بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: pcr


موارد یافت شده: 75

1 - مقایسه روش های HRM و DGGE جهت بررسی ترکیب جوامع باکتریایی خاک در کاربری های اراضی مختلف (چکیده)
2 - Study on Salmonella contamination of traditionally produced edible poultry eggs (چکیده)
3 - Investigating the Prevalence of i>Mycobacterium Avium Subspecies Paratuberculosis/i> (MAP) in Industrial Dairy herds using Ziehl-Neelsen Staining, Culture, and PCR in Mashhad, Iran (چکیده)
4 - مقایسه روش qPCR با روشهای سرولوژی و کشت جهت تشخیص بروسلوز در میشهای دارای سابقه سقط (چکیده)
5 - Optimization of Molecular Sex Identification in Ostrich Based on Multiplex PCR (چکیده)
6 - Performance of Immunohistochemistry vs Real-time PCR Methods for Detecting Mycobacterial Infections of Cattle Screened by Comparative Tuberculin Test. (چکیده)
7 - بررسی ویروس موزائیک شلغم (TuMV) در مزارع کلزای استان خراسان رضوی (چکیده)
8 - تشخیص باکتری کمپیلوباکتر در جنین های سقط شده گوسفند ارجاعی به قطب سقط جنین )مشهد، ایران( با روش PCR (چکیده)
9 - A Study of Association of Toxoplasma gondii Infection With Schizophrenia in Mashhad Area, Khorasan Razavi Province, Iran (چکیده)
10 - The Therapeutic Effects of an Antimicrobial Peptide Protonectin (IL-12) on A549 Cancer Cell Line (چکیده)
11 - تشخیص تفریقی تیلریا لستوکاردی، تیلریا اویس و تیلریا آنولاتا در گوسفند با روش مولکولی PCR (چکیده)
12 - Rapid identification of Salmonella enteriditis in chicken skin using invA molecular marker (چکیده)
13 - استفاه از روش PCR معمولی به منظور شناسایی باکتری سالمونلا تیفی موریوم در کبد مرغ (چکیده)
14 - جداسازی، شناسایی و تعیین حساسیت آنتیبیوتیکی استرپتوکوکوسهای گروه PCR غیرانتروکوکی- در برخی پرندگان با روشهای کشت و - D و C (چکیده)
15 - Detection and Identification of Salmonella Typhimurium in Chicken Gizzard Using Conventional PCR (چکیده)
16 - THE SEARCH FOR FIMA AND CSGA GENES IN ESCHERICHIA COLI ISOLATES FROM URINARY TRACT INFECTIONS (UPEC) BY MULTIPLEX PCR (چکیده)
17 - آزمون TaqMan Real-Time PCR برای شناسایی سریع Agrotis segetum (Lepidoptera: Noctuidae) (چکیده)
18 - بررسی تنوع ژنتیکی و پراکنش ویروس لکه سیاه برگ چغندرقند (Beet black scorch virus) در برخی استانهای ایران (چکیده)
19 - Identification and characterization of Theileria ovis surface protein (ToSp) resembled TaSp in Theileria annulata (چکیده)
20 - شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزاییک معمولی لوبیا BYMV و موزاییک نکروتیک معمولی لوبیا BCMNV در استان مازندران (چکیده)
21 - تعیین میزان شیوع کلامیدیاپسیتاسی در طوطی های به ظاهر سالم در شهر مشهد (چکیده)
22 - تشخیص همزمان باکتریهای بیماریزای لیستریا منوسایتوژنز، اشرشیا کلی O157:H7 و جنس سالمونلا به روش multiplex PCR در سبزیجات آماده مصرف (چکیده)
23 - Evaluation of different statistical methods using SAS software: an in silico approach for analysis of real-time PCR data (چکیده)
24 - بهینه سازی و کاربرد یک تست RT-PCR جهت شناسایی رئوویروس پرندگان در واکسن های طیور RT-PCR (چکیده)
25 - تشخیص و بررسی تنوع مولکولی ویروس موزاییک معمولی لوبیا در شمال ایران (چکیده)
26 - Comparison of selected biochemical parameters between naturally infected and non-infected goats with Anaplasma ovis (چکیده)
27 - شناسایی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزائیک کدو در مزارع کدوئیان استانهای خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
28 - Estrogen Receptor Alpha Gene Expression in Breast Cancer Tissues from the Iranian Population - a Pilot Study (چکیده)
29 - شناسایی ویروس موزائیک کلم گل با روش‌های سرولوژیکی و مولکولی در استان‌‌های خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
30 - شناسایی ویروس موزاییک خفیف جو با روش های سرولوژی و مولکولی در برخی از استان های ایران (چکیده)
31 - تنوع ژنتیکی درون گونه ای جمعیت های مختلف نماتدMeloidogyne javanica در مزارع گوجه فرنگی استان خراسان شمالی با استفاده از نشانگرRAPD-PCR (چکیده)
32 - Prevalence of Foot and Mouth Disease Virus (FMDV) in Carcasses Referred to Khorasan Razavi Industrial Abattoir by Real-time quantitative PCR (q-PCR) (چکیده)
33 - Covariance analysis, a new approach for relative quantification competitive PCR in evaluation of rumen anaerobic fungal Populations (چکیده)
34 - اولین گزارش از ردیابی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزائیک پیسک سبز خیار در استان های خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
35 - Histopathological and molecular study of Neospora caninum infection in bovine aborted fetuses (چکیده)
36 - بررسی میزان بیان ژن های IFN-γ و TGFβ 1 درخوکچه های هندی واکسینه شده با واکسن غیرفعال شده تب برفکی تیپ O (چکیده)
37 - بررسی تغییر بیان microRNAهای تنظیم کننده فاکتورهای رونویسی SPL برنج در پاسخ به تنش خشکی (چکیده)
38 - بکارگیری واکنش زنجیره ای پلیمراز اختصاصی جهت تشخیص آسپرژیلوس های مهم ذرت (چکیده)
39 - بررسی ارتباط ژنتیکی با مقاومت آنتی بیوتیک درجدایه های سالمونلا با منشأ در ﺩﺍمهای ﺍهلی (چکیده)
40 - سروتایپینگ، آنتی بیوگرام تایپینگ ومولکولارتایپینگ سالمونلاهای جدا شده از ماکیان استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
41 - بررسی هیستوپاتولوژیک و مولکولی آلودگی نئوسپورایی در مغز جنینهای سقط شده گاوهای شیری ارجاعی به قطب علمی مطالعه سقط جنین و مرگ ومیر نوزاد نشخوار کننده دانشکده دامپزشکی مشهد س (چکیده)
42 - بررسی میزان آلودگی پنیر عرضه شده در مشهد به باکتری لیستریا مونوسیتوژنز با استفاده از روش Multiplex-PCR (چکیده)
43 - تشخیص ژنهای کد کننده انتروتوکسین در انواع استافیلوکوکوس جداشده از شیر مخازن گاوداریهای صنعتی مشهد به روش PCR (چکیده)
44 - بررسی پراکنش نسبی قارچ Polymyxa betae Keskin با استفاده از روش‌های میکروسکوپی و مولکولی و امکان انتقال آن از طریق علف‌های ‌هرز مهم مزارع چغندرقند استان‌های خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
45 - The effects of germinal layer antigens of hydatid cyst on the expression level of ovine Toll-like Receptor 2 and 4( TLR2 and TLR4) in Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) (چکیده)
46 - The effect of induced hyperglycemia on the expression level of TLR4 gene during a time course induction of diabetes type 1 in mature wistar rats (چکیده)
47 - The effect of induced hyperglycemia on the expression levels of TLR2 and TLR4 genes in the hippocampus of male Wistar rats during a time course induction of diabetes type 1 (چکیده)
48 - Gene Expression Analysis of Toll-like Receptor 2 and 4( TLR2 and TLR4) in Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis infected Cows with Quantitative Real-time PCR (qPCR) (چکیده)
49 - بررسی پاسخ های ایمنی ذاتی در مقابل آنتی ژن های لایه زایای کیست هیداتید اکینوکوکوس گرانولوزوس با استفاده از روشquantitative PCR(qPCR) Real-time (چکیده)
50 - بررسی پاسخ های ایمنی ذاتی در مقابل آنتی ژن های مایع کیست هیداتید اکینوکوکوس گرانولوزوس با استفاده از روش quantitative PCR(qPCR) Real-time (چکیده)
51 - بررسی اثر پپتید ضدمیکروبی B2R بر بیان ژنهای سایتوکاینهای پیش التهابی در رده سلولی A549 به روش Semi quatitative RT-PCR (چکیده)
52 - Identification of different Theileria species (Theileria lestoquardi, Theileria ovis, and Theileria annulata) in naturally infected sheep using nested PCR–RFLP (چکیده)
53 - Isolation and Identification of campylobacter jejuni from poultry carcasses using conventional culture methods and multiplex PCR assay (چکیده)
54 - ارتولوگ cpdhn1 ژن کاندیدای تحمل به خشکی در نخود زراعی (چکیده)
55 - بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس موزاییک چغندرقند در مزارع استان خراسان رضوی (BtMV) (چکیده)
56 - بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس زردی چغندرقند در مزارع استان خراسان رضوی (BYV) (چکیده)
57 - Analysis of Genetic Diversity of Chukar Partridge (Alectoris chukar) Populations in Khorasan-e-Razavi Province of Iran by RAPD-PCR (چکیده)
58 - Isolation and Identification of Campylobacter jejuni from Bulk Tank Milk in Mashhad-Iran (چکیده)
59 - Identification of Escherichia coli O157:H7 Isolated from Cattle Carcasses in Mashhad Abattoir by Multiplex PCR (چکیده)
60 - Comparison of Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGF-C) expression in canine breast cancer by using quantitative rea-time PCR technique (چکیده)
61 - جداسازی و تنوع ژنتیکی درون گونه ای Meloidogyne cruciani با نشانگر RAPD-PCR در منطقه جیرفت (چکیده)
62 - بکارگیری روش PCR رقابتی به منظور بررسی کمی ضایعات طیور در پودر ماهی (چکیده)
63 - استفاده از soe-pcr در طراحی و ساخت قطعه رقابتگر مورد استفاده در واکنش pcr رقابتی (چکیده)
64 - pcr -based identification of aflatoxin fungi with iranian saffron (چکیده)
65 - بررسی تاثیر جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله سویا بر جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه با استفاده از روش PCR رقابتی (چکیده)
66 - Comparison of CEL I gene expression and mismatch-cleavage activity in some Apiaceae plants (چکیده)
67 - Semiquantitative RT-PCR Analysis to Assess the Expression Levels of Wcor14 Transcripts in Winter-Type Wheat (چکیده)
68 - Association of Growth Traits with SSCP Polymorphisms at the Growth Hormone Receptor (GHR) and Growth Hormone Releasing Hormone Receptor (GHRHR) Genes in the Baluchi Sheep (چکیده)
69 - Optimization and an Introductory Application of a RT-PCR Assay for the Detection of Avian Reoviruses (ARVs) in (چکیده)
70 - بررسی امکان کشت سلول و تهیین الگوی پرتوانی در سلول های بلاستمایی حاصل از زخم گوش خرگوش (چکیده)
71 - Detection of Mycobacterium paratuberculosis in Feces and Milk Samples from Holstein Dairy Cows by PCR (چکیده)
72 - Molecular detection of pigeon circovirus in Iran by the use of PCR (چکیده)
73 - وقوع تیپ B ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر قند (BNYVV) عامل بیماری رایزومانیا در استان خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
74 - بررسی ارتباط بین ژنوتیپ های ژن پرولاکتین با صفات تولید شیر در گاوهای سرابی (چکیده)
75 - بررسی چندشکلی ژن بتالاکتوگلوبولین گوسفند به روش PCR-RFLP (چکیده)