بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: خوشه بندی


موارد یافت شده: 62

1 - طراحی یک سیستم توصیه گر مبتنی بر رفتار گذشته مشتری و مشتریان مشابه در عمده فروشی (چکیده)
2 - بهینه سازی شرایط تولید کف پایدار آب سیب با استفاده از روش خوشه بندی (چکیده)
3 - خوشه بندی انرژی کارا با بکارگیری PSO در شبکه های حسگری (چکیده)
4 - برآورد روابط فراوانی- تداوم- دوره بازگشت نمایه های فرین (حدی) اقلیمی در نقاط مختلف استان خراسان رضوی (چکیده)
5 - تحلیل الگوهای گردشی موثر بر بارش های رگباری ناحیه کوهپایه ای داخلی ایران (چکیده)
6 - بهینه سازی توپولوژی سازه با در نظر گرفتن قیود تنش خوشه بندی شده (چکیده)
7 - تخمین نرخ شکست خطوط لوله در شبکه آب شهری با استفاده از lssvm و خوشه بندی فازی مبتنی بر pso در محیط gis (چکیده)
8 - ارزیابی پتانسیل مخزنی زونهای سازندهای آپشرون و آقچاگیل در یکی از چاههای خزر جنوبی براساس رخساره های رسوبی و الکتروفاسیس (چکیده)
9 - شناسایی ایستگاه های همگن شبکه پایش کیفی آبخوان مشهد برمبنای آلودگی نیترات (چکیده)
10 - تحلیل تکامل شهری از منظر خوشه بندی فازی و انجام آنالیز حساسیت میان داده های ورودی و نتایج مدل پیشنهادی (چکیده)
11 - بررسی و تحلیل روند توسعه شهری در شهر مشهد با استفاده از منطق فازی (چکیده)
12 - تخمین بار ترانسفورماتورهای شبکه توزیع با استفاده از الگوی بار، در شرایط اطالعات محدود (چکیده)
13 - کاربرد خوشه بندی سلسله مراتبی برای افزایش کارایی نگاشت ویژگی خود سامان در شناسایی مناطق همگن هیدرولوژیکی به منظور برآورد سیلاب (چکیده)
14 - ارزیابی و خوشه بندی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ایران بر اساس شاخص‌های ترافیکی وب سایت (چکیده)
15 - بررسی نقش واسطه ای مدیریت دانش در ارتباط بین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد نوآورانه (چکیده)
16 - مقایسه روش های کریجینگ متعارف و گشتاورهای خطی احتمال در تحلیل فراوانی منطقه ای سیلاب در استان مازندران (چکیده)
17 - تحلیل همدیدی گرد و غبار نیمه گرم سال در استان خراسان جنوبی (چکیده)
18 - کاربرد پردازش تصویر در تشخیص و طبقه بندی بیماری گیاهان و میوه ها (چکیده)
19 - تعیین میزان قرابت ژنتیکی برخی ژنوتیپ های منتخب هندوانه بذرآجیلی(Citrullus lanatus ) (چکیده)
20 - بهبود شبکه خود سازمانده کوهونن با هدف خوشه بندی داده های فازی (چکیده)
21 - یک روش فازی جدید برای خوشه بندی گره های ناهمگن در شبکه های حسگر بیسیم (چکیده)
22 - ویژه سازی الگوریتم خوشه بندی مورچه ای به منظور چینش کالاهای فروشگاهی (چکیده)
23 - تفکیک گروه های سنگی با استفاده از واحدهای جریانی و روش خوشه بندی: مطالعه موردی، مخزن بنگستان در میدان منصوری (چکیده)
24 - بخش بندی بازارهای تجاری_ گردشگری شهر مشهد (چکیده)
25 - بخش بندی بازارهای تجاری_ گردشگری شهر مشهد (چکیده)
26 - مدلی جهت ارزیابی تولید ناب در صنایع کوچک و متوسط با استفاده از ترکیب روش های تحلیل عاملی تأییدی، خوشه بندی و تکنیک PROMOTEE (چکیده)
27 - افزایش کارایی فرآیند خوشه بندی K-میانگین توسط روش های سلسله مراتبی (چکیده)
28 - الگوریتم خوشه بندی فازی مبتنی بر اعتماد در شبکه های حسگر بیسیم (چکیده)
29 - مقایسه روش های خوشه سازی MRGC و SOM جهت تعیین الکتروفاسیس های مخزن سروک با استفاده از داده های پتروفیزیکی در میدان نفتی کوپال (چکیده)
30 - اجماع داده سلسله مراتبی مبتنی بر تراوش داده حسگر ها در شبکه بیسیم (چکیده)
31 - بکارگیری الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات جهت خوشه بندی مشتریان (چکیده)
32 - خوشه بندی صنایع در محیط فازی از لحاظ توجه به میزان سبزیت زنجیره تامین جهت مدیریت زیست محیطی (چکیده)
33 - بررسی الگوهای همدید مؤثر بر آلودگی هوا در کلان شهر مشهد (چکیده)
34 - خوشه بندی : ابزاری برای آنالیز داده ها در مطالعات کمی و آمیخته (چکیده)
35 - داده کاوی در R با استفاده از بسته Rattle (چکیده)
36 - کاربرد الگوریتم ژنتیک جهت خوشه بندی فازی صنایع منطقه ویژه پارس جنوبی از حیث عمل به مدیریت زنجیره تأمین سبز (چکیده)
37 - خوشه بندی بافت خاک در غرب مشهد و بررسی روابط فیزیکی هر خوشه (چکیده)
38 - متعادل کردن مصرف انرژی در نودها با استفاده از خوشه بندی به کمک نود راهبر در شبکه حسگر بیسیم (چکیده)
39 - تعیین رخساره های الکتریکی سازند سروک در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران با استفاده از روش خوشه بندی MRGC (چکیده)
40 - خوشه بندی داده با استفاده از ترکیب K-harmonic means و PSO (چکیده)
41 - تحلیل سینوپتیکی بارندگیهای سنگین و فراگیر غرب ایران (چکیده)
42 - شبکه فازی عصبی ANFIS تقویت شده با خوشه بندی (چکیده)
43 - بهینه سازی الگوریتم خوشه بندی فازی با استفاده از جمعیت پویا و الگوهای مبتنی بر جمعیت (چکیده)
44 - خلاصه سازی زبانی و طبقه بندی بر اساس استخراج گراف فازی احتمالی از داده های خام (چکیده)
45 - تحلیل همدیدی امواج سرمایی در شمال شرق ایران (چکیده)
46 - بخش بندی مشتریان بر اساس ارزش دوره عمر آنها با استفاده از داده کاوی بر مبنای مدل آر. اف. ام. RFM (چکیده)
47 - ارائه یک پروتوکل خوشه بندی برای شبکه های حسگر بیسیم (چکیده)
48 - بررسی کارایی تولید محصولات زیربخشهای زراعت و باغبانی در استان خراسان رضوی: کاربرد روشهای ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم خوشه بندی فازی (چکیده)
49 - تبدیل فضای جدید مبتنی بر زیرخوشه ها در خوشه بندی طیفی (چکیده)
50 - خوشه بندی طیفی با انتخاب بردارهای ویژگی kernel PCA (چکیده)
51 - بهره برداری از مخزن سد با استفاده از سیستم استنتاج فازی و خوشه‌بندی (مطالعه موردی: سد ایلانجق (چکیده)
52 - معرفی ساختار جدیدی از درخت تصمیم و استفاده از آن به همراه کلاسترینگ (FCM) برای تولید قوانین فازی (چکیده)
53 - الگوریتم خوشه بندی براساس انرژی و فاصله برای شبکه های حسگر بیسیم (چکیده)
54 - ترکیب بردارهای ویژه در حوزه KPCA به منظور خوشه بندی داده ها (چکیده)
55 - خوشه بندی داده با استفاده از ترکیب K-harmonic means و PSO (چکیده)
56 - بخش بندی بازار بانک های مشهد بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان (چکیده)
57 - تسریع درتقطیع تصویر با استفاده از شبکه عصبی فازی هاپفیلد (چکیده)
58 - الگوریتمی جدید برای آشکارسازی عیوب رنگی کاشیها و سرامیکها بر پایه مدلسازی خوشه‌ای و الگوریتمهای ژنتیکی (چکیده)
59 - طراحی یک الگوریتم مبتنی بر خوشه سازی کاهشی در حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور (چکیده)
60 - خوشه بندی توافقی وزنی (چکیده)
61 - الگوریتمی جهت یافتن تناظر بین خوشه ها در خوشه بندی های متفاوت به منظور استفاده در خوشه بندی توافقی (چکیده)
62 - کاربرد مدل داده های ترکیبی در پیش بینی سطح آب زیرزمینی (چکیده)