بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: داور شاهسونی


موارد یافت شده: 141

1 - The Effect of Vitamin C on Lead-induced Plasma BiochemicalAlterations in Fish, Cyprinus carpio (چکیده)
2 - Effect of Pediococcus acidilactici on intestinal microbiota and oxidative parameters of blood and muscle in common carp (Cyprinus carpio) (چکیده)
3 - Effect of lemon (Citrus lemon) pumace powder supplementation on growth performance, lipid peroxidation and protein oxidation biomarkers in some tissues of common carp (Cyprinus carpio) (چکیده)
4 - استفاده از جیرۀ غذایی غنی‌شده با پودر تفالۀ لیمو برای پیشگیری از اکسیداسیون لیپیدی و پروتئینی ماهی کپور طی نگهداری در یخچال (چکیده)
5 - مقایسه تجربی اثرات اسید اسکوربیک و تیامین در جلوگیری از ضایعات بافتی ناشی از سرب در برخی بافتهای ماهی کپور - Cyprinus carpio - (چکیده)
6 - Investigation of the Protective Effect of β-carotene in the Prevention of Lipid and Protein Oxidation in Carp Meat during Different Storage Times (چکیده)
7 - تاثیر مکمل غذایی اسپیرولینا (Spirulia Platensis) بر آسیب اکسیداتیو بافتی ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio Linnaeus, 1785 در مواجهه با سیانید (چکیده)
8 - بررسی مقایسه ای آسکوربیک اسید و تیامین در جلوگیری از ضایعات ناشی از سرب در بافت آبشش ماهی کپور (Cyprinus carpio) (چکیده)
9 - Effects of cooking methods on the concentrations of Lead, Chromium and Cadmium in Whitefish (Rutilus frissi kutum) from the Caspian Sea, Iran (چکیده)
10 - ارزیابی اثرات تعدیل کنندگی اسپیرولینا پلاتنسیس بر تغییرات برخی شاخص های بیوشیمیایی ناشی از مواجهه با ارسنیک در خون کپور معمولی(Cyprinus Carpio) (چکیده)
11 - Effects of dietary vitamin C supplementation on some oxidative status biomarkers in erythrocytes of common carp ( Cyprinus carpio ) (چکیده)
12 - Effect of thiamine and vitamin C on tissue lead accumulation following experimental lead-poisoning in Cyprinus carpio (چکیده)
13 - Effect of dietary supplementation of garlic and vitamin E on lipid and protein oxidation in common carp meat during different storage times (چکیده)
14 - Study on the renal development (morphological and stereological) in H. huso (Beluga sturgeon) larvae (چکیده)
15 - تأثیر مکمل‌غذایی بتاکاروتن بر برخی بیومار‌‌کر‌های وضعیت‌اکسیداتیو در بافت‏های ماهی‌کپورمعمولی (Cyprinus carpio) (چکیده)
16 - بررسی اثر محافظتی بتاکاروتن در پیشگیری از اکسیداسیون لیپیدها و پروتئینهایگوشت ماهی کپور در زمانهای مختلف نگهداری (چکیده)
17 - effect of spirulina platensis on blood parameters and growth of cyprinus carpio exposed to sub - lethal cyanid (چکیده)
18 - بررسی برخی بیومارکر های وضعیت اکسیداتیو گوشت ماهی کپور(Cyprinus carpio) در زمان های مختلف نگهداری (چکیده)
19 - Growth promoting effects of a multi-strain probiotic on common carp (Cyprinus carpio) fingerlings (چکیده)
20 - Investigation of the protective effect of spirulina in the prevention of lipid and protein oxidation in carp meat during different storage times (چکیده)
21 - مطالعه استریولوژیک حجمی روده در لارو فیل ماهی(Huso Huso ) (چکیده)
22 - مطاتعه سلول کلرید در ابشش گاو ماهی (چکیده)
23 - Studies on the protective effects of ascorbic acid and thiamine on lead-induced lipid and protein oxidation as well as enzymatic alterations in some tissues of Cyprinus carpio (چکیده)
24 - Effects of Spirulina on tissue enzymes in carp (Cyprinus carpio) exposed to sublethal cyanide (چکیده)
25 - بررسی مقایسه ای اسکوربیک اسید و تیامین در جلوگیری از ضایعات بافتی ناشی از سرب در بافت مغز ماهی کپور (Cyprinus carpio) (چکیده)
26 - بررسی اثر سرب بر برخی شاخص های استرس اکسیداتیو و پارامتر های بیوشیمیایی خون در ماهی کپور (Cyprinus carpio) (چکیده)
27 - تغییرات ناشی از آلودگی آب در سلول های کلرید ابشش در تعدادی از گونه های ماهی دریای خزر (چکیده)
28 - بررسی اثر حفاظتی آسکوربیک اسید در مسمومیت تجربی با سرب در ماهی کپور(Cyprinuscarpio) (چکیده)
29 - Single or combined effects of fructo- and mannan oligosaccharide supplements on the growth performance, nutrient digestibility, immune responses and stress resistance of juvenile narrow clawed crayfish, Astacus leptodactylus leptodactylus Eschscholtz, 1823 (چکیده)
30 - بررسی اثر محافظتی سیر و ویتامین E در پیشگیری از پراکسیداسیون لیپیدی گوشت ماهی کپور معمولی (Cyprinuscarpio) در زمان‌های مختلف نگهداری (چکیده)
31 - مطالعه هیستوپاتولوژی و بیوشیمیایی اثر موسیر(Allium hirtiofolium) و فنی توئین سدیم بر التیام ضایعه جلدی در ماهی کپور (Cyprinus carpio ) (چکیده)
32 - The effects of dietary nucleotide content on the growth performance, digestibility and immune responses of juvenile narrow clawed crayfish, Astacus leptodactylus leptodactylus Eschscholtz, 1823 (چکیده)
33 - Effects of dietary melatonin supplementation on some blood oxidative status biomarkers and biochemical parameters in common carp (Cyprinus carpio) (چکیده)
34 - Screening of selected feedstuffs by sub-adult narrow clawed crayfish, Astacus leptodactylus leptodactylus Eschscholtz, 1823 (چکیده)
35 - بررسی تاثیر تیامین (Vit B1) بر برخی از آنزیم های سرم خون ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) در معرض سرب (چکیده)
36 - Biochemical Alterations Induced by Sublethal Cyanide Exposure in Common Carp (Cyprinus carpio) (چکیده)
37 - تعیین مقادیر مرجع برخی از الکترولیت‌های سرم خون ماهی قره برون (چکیده)
38 - Effects of lead acetate exposure on metabolic enzyme activities in selected tissues of common carp (Cyprinus carpio) (چکیده)
39 - Effect of dietary garlic supplementation on lipid peroxidation and protein oxidation biomarkers of tissues as well as some serum biochemical parameters in common carp Cyprinus carpio (چکیده)
40 - Effect of exposure to sublethal levels of potassium cyanide on serum and tissue enzymes in roach fish (Rutilus rutilus) (چکیده)
41 - effect of vitamine E on tissue lipid peroxidetion, protein oxidation and serum biochemistry in Cyprinus carpio(carp) (چکیده)
42 - تعیین میزان فعالیت برخی از آنزیم های سرم خون مولدین ماهی سفید (چکیده)
43 - بررسی تغییرات آنزیم های بافتی دراثر مسمومیت با سیانید در ماهی کپور (Cyprinus carpio) (چکیده)
44 - The impact of allicin on lead-induced oxidative damage in selected organs of the common carp (Cyprinus carpio) (چکیده)
45 - مطالعه تکامل مغز تاس ماهی ایرانی (چکیده)
46 - ارزیابی تغییرات بیوشیمیایی ناشی از مسمومیت با سیانید در کپور معمولی (چکیده)
47 - بررسی میزان قابلیت هضم (In vivo و In vitro) برخی اقلام غذایی در جیره غذایی شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus leptodactylus) (چکیده)
48 - وضعیت الکترولیت ها وغیر الکترولیت های سرم خون مولدین ماهی سفید (چکیده)
49 - تاثیر علف کش آترازین برفرآیند اوئوژنز در گورخرماهی Daniorerio (چکیده)
50 - Structure of Lamellae and Chloride Cell in the Gill of Alosa Caspio Caspio (Clupeidae, Teleostei) (چکیده)
51 - بررسی تأثیر مصرف خوراکی آلیسین (allicin) بر برخی آنزیم های سرم خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مسمومیت تجربی با سرب. (چکیده)
52 - Evaluation of Allium hirtifolium effects on wound healing In rainbow trout( oncorhynchus mykiss) (چکیده)
53 - بررسی اثر اسید اسکوربیک بر تعدادی از فاکتورهای بیوشیمیایی ماهی کپور (Cyprinus carpio) (چکیده)
54 - Determination of normal blood biochemistry (electrolytes (چکیده)
55 - Growth promoting effect of protexin in common carp (چکیده)
56 - The effect of rumen juice on growth and feed conversion rates of common carp (چکیده)
57 - تاثیر آترازین بر فرایند اوئوژنز در گورخر ماهی گونهDanio rerio (چکیده)
58 - Efficacy of Allicin in Decreasing Lead (Pb) Accumulation in selected tissue of lead - exposed common carp( (چکیده)
59 - Evalution of Melatonin effects on some biochemical parameters in rainbow trout (oncorhynchus mykiss) (چکیده)
60 - Beneficial effects of allicin on lead induced tissue enzyme alterations in common carp (Cyprinus carpio) (چکیده)
61 - Investigation of some tissue enzymes alterations following chronic cyanide exposure in common carp (Cyprinus carpio) (چکیده)
62 - The effect of supplementation of feed with exogenous enzymes on the growth of carps (Cyprinus carpio). (چکیده)
63 - Tissue distribution of the enzyme rhodanese in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), kutum (Rutilus frisii kutum) and golden grey mullet (Liza aurata) (چکیده)
64 - گزارش الودگی شدید یه انگل ایکتیوفیتریوس مولتی فیلیس و تریکودینا در ماهیان اکواریومی گلدفیش کله شیری (چکیده)
65 - گزارش الودگی شدید یه انگل ایکتیوفیتریوس مولتی فیلیس در ماهیان اکواریومی خانواده سیچلیده(اسکار) (چکیده)
66 - study of epidermis development in sturgeon (Acipenser percicus) Larvae (چکیده)
67 - مطالعه بافت شناسی تکامل مری در ماهی قره برون (چکیده)
68 - Development of Stomach in Sturgeon(Acipenser persicus) (چکیده)
69 - Isolation and characterization of Vibrio ( Listonella) anguillarum from catfish (چکیده)
70 - بررسی بالینی و آسیب شناسی حمام دراز مدت سولفات روی بر التیام ضایعات جلدی در ماهی کپور cyprinus carpio (چکیده)
71 - Histology of Sturgeon(Acipenseridea) Gills (چکیده)
72 - مطالعه بافت شناسی زوائد پیلوریک در ماهی قزل آلا (چکیده)
73 - مقایسه بافت شناسی ساختمان آبشش در ماهی قزل آلا و خاویاری (چکیده)
74 - comparison of serum enzyme activity in great sturgeon,HUSO huso, cultured in brackish and fresh water rarth ponds in iran (چکیده)
75 - Mortality in juvenile rainbow trout caused by acute viral diseases in Mashhad suburb area (چکیده)
76 - Determination of normal values of some blood serum enzymes in Acipenser stellatus Pallas (چکیده)
77 - Structure of chloride cell in Alosa caspio Caspio (چکیده)
78 - Determination of some normal serum parameters in strarry sturgeon(Acipenser pallas,1771) during spring season (چکیده)
79 - تاثیر حفاظتی تیامین روی ضایعات ناشی از مسمومیت تجربی با سرب در ماهی حوض (چکیده)
80 - گزارش سندرم کم خونی در بچه ماهیان قزل الای رنگین کمان (چکیده)
81 - گزارش آبسه های جلدی در گربه ماهی ناشی از آئروموناس هیدروفیلا (چکیده)
82 - Comparision of serun enzyme activity in great stugeon, Huso Huso, cultured in brackish and fresh water earth ponds in Iran (چکیده)
83 - evalution of some medicine on wound healing in fish (چکیده)
84 - Structure Of Chloride Cell In The Gill Epithelium Of Mugill Aurata (چکیده)
85 - Morphology And Changes Of Chloride Cell Of Rutilus rutilus Caspicus In Caspian Sea (چکیده)
86 - Casualties arising from Plesiomonas shigelloides in rainbow trout, in Sabzevar (چکیده)
87 - Streptococcal septicemia in rainbow trout farm in Sabzevar (چکیده)
88 - Structure of esophagus and stomach in Acipenseridae-huso huso (چکیده)
89 - گزارش فورونکلوزیس ناشی از ائروموناس سالمونیسیسدا در ماهی قزل الا در مشهد (چکیده)
90 - تعیین میزان الودگی انگل های خارجی خانواده کپور ماهیان در استخرهای پرورش ماهیان گرمابی در برخی از شهرستان های خراسان جنوبی (چکیده)
91 - بررسی هیستوپاتولوژیک تلفات ناشی از استرپتوکوکوس فسیوم در قزل الای رنگین کمان در مشهد (چکیده)
92 - تعیین برخی فاکتورهای خونی ماهی ازون برون در سواحل جنوب شرقی دریای خزر (چکیده)
93 - گزارش سپتی سمی ناشی از آئروموناس هیدروفیلا در ماهیان آکواریومی اسکار (چکیده)
94 - انحراف ستون فقرات ناشی از افزایش حرارت در ماهیان اسکار (چکیده)
95 - structure of chloride cell in telaji(cyprinidae, teleost) of caspian sea (چکیده)
96 - Determination the value of some blood serum enzyme in acipenser stellatus pallas (چکیده)
97 - تلفات ناشی از نفخ در ماهیان انگشت قد در قزل الای رنگین کمان (چکیده)
98 - برسی هیستوپاتولوژیک مسمومیت تجربی در ماهی قرمز و تاثیر تیامین بر ان (چکیده)
99 - تلفات ناشی از باکتری پلزیوموناس شیگلوییدس در کارگاهپرورش قزل الای در چناران (چکیده)
100 - مسمومیت حاد با کلر در قزل الای پرورشی در استخر ذخیره اب (چکیده)
101 - تلفات ماهیان ناشی از افزایش امونیاک در استخر پرورش ماهیان گرمابی (چکیده)
102 - گزارش الودگی به تریکودینا در ماهیان قزل الای رنگین کمان در چناران (چکیده)
103 - گزارش الودگی شدید به انگل ایکتیوفیتریوس مولتی فیلیس در قزل الای پرورشی در حومه مشهد (چکیده)
104 - Evaluation some medicines on wound healing in fish (چکیده)
105 - sterptococcal in rainbow trout farm in sabzevar (چکیده)
106 - Mortality in juvenile rainbow trout caused by acute viral diease in mashhad (چکیده)
107 - بررسی بالینی و اسیب شناسی اثرات فنی توئین سدیم در بافت های ابشش، کبد و کلیه در ماهی حوض (چکیده)
108 - تعیین مقادیر برخی از آنزیم‌های سرم خون فیل ماهی خاویاری (چکیده)
109 - Study of pancreus in Huso huso (چکیده)
110 - Structure of Barbel in Sturgeon(Acipenser percicus) (چکیده)
111 - تعیین مقادیر برخی از غیرالکترولیت‌های سرم خون ماهی خاویاری قره برون (چکیده)
112 - Chloride cell in the gill of white fish, Rutilus frissi kutum (چکیده)
113 - Histology of gills of white fish (چکیده)
114 - بررسی تأثیر آلکیل بنزین سولفانات خطی (LABS) بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون‌ماهی قرمز (چکیده)
115 - بررسی بالینی و آسیب‌شناسی بافتی اثر فنی‌توئین سدیم در ترمیم ضایعه جلدی ماهی حوض (Carassius auratus) (چکیده)
116 - بررسی تأثیر ماده شوینده آنیونی (شامپو) برپارامترهای خونی ماهی حوض (Carassius auratus) (چکیده)
117 - Spontaneous nephroblastoma in a rainbowtrout (چکیده)
118 - Determination of Some Blood Parameters of Fingerling Sturgeon(Huso huso)in Guilan Province of Iran (چکیده)
119 - بررسی بالینی و آسیب شناسی بافت آبشش در مسمومیت تجربی با نفت سفید د رماهی حوض (چکیده)
120 - بررسی بالینی آسیب آشنایی کبدی - کلیوی ناشی از ماده شوینده آنیونی (چکیده)
121 - بررسی بالینی و اسیب شناسی اثرات ماده شوینده انیونی بر ابشش ماهی حوض (چکیده)
122 - بررسي مقايسه اي اثرات التيامي ويتامين A و اكسيد روي در ضايعه جلدي ماهي قرمز (چکیده)
123 - شناسايي انگلهاي خانواده كپور ماهيان استخرهاي پرورش ماهي در تعدادي از شهرستانهاي استان خراسان (چکیده)
124 - ائروموناس هيدوفيلا از ماهيان زينتي اسكار و نگرشي بر خطر انتقال ان به انسان (چکیده)
125 - بيماريهاي مشترك انسان و ماهي (چکیده)
126 - اسپلنكتومي و بيهوشي فيزيولوژيك در ماهي قرمز (چکیده)
127 - تعيين برخي شاخصهاي خوني ماهي سياه (چکیده)
128 - بررسي اثرات باليني و اسيب شناسي دود سيگار در ماهي قرمز (چکیده)
129 - بررسي فون انگلهاي خارجي ماهيان گرمابي پرورشي سد كارده (چکیده)
130 - DETERMINATION OF SOME BLOOD PARAMRTERS FINGERLING STURGEON(HUSO HOSO) IN GULAN PROVINCE.D.SHAHSAVANI (چکیده)
131 - SURVEY OF THE HEALING EFFECTS OF THREE DRUGS PHENYTION SODIUM - ZNIC OXID AND VITAMIN A OINTMENT ON (چکیده)
132 - بررسي باليني و اسيب شناسي ماده شوينده انيوني بر بافت ابششي ماهي قرمز (چکیده)
133 - شناسايي انگل هاي خارجي خانواده كپور ماهيان استخرهاي پرورشي ماهي در شهرستان نيشابور (چکیده)
134 - سناسايي انگل هاي خارجي كپور ماهيان استخرهاي پرورش ماهي در شهرستان مشهد (چکیده)
135 - تعیین برخی شاخص هی خونی ماهیان خاویاری انگشت قد (قره برون و ازون برون) در استان گیلان (چکیده)
136 - گزارش سندرم سوراخ در سر ماهی سورم و ماهی اسکار (چکیده)
137 - بررسی مقایسه ای اثرات التیامی اکسید روی و فنی توئین سدیم در ضایعه جلدی ماهی قرمز (چکیده)
138 - هیپرپلازی ویروسی بافت پوششی کپور ماهیان پرورشی (چکیده)
139 - گزارش یک مورد ماهی میکزوما در ماهی آنجل آب شیرین (چکیده)
140 - بررسی مقایسه ای هیستوپاتولوژی اثرات التیامی ویتامین A و فنی توئین سدیم در ضایعه جلدی ماهی قرمز (چکیده)
141 - تعیین مقادیر طبیعی برخی از آنزیم های سرم خون ماهی قره برون (Acipenserpersicus) (چکیده)