بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Rouzbeh Shad


موارد یافت شده: 234

1 - مدلسازی سیستم‌های اشتراک گذاری دوچرخه با در نظر گرفتن مفهوم عدالت فضای شهری (چکیده)
2 - برآورد مکانی و زمانی مسیر بهینه توزیع مواد فاسدشدنی با الگوریتم‌های تکاملی - مطالعه موردی: میوه و تره‌بار (چکیده)
3 - A Comparative Study on Forecasting of Long-term Daily Streamflow using ANN, ANFIS, BiLSTM and CNN-GRU-LSTM (چکیده)
4 - Prediction model for drivers' tendency to perpetrate a double parking violation on urban trips (چکیده)
5 - Ensemble of Support Vector Machines for spectral-spatial classification of hyperspectral and multispectral images (چکیده)
6 - نقش فازی سازی تحلیل سلسله مراتبی در تخصیص بهینه مکان دفن زباله های جامد شهر (مورد مطالعاتی: شهرمیمنه افغانستان) (چکیده)
7 - Measuring lane-changing trajectories by employing context-based modified dynamic time warping (چکیده)
8 - Low and intermediate temperatures fracture behavior of amorphous poly alpha olefin (APAO)-modified hot mix asphalt subjected to constant and variable temperatures (چکیده)
9 - Evaluation of COVID-19 Spread Effect on the Commercial Instagram Posts using ANN: A Case Study on The Holy Shrine in Mashhad Iran (چکیده)
10 - نقش فازی سازی تحلیل سلسله مراتبی در تخصیص بهینه مکان دفن زباله های جامد شهری (مورد مطالعاتی: شهرمیمنه افغانستان) (چکیده)
11 - اولویت بندی سیاست های صرفه جویی در مصرف سوخت در کلانشهرهای توریستی و مذهبی (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
12 - Context-aware similarity measurement of lane-changing trajectories (چکیده)
13 - A comparative study on measurement of lane-changing trajectory similarities (چکیده)
14 - ارزیابی زمینه آگاه روش های تشابه خطوط سیر جهت خوشه بندی با استفاده از روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک و K-means (چکیده)
15 - ارزیابی خوشه بندی خطوط سیر با درنظر گرفتن داده های زمینه ای در محاسبه شباهت (چکیده)
16 - جانمایی ایستگاه های شارژ تاکسی برقی در سامانه اطلاعات مکانى (GIS) با بهره‌برداری از روش‌های تصمیم‌‌‌گیری چندمعیاره (MCDM) (چکیده)
17 - مکان یابی بهینه ایستگاه های شارژ تاکسی برقی با استفاده از روش های AHP و ANP در محیط GIS (چکیده)
18 - پیش بینی نقاط پرخطر شیوع کروید -۱۹ در بغداد با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
19 - بررسی پارامترهای موثر در شیوع کووید-۱۹ در بغداد (چکیده)
20 - ارزیابی شاخص Gi محلی برای شیوع کووید ۱۹ در بغداد (چکیده)
21 - ارزیابی زمینه آگاه تشابه خطوط سیر با روش پیرسون وزندار در محیط GIS (چکیده)
22 - ارزیابی زمینه آگاه تشابه خطوط سیر ناوگان هوایی با روش فاصله اقلیدسی وزندار (چکیده)
23 - استفاده ازسیستم استنتاج فازی درترکیب شبکه عصبی وروش آماری برای پیش بینی حجم ترافیک وسایل نقلیه (چکیده)
24 - The Evaluation of Khorasan Razavi Range for the construction of wind power plants through multi-criteria decision making in GIS environment (چکیده)
25 - Landslide Susceptibility Mapping using Genetic Expression Programming (چکیده)
26 - Lane-Changing Trajectory Prediction Modeling Using Neural Networks (چکیده)
27 - اولویت‌بندی استراتژی‌های کنترل تراکم ترافیک در کلان‌شهرها، مطالعه موردی: شهر مشهد (چکیده)
28 - Affecting factors of double parking violations on urban trips (چکیده)
29 - مدل اولویت‌بندی و تخصیص واکسن کرونا در محلات شهر مشهد با استفاده از AHP و منطق فازی (چکیده)
30 - ارزیابی و پیش بینی رشد فیزیکی و کالبدی شهر مشهد مقدس طی قرن چهاردهم با GIS (چکیده)
31 - مدلسازی الگوی زنجیره سفرهای درون دانشگاهی دانشجویان به روش فعالیت مبنا _ مطالعه موردی: دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
32 - مدیریت و کنترل پارکینگ های حاشیه ای در کلان شهرها (چکیده)
33 - اولویت بندی شاخص های ارزیابی اقتصادی سیستم تاکسی های اینترنتی در کلان شهرها_مطالعه موردی: شهر مشهد (چکیده)
34 - ارزیابی طرح های آرام سازی ترافیک در کلان شهرها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)_ مطالعه موردی: شهر مشهد (چکیده)
35 - ارزیابی عملکرد الگوریتم Co_Evaluation PSO(CPSO) به منظور اسکان موقت بعد از زلزله مورد مطالعاتی منطقه 9 مشهد (چکیده)
36 - ارزیابی شیوه های آموزش قوانین ترافیکی به کودکان (چکیده)
37 - ارزیابی شیوه های حمل و نقل درون دانشگاهی جهت استفاده بانوان با رویکرد توسعه پایدار، مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
38 - مسیرهای ریلی سریع السیر بین ناصریه و نجف در محیط GIS با استفاده از روش TOPSIS (چکیده)
39 - یافتن مسیرهای ریلی سریع السیر بین ناصریه و نجف در محیط GIS (چکیده)
40 - وضعیت عدالت اجتماعی در حمل نقل عمومی با استفاده از روش Location-allocation و P-median مطالعه موردی تسهیلات اتوبوسی منطقه 2 مشهد مقدس (چکیده)
41 - توسعه تسهیلات حمل نقل عمومی و بررسی تاثیر هر کدام در تعیین وضعیت عدالت اجتماعی با استفاده از P-median و روش AHP مطالعه موردی منطقه دو مشهد (چکیده)
42 - تحلیل شدت تصادفات با استفاده از مدل‌های رگرسیون لجستیک (نمونه موردی: بخش مونتگومری، ایالت مریلند آمریکا) (چکیده)
43 - پیش‌بینی چگالی شدت تصادفات با استفاده از شبکه عصبی در محیط GIS (نمونه موردی: بخش مونتگومری، ایالت مریلند آمریکا) (چکیده)
44 - رتبه بندی شیوه های زمان بندی طرح های قیمت گذاری تراکم ترافیک در کلانشهرهای توریستی (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
45 - ارزیابی توزیع مکانی تصادفات عابران پیاده مسن با استفاده از محیط GIS (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
46 - CO Emissions Modeling and Prediction using ANN and GIS (چکیده)
47 - استفاده از روش p-median براى یافتن توزیع مناسب ایستگاه های اتوبوس شهری براساس تقاضا ودسترسی (مطالعه موردی :شهر مشهد) (چکیده)
48 - استفاده از روش p-median برای یافتن توزیع مناسب ایستگاه های اتوبوس شهری بر اساس تقاضا و دسترسی (مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
49 - ازریابی مکان های دفن زباله در شهر کربلا کمک تلفیق روش های AHP و TOPSIS (چکیده)
50 - بررسی و رتبه بندی مکان های دفن زباله به کمک تلفیق روش های AHP ، TOPSIS و ELECTRE (چکیده)
51 - مروری بر معیارهای مکانیابی پناهگاه پس از بحران زلزله (چکیده)
52 - جانمایی سدهای زیر زمینی با استفاده از GIS و روش تصمیم گیری AHP (چکیده)
53 - مکان یابی سدهای زیر زمینی با استفاده از GIS و تصمیم گیری های چند معیاره VIKOR (چکیده)
54 - انتخاب یک محل مناسب برای احداث ایستگاه جداسازی گاز طبیعی در میدان نفتی هویزه به کمک GIS و روش TOPSIS (چکیده)
55 - انتخاب یک محل مناسب برای احداث ایستگاه جداسازی گاز طبیعی در میدان نفتی هویزه به کمک GIS و روش VIKOR (چکیده)
56 - استفاده از سیستم استنتاج فازی در ترکیب شبکه عصبی و روش آماری برای پیش بینی حجم ترافیک وسایل نقلیه (چکیده)
57 - ارزیابی مکانی جایگاه شارژ اتوبوس برقی در محیطGIS (محدوده مطالعاتی شهر مشهد) (چکیده)
58 - مقایسه روش های تلفیق TOPSIS و الکتره به منظور ارزیابی اجتماعی-اقتصادی مکان پارکینگ ها در شهر کربلا (چکیده)
59 - جانمایی پارکینگ های شهر کربلا به کمک تلفیق AHP و TOPSIS (چکیده)
60 - توسعه تحلیل های مکانی GIS برای اکتشاف نفت (مورد مطالعاتی خور موسی ماهشهر) (چکیده)
61 - he Evaluation of Khorasan Razavi Range for the construction of wind power plants through multi-criteria decision making in GIS environment (چکیده)
62 - تحلیل زمین-آماری آلاینده های هوا با هدف آسمان آبیبرای کلان شهر مشهد (چکیده)
63 - انتخاب سایت های مناسب برای احداث پارک شهری با بکارگیری سیستم اطلاعات مکانی (GIS) و الگوریتم ژنتیک- مطالعه موردی شهر سماوا عراق (چکیده)
64 - Determination of Landslide High Risk Areas using GA and GIS Combination in the West of Mazandaran Province (چکیده)
65 - Hyperspectral image clustering with Albedo recovery Fuzzy C-Means (چکیده)
66 - انتخاب بهترین جایگاه برای پنل های خورشیدی با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی و روش های تصمیم گیری(AHP-TOPSIS) (چکیده)
67 - تعیین محل های مناسب به کمک تصمیم گیری چنده معیاره فازی برای راه اندازی توربین های بادی در محیط GIS (چکیده)
68 - مدلسازی شبکه مبنای تصادفات جرحی عابر پیاده به کمک شبکه عصبی در محیط GIS(مطالعة موردی:شهر مشهد) (چکیده)
69 - ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯼ ﺭﯾﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺍﻟﺴﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﻧﺎﺻﺮﯾﻪ ﻭ ﻧﺠﻒ ﺩﺭ ﻣﺤﯿﻂ gis (چکیده)
70 - ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯼ ﺭﯾﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺍﻟﺴﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﻧﺎﺻﺮﯾﻪ ﻭ ﻧﺠﻒ ﺩﺭ ﻣﺤﯿﻂ SIG ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ SISPOT (چکیده)
71 - Spatial Site Selecting for solar farms in Iraq using GIS (چکیده)
72 - Solar PV panels site selection using GIS –Fuzzy (AHP) Model: A Case Study Najaf Province –Iraq (چکیده)
73 - ارائه روش مکان-زمان مبنا برای تنظیم کمیت تراکم ساختمانهای شهری بر اساس شرایط ساختمانهای بلندمرتبه در GIS (چکیده)
74 - بررسی استعداد خطرپذیری مکانی ساختمانهای بلندمرتبه شهر مشهد در مقابل زلزله به کمک مدل سازی سه بعدی در GIS (چکیده)
75 - ارزیابی مکانی ساختمان های بلندمرتبه شهر مشهد به کمک مدل سازی سه بعدی چند مقیاسه در GIS (چکیده)
76 - پایش ویدیوئی هوشمند تردد و موقعیت ساکنین برج ها در حین حوادث غیر مترقبه مانند آتش سوزی (چکیده)
77 - پایش ویدیوئی هوشمند تردد و موقعیت ساکنین برج ها در حین حوادث غیر مترقبه مانند آتش سوزی (چکیده)
78 - رفتارسنجی (اندازه‌‌‌گیری تغییر شکل و جابجایی) ساختمانهای بلندمرتبه با استفاده از فتوگرامتری برد کوتاه (چکیده)
79 - سامانه هشدار پایش پیوسته و آنی نشست ساختمان های بلند با استفاده از سنسورهای تعیین موقعیت ماهواره ای (GNSS) (چکیده)
80 - مطالعات و امکان سنجی پایش تغییر شکل های برج با استفاده از تصاویر راداری (چکیده)
81 - ارائه مدل خوشهبندی انتقال میانگین در سیستم اطلاعات مکانی برای مدیریت عرضه و تقاضا در شهر مشهد (چکیده)
82 - ارزیابی محدوده خراسان رضوی جهت احداث نیروگاههای بادی به کمک تصمیم گیری GIS چند معیاره در محیط (چکیده)
83 - ارزیابی سیستم های حمل و نقل درون دانشگاهی با رویکرد توسعه پایدار مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
84 - ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎی ﺯﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﻁﺮﺡ ﻫﺎی ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬﺍﺭی ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺗﺮﺍﻓﻴﮏ ﺩﺭ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎی ﺗﻮﺭﯾﺴﺘﯽ) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩی :ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ( (چکیده)
85 - ارزیابی روشهای قیمت گذاری تراکم ترافیک در کلانشهرهای توریستی (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
86 - ارزیابی راهکارهای کاهش مصرف سوخت در کلانشهرهای توریستی (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
87 - ارائه روشی مبتنی بر یادگیری گروهی برای بهبود نتایج حاصل از فاکتورگیری ماتریس نامنفی ( NMF) (چکیده)
88 - مدل سازی احتمال تغییر رشد شهری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک -مطالعه موردی: شهر مشهد- (چکیده)
89 - رتبه بندی شیوه های سفر به کلانشهرهای توریستی با فرض وجود قیمت گذاری تراکم ترافیک، مطالعه موردی: شهر مشهد (چکیده)
90 - ارزیابی شیوه های سفر به کلانشهرهای توریستی و مذهبی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی -AHP -، مطالعه موردی: شهر مشهد (چکیده)
91 - تجزیه وتحلیل چنده معیاره -GIS- براى انتخاب مکان مناسب جهت احداث مدارس (چکیده)
92 - ارزیابی مکانی سدها در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی مکانی -GIS- (چکیده)
93 - تجزیه وتحلیل مکانی فضاى سبز شهرى با استفاده از مدلهاى چند معیاره در -GIS- (چکیده)
94 - ارزیابی روش‌های کانتور و دسترسی بالقوه جهت محاسبه MAG در محیط GIS -محدوده مورد مطالعه: منطقه یک شهر مشهد- (چکیده)
95 - ارزیابی روشهای تلفیقی فازی GAMMA , و SUM ,OR ,AND به همراه روش TOPSIS به منظور تعیین محل مناسب جهت دفن پسماند در شهر تایباد (چکیده)
96 - Using applied operations research and geographical information systems to evaluate effective factors in storage service of municipal solid waste management systems (چکیده)
97 - ارائه روشی جدید مبتنی بر آنالیز بردار تغییرات جهت بهبود نتایج فرآیند آشکارسازی تغییرات (چکیده)
98 - تلفیق شبکه های شعاع مبنا و درون یابی کریجینگ در محیط GIS مطالعه موردی شهر مشهد (چکیده)
99 - ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﺁﺷﮑﺎﺭﺳﺎﺯﯼ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺧﻄﻮﻁ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ ﻣﻬﺎﺭﻟﻮ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ (چکیده)
100 - ارزیابی ﺷﯿﻮه ﻫﺎی آﻣﻮزش و ﯾﺎدآوری ﻗﻮانین ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ در ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ (چکیده)
101 - ارزﯾﺎﺑﯽسیستمهای ﺣﻤﻞ و نقل درون داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ مشهد (چکیده)
102 - اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﺮی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ - ﺗﺠﺎری در ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎ با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)_مطالعه موردی: خیابان توحید مشهد (چکیده)
103 - اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﯿﺴﺘم ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎ_ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :ﺷﻬﺮ مشهد (چکیده)
104 - بررسی منشا برخی فلزات سنگین در خاک منطقه نیشابور با استفاده از آمار چندمتغیره و سیستم اطلاعات جغرافیایی (چکیده)
105 - Analysis and Evaluation of Traffic Congestion Control Methods in Touristic Metropolis Using Analytical Hierarchy Process (AHP) (چکیده)
106 - ﺑﺮﺭﺳﯽ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺵ Image Fusion ﺩﺭ ﺁﺷﮑﺎﺭﺳﺎﺯﯼ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺧﻄﻮﻁ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ ﺍﺭﻭﻣﯿﻪ (چکیده)
107 - معرفی شاخصهای ماهوارهای خشکسالی و ارزیابی عملکرد آنها (چکیده)
108 - ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮﯼ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﺭﯾﺘﻢ ﺍﺑﺘﮑﺎﺭﯼ ﻭ ﻣﺤﯿﻂ GIS (چکیده)
109 - بررسی تغییرات آب و هوایی و شرایط نامساعد جوی بر روی وضعیت جاده ها و تصادفات ترافیکی به کمکGIS (چکیده)
110 - Iterative adaptive Despeckling SAR image using anisotropic diffusion filter and Bayesian estimation denoising in wavelet domain (چکیده)
111 - تحلیل و ارزیابی روسازی تمام آسفالتی تحت محورهای بارگذاری منفرد، تاندم و Kenlayer تریدم موجود در راههای ایران با استفاده از نرم افزار (چکیده)
112 - اولویت بندی مدهای حمل و نقلی سفرهای درون شهری گردشگران در کلان شهرهای مطالعه موردی: شهر _)AHP( توریستی با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبی (چکیده)
113 - تحلیل و ارزیابی روش های کنترل تراکم ترافیک در کلان شهر های توریستی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی) AHP ) _ مطالعه موردی: شهر مشهد (چکیده)
114 - رویکرد تحلیلی فرکتال فرم شهری بر اساس تابع همبستگی مکانی و GIS (چکیده)
115 - GIS بررسی و توزیع پیش بینی قیمت زمین با تلفیق الگوریتم شبکه عصبی و محیط (چکیده)
116 - معرفی سیستم نظارت بر توزیع حوادث با استفاده از GIS به صورت مکانی و زمانی (چکیده)
117 - معرفی فرایندی با امکان مقایسه روش های تخمین تراکم هسته و آمار فضایی به جهت بررسی توزیع نمونه های حوادث (چکیده)
118 - تخمین نرخ شکست خطوط لوله در شبکه آب شهری با استفاده از lssvm و خوشه بندی فازی مبتنی بر pso در محیط gis (چکیده)
119 - شبیهسازی رشد و توسعه بهینه کاربریهای شهری در محیط سامانه اطلاعات مکانی با استفاده از سیستم چند عامله (چکیده)
120 - شبیهسازی روند رشد و توسعه شهری با استفاده از مدلسازی عامل مبنا و تلفیق آن با سامانه اطلاعات مکانی و سنجش از دور (چکیده)
121 - ارزیابی روش شبکه عصبی، در مکانیابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از علم سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی (چکیده)
122 - Designing a fuzzy reasoning system in GIS (چکیده)
123 - Design and Implementation of a Dynamic GIS for Navigation and Tracking Purposes (چکیده)
124 - طراحی یک سیستم هشدار دهنده فازی براساس روابط توپولوژیکی فازی جهت استفاده در مانیتورینگ آلودگی هوا (چکیده)
125 - ارزیابی آلگوریتمهای کوتاهترین مسیر با تأکید بر آلگوریتم Dijkstra و کاربردهای آن در GIS (چکیده)
126 - ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﯼ ﺍﻟﮕﻮﯼ ﺯﻧﺠﯿﺮﻩ ﺳﻔﺮﻫﺎﯼ ﺩﺭﻭﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺒﻨﺎ _ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﯼ: ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ (چکیده)
127 - ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎﯼ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﮐﻼﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎ (چکیده)
128 - ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺳﻨﺠﯽ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺯﻣﺎﻧﯽ- ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﻣﺪﯾﺲ ﻭ ﻟﻨﺪﺳﺖ (چکیده)
129 - ارزیابی تاثیر روشهای طبقهبندی نظارت شده در ادغام تصاویر لندست و مدیس (چکیده)
130 - مروری بر سامانه های توصیه گر همراه در زمینه گردشگری (چکیده)
131 - مدلسازی و پیشبینی رشد افقی شهر مشهد با استفاده از تلفیق اتوماتای سلولی فازی، شبکه عصبی و رگرسیون لجستیک (چکیده)
132 - ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯿﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﺑﺮ و آﺋﺮوﺳﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﺳﻨﺠﻨﺪه ﺑﺮای CALIPSO ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗ ﯽ اﯾﺮان (چکیده)
133 - شناسایی نقاط حادثه خیز تصادفات عابر پیاده به کمک تابع چگالی کرنل در محیط GIS (مطالعه ی موردی: شهر مشهد) (چکیده)
134 - IDENTIFICATION OF ROAD CRASH BLACK-SITES USING GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM (چکیده)
135 - مدلسازی و تهیه نقشه هزینه اقتصادی تصادفات ترافیکی (چکیده)
136 - شناسایی نقاط پرخطر و پرهزینه ترافیکی در محیط GIS (چکیده)
137 - A novel approach to find and optimize bin locations and collection routes using a geographic information system (چکیده)
138 - نقش حمل و نقل در صنعت توریسم و گردشگری (چکیده)
139 - مقایسه¬ی روشهای تهیه ی نقشه ی آشکارسازی تغییرات حاصل از تصاویر ماهواره¬ای با قدرت تفکیک مکانی بالا از مناطق شهری (چکیده)
140 - ارزیابی عملکرد تبدیل موجک درکاهش نویز Speckle درتصاویر رادار با دهانه مصنوعی (چکیده)
141 - ریزمقیاس نمودن باند حرارتی تصویر مودیس به مقیاس حرارتی تصویر لندست با روش رگرسیون ماشین بردار پشتیبان (چکیده)
142 - Improving Signal Subspace Identification Using Weighted Graph Structure of Data (چکیده)
143 - ارزیابی بهینه سازی اختصاص کاربری زمین شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک و کلونی مورچگان (چکیده)
144 - بررسی عوامل موثر بر شکست لوله های پلی اتیلن و پیش بینی عمر لوله پلی اتیلن با استفاده از روش عصبی – فازی (چکیده)
145 - پیش بینی میزان مصرف گاز شهری با توجه به کاربری اراضی و با استفاده از GIS در سطح شهر مشهد (چکیده)
146 - بررسی تاثیر تغییرات کاربری اراضی در میزان مصرف گاز شهری با استفاده از GIS در سطح شهر مشهد (چکیده)
147 - مدلسازی توزیع مکانی آلودگی هوا در فصول مختلف سال، و تاثیرپذیری آن از کاربری اراضی شهر مشهد با استفاده از GIS (چکیده)
148 - مدلسازی تاثیر کاربری اراضی بر توزیع مکانی آلودگی هوا توسط GIS (چکیده)
149 - براورد ررات معلق با به کارگیری اطلاعات ماهوارهای (چکیده)
150 - ادغام زمانی- مکانی تصاویر ماهواره ای به منظور کاهش بازه ی پایش پدیده ها (چکیده)
151 - تعیین میزان جا افتادگی و چگالی جنگلها به کمک شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از داده های لایدار (چکیده)
152 - تعیین یک شاخص بهینه چند سنسوره سنجش از دوری به منظور ارتقای فرایند پایش زمان واقعی خشکسالی در مناطقی با پوشش اراضی ناهمگن (چکیده)
153 - تحلیل تکامل شهری از منظر خوشه بندی فازی و انجام آنالیز حساسیت میان داده های ورودی و نتایج مدل پیشنهادی (چکیده)
154 - بررسی و تحلیل روند توسعه شهری در شهر مشهد با استفاده از منطق فازی (چکیده)
155 - امکان سنجی برآورد و پایش تغییرات مکانی هواویسهای با قطر کمتر از 2/5 میکرون (چکیده)
156 - به کارگیری فناوری لایدار هوابرد در ساخت مدل رقومی زمین در مناطق جنگلی (چکیده)
157 - تحلیل زمین-آماری آلایندههای هوا با هدف آسمان آبی برای کلانشهر مشهد (چکیده)
158 - Developing an Iranian green building assessment tool using decision making methods and geographical information system: Case study in Mashhad city (چکیده)
159 - بررسی روشهای طبقهبندی طیفی مکانی تصاویر ماهوارهای به کمک طبقه بند بردار پشتیبان (چکیده)
160 - Evaluation of optimum areas for municipal landfill sites using AHP and ANP in GIS: A case study (چکیده)
161 - ارزیابی روش¬های طبقه¬بندی تصویر بر عملکرد الگوریتم STARFM (چکیده)
162 - امکان سنجی تلفیق زمانی- مکانی تصاویر مدیس و لندست (چکیده)
163 - ارزیابی دقت الگوریتم¬های طبقه¬بندی تصویر در عملکرد ادغام زمانی- مکانی تصاویر ماهواره¬ای (چکیده)
164 - ادغام زمانی- مکانی تصاویر ماهواره¬ای به منظور کاهش بازه¬ی پایش پدیده¬ها (چکیده)
165 - ارزیابی و مقایسه المان های اقتصادی و پارامترهای فنی HSR و تاثیر این خطوط بر سایر مدهای حمل و نقلی در کشورهای اروپایی و آسیایی (چکیده)
166 - مقایسه الگوریتمهای پردازش تصاویر ماهوارهای در بهینه سازی پیجویی منابع معدنی با رویکرد حفظ محیط زیست (چکیده)
167 - تهیه شاخص ترکیبی پایش خشکسالی به کمک تصاویر ماهوارهای و آنالیز (PCA) مولفه اصلی (چکیده)
168 - معرفی شاخصهای ماهوارهای خشکسالی و ارزیابی عملکرد آنها (چکیده)
169 - بررسی چند روش Image Fusion در آشکارسازی تغییرات خطوط ساحلی دریاچه ارومیه (چکیده)
170 - ارزیابی روشهای آشکارسازی تغییرات خطوط ساحلی دریاچه مهارلو با استفاده از دادههای سنجش از دور (چکیده)
171 - به کارگیری تکنولوژی لایدار جهت ساخت مدل رقومی زمین (چکیده)
172 - پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی، با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی (چکیده)
173 - مقایسه دو روش ANN و AHP در وزندهی به معیارها، در شناسایی منابع آب زیرزمینی با استفاده از تصاویر ماهوارهای (چکیده)
174 - کاربرد شبکه عصبی در پهنهبندی خطر زمین لغزش، با استفاده از دادههای سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی (چکیده)
175 - ارزیابی مکانی ایستگاه‌های راه آهن استان خراسان‌ رضوی با روش TOPSIS در GIS (چکیده)
176 - پیش بینی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل سیستم استنتاج نروفازی تطبیقی ANFIS و GIS (چکیده)
177 - پیش بینی رشد فیزیکی به منظور درک چشم اندازهای شهری در سیستم اطلاعات مکانی (GIS) به کمک FCA مطالعه موردی شهر مشهد (چکیده)
178 - بررسی عوامل مؤثر در وقوع زمین¬لغزه و بررسی روش‌های مختلف در پیش-بینی پدیده¬ی زمین¬لغزه (چکیده)
179 - شبیه سازی روند توسعه شهری با استفاده از مدلسازی عامل مبنا (چکیده)
180 - بررسی عدم قطعیت در فرایند مدل¬سازی و پیش¬بینی رشد شهری با استفاده از اتوماتای سلولی و منطق فازی(مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
181 - استفاده از تصاویر ماهواره¬ای و داده¬های لایدار در مدلسازی اکوسیستم (چکیده)
182 - چگونگی پایش تغییرات با استفاده از تصاویر ماهواره¬ای (چکیده)
183 - بررسی تشخیص تغییرات در مناطق شهری با استفاده از تداخل سنجی و رادارگرامتری SAR (چکیده)
184 - پیش بینی توسعه افقی شهرها با استفاده از اتوماتای سلولی فازی جهت نیل به توسعه پایدار شهری در سیستم اطلاعات مکانی (مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
185 - بررسی کارایی الگوریتم های غیر خطی کریجینگ برای پایش تغییرپذیری مکانی رطوبت خاک (چکیده)
186 - ارزیابی دقت مکانی الگوریتم های Simple Kriging ،Ordinary Kriging جهت تخمین رطوبت خاک Universal Kriging (چکیده)
187 - ارزیابی روش های آموزش شبکه عصبیMLP به کمک خصوصیات زود یافت خاک به منظور پیش بینی رطوبت خاک (چکیده)
188 - بکارگیری زیرساخت داده¬های مکانی (SDI) به عنوان پشتیبان بعد مکانی فازهای مختلف مدیریت بحران و نمونه پیاده سازی شده آن در Geoserver (چکیده)
189 - تعیین و بررسی اقدامات مدیریت بحران سونامی در فازهای زمانی مختلف و طراحی نقشه واکنش به سونامی ایران (ITRP) با رویکرد کاهش خسارات مالی و تلفات جانی (چکیده)
190 - مقایسه مدل های Rational، SWMM و SCS به منظور تحلیل آبگرفتگی معابر در محیط GIS (مطالعه موردی: منطقه 9 شهرداری مشهد) (چکیده)
191 - ارزیابی مدل های DEA و TOPSIS به منظور تحلیل دوربرگردا ن ها در سیستم حمل و نقل شهری (چکیده)
192 - ارزیابی عملکرد سرعت گیرهای معابر شهری و کنترل آنها (چکیده)
193 - شناسایی مناطق در خطر زمین لغزش با استفاده از مدل سیستم استنتاج نروفازی تطبیقی و سیستم اطلاعات مکانی (چکیده)
194 - ارزیابی و پیشنهاد مدل های لوجیت مکان -مبنا به منظور انتخاب وسیله نقلیه مناسب با تاکید بر بهینه سازی زمان مسافرت های درون شهری (چکیده)
195 - آنالیز نقاط تصادف با توسعه ی شبکه ی احتمالاتی بیزین در محیط GIS (چکیده)
196 - ارزیابی ارتباط بین توزیع مکانی COدر فصول مختلف سال با پراکندگی کاربری اراضی در سطح شهر مشهد با استفاده از GIS (چکیده)
197 - تاثیر کاربری اراضی شهر مشهد بر توزیع مکانی آلودگی هوایناشی از CO،در محیطGIS (چکیده)
198 - ارزیابی و اولویت بندی موانع پروازی توسعه فرودگاه‌ها با تکنیک TOPSIS در GIS (مطالعه موردی: فرودگاه بیرجند) (چکیده)
199 - تحلیلی بر تصادفات و تهیه نقشه های پیش بینی وقوع تصادف (چکیده)
200 - تاثیر تراکم طولی و عرضی در آلودگی ناشی از ترافیک در محیط GIS (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
201 - توسعه مدل Fuzzy P-median به منظور تخصیص تسهیلات حمل و نقل شهری (چکیده)
202 - ارزیابی و پیشنهاد مدل های لوجیت مکان- مبنا به منظور انتخاب وسیله نقلیه مناسب با تاکید بر بهینه سازی زمان مسافرت های درون شهری (چکیده)
203 - آنالیز نقاط تصادف با توسعه ی عملیاتی شبکه ی احتمالاتی بیزین در محیط GIS (چکیده)
204 - ارزیابی و مقایسه المان های اقتصادی و پارامترهای فنی HSR و تاثیر این خطوط بر سایر مدهای حمل و نقلی در کشورهای اروپایی و آسیایی (چکیده)
205 - Coordinating Disaster Management Procedures Using Spatial Search engine and Metadata in SDI Framework (چکیده)
206 - Extraction of Accidents Prediction Maps Modeling Hot Spots in Geospatial Information System (چکیده)
207 - Cooperating Mobile GIS and Wireless Sensor Networks for Managing Transportation Infrastructures in Urban areas (چکیده)
208 - طراحی و اجرای یک سیستم اطلاعات جغرافیایی پویا و انجام مسیریابی دینامیک با توجه به کمترین زمان یا فاصله دسترسی (چکیده)
209 - EVALUATION OF OPTIMUM METHODS FOR PREDICTING POLLUTION CONCENTRATION IN GIS ENVIRONMENT (چکیده)
210 - Evaluation of Indexing Overlay, Fuzzy Logic and Genetic Algorithm Methods for Industrial Estates Site Selection in GIS Environment (چکیده)
211 - Optimum management of water and wastewater network in GIS environment using geospatial database, a case study on part of Ahvaz city, SW Iran (چکیده)
212 - Aggregation of Aggregating models in GIS environment using Fuzzy Spatial MCDM (چکیده)
213 - Evaluating Parallel Heuristic Genetic Algorithms for Real Time Routing in GIS Environment (چکیده)
214 - بررسی روشهای مسیریابی در سیستم اطلاعات جغرافیایی (چکیده)
215 - توسعه سیستماتیک نیروگاه‌های برقابی با استفاده از GIS و روش تصمیم‌گیری چند معیاره TOPSIS (چکیده)
216 - طراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی پویا با تأکید بر آنالیز انتخاب مسیر بهینه (چکیده)
217 - ارزیابی آلگوریتم های دایسترا و ژنتیک جهت یافتن کوتاهترین مسیر در GIS (چکیده)
218 - Fuzzy topological simulation for deducing in GIS (چکیده)
219 - Using GIS to Develop an Efficient Spatio-temporal Task Allocation Algorithm to Human Groups in an Entirely Dynamic Environment Case Study: Earthquake Rescue Teams (چکیده)
220 - An Intelligent Fuzzy Agent for Spatial Reasoning in GIS (چکیده)
221 - A New Approach for Modeling Spatio-Temporal Events in an Earthquake Rescue Scenario (چکیده)
222 - Evaluation of Spatial Parallel Genetic Algorithms for Real Time Routing in Geographic Information System (چکیده)
223 - A Comparison Between Complexity and Temporal GIS Models for Spatio-temporal Urban Applications (چکیده)
224 - Using 3D Fuzzy topological relationships for Checking of Spatial Relations between Dynamic Air Pollution Cloud and City Population Density (چکیده)
225 - روشی نوین برای مدلسازی و برنامه ریزی فعالیت های گروهی بشری در فضا – زمان (چکیده)
226 - مدل سازی و برنامه ریزی مکانی- زمانی گروه های کاری زنده یاب بصورت فعالیت مبنا (چکیده)
227 - توسعه و ارزیابی سامانه اطلاعات مکانی عامل مبنا به منظور تعیین تاثیر توده های آلودگی هوا بر روی محدوده های ریسک زیست محیطی (چکیده)
228 - ارزیابی شهرک‌های صنعتی با استفاده از MCDM فازی در GIS (چکیده)
229 - مدلسازی روابط توپولوژیک سه بعدی فازی در محیط GIS (چکیده)
230 - کاربردی جهت مکان یابی شهرک های صنعتی GIS طراحی و اجرای با استفاده از مدل های فازی، وزن های نشان گر و ژنتیک (چکیده)
231 - استفاده از استنتاج گری فازی برای مدل سازی روابط مکانمند در محیط GIS (چکیده)
232 - تهیه نقشه حساسیت رانش زمین از طریق سیستم استنتاج قاعده مبنای فازی (چکیده)
233 - Predicting air pollution using fuzzy genetic linear membership kriging in GIS (چکیده)
234 - Uncertain spatial reasoning of environmental risks in GIS using genetic learning algorithms (چکیده)