بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: جمهوری اسلامی ایران


موارد یافت شده: 42

1 - Policymaking and Water Crisis in Iran (چکیده)
2 - تحلیل نشانه‌شناختی تمبرهای جمهوری اسلامی ایران (1389-1357)؛ گذار از نشانه‌های سیاسی به نشانه‌های اجتماعی (چکیده)
3 - روابط کشورهای عرب منطقه خلیج فارس و ایران از منظر منطقه گرایی ویسندگان (چکیده)
4 - بازنمایی ساختار سازمانی مدرسه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
5 - تحلیل وضعیت پیشینه های کتابشناختی فارسی موجود در کتابشناسی ملی ایران به منظور بررسی به کارگیری قواعد توصیف و دسترسی به منبع(آر.دی.ای.) (چکیده)
6 - دیدگاه فهرست نویسان سازمان اسناد، و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در باره قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آر. دی. ای.) و میزان پذیرش آن (چکیده)
7 - ماهیت گفتمان سازی آموزه های انقلاب اسلامی و ویژگی های آن در برنامه های درسی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
8 - کلیشه سازی آرمان‌شهر در تبلیغات تلویزیونی ایران: بررسی آگهی‌های بازرگانی لوازم‌ خانگی (چکیده)
9 - بازنماییِ کلیشه و ضدکلیشة زن: کاوشی در دنیای تبلیغات تلویزیون ایران با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف (چکیده)
10 - عوامل موثر بر ساماندهی ساکنین مرزی جهت کنترل مرزها (مورد: مرزهای جمهوری اسلامی ایران با ترکمنستان در محدوده خراسان شمالی) (چکیده)
11 - بررسی میزان دسترس پذیری و خلق و اشاعه دانش در پرتال های وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
12 - فرصتهای ناشی از حضور قومیتها در جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
13 - فرصت های ژئوپلیتیکی جهان اسلام در سازمان کشورهای صادر کننده گاز (چکیده)
14 - ارائه الگوی ارزیابی سازواری نظریه ترکیبی در فلسفه تعلیم و تربیت: بررسی موردی سازواری فلسفه تربیت جمهوری اسلامی ایران در سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش (چکیده)
15 - امکان های جهان زیستی جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت سیاسی (چکیده)
16 - تحلیل اولویت های منطقه ای و دیدگاههای ژئوپلیتیک در شکل دهی به سازمان های منطقه ای (چکیده)
17 - ویژگی های سیاست خارجی در برنامه پنجم توسعه (چکیده)
18 - ژئوپلیتیک دریایی و اهمیت حضور ایران در آبهای آزاد (چکیده)
19 - سنجش ورتبه بندی قدرت ملی کشورها در جهان اسلام (چکیده)
20 - ارزیابی فرصت ها و چالش های شئوپلیتیکی ایران در آسیای مرکزی (چکیده)
21 - مفهوم آزادی در نگرش خبرگان قانون اساسی (چکیده)
22 - مقایسه مساله تفسیر در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی (چکیده)
23 - فناوری های ارتباطی/ اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران و تحولات منطقه ای در خاورمیانه (چکیده)
24 - عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر کارکرد امنیتی مرز جنوب شرقی (ایران و پاکستان) (چکیده)
25 - مفهوم قلمرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
26 - تحلیل عوامل ژئوپلیتیکی در همگرایی ایران و کشورهای آسیای مرکزی (چکیده)
27 - چالش های زیست محیطی خلیج فارس با تاکید بر آسیب های زیست محیطی جزایر مصنوعی امارات (چکیده)
28 - مقایسه تطبیقی فعالیت های اقتصادی ایران و ترکیه در آسیای مرکزی (چکیده)
29 - ژئوکالچر، سازه ای منطقه ای برای همگرایی در آسیای مرکزی و پیشبرد منافع جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
30 - عدالت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و الزامات آن (چکیده)
31 - عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر کارکرد امنیتی مرز جنوب شرقی (ایران و پاکستان) (چکیده)
32 - فرصت های ژئوپلیتیکی جهان اسلام در اوپک گازی (چکیده)
33 - تحلیلی بر جایگاه ج.ا.ایران در ساختار قدرت در منطقه آسیای جنوب غربیدر سال 2007 (چکیده)
34 - نواندیشی دینی: ضرورت ها و چالشها(بازخوانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) (چکیده)
35 - تحول سیاست خارجی ایران در برنامه های پنج ساله توسعه (چکیده)
36 - عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر نقش و کارکرد مرزها با تاکید بر مرزهای ایران (چکیده)
37 - تاریخ شفاهی تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
38 - مجلس شورای اسلامی و روابط خارجی(نفوذ پذیری - تصمیم پذیری) (چکیده)
39 - تاریخ شفاهی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
40 - ثبات سازی در جامعه ناهمگون عراق(نقش همسایگان: مورد ایران) (چکیده)
41 - بازنگری قانون اساسی ایران و تحول کیفی اقتدار سیاسی (چکیده)
42 - مفهوم قلمرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چکیده)