مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. طاهره بحرینی , مرتضی خادمی درح , عباس ابراهیمی مقدم , هادی صدوقی یزدی , استنتاج بیزین تغییراتی در حذف نویز از تصاویر فراطیفی با استفاده از متغیرهای پنهان مبتنی بر خوشه‌بندی, مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, دوره (18), شماره (2), سال (2020-9), صفحات (85-104)
 2. یحیی فرقانی , میثاق سادات حجازی , هادی صدوقی یزدی , طبقه‌بندی بااحتیاط داده‌های ابرمستطیلی، ابردایروی و ابربیضوی با حداکثر حاشیه متقارن نسبت به لبه داده‌ها, مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, دوره (17), شماره (3), سال (2019-12), صفحات (171-189)
 3. فهیمه انصاری رام , مرتضی خادمی درح , عباس ابراهیمی مقدم , هادی صدوقی یزدی , الگوریتم جدید و مقاوم AMP برای ماتریس‌های غیر iid و گوسی مبتنی بر تئوری بیز در نمونه‌برداری فشرده, مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, دوره (18), شماره (1), سال (2020-4), صفحات (15-28)
 4. سعید قلی نژاد , روزبه شاد , هادی صدوقی یزدی , مرجان قائمی , ارائه روشی مبتنی بر یادگیری گروهی برای بهبود نتایج حاصل از فاکتورگیری ماتریس نامنفی ( NMF), علوم و فنون نقشه برداری, دوره (8), شماره (3), سال (2018-6), صفحات (59-68)
 5. مهناز رضوی سرآسیا , امیر حسین طاهری نیا , هادی صدوقی یزدی , شناسایی خودکار مکان مورد توجه به کمک توزیع غیر پارامتری مبتنی بر ریسک بیزی, ماشین بینایی و پردازش تصویر, دوره (6), شماره (2), سال (2019-6), صفحات (1-16)
 6. علی محی الدینی شاهم آبادی پور , مرتضی خادمی درح , هادی صدوقی یزدی , طبقه بند خودسازمانده هندسی مبتنی بر یادگیری فعال برای نهانکاوی در محیط ویدئو با صرف حداقل برچسب, مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, دوره (16), شماره (1), سال (2018-4), صفحات (28-40)
 7. طاهره بحرینی , مونا ضمیری , هادی صدوقی یزدی , مدیریت دست به دست شدگی سیگنال بین فمتوسل و ماکروسل با روش خوشهبندی طیفی مبتنی بر جغرافیای منطقه, مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, دوره (16), شماره (1), سال (2018-4), صفحات (1-14)
 8. حمیده حائری , هادی صدوقی یزدی , فیلتر ذره ای با مدل مشاهده مبتنی بر فیلتر وفقی کرنلی, مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, دوره (14), شماره (2), سال (2016-8), صفحات (93-104)
 9. آصف پورمعصومی حسن کیاده , هادی صدوقی یزدی , هادی قائمی , زهرا دلخسته , آنالیز حس اسناد فارسی با طراحی حوزه تبدیل بهینه, مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, دوره (14), شماره (2), سال (2016-8), صفحات (105-116)
 10. مهدی مرادی , هادی صدوقی یزدی , جواد عبدالهیان , رویکرد مهندسی جدید برای پیش‌بینی نوسان شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران, پیشرفت های حسابداری, دوره (69), شماره (3), سال (2016-1), صفحات (117-148)
 11. علی اصغر مولوی , محمود زیبنده گرجی , سعید محمدی , هادی صدوقی یزدی , بهینه سازی مکان چشمه های براکی تراپی در دو و سه بعد با کاربست الگوریتم ژنتیک, سنجش و ایمنی پرتو, دوره (3), شماره (1), سال (2013-9), صفحات (15-20)
 12. علی مهریزی , هادی صدوقی یزدی , سیدجواد سیدمهدوی چابک , شبکه نیمه ناظر خودسازمانده پویا مبتنی بر یادگیری حداکثری, مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, دوره (13), شماره (2), سال (2016-1), صفحات (112-122)
 13. جواد مرتضوی مهریزی , مرتضی خادمی درح , هادی صدوقی یزدی , نهان کاوی کور ویدئو با رویکرد یادگیری شبه ناظر برای الگوریتم های نهان نگاری ویدئوی مبتنی بر بردارهای حرکت, مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, دوره (13), شماره (2), سال (2016-1), صفحات (89-100)
 14. سیدحسین غفاریان , هادی صدوقی یزدی , یونس اله یاری , طبقه بند تک کلاسه گرانش گرای مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان, Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering, دوره (10), شماره (2), سال (2013-3), صفحات (101-114)
 15. هادی صدوقی یزدی , تعیین رفتار طبقه‌بندها با کلیشة تصمیم مبتنی بر مدل مخفی مارکوف, مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2009-1), صفحات (162-171)
 16. مهدی بکرانی , هادی صدوقی یزدی , مجتبی لطفی زاد , روش تفریق طیفی چند باندی اصلاح شده برای بهبود صحبت, مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, سال (2006-8)

انگلیسی

 1. tahereh bahraini , سیدمحمد حسینی , Mahboube Ghasempour , Hadi Sadoghi Yazdi , Density-oriented linear discriminant analysis, Expert Systems with Applications, Volume (187), Year (2022-1)
 2. SEPEHR GHAFARI , milad ghobadi tarnik , Hadi Sadoghi Yazdi , Robustness of convolutional neural network models in hyperspectral noisy datasets with loss functions, Computers and Electrical Engineering, Volume (90), Year (2021-3), Pages (107009-11)
 3. Mahdie Eghdami , Hadi Sadoghi Yazdi , Neshat Salehi , Sparsity‐aware support vector data description reinforced by expectation maximization, Expert Systems, Year (2021-8)
 4. Hossein Ghafarian , Hadi Sadoghi Yazdi , Prepare for the Worst, Hope for the Best: Active Robust Learning On Distributions, IEEE Transactions on Cybernetics, Year (2021-1)
 5. tahereh bahraini , Peyman Azimpour , Hadi Sadoghi Yazdi , Modified-mean-shift-based noisy label detection for hyperspectral image classification, Computers and Geosciences, Volume (155), Year (2021-10), Pages (104843-104857)
 6. Peyman Azimpour , tahereh bahraini , Hadi Sadoghi Yazdi , Hyperspectral Image Denoising via Clustering-Based Latent Variable in Variational Bayesian Framework, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Volume (59), No (4), Year (2021-4), Pages (3266-3276)
 7. Maryam Baradaran Khalkhali , Abedin Vahedian Mazloum , Hadi Sadoghi Yazdi , Situation Assessment-Augmented Interactive Kalman Filter for Multi-Vehicle Tracking, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, Year (2021-1)
 8. MONA ZAMIRI , tahereh bahraini , Hadi Sadoghi Yazdi , MVDF-RSC: Multi-view data fusion via robust spectral clustering for geo-tagged image tagging, Expert Systems with Applications, Volume (173), Year (2021-7)
 9. MONA ZAMIRI , Hadi Sadoghi Yazdi , Image annotation based on multi-view robust spectral clustering, Journal of Visual Communication and Image Representation, Volume (74), Year (2021-1), Pages (103003-103003)
 10. Abdorreza Savadi , Hadi Sadoghi Yazdi , Convergence behavior of diffusion stochastic gradient descent algorithm, Signal Processing, Volume (183), Year (2021-6)
 11. Alireza Naeimi Sadigh , Hadi Sadoghi Yazdi , Ahad Harati , Diversity-based diffusion robust RLS using adaptive forgetting factor, Signal Processing, Volume (182), Year (2020-12)
 12. mohammad kamel , farzaneh namdar siuky , Hadi Sadoghi Yazdi , Robust sentiment fusion on distribution of news, Multimedia Tools and Applications, Volume (78), No (15), Year (2019-8), Pages (21917-21942)
 13. hamideh hajiabadi , Diego Molla Aliod , Reza Monsefi , Hadi Sadoghi Yazdi , Combination of loss functions for deep text classification, International Journal of Machine Learning and Cybernetics, Volume (11), No (4), Year (2020-4), Pages (751-761)
 14. Fahime Farahi , Hadi Sadoghi Yazdi , Probabilistic Kalman filter for moving object tracking, Signal Processing: Image Communication, Volume (82), Year (2020-3), Pages (115751-115761)
 15. milad ghobadi tarnik , SEPEHR GHAFARI , tahereh bahraini , Hadi Sadoghi Yazdi , Minimum variance based-Bayes Combination for prediction of soil properties on Vis-NIR reflectance spectroscopy, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, Volume (207), Year (2020-11)
 16. Hossein Ghafarian , Hadi Sadoghi Yazdi , Identifying crisis-related informative tweets using learning on distributions, Information Processing and Management, Volume (57), No (2), Year (2020-3), Pages (102145-102164)
 17. Emad Mahmodi , Hadi Sadoghi Yazdi , Abbas Ghaemi Bafghi , A drift aware adaptive method based on minimum uncertainty for anomaly detection in social networking, Expert Systems with Applications, Volume (162), Year (2020-12), Pages (113881-113897)
 18. M. Pakdaman , Y. Falamarzi , Hadi Sadoghi Yazdi , A. Ahmadian , S. Salahshour , F. Ferrara , A kernel least mean square algorithm for fuzzy differential equations and its application in earth’s energy balance model and climate, Alexadria Engineering Journal, Volume (59), No (4), Year (2020-8), Pages (2803-2810)
 19. Alireza Naeimi Sadigh , Hadi Sadoghi Yazdi , Ahad Harati , Convergence and performance analysis of kernel regularized robust recursive least squares, ISA Transactions, Volume (105), No (1), Year (2020-10), Pages (396-405)
 20. Maryam Baradaran Khalkhali , Abedin Vahedian Mazloum , Hadi Sadoghi Yazdi , Vehicle tracking with Kalman filter using online situation assessment, Robotics and Autonomous Systems, Volume (131), Year (2020-9), Pages (103596-103604)
 21. tahereh bahraini , Saeedeh Ghazi , Hadi Sadoghi Yazdi , Toward optimum fuzzy support vector machines using error distribution, Engineering Applications of Artificial Intelligence, Volume (90), No (1), Year (2020-4), Pages (103545-103565)
 22. HAZIM MOHAMMAD ALI ISSA AL-RIKABI , nasrin soufi , Hadi Sadoghi Yazdi , Amir Hossein Taherinia , شرح نگاری خودکار تصویر با روش چرخش بلاک اصلی, مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, Volume (17), No (1), Year (2019-4), Pages (25-36)
 23. Alireza Naeimi Sadigh , Amir Hossein Taherinia , Hadi Sadoghi Yazdi , Analysis of robust recursive least squares: Convergence and tracking, Signal Processing, Volume (171), Year (2020-6), Pages (107482-107494)
 24. SeyedKazem Shekofteh , Hamid Noori , Mahmoud Naghibzadeh , Holger Froning , Hadi Sadoghi Yazdi , cCUDA: Effective Co-Scheduling of Concurrent Kernels on GPUs, IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, Volume (31), No (4), Year (2020-4), Pages (766-778)
 25. Hossein Ghafarian , Hadi Sadoghi Yazdi , Functional gradient approach to probabilistic minimax active learning, Engineering Applications of Artificial Intelligence, Volume (85), Year (2019-10), Pages (21-32)
 26. Mahnaz Razavi , Hadi Sadoghi Yazdi , Amir Hossein Taherinia , Crowd analysis using Bayesian Risk Kernel Density Estimation, Engineering Applications of Artificial Intelligence, Volume (82), No (1), Year (2019-6), Pages (282-293)
 27. Reza Monsefi , Davood Zabihzadeh , Hadi Sadoghi Yazdi , Sparse Bayesian approach for metric learning in latent space, Knowledge-Based Systems, Volume (178), Year (2019-8), Pages (11-24)
 28. Maryam Baradaran Khalkhali , Abedin Vahedian Mazloum , Hadi Sadoghi Yazdi , Multi-Target State Estimation Using Interactive Kalman Filter for Multi-Vehicle Tracking, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, Volume (21), No (3), Year (2019-1), Pages (1131-1144)
 29. SeyedKazem Shekofteh , Hamid Noori , Mahmoud Naghibzadeh , Hadi Sadoghi Yazdi , هولگر فرونینگ , Metric Selection for GPU Kernel Classification, ACM Transactions on Architecture and Code Optimization, Volume (15), No (4), Year (2019-1), Pages (68-97)
 30. somayeh soltani , Seyed Amin Hosseini Seno , Hadi Sadoghi Yazdi , Event reconstruction using temporal pattern of file system modification, IET Information Security, Volume (10), No (10), Year (2019-1), Pages (1-11)
 31. Soheila Ashkezari Toussi , Hadi Sadoghi Yazdi , Robust Diffusion LMS over Adaptive Networks, Signal Processing, Volume (158), No (1), Year (2019-1), Pages (201-209)
 32. hamideh hajiabadi , Reza Monsefi , Hadi Sadoghi Yazdi , relf: robust regression extended with ensemble loss function, Applied Intelligence, Volume (49), No (4), Year (2018-11), Pages (1437-1450)
 33. Behzad Bakhtiari , Hadi Sadoghi Yazdi , Collaborative linear dynamical system identification by scarce relevant/irrelevant observations, Multidimensional Systems and Signal Processing, Volume (30), No (1), Year (2019-1), Pages (391-411)
 34. malihe javidi , Hadi Sadoghi Yazdi , Hamid Reza Pourreza , Fuzzy Relevance Feedback in the Semantic Image Retrieval, Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, Volume (30), No (4), Year (2018-1), Pages (1-32)
 35. Soheila Ashkezari Toussi , Hadi Sadoghi Yazdi , Incorporating Nonparametric Knowledge to the Least Mean Square Adaptive Filter, Circuits, Systems and Signal Processing, Volume (38), No (5), Year (2019-5), Pages (2114-2137)
 36. Soheila Ashkezari Toussi , mohammad kamel , Hadi Sadoghi Yazdi , Emotional maps based on social networks data to analyze cities emotional structure and measure their emotional similarity, Cities, Year (2018-9)
 37. Ali Mehrizi , Hadi Sadoghi Yazdi , Amir Hossein Taherinia , Robust Semi-Supervised Growing Self-Organizing Map, Expert Systems with Applications, Volume (105), No (1), Year (2018-9), Pages (23-33)
 38. Nima Salehi Moghaddami , Reza Monsefi , Hadi Sadoghi Yazdi , Sparse online feature maps, Knowledge-Based Systems, Volume (151), Year (2018-3), Pages (62-77)
 39. SeyedMohammadAli MajidiAnvari , Chien-Shu Hsieh , Hadi Sadoghi Yazdi , Kalman Filter Reinforced by Least Mean Square for Systems with Unknown Inputs, Circuits, Systems and Signal Processing, Volume (37), No (11), Year (2018-2), Pages (4955-4972)
 40. Behzad Bakhtiari , Hadi Sadoghi Yazdi , Bayesian filter based on the wisdom of crowds, Neurocomputing, Volume (283), Year (2018-2), Pages (181-195)
 41. Davood Zabihzadeh , Reza Monsefi , Hadi Sadoghi Yazdi , Sparse Bayesian similarity learning based on posterior distribution of data, Engineering Applications of Artificial Intelligence, Volume (67), No (1), Year (2017-1), Pages (173-186)
 42. Mojtaba Nayyeri , Hadi Sadoghi Yazdi , Alaleh Maskooki , Modjtaba Rouhani , Universal Approximation by Using the Correntropy Objective Function, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, Volume (29), No (9), Year (2018-9), Pages (4515-4521)
 43. saeed gholinejad , Rouzbeh Shad , Hadi Sadoghi Yazdi , Marjan Ghaemi , Improving Signal Subspace Identification Using Weighted Graph Structure of Data, IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, Volume (14), No (6), Year (2017-3), Pages (831-835)
 44. Hadi Mahdipour Hossein Abad , Morteza Khademi , Hadi Sadoghi Yazdi , efficient landcover segmentation using meta fusion, Journal of Information Systems and Telecommunication, Volume (4), No (3), Year (2016-9), Pages (152-166)
 45. Ali Mansourkhaki , Abolfazl Karimpour , Hadi Sadoghi Yazdi , Introducing prior knowledge for a hybrid accident prediction model, KSCE Journal of Civil Engineering, Volume (21), No (5), Year (2017-7), Pages (1912-1918)
 46. Ali Mansourkhaki , Abolfazl Karimpour , Hadi Sadoghi Yazdi , Non-stationary concept of accident prediction, Proceedings of the ICE - Transport, Volume (170), No (3), Year (2017-6), Pages (140-151)
 47. Hadi Sadoghi Yazdi , Ali Mehrizi , Semi-supervised GSOM integrated with extreme learning machine, Intelligent Data Analysis, Volume (20), No (5), Year (2016-10), Pages (1115-1132)
 48. Elham Javadi , Behzad Moshiri , Hadi Sadoghi Yazdi , Activity Recognition In Smart Home Using Weighted Dempster - Shafer Theory, International Journal of Smart Home, Volume (7), No (6), Year (2013-7), Pages (23-34)
 49. yahya forghani , Hadi Sadoghi Yazdi , Robust Support Vector Machines with Low Test Time, Computational Intelligence, Volume (31), No (4), Year (2015-11), Pages (619-641)
 50. Parsa Bagherzadeh , Hadi Sadoghi Yazdi , Label denoising based on Bayesian aggregation, International Journal of Machine Learning and Cybernetics, Year (2016-1)
 51. Asef Pourmasoumi Hassankiadeh , Amin Zamiri , Hadi Sadoghi Yazdi , Abbas Ghaemi Bafghi , Discernible visualization of high dimensional data using label information, Applied Soft Computing, Volume (27), No (1), Year (2015-2), Pages (474-486)
 52. Javad Hamidzadeh , Reza Monsefi , Hadi Sadoghi Yazdi , IRAHC: Instance Reduction Algorithm using Hyperrectangle Clustering, Pattern Recognition, Volume (48), No (5), Year (2015-5), Pages (1878-1889)
 53. Mohammad GhasemiGol , Abbas Ghaemi Bafghi , Mohammad Hossein Yaghmaee Moghaddam , Hadi Sadoghi Yazdi , Anomaly detection and foresight response strategy for wireless sensor networks, Wireless Networks, Volume (21), No (5), Year (2014-12), Pages (1425-1442)
 54. Amin Allahyar , Hadi Sadoghi Yazdi , Ahad Harati , Constrained Semi-Supervised Growing Self-Organizing Map, Neurocomputing, Volume (147), No (1), Year (2015-1), Pages (456-471)
 55. Javad Hamidzadeh , Reza Monsefi , Hadi Sadoghi Yazdi , LMIRA: Large Margin Instance Reduction Algorithm, Neurocomputing, Volume (145), No (2), Year (2014-12), Pages (477-487)
 56. Hassan Abbassi , Reza Monsefi , Hadi Sadoghi Yazdi , Constrained classifier: a novel approach to nonlinear classification, Neural Computing and Applications, Volume (23), No (7), Year (2013-12), Pages (2367-2377)
 57. Javad Hamidzadeh , Reza Monsefi , Hadi Sadoghi Yazdi , Large symmetric margin instance selection algorithm, International Journal of Machine Learning and Cybernetics, Volume (7), No (1), Year (2016-2), Pages (25-45)
 58. yahya forghani , Hadi Sadoghi Yazdi , Fuzzy Min–Max Neural Network for Learning a Classifier with Symmetric Margin, Neural Processing Letters, Volume (42), No (4), Year (2015-5), Pages (317-353)
 59. Hadi Sadoghi Yazdi , Mohammad GhasemiGol , Sohrab Effati , azam jiryani sharahi , Reza Monsefi , Hierarchical tree clustering of fuzzy number, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, Volume (26), No (2), Year (2014-1), Pages (541-550)
 60. SeyedMohammadAli MajidiAnvari , Hadi Sadoghi Yazdi , GLR-Entropy Model for ECG Arrhythmia Detection, International Journal of Control and Automation, Volume (7), No (22014), Year (2014-2), Pages (363-370)
 61. yahya forghani , Hadi Sadoghi Yazdi , Robust support vector machine-trained fuzzy system, Neural Networks, Volume (50), No (1), Year (2014-2), Pages (154-165)
 62. Ali Mashreghi , Hadi Sadoghi Yazdi , A recursive algorithm for optimizing differentiation, Journal of Computational and Applied Mathematics, Volume (263), No (1), Year (2014-6), Pages (1-13)
 63. yahya forghani , Hadi Sadoghi Yazdi , Comment on ”Robustness and Regularization of Support Vector Machines” by H. Xu et al. (Journal of Machine Learning Research, vol. 10, pp. 1485-1510, 2009), Journal of Machine Learning Research, Volume (14), No (1), Year (2013-11), Pages (3493-3494)
 64. Adel Ghazikhani , Reza Monsefi , Hadi Sadoghi Yazdi , Ensemble of online neural networks for non-stationary and imbalanced data streams, Neurocomputing, Volume (122), No (12), Year (2013-12), Pages (535-544)
 65. Adel Ghazikhani , Reza Monsefi , Hadi Sadoghi Yazdi , Online neural network model for non-stationary and imbalanced data stream classification, International Journal of Machine Learning and Cybernetics, Volume (5), No (1), Year (2014-2), Pages (51-62)
 66. Adel Ghazikhani , Reza Monsefi , Hadi Sadoghi Yazdi , Recursive least square perceptron model for non-stationary and imbalanced data stream classification, Evolving Systems, Volume (4), No (2), Year (2013-6), Pages (119-131)
 67. yahya forghani , Hadi Sadoghi Yazdi , Sohrab Effati , Classification of fuzzy data based on the support vector machines, Expert Systems, Volume (30), No (5), Year (2013-11), Pages (403-417)
 68. zahra khandan khademoreza , Hadi Sadoghi Yazdi , A Novel Neuron in Kernel Domain, ISRN Signal Processing, Volume (2013), No (127), Year (2013-9), Pages (1-11)
 69. Amin Allahyar , Hadi Sadoghi Yazdi , Online discriminative component analysis feature extraction from stream data with domain knowledge, Intelligent Data Analysis, Volume (18), No (4), Year (2014-5), Pages (927-951)
 70. Amin Allahyar , Hadi Sadoghi Yazdi , Incremental Constrained Discriminant Component Analysis, International Journal of Advanced Science and Technology, Volume (53), No (1), Year (2013-4), Pages (81-95)
 71. Amin Allahyar , Hadi Sadoghi Yazdi , Data Ranking in Semi-Supervised Learning, International Journal of Advanced Science and Technology, Volume (53), No (1), Year (2013-4), Pages (1-10)
 72. Amin Allahyar , Hadi Sadoghi Yazdi , Initial Free Self-Organizing Map by Aggregation, International Journal of Control and Automation, Volume (6), No (2), Year (2013-4), Pages (81-98)
 73. Javad Sadoghi Yazdi , Farzin Kalantary , Hadi Sadoghi Yazdi , Prediction of Elastic Modulus of Concrete Using Support Vector Committee Method, Journal of Materials in Civil Engineering, Volume (25), No (1), Year (2013-3), Pages (9-20)
 74. Mahdi Moradi , Mahdi Salehi , Mohammad Ebrahim Ghorgani , Hadi Sadoghi Yazdi , Financial Distress Prediction of Iranian Companies by Using Data Mining Techniques, Organizacija, Volume (46), No (1), Year (2013-1), Pages (20-27)
 75. Hadi Sadoghi Yazdi , hadi dehdast , Robust DERIVATIVE Operator into Gradient Based SIGNAL Processing, International Journal of Control and Automation, Volume (5), No (4), Year (2012-12), Pages (143-156)
 76. ali abharya , shahram shahidi , Hadi Sadoghi Yazdi , JDL Fusion Model for ECG Arrhythmia Detection, International Journal of Signal Processing, Image Processing and Pattern Recognition, Volume (5), No (4), Year (2012-12), Pages (69-82)
 77. Hadi Mahdipourhosseinabad , Morteza Khademi , Hadi Sadoghi Yazdi , Vector Fuzzy C-means, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, Volume (24), No (1), Year (2013-3), Pages (363-381)
 78. Mahdi Moradi , Mahdi Salehi , Hadi Sadoghi Yazdi , Mohammad Ebrahim Gorgani , Going Concern Prediction of Iranian Companies by Using Fuzzy C-Means, Open Journal of Accounting, Volume (1), No (2), Year (2012-11), Pages (38-46)
 79. Shafigh Parsazad , Hadi Sadoghi Yazdi , Sohrab Effati , Gravitation based classification, Information Sciences, Volume (220), No (127), Year (2013-2), Pages (319-330)
 80. Yonos Allahyari , Hadi Sadoghi Yazdi , Quasi Support Vector Data Description (QSVDD), International Journal of Signal Processing, Image Processing and Pattern Recognition, Volume (5), No (3), Year (2012-9), Pages (65-74)
 81. Hadi Sadoghi Yazdi , Nima Salehi Moghaddami , Multi Branch Decision Tree: A New Splitting Criterion, International Journal of Advanced Science and Technology, Volume (45), No (1), Year (2012-8), Pages (91-106)
 82. Adel Ghazikhani , Reza Monsefi , Hadi Sadoghi Yazdi , Online cost-sensitive neural network classifiers for non-stationary and imbalanced data streams, Neural Computing and Applications, Volume (23), No (5), Year (2013-10), Pages (1283-1295)
 83. J. Sadoghi Yazdi , F. Kalantary , Hadi Sadoghi Yazdi , Calibration of Soil Model Parameters Using Particle Swarm Optimization, International Journal of Geomechanics, Volume (12), No (3), Year (2012-5), Pages (229-238)
 84. yahya forghani , Hadi Sadoghi Yazdi , Sohrab Effati , Comment on ‘‘Support vector machine for classification based on fuzzy training data’’ by A.-B. Ji, J.-H. Pang, H.-J. Qiu [Expert Systems with Applications 37 (2010) 3495–3498], Expert Systems with Applications, Volume (39), No (8), Year (2012-3), Pages (7581-7583)
 85. Javad Sadoghi Yazdi , Farzin Kalantary , Hadi Sadoghi Yazdi , Prediction of liquefaction potential based on CPT up-sampling, Computers and Geosciences, Volume (44), No (1), Year (2012-5), Pages (10-23)
 86. Hadi Sadoghi Yazdi , Soheila Ashkezari Toussi , Edge/Corner Programming, International Journal of Signal Processing, Image Processing and Pattern Recognition, Volume (4), No (2), Year (2011-6), Pages (51-64)
 87. Mohammad Mehdi Salkhordeh haghighi , Abedin Vahedian Mazloum , Hadi Sadoghi Yazdi , Making Diversity Enhancement Based on Multiple Classifier System by Weight Tuning, Neural Processing Letters, Volume (35), No (1), Year (2012-1), Pages (61-80)
 88. Javad Hamidzadeh , Reza Monsefi , Hadi Sadoghi Yazdi , DDC: distance-based decision classifier, Neural Computing and Applications, Volume (21), No (7), Year (2012-6), Pages (1697-1707)
 89. Hadi Sadoghi Yazdi , Hessam Jahani Fariman , Jaber Roohi , Gait Recognition Based on Invariant Leg Classification Using a Neuro-Fuzzy Algorithm as the Fusion Method, ISRN Artificial Intelligence, Volume (2012), No (1), Year (2012-3), Pages (1-9)
 90. Hadi Sadoghi Yazdi , Soheila Ashkezari Toussi , Feature Selection in Spectral Clustering, International Journal of Signal Processing, Image Processing and Pattern Recognition, Volume (4), No (3), Year (2011-9), Pages (179-194)
 91. Mostafa Sabzekar , Hadi Sadoghi Yazdi , Mahmoud Naghibzadeh , Relaxed constraints support vector machine, Expert Systems, Volume (29), No (5), Year (2012-11), Pages (506-525)
 92. Hadi Sadoghi Yazdi , yahya forghani , Sohrab Effati , An extension to fuzzy support vector data description-FSVDD, Pattern Analysis and Applications, Volume (15), No (1), Year (2012-3), Pages (237-247)
 93. Mohammad Mehdi Salkhordeh haghighi , Hadi Sadoghi Yazdi , Abedin Vahedian Mazloum , Creating and measuring diversity in multiple classifier systems using support vector data description, Applied Soft Computing, Volume (11), No (8), Year (2011-12), Pages (4931-4942)
 94. Masoomeh Sadat Abasiyan , Hadi Sadoghi Yazdi , Abedin Vahedian Mazloum , Kernel Machine Based Fourier Series, International Journal of Advanced Science and Technology, Volume (33), No (1), Year (2011-8), Pages (13-22)
 95. Hadi Sadoghi Yazdi , hamed modaghegh , morteza pakdaman , Ordinary differential equations solution in kernel space, Neural Computing and Applications, Volume (21), No (1), Year (2012-8), Pages (79-85)
 96. Hadi Sadoghi Yazdi , Mahdi Arghiani , seyed ehsan nemati hashemi , Nonlinear Regression Model of a Human Hand Volume: A Nondestructive Method, International Journal of Control and Automation, Volume (4), No (2), Year (2011-6), Pages (111-124)
 97. Saeed Mirghasemi , Hadi Sadoghi Yazdi , Mojtaba Lotfizad , A target-based color space for sea target detection, Applied Intelligence, Volume (36), No (4), Year (2011-6), Pages (960-978)
 98. Hadi Sadoghi Yazdi , Nima Salehi Moghaddami , Hanieh Poostchi Mohammadabadi , Correlation based splitting criterionin multi branch decision tree, Central European Journal of Computer Science, Volume (1), No (2), Year (2011-1), Pages (52-67)
 99. Hadi Sadoghi Yazdi , Morteza Pakdaman , hamed modaghegh , Unsupervised kernel least mean square algorithm for solving ordinary differential equations, Neurocomputing, Volume (74), No (12), Year (2011-6), Pages (2062-2071)
 100. Hadi Sadoghi Yazdi , Alireza Rowhanimanesh , Hamidreza Modares , A general insight into the effect of neuron structure on classification, Knowledge and Information Systems, Volume (30), No (1), Year (2012-3), Pages (135-154)
 101. Hadi Sadoghi Yazdi , Hadi Mahdipourhosseinabad , Morteza Khademi , Model-based fuzzy c-shells clustering, Neural Computing and Applications, Volume (21), No (21), Year (2012-4), Pages (29-41)
 102. Jafar Mansouri , Hadi Sadoghi Yazdi , Morteza Khademi , Classification of imprecise data using interval Fisher discriminator, International Journal of Intelligent Systems, Volume (26), No (8), Year (2011-5), Pages (718-730)
 103. Mohammad Mehdi Salkhordeh haghighi , Abedin Vahedian Mazloum , Hadi Sadoghi Yazdi , Extended decision template presentation for combining classifiers, Expert Systems with Applications, Volume (38), No (7), Year (2011-7), Pages (8414-8418)
 104. Hamidreza Baradaran Kashani , Hadi Sadoghi Yazdi , Seyed Alireza Seyedin , BACKGROUND ESTIMATION IN KERNEL SPACE, International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, Volume (25), No (1), Year (2011-2), Pages (1-35)
 105. Mostafa Sabzekar , Hadi Sadoghi Yazdi , Mahmoud Naghibzadeh , Relaxed constraints support vector machines for noisy data, Neural Computing and Applications, Volume (20), No (5), Year (2011-6), Pages (671-685)
 106. Hadi Sadoghi Yazdi , Reza Pourreza Shahri , Mehri Sadoghi Yazdi , Constraint learning using adaptive neural‐fuzzy inference system, International Journal of Intelligent Computing and Cybernetics, Volume (3), No (2), Year (2010-6), Pages (257-278)
 107. Hamidreza Baradaran Kashani , Seyed Alireza Seyedin , Hadi Sadoghi Yazdi , A Novel Approach in Video Scene Background Estimation, International Journal of Computer Theory and Engineering, Volume (2), No (2), Year (2010-4), Pages (274-282)
 108. Mostafa GhazizadehAhsaee , Hadi Sadoghi Yazdi , Mahmoud Naghibzadeh , Shell fitting space for classification, Expert Systems with Applications, Volume (38), No (4), Year (2011-1), Pages (4530-4539)
 109. Hadi Mahdipourhosseinabad , Morteza Khademi , Hadi Sadoghi Yazdi , Least mean square algorithm tuned by fuzzy c-mean for impulsive noise suppression of gray-level images, International Journal of Signal Processing, Image Processing and Pattern Recognition, Volume (3), No (4), Year (2010-12), Pages (55-66)
 110. Mahdi Moradi , , Hadi Sadoghi Yazdi , An Empirical Modeling of Companies Using Support Vector Data Description, International Journal of Trade, Economics and Finance, Volume (1), No (2), Year (2010-8), Pages (227-230)
 111. , Hamid Reza Pourreza , Hadi Sadoghi Yazdi , A Semantic Feedback Framework for Image Retrival, International Journal of Computer and Electrical Engineering, Volume (2), No (3), Year (2010-6), Pages (417-425)
 112. S. H. Ghafarian , Hadi Sadoghi Yazdi , Hamidreza Baradaran Kashani , Kernel Least Mean Square Features For HMM-Based Signal Recognition, International Journal of Computer Theory and Engineering, Volume (2), No (2), Year (2010-6), Pages (283-289)
 113. Hadi Sadoghi Yazdi , A. Mardani Mehrabad , S. Mirghasemi , M. Lotfizad , Active noise cancellation of variable frequency narrow band noise using mixture of RLS and LMS algorithms, International Journal of Signal and Imaging Systems Engineering-IJSISE, Volume (2), No (4), Year (2009-12), Pages (163-171)
 114. Mostafa GhazizadehAhsaee , Hadi Sadoghi Yazdi , Mahmoud Naghibzadeh , Curve fitting space for classification, Neural Computing and Applications, Volume (20), No (2), Year (2010-6), Pages (273-285)
 115. Hadi Sadoghi Yazdi , , Hamid Reza Pourreza , SVM-based Relevance Feedback for semantic video retrieval, International Journal of Signal and Imaging Systems Engineering-IJSISE, Volume (2), No (3), Year (2009-11), Pages (99-108)
 116. Abedin Vahedian Mazloum , mehri sadooghi yazdi , Sohrab Effati , Hadi Sadoghi Yazdi , Fuzzy cost support vector regression on the fuzzy samples, Applied Intelligence, Volume (35), No (3), Year (2011-12), Pages (428-435)
 117. Hadi Sadoghi Yazdi , Seyed Ebrahim Hosseini , M. Sadoghi Yazdi , Neuro-fuzzy based constraint programming, Applied Mathematical Modelling, Volume (34), No (11), Year (2010-11), Pages (3547-3559)
 118. Mohammad GhasemiGol , Reza Monsefi , Hadi Sadoghi Yazdi , Intrusion Detection by Ellipsoid Boundary, Journal of Network and Systems Management, Volume (18), No (3), Year (2010-5), Pages (265-282)
 119. hamed modaghegh , , Hadi Sadoghi Yazdi , Hamid Reza Pourreza , Learning of Relevance Feedback Using a Novel Kernel Based Neural Network, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Volume (4), No (2), Year (2010-2), Pages (171-186)
 120. Hadi Sadoghi Yazdi , S. Mirghasemi , M. Lotfizad , Linear and Quadratic PSO Based Color Space Conversion for Sea Target Detection, International Journal of Computer and Electrical Engineering, Volume (2), No (1), Year (2010-2), Pages (111-118)
 121. Mohammad GhasemiGol , Hadi Sadoghi Yazdi , Reza Monsefi , A New Hierarchical Clustering Algorithm on Fuzzy Data (FHCA), International Journal of Computer and Electrical Engineering, Volume (2), No (1), Year (2010-2), Pages (134-140)
 122. Mostafa Sabzekar , Hadi Sadoghi Yazdi , Mahmoud Naghibzadeh , Sohrab Effati , Emphatic Constraints Support Vector Machine, International Journal of Computer and Electrical Engineering, Volume (2), No (2), Year (2010-4), Pages (1793-8163)
 123. jalal aldin nasiri , H. Bahmani , Hossein Deldari , Hadi Sadoghi Yazdi , Parallel Implementation of Eye Detection Algorithm on Color Facial Images, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Volume (3), No (2), Year (2009-1), Pages (467-473)
 124. Taher Rahgooy , Hadi Sadoghi Yazdi , Reza Monsefi , Fuzzy Complex System of Linear Equations Applied to Circuit Analysis, International Journal of Computer and Electrical Engineering, Volume (1), No (5), Year (2009-12), Pages (535-541)
 125. A. A. Mowlawi , Hadi Sadoghi Yazdi , M. Arghiani , J. Roohi , Rahim Koohi-Fayegh , SURFACE EFFECT CORRECTION OF MOISTURE DETERMINATION BY NEUTRON PROBE USING PSO TECHNIQUE AND MCNP, International Journal of Computational Methods, Volume (6), No (2), Year (2009-4), Pages (247-255)
 126. S. M. Hosseini , H. Farsi , Hadi Sadoghi Yazdi , Best Clustering Around the Color Images, International Journal of Computer and Electrical Engineering, Volume (1), No (1), Year (2009-4), Pages (20-24)
 127. H. Grailu , M. Lotfizad , Hadi Sadoghi Yazdi , Farsi and Arabic document images lossy compression based on the mixed raster content model, International Journal on Document Analysis and Recognition, Volume (12), No (4), Year (2009-6), Pages (227-247)
 128. Hadi Sadoghi Yazdi , M. Sadoghi Yazdi , M. R. Mohammadi , A Novel Forgetting Factor Recursive Least Square Algorithm Applied to the Human Motion Analysis, International Journal of Applied Mathematics and Computer Sciences, Volume (5), No (2), Year (2009-6), Pages (128-135)
 129. Behrooz Ghandeharian , Hadi Sadoghi Yazdi , فرانک همایونی , MODIFIED ADAPTIVE CENTER EIGHTED MEDIAN FILTER FOR UPPRESSINGIMPULSIVE NOISE IN IMAGES, International Journal of Research and Reviews in Applied Sciences, Volume (1), No (3), Year (2009-12), Pages (218-228)
 130. Boshra Rajaei , Hadi Sadoghi Yazdi , Sohrab Effati , Fisher over Fuzzy Samples, International Journal of Computer Theory and Engineering, Volume (1), No (5), Year (2009-12), Pages (632-637)
 131. Hadi Sadoghi Yazdi , M. Sadoghi Yazdi , Abedin Vahedian Mazloum , Fuzzy Bayesian Classification of LR Fuzzy Numbers, International Journal of Engineering and Technology, Volume (1), No (5), Year (2009-12), Pages (415-423)
 132. Hadi Sadoghi Yazdi , M. Sadoghi Yazdi , Abedin Vahedian Mazloum , A New Regressor for Bandwidth Calculation of a Rectangular Microstrip Antenna, International Journal of Microwave and Optical Technology, Volume (4), No (6), Year (2009-11), Pages (328-336)
 133. Mohammad Mehdi Salkhordeh haghighi , Abedin Vahedian Mazloum , Hadi Sadoghi Yazdi , hamed modaghegh , Designing Kernel Scheme for Classifiers Fusion, International Journal of Computer Science and Information Security, Volume (6), No (2), Year (2009-11), Pages (239-248)
 134. Hadi Sadoghi Yazdi , M. zeinali , M. alipour , Fuzzy Temperature Control in a Batch Polymerization Reactor Using ANFIS Method, International Journal of Engineering and Technology, Volume (1), No (1), Year (2009-1), Pages (7-12)
 135. Hadi Sadoghi Yazdi , jalal aldin nasiri , Fuzzy Image Segmentation Using Human Interaction, Journal of Applied Sciences Research, Volume (5), No (7), Year (2009-7), Pages (722-728)
 136. Hadi Sadoghi Yazdi , Masoud Rezaei , The Wheatstone bridge-based analog adaptive filter with application in echo cancellation, Analog Integrated Circuits And Signal Processing, Volume (64), No (2), Year (2009-12), Pages (191-198)
 137. Hadi Sadoghi Yazdi , M. Sadoghi Yazdi , Particle Swarm Optimization-Based Rectangular Microstrip Antenna Designing, International Journal of Computer and Electrical Engineering, Volume (1), No (4), Year (2009-1), Pages (479-487)
 138. هادی گرایلو , مجتبی لطفی زاد , Hadi Sadoghi Yazdi , 1D chaincode pattern matching for compression of Bi-level printed farsi and arabic textual images, Image and Vision Computing, Volume (27), No (2), Year (2009-2), Pages (1615-1625)
 139. Hadi Sadoghi Yazdi , Reza Pourreza Shahri , Unsupervised Adaptive Neural Fuzzy Inference System For Solving Differential Equations, Applied Soft Computing, Volume (10), No (1), Year (2010-1), Pages (267-275)
 140. Hadi Sadoghi Yazdi , Sohrab Effati , Z.Saberi , A recurrent neural network-based method for training probabilistic Support Vector Machine, International Journal of Signal and Imaging Systems Engineering-IJSISE, Volume (2), No (1), Year (2009-11), Pages (57-65)
 141. Mohammad Mehdi Salkhordeh haghighi , Hadi Sadoghi Yazdi , Abedin Vahedian Mazloum , A Hierarchical Possibilistic Clustering, International Journal of Computer Theory and Engineering, Volume (1), No (4), Year (2009-9), Pages (465-472)
 142. Hadi Sadoghi Yazdi , A New Quantized Input RLS, QI-RLS, Algorithm, Lecture Notes in Computer Science, Year (2007-1)
 143. Hadi Sadoghi Yazdi , Quantum Corrections in the Drift-Diffusion Model, Japanese Journal of Applied Physics, Volume (46), No (11), Year (2007-11), Pages (7247-7250)
 144. Hadi Sadoghi Yazdi , Tahereh Royani , Mehri Sadoghi Yazdi , Sohrab Effati , Fuzzy Cost Support Vector Regression, International Journal of Intelligent Systems and Technologies, Volume (4), Year (2008-4), Pages (238-243)
 145. امین طوسی , Hadi Sadoghi Yazdi , فتحی , Reza Monsefi , Using pattern matching for tiling and packing problems, European Journal of Operational Research, Volume (183), No (3), Year (2007-1), Pages (950-960)
 146. hadi grailu , lotfizad , Hadi Sadoghi Yazdi , A lossy/lossless compression method for printed typeset bi-level text images based on improved pattern matching, International Journal on Document Analysis and Recognition, Volume (10.1), No (10), Year (2009-1), Pages (10-34)
 147. Hadi Sadoghi Yazdi , Eigenvalue spread criteria in the particle swarm optimization algorithm for solving of constraint parametric problems, Applied Mathematics and Computation, Volume (192), No (1), Year (2007-2), Pages (40-50)
 148. Hadi Sadoghi Yazdi , M. Pakdaman , Sohrab Effati , Fuzzy Circuit Analysis, International Journal of Applied Engineering Research, Volume (3), No (8), Year (2008-8), Pages (1061-1071)
 149. Hadi Sadoghi Yazdi , Car tracking by quantised input LMS, QX-LMS algorithm in traffic scenes, IEE Proceedings Vision, Image & Signal Processing, Volume (153), No (1), Year (2006-2)
 150. Hadi Sadoghi Yazdi , Pedestrian tracking using single camera with new extended Kalman filter, International Journal of Intelligent Computing and Cybernetics, Volume (1), No (3), Year (2008-3), Pages (379-397)
 151. Hadi Sadoghi Yazdi , An improved pattern matching technique for lossy/lossless compression of binary printed Farsi and Arabic textual images, International Journal of Intelligent Computing and Cybernetics, Year (2009-1), Pages (120-147)
 152. Hadi Sadoghi Yazdi , Clipped Input RLS Applied to Vehicle Tracking, EURASIP Journal on Advanced Signal Processing, Year (2005-8), Pages (1-10)
 153. Hadi Sadoghi Yazdi , Modified Clipped LMS Algorithm, EURASIP Journal on Advanced Signal Processing, Year (2005-8), Pages (1-10)
 154. Hadi Sadoghi Yazdi , Duct Modelling Using the Generalized RBF Neural Network for Active Cancellation of Variable Frequency Narrow Band Noise, EURASIP Journal on Advanced Signal Processing, Year (2007-1)
 155. Hadi Sadoghi Yazdi , Sohrab Effati , زهرا صابری , The probabilistic constraints in the support vector machine, Applied Mathematics and Computation, Volume (194), No (2), Year (2007-6), Pages (467-479)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. سیدعلی هاشمی , هادی صدوقی یزدی , ابوالفضل محمدزاده مقدم , سیدعلی صحاف , ارزیابی سازگاری طرح هندسی در جاده های دوخطه برون شهری با استفاده از پروفیل پیوسته سرعت عملکردی (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) , سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران , 2018-12-19
 2. رامین رضوانی خراشادی زاده , رضا منصفی , هادی صدوقی یزدی , ماشین بردار پشتیبان دوگانه ساختاری چگالی گرا , دوازدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند ایران , 2014-02-01
 3. رامین رضوانی خراشادی زاده , رضا منصفی , هادی صدوقی یزدی , حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان دوگانه ساختاری , بیستمین کنفرانس ملی انجمن سالانه کامپیوتر ایران , 2015-03-03
 4. حسین اردشیری , رضا منصفی , هادی صدوقی یزدی , شناسایی داده‏های پَرت رگرسیونی در حوزه طیف , بیستمین کنفرانی ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران , 2015-03-03
 5. سعید عباسی , رضا منصفی , هادی صدوقی یزدی , یادگیری مقاوم مبتنی بر جمع سپاری , کنفرانس سالانه انجمن علمی کامپیوتر ایران , 2015-03-03
 6. سیدعلیرضا صفاری , عباس ابراهیمی مقدم , هادی صدوقی یزدی , طبقه بندی مبتنی بر بیان تنک داده های یادگیری در حوزه کرنل , کنفرانس مهندسی برق ایران , 2014-05-20
 7. وحید کیخوائی , امین اله یار , حمید نوری , هادی صدوقی یزدی , پیشگوی آگاه از مشخصات فیزیکی برای مدیریت پویای دمای پردازنده های چند هسته ای , هجدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران , 2013-03-12
 8. جواد حمیدزاده , رضا منصفی , هادی صدوقی یزدی , ارائه طبقه‌بند مبتنی بر فاصله و تعمیم آن براساس تابع هسته , شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران , 2011-03-08
 9. سهیلا اشکذری طوسی , هادی صدوقی یزدی , تبدیل فضای جدید مبتنی بر زیرخوشه ها در خوشه بندی طیفی , شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران , 2011-03-08
 10. سهیلا اشکذری طوسی , هادی صدوقی یزدی , خوشه بندی طیفی با انتخاب بردارهای ویژگی kernel PCA , شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران , 2011-03-08
 11. نیما صالحی مقدمی , هادی صدوقی یزدی , سهراب عفتی , ماشین بردار پشتیبان چندشاخه ای و اعمال آن در طبقه بندی و آشکارسازی پوست , ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران , 2010-10-27
 12. حسین خسروی رشخواری , محمد حسین یغمائی مقدم , هادی صدوقی یزدی , معرفی ساختار جدیدی از درخت تصمیم و استفاده از آن به همراه کلاسترینگ (FCM) برای تولید قوانین فازی , پانزدهمین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران , 2010-02-20
 13. مصطفی قاضی زاده احسائی , هادی صدوقی یزدی , محمود نقیب زاده , فضای جدید مبتنی بر انطباق منحنی جهت طبقه بندی داده ها , پانزدهمین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران , 2010-02-20
 14. محمدمهدی سالخورده حقیقی , عابدین واحدیان مظلوم , هادی صدوقی یزدی , روشی جدید بر مبنای SVDD و DT برای تلفیق طبقه بندها , پانزدهمین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران , 2010-02-20
 15. آزاده سلطانی , هادی صدوقی یزدی , سهیلا اشکذری طوسی , مجتبی روحانی , بهبود شبکه خود سازمانده کوهونن با هدف خوشه بندی داده های فازی , دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران , 2010-07-13
 16. سهیلا اشکذری طوسی , هادی صدوقی یزدی , ترکیب بردارهای ویژه در حوزه KPCA به منظور خوشه بندی داده ها , پانزدهمین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران , 2010-02-20

انگلیسی

 1. SeyedKazem Shekofteh , Hamid Noori , Mahmoud Naghibzadeh , Hadi Sadoghi Yazdi , Holger Fröning , ENHANCING PERFORMANCE OF GRAPHICS PROCESSING UNITS THROUGH BETTER SCHEDULING OF CONCURRENT KERNELS , 2017 ISC High Performance , 2017-06-18
 2. Mahla Esmaeily , Saeid Abbaasi , Hadi Sadoghi Yazdi , Reza Monsefi , Hierarchical Cooperation of Experts in Learning from Crowds , The International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE) , 2016-10-20
 3. Hamid Reza Hassanzadeh , Hadi Sadoghi Yazdi , Abedin Vahedian Mazloum , Fuzzy Constraints Linear Discriminant Analysis , 3rd Iranian Joint Congress on Intelligent Systems and Fuzzy Systems , 2009-07-15
 4. reza izanloo , ابولفضل فکوریان , Hadi Sadoghi Yazdi , دن سیمون , Kalman filtering based on the maximum correntropy criterion in the presence of non-Gaussian noise , 2016 Annual Conference on Information Science and Systems (CISS) , 2016-03-16
 5. jalal aldin nasiri , Hadi Sadoghi Yazdi , امیر مولوی , Modjtaba Rouhani , عشقی شرق , A PSO Tuning Approach for Lip Detection on Color Images , Computer Modeling and Simulation, UKSIM European Symposium on , 2008-09-08
 6. Hassan Abbassi , Reza Monsefi , Hadi Sadoghi Yazdi , Constraint excluded classifier , Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP), 2012 16th CSI International Symposium on , 2012-05-02
 7. Adel Ghazikhani , Reza Monsefi , Hadi Sadoghi Yazdi , Class imbalance handling using wrapper-based random oversampling , Electrical Engineering (ICEE), 2012 20th Iranian Conference on , 2012-05-15
 8. Adel Ghazikhani , Reza Monsefi , Hadi Sadoghi Yazdi , SVBO: Support Vector-Based Oversampling for handling class imbalance in k-NN , Electrical Engineering (ICEE), 2012 20th Iranian Conference on , 2012-05-15
 9. Hossein Khosravi Roshkhari , Mohammad Hossein Yaghmaee Moghaddam , A. Baradaran Shahroudi , Hadi Sadoghi Yazdi , FCM-Fuzzy Rule Base: A new Rule Extraction Mechanism , international conference on Innovations in Information Technology (Innovations\'11), , 2011-04-25
 10. Soheila Ashkezari , Hadi Sadoghi Yazdi , ensie hajinezhad , Sohrab Effati , Eigenvector Selection in Spectral Clustering using Tabu Search , International Conference on Computer and Knowledge Engineering , 2011-10-13
 11. Hassan Shakeri , Abbas Ghaemi Bafghi , Hadi Sadoghi Yazdi , Computing Trust Resultant using Intervals , International ISC Conference on Information Security and Cryptology (ISCISC) , 2011-09-14
 12. yahya forghani , Hadi Sadoghi Yazdi , Sohrab Effati , Support Vector Regression with Fuzzy Target Output , ICCKE2011, International Conference on Computer and Knowledge Engineering , 2011-10-13
 13. yahya forghani , Hadi Sadoghi Yazdi , Reza Sigari Tabrizi , Mohammad Reza Akbarzadeh Totonchi , Fuzzy Support Vector Regression , ICCKE2011, International Conference on Computer and Knowledge Engineering , 2011-10-13
 14. yahya forghani , Hadi Sadoghi Yazdi , Sohrab Effati , Reza Sigari Tabrizi , Support Vector Data Description by Using Hyper-ellipse Instead of Hyper-sphere , ICCKE2011, International Conference on Computer and Knowledge Engineering , 2011-10-13
 15. Hossein Khosravi Roshkhari , Mohammad Hossein Yaghmaee Moghaddam , Hadi Sadoghi Yazdi , SIP HEADER BASED FEATURE EXTRACTION FOR SPIT ATTACKS IN A COMPREHENSIVE ANTI-SPIT FRAMEWORK , 22nd IASTED International Symposia on Modelling and Simulation:MS 2011 , 2011-07-04
 16. Mostafa Sabzekar , Mahmoud Naghibzadeh , Hadi Sadoghi Yazdi , Sohrab Effati , Emphatic Constraints Support Vector Machines for Multi-class Classification , Emphatic Constraints Support Vector Machines for Multi-class Classification , 2009-11-25
 17. Mostafa Sabzekar , Mohammad GhasemiGol , Mahmoud Naghibzadeh , Hadi Sadoghi Yazdi , Improved DAG SVM: A New Method for Multi-Class SVM Classification , Int. Conf. Artificial Intelligence ICAI 2009 , 2009-08-14
 18. hamed modaghegh , Hossein Khosravi Roshkhari , saied ahoon manesh , Hadi Sadoghi Yazdi , A new modeling algorithm – Normalized Kernel Least Mean Square , 6th International Conference on Innovations in Information Technology 2009 , 2009-12-15
 19. Homa Foroughi , A. Naseri , A. R. Saberi , Hadi Sadoghi Yazdi , An Eigenspace-Based Approach for Human Fall Detection using Integrated , 2008 9th International Conference on Signal Processing-ICSP 2008 , 2008-10-26
 20. jalal aldin nasiri , Mostafa Sabzekar , Hadi Sadoghi Yazdi , Mahmoud Naghibzadeh , B. Naghibzadeh , Intelligent Arrhythmia Detection using Genetic Algorithm and Emphatic SVM-ESVM , Third UKSim European Symposium on Computer Modeling and Simulation 2009 , 2009-11-25
 21. jalal aldin nasiri , Mahmoud Naghibzadeh , Hadi Sadoghi Yazdi , B. Naghibzadeh , ECG Arrhythmia Classification with Support Vector Machines and Genetic Algorithm , Third UKSim European Symposium on Computer Modeling and Simulation 2009 , 2009-11-25
 22. Mohammad GhasemiGol , Hadi Sadoghi Yazdi , Reza Monsefi , Fuzzy Linkage: A New Hierarchical Clustering Fuzzy Algorithm , 2th Joint Congress on Intelligent and Fuzzy Systems-ISFS2008 , 2008-10-29
 23. Mohammad GhasemiGol , Reza Monsefi , Hadi Sadoghi Yazdi , Intrusion Detection by New Data Description Method , International Conference on Intelligent systems, Modelling and Simulation , 2010-01-27
 24. Mohammad GhasemiGol , Reza Monsefi , Hadi Sadoghi Yazdi , Ellipse Support Vector Data Description , 11th International Conference on Engineering Applications of Neural Networks-EANN 2009 , 2009-08-27
 25. Mohammad GhasemiGol , Mostafa Sabzekar , Reza Monsefi , Mahmoud Naghibzadeh , Hadi Sadoghi Yazdi , A New Support Vector Data Description with Fuzzy Constraints , International Conference on Intelligent systems, Modelling and Simulation , 2010-01-27
 26. AmirHossein Mohajerzadeh , Mohammad Hossein Yaghmaee Moghaddam , Hadi Sadoghi Yazdi , عباسعلی رضایی , A fair routing protocol using generic utility based approach in Wireless Sensor Networks , International Conference on Ultra Modern Telecommunications & Workshops، 2009 , 2009-10-12
 27. Hadi Sadoghi Yazdi , Volume Measurement of Human Hand by Using Digital Image Sequences , 5th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing, November 4-6, 2008 , 2006-11-14
 28. Hadi Sadoghi Yazdi , ارائه روشی مبتنی بر محتوای ترکیبی , 5th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing, November 4-6, 2008 , 2006-06-13
 29. Hadi Sadoghi Yazdi , Vehicle Type Recognition Using Probabilistic Constraint Support Vector Machine , First Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems Ferdowsi University of Mashhad, Iran 29-31 Aug 2007 , 2007-08-07
 30. Hadi Sadoghi Yazdi , Semantic Fuzzy Image Segmentation Using Human Interaction , First Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems Ferdowsi University of Mashhad, Iran 29-31 Aug 2007 , 2007-08-07
 31. Hadi Sadoghi Yazdi , Gait Recognition Based on Human Leg Gesture Classification , First Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems Ferdowsi University of Mashhad, Iran 29-31 Aug 2007 , 2007-04-22
 32. Hadi Sadoghi Yazdi , Creating New Color Space Using Convex Constraint Programming Applied to Skin Color Detection , First Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems Ferdowsi University of Mashhad, Iran 29-31 Aug 2007 , 2007-08-07
 33. Sohrab Effati , Hadi Sadoghi Yazdi , A Numerical Approach Based on Neuro-Fuzzy Systems for Obtaining Functional Inverse , First Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems Ferdowsi University of Mashhad, Iran 29-31 Aug 2007 , 2007-08-07
 34. Hadi Sadoghi Yazdi , A Novel Unsupervised Neuro-Fuzzy System Applied to Circuit Analysis , First Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems Ferdowsi University of Mashhad, Iran 29-31 Aug 2007 , 2007-08-07
 35. Hadi Sadoghi Yazdi , A NEURAL NETWORK MODEL FOR SOLVING STOCHASTIC FUZZY MULTIOBJECTIVE LINEAR FRACTIONAL PROGRAMS , First Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems , 2007-08-07
 36. Homa Foroughi , Hadi Sadoghi Yazdi , An Eigenspace-Based Approach for Human Fall Detection using Integrated Time Motion Image and Neural Network , ICSP2008 , 2008-08-08
 37. Hadi Sadoghi Yazdi , Tracking by a New Type of Nonlinear Adaptive Filter , icee2006 , 2006-06-13
 38. Hadi Sadoghi Yazdi , Adaptive Data Reusing Normalized Least Mean Square Algorithm Based on Control of Error , icee2006 , 2006-04-30
 39. Mahmoud Naghibzadeh , Hadi Sadoghi Yazdi , A Mouth Detection Approach Based on PSO Rule Mining on Color Images , 5th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing , 2008-08-07
 40. , Hamid Reza Pourreza , Hadi Sadoghi Yazdi , Homa Foroughi , A Short Term and Long Term Learning Based on Fuzzy Transaction Repository and Feature Re-Weighting , IEEE Int. Conf. on Intelligent Communication and Processing , 2008-08-15
 41. Homa Foroughi , Hadi Sadoghi Yazdi , Hamid Reza Pourreza , , An Eignspace-Based Approach for Human Fall Detection Using Integrated Time Motion Image and Multi-class Support Vector Machine , IEEE Int. Conf. on Intelligent Communication and Processing , 2008-08-15