابداری مازاد تمیز (چکیده)
82 - بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و سیاست تقسیم سود با کارایی و تصمیمات سرمایه گذاری: با استفاده از روش¬های گشتاورهای تعمیمیافته و حداقل مربعات تعمیمیافته برآوردی (چکیده)
83 - بررسی ارتباط بین برخی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و کیفیت پیش بینی سود به وسیله مدیریت پس از عرضه اولیه (چکیده)
84 - رقابت بازار محصول و کیفیت گزارشگری مالی: شواهدی از تجدیدارائه‌های حسابداری (چکیده)
85 - بررسی عوامل موثر بر به هنگامی گزارشگری مالی با استفاده از تکنیک های شبکه های عصبی مصنوعی و درخت تصمیم (چکیده)
86 - Forecasting Systematic Risk by Least Angel Regression, AdaBoost and Kernel Ridge Regression (چکیده)
87 - بررسی حساسیت جریان نقدیِ سطح نگهداشت موجودی های نقد (چکیده)
88 - رابطه بین عضویت در گروه های تجاری و بازده سهام (چکیده)
89 - The Effects of Industry Specialization on Auditor's Opinion in Iran (چکیده)
90 - Analysis of Incentive Effects of Managers’ Bonuses on Real Activities Manipulation Relevant to Future Operating Performance (چکیده)
91 - بررسی تاثیر سهامداران غیر نهادی بر سیاست تقسیم سود (چکیده)
92 - کاربرد رگرسیون فازی در تبیین ارتباط بین ویژگی های هیات مدیره و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
93 - عوامل مرتبط با به کارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک (چکیده)
94 - ارتباط بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت پس از عرضه اولیه: شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
95 - بررسی عوامل موثر بر فرار از پرداخت مالیات با تاکید بر عوامل فرهنگی (چکیده)
96 - A Study on the relationship between human development and intellectual and human capital in banking industry (چکیده)
97 - بررسی تأثیر اندازه و استقلال هیأت مدیره بر هزینه های نمایندگی (چکیده)
98 - Investigating the Degree of Importance & Employment of Management Accounting Methods by Managers of Companies Admitted Into the (چکیده)
99 - Factors Influencing Auditors’ Ethical Sensitivity in Ethical Decision - making: Evidence from Iran (چکیده)
100 - Timeliness of Annual Financial Reporting: Evidence from the Tehran Stock Exchange (چکیده)
101 - The Effect of Mathematics Subject on Accounting Students of Private and State Universities in Iran (چکیده)
102 - Association between Corporate Governance and Corporate Performance in Iran (چکیده)
103 - The Effect of Earning Quality on Level of Cash Holding of Listed Companies on the Tehran Stock Exchange (چکیده)
104 - A Survey on Timeliness in Financial Reporting and Corporate Governance: Evidence from Iran (چکیده)
105 - An investigation on Impact of Institutional ownership and company proprietorship on Tax Aggressive Policy (چکیده)
106 - The Relationship between Delay in Announcing Quarterly Forecasts of Annual Earnings and the Type of Earnings News (چکیده)
107 - Application of analytic hierarchy process in analyzing and ranking of non-financial measures that affect investor decisions (چکیده)
108 - تجزیه و تحلیل تفاوت های جنسیتی مرتبط با کیفیت حسابرسی (چکیده)
109 - A Study of the Influence of Field of the Study and Gender on Ethical Values: Iranian Scenario (چکیده)
110 - Financial Distress Prediction of Iranian Companies by Using Data Mining Techniques (چکیده)
111 - A Study of Job Satisfaction - Comparison between the Auditors of Supreme Audit Court and CPAs. An Iranian Evidence (چکیده)
112 - A Study of the Audit Information Technology Usage and Perceived Importance by Auditors in Iran (چکیده)
113 - Going Concern Prediction of Iranian Companies by Using Fuzzy C-Means (چکیده)
114 - The Relationship between Consumer Price Index, Producer Price Index and Traded Shares at Tehran Stock Exchange (چکیده)
115 - A Study the Reasons of Failure in Implementation of Enterprise Resource Management Systems in Iran (چکیده)
116 - شناسایی عوامل اثرگذار بر مدل خطر حسابرسی؛ با بهره گیری از روش دلفی (چکیده)
117 - A Study of the Effective Variables on Earning Management: Iranian Evidence (چکیده)
118 - A Study of the Audit Inherent Risk: Evidence of Emerging Economy (چکیده)
119 - A Comparison of Working Capital Management of Chemical and Medicine Listed Companies in Tehran Stock Exchange (چکیده)
120 - A Study of the Differences of Tax Auditing Terms of Determining Taxable Incomes: Iranian Evidence (چکیده)
121 - A Study of Relationship between Board Characteristics and Earning Management: Iranian Scenario (چکیده)
122 - A Study of the Effect of Establishing Accounting Standards on Conservatism Amount: Iranian Scenario (چکیده)
123 - The Relation between Financial Information Transparency and Firms Characteristics of Listed Companies in Tehran Stock Exchange (چکیده)
124 - بررسی رابطه بین کیفیت سود و ضریب واکنش سود (چکیده)
125 - روان شناسی و جامعه شناسی تقلب (چکیده)
126 - EVALUATING THE INVESTORS’ OVERREACTION TO FINANCIAL MEASURES: SOME EVIDENCE OF TEHRAN STOCK EXCHANGE (چکیده)
127 - A Study of Managers Point of View on Environmental Accounting Information Disclosure of Listed Companies in Iran (چکیده)
128 - A study of the knowledge of auditors in the field of tax laws: Evidence of Iran (چکیده)
129 - The effect of qualified audit report on share prices and returns: Evidence of Iran (چکیده)
130 - An Investigation of the relationship between audit firm size and earning management in quoted companies in Tehran stock exchange (چکیده)
131 - A study of the reasons for shortcomings in establishment of internet financial reporting in Iran (چکیده)
132 - بررسی تأثیر عوامل فرهنگی بر ارزیابی حسابرسان از کنترل داخلی و تعیین ریسک کنترل (چکیده)
133 - FACTORS AFFECTING DIVIDEND POLICY: EMPIRICAL EVIDENCE OF IRAN (چکیده)
134 - A Study of the Integrity of Internet Financial Reporting : Empirical Evidence of Emerging Economy (چکیده)
135 - A Study of the Effect of Oil Price Fluctuation on Industrial and Agricultural Produts in Iran (چکیده)
136 - بررسی کاربرد نسبت Q توبین و مقایسه آن با نسبت های P/E و P/B در پیش بینی بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
137 - A Study of the Effect of Financial Leverage on Earnings Response Coefficient through out Income Approach: Iranian Evidence (چکیده)
138 - Iranian Angle to Non-Audit Services: Some Empirical Evidence (چکیده)
139 - An Empirical Modeling of Companies Using Support Vector Data Description (چکیده)
140 - بررسی رابطه بین برخی ویژگی های مالی و غیر مالی و مدت زمان اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
141 - اثر چرخه‌های بازار سهام بر واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به تغییرات غیرمنتظره اقلام تعهدی (چکیده)
142 - حسابرسی مستمر ، حسابرسی آینده (چکیده)
143 - حسابرسان وسامانه های برنامه ریزی منابع بنگاه (چکیده)
144 - بررسی رابطه اهرم مالی وهموار سازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
145 - ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
146 - اوراق اختیار معامله، قراردادهای تحویل آتی و قراردادهای اسلامی مشابه با آنها (چکیده)