بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت


موارد یافت شده: 37

1 - تبیین تربیت گفتگو محور در نظریه انتقادی مقاومت: مطلوبیت و امکان تحقق آن در نظام آموزشی ایران (چکیده)
2 - رویکردهای مختلف به تدریس نظریه ها در برنامه درسی آموزش عالی (چکیده)
3 - بازنمایی مناقشات ناظر بر دو گفتمان توسعه حرفه ای و هویت حرفه ای معلم از منظر مناسبات قدرت (چکیده)
4 - ظرفیت فرونسیس-عقل عملی- دیوید کار و اراده ایمانی علامه طباطبایی برای اخلاق حرفه ای تدریس (چکیده)
5 - پاره حقیقت گویی در تحلیل گفتمان انتقادی تربیت جنسی نظام آموزشی ایران (چکیده)
6 - سازواری یا ناسازواری تربیت و سیاست؛ خوانش انتقادی نظریه‌های فضیلت‌گرایی، قدرت‌گرایی و انتقادی (چکیده)
7 - از اثربخشی تا تعالی: گسست نظریه، تحقیق و عمل در برنامه تعالی مدیریت مدرسه (چکیده)
8 - رشد یکپارچه انسان: مدل تحولی- تفاوت های فردی مبتنی بر ارتباط (چکیده)
9 - سیری در تاریخ اندیشه های مدیریت آموزشی با نگاهی به تجربه های بین المللی (چکیده)
10 - تبیین برنامه درسی تربیت دینی مبتنی بر رویکرد تکلیف‌گرا (چکیده)
11 - اصالت بخشی به ارزشیابی فرایند محور در تربیت دینی به جای اتکا بر نتیجه محوری بر اساس آموزه های اسلامی (چکیده)
12 - نقد طبقه بندی های موجود از رویکردهای تربیت دینی و ارائه یک طبقه بندی مفهومی جدید (چکیده)
13 - فرهنگ، هدف‌های تربیتی و کارکردهای فرزندپروری: نظریه آشیانه تحول (چکیده)
14 - ارتباط دانش نظری و عملی معلمان در پارادایم های اجرای برنامه درسی (چکیده)
15 - تبیین تحول نظام آموزش و پرورش در فرآیند آنتروپیک فازی (چکیده)
16 - جایگاه نظارت و راهنمایی تعلیماتی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (چکیده)
17 - تاملی در باب شان الگو در حوزه طراحی برنامه درسی (چکیده)
18 - فلسفه برای کودکان: رویکردهای تربیت دینی به آموزش تفکر (چکیده)
19 - چگونگی ارتباط نگرش نسبت به انشان با شیوه مدیریت و رشته تحصیلی مدیران (چکیده)
20 - تحلیلی بر برنامه درسی کارآموزی: از محیط‌های یادگیری آشوبناک تا سازنده گرا (چکیده)
21 - برنامه درسی پست مدرن در بوته نقد (چکیده)
22 - نقد و توسعه‌ دلالت‌های تربیتی در- جهان- هستن از نظر هایدگر (چکیده)
23 - الگوی رشد یکپارچه در تعلیم و تربیت افراد آسیب دیده شنوایی (چکیده)
24 - شناسایی عوامل موثر بر فعالیت های علمی و پژوهشی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی (چکیده)
25 - تحمیل نظریه به داده ها یا ظهور نظریه از داده ها: نظریه پردازی در علوم انسانی با روش شناسی نظریه داده بنیاد (چکیده)
26 - تأملی بر رویکردهای تربیت ارزشی: نگاهی به جایگاه تربیت ارزشی و تحول آن در نظام آموزش و پرورش ایران (چکیده)
27 - ارائه الگوی ارزیابی سازواری نظریه ترکیبی در فلسفه تعلیم و تربیت: بررسی موردی سازواری فلسفه تربیت جمهوری اسلامی ایران در سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش (چکیده)
28 - آرمان شهر گرایی و تحول در آموزش و پرورش (چکیده)
29 - پارادایم های حاکم بر تربیت ویژه از منظر جامعه‌شناسی علم (چکیده)
30 - بررسی محتوای درسی سطح یک حوزه علمیه و ارائه ویژگی های مطلوب آن بر اساس نظریه شرح و بسط (با تاکید بر اصول فقه) (چکیده)
31 - استلزام‌های تدوین نظریه تربیتی در پارادایم پیچیدگی: منظری معرفت‌شناختی (چکیده)
32 - رویکرد انتگرال به برنامه فلسفه برای کودکان (p4c) (چکیده)
33 - وب معنایی در پیوند با سیبرنتیک (چکیده)
34 - تربیت دینی بر اساس باورهای تناقض نمای کرکگور (چکیده)
35 - مقایسه اثربخشی آموزش هوش هیجانی و راهبردهای یادگیری در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان (چکیده)
36 - طبقه بندی مغالطه های اسکات و پژوهش های تربیتی در ایران: ارزیابی روش شناختی پژوهش های منتشر شده در نشریات معتبر علوم تربیتی و روان شناسی ایران در سال های 85-1381 (چکیده)
37 - واکاوی الگوی مفهومی در حوزه برنامه درسی: نقدی بر پژوهشهای انجام شده با رویکرد طراحی الگو در برنامه درسی (چکیده)