بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمد رضائی پژند


موارد یافت شده: 223

1 - Linear and geometrically nonlinear analysis of plane structures by using a new locking free triangular element (چکیده)
2 - An Efficient Eigen-Solver and Some of Its Applications (چکیده)
3 - An efficient mixed interpolated curved beam element for geometrically nonlinear analysis (چکیده)
4 - Nonlinear vibration analysis of carbon nanotube reinforced composite plane structures (چکیده)
5 - Three stress-based triangular elements (چکیده)
6 - اثرهای معادلۀ ایستایی و تابع ترفتز بر پاسخهای جزء صفحۀ خمشی چهارپهلو (چکیده)
7 - Highly accurate family of time integration method (چکیده)
8 - Lateral-torsional buckling of functionally graded tapered I-beams considering lateral bracing (چکیده)
9 - On the Geometrically Nonlinear Analysis of Composite Axisymmetric Shells (چکیده)
10 - Tapered beam–column analysis by analytical solution (چکیده)
11 - Thermo-mechanical stability analysis of functionally graded shells (چکیده)
12 - Deflection of axially functionally graded rectangular plates by Green’s function method (چکیده)
13 - Geometrical nonlinear analysis of structures using residual variables (چکیده)
14 - Size dependent buckling analysis of nano sandwich beams by two schemes (چکیده)
15 - Two Triangular Membrane Element Based on Strain (چکیده)
16 - Vibration and static analysis of cracked and non-cracked non-prismatic frames by force formulation (چکیده)
17 - A novel cable element for nonlinear thermo-elastic analysis (چکیده)
18 - Geometrically nonlinear analysis of FG doubly-curved and hyperbolical shells via laminated by new element (چکیده)
19 - Solving coupled beam-fluid interaction by DTM (چکیده)
20 - Stability Analysis of Frame Having FG Tapered Beam–Column (چکیده)
21 - به فرمان آوری قاب های دو بعدی با شبکه ی عصبی سازگارشونده (چکیده)
22 - Finite Element Analysis of Orthotropic Thin Plates Using Analytical Solution (چکیده)
23 - Free Vibration of a Generalized Plane Frame (چکیده)
24 - Three-dimensional deformations of a curved circular beam subjected to thermo-mechanical loading using green’s function method (چکیده)
25 - Static analysis of functionally graded non-prismatic sandwich beams (چکیده)
26 - Stability and free vibration analysis of tapered sandwich columns with functionally graded core and flexible connections (چکیده)
27 - On the shell thickness-stretching effects using seven-parameter triangular element (چکیده)
28 - Force-based curved beam elements with open radial edge cracks (چکیده)
29 - Application of Green’s function method to bending of stress gradient nanobeams (چکیده)
30 - A fast and accurate dynamic relaxation scheme (چکیده)
31 - تحلیل کشسان- مومسان پی پوسته‌ای نواری تاشده وارون بر روی خاک ماسه‌ای (چکیده)
32 - An incremental iterative solution procedure without predictor step (چکیده)
33 - Controlling structures by inverse adaptive neuro fuzzy inference system and MR dampers (چکیده)
34 - Vibration suppression of a double-beam system by a two beam system by a two-degree-of-freedom mass-spring system (چکیده)
35 - Two new triangular finite elements containing stable open cracks (چکیده)
36 - Free vibration analysis of concrete arch dams by quadratic ideal-coupled method (چکیده)
37 - Using co-rotational method for cracked frame analysis (چکیده)
38 - The state of the art in Dynamic Relaxation methods for structural mechanics Part 1 Formulations (چکیده)
39 - An Efficient Flat Shell Element (چکیده)
40 - A triangular shell element for geometrically nonlinear analysis (چکیده)
41 - A Hybrid Stress Plane Element with Strain Field (چکیده)
42 - میرایی متغیر در تحلیل ناخطی هندسی صفحه های خمشی به روش رهایی پویا (چکیده)
43 - A novel time integration formulation for nonlinear dynamic analysis (چکیده)
44 - ANALYZING FREE-FREE BEAMS BY GREEN'S FUNCTIONS AND FREDHOLM ALTERNATIVE THEOREM (چکیده)
45 - Geometrical nonlinear analysis based on optimization technique (چکیده)
46 - Geometrical nonlinear analysis by plane quadrilateral element (چکیده)
47 - Geometrically nonlinear analysis of shells by various dynamic relaxation methods (چکیده)
48 - Nonlocal static analysis of a functionally graded material curved nanobeam (چکیده)
49 - Modified differential transformation method for solving nonlinear dynamic problems (چکیده)
50 - An iterative order determination method for time-series modeling in structural health monitoring (چکیده)
51 - Frame nonlinear analysis by force method (چکیده)
52 - Comparative analysis of three-dimensional frames by dynamic relaxation methods (چکیده)
53 - Nonlinear Frame Analysis BY Minimization Techniques (چکیده)
54 - Static and dynamic analysis of circular beams using explicit stiffness matrix (چکیده)
55 - Exact natural frequencies and buckling load of functionally graded material tapered beam-columns considering semi-rigid connections (چکیده)
56 - Optimization Formulation For Nonlinear Structural Analysis (چکیده)
57 - Finding equilibrium paths by minimizing external work in dynamic relaxation method (چکیده)
58 - A Comparison of Large Deflection Analysis of Bending Plates by Dynamic Relaxation (چکیده)
59 - A quadrilateral plate bending element based on deformation modes (چکیده)
60 - Comprehensive evaluation of structural geometrical nonlinear solution techniques Part I: Formulation and characteristics of the methods (چکیده)
61 - Mixing dynamic relaxation method with load factor and displacement increments (چکیده)
62 - Computing the structural buckling limit load by using dynamic relaxation method (چکیده)
63 - Application of Differential Transform Method to Free Vibration of Gabled Frames with Rotational Springs (چکیده)
64 - Analytical solution for free vibration of flexible 2D rectangular tanks (چکیده)
65 - Analytical and numerical method for free vibration of double-axially functionally graded beams (چکیده)
66 - An Explicit Stiffness Matrix for Parabolic Beam Element (چکیده)
67 - A curved triangular element for nonlinear analysis of laminated shells (چکیده)
68 - Hybrid-Trefftz formulation for analysis of thick orthotropic plates (چکیده)
69 - Geometrical Nonlinear Analysis of Plane Problems by Corotational Formulation (چکیده)
70 - Time Integration Method Based on Discrete Transfer Function (چکیده)
71 - Analysis of 3D Timoshenko frames having geometrical and material nonlinearities (چکیده)
72 - Using residual areas for geometrically nonlinear structural analysis (چکیده)
73 - A Novel Hexahedral Interface Element for Nonlinear Crack Analysis (چکیده)
74 - تحلیل احتمالاتی پایداری قاب های فولادی ساده و دروازه ای با پیوندها و تکیه گاه های نرم (چکیده)
75 - A New Explicit Time Integration Scheme for Nonlinear Dynamic Analysis (چکیده)
76 - Using More Accurate Strain For Three-Dimensional Truss Analysis (چکیده)
77 - تحلیل کمانشی قابهای فولادی دو بعدی با پیوندهای گوناگون (چکیده)
78 - Stress Analysis of Free-Edge Laminated Composite Plates by Two Bending Elements (چکیده)
79 - Stability of Non-prismatic Frames with Flexible Connections and Elastic Supports (چکیده)
80 - Buckling analysis of semi-rigid gabled frames (چکیده)
81 - THREE SCHEMES FOR ACTIVE CONTROL OF THE PLANAR FRAME (چکیده)
82 - طرح شکل بهینه ی سدهای دوقوسی بتنی با سه روش تقریبی (چکیده)
83 - Exponential-based integration for Bigonie-Piccolroaz plasticity model (چکیده)
84 - Two new quadrilateral elements based on strain states (چکیده)
85 - More accurate and stable time integration scheme (چکیده)
86 - Two higher order hybrid-Trefftz elements for thin plate bending analysis (چکیده)
87 - Angles based integration for generalized non-linear plasticity model (چکیده)
88 - Stability boundaries of two-parameter non-linear elastic structures (چکیده)
89 - Fictitious Time Step for the Kinetic Dynamic Relaxation Method (چکیده)
90 - Calibration of Hardening Rules for Cyclic Plasticity (چکیده)
91 - اثر میرایی لزجی در طرح مومسان قاب های خمشی (چکیده)
92 - تحلیل پایداری نا خطی هندسی و یافتن نقطه های بحرانی ساده با استفاده از چند تابع درونیاب (چکیده)
93 - تحلیل تیرهای سراسری و قاب های پل براساس پراکنش چرخش ها (چکیده)
94 - Free vibration analysis of a double-beam system joined by a mass-spring device (چکیده)
95 - Structural geometrical nonlinear analysis by displacement increment (چکیده)
96 - Damage identification of 2D and 3D trusses by using complete and incomplete noisy measurements (چکیده)
97 - Crack detection in concrete gravity dams by using new cracked element and genetic algorithm (چکیده)
98 - Delamination detection in buckling laminated composite plates (چکیده)
99 - An efficient formulation for linear and geometric non- linear membrane elements (چکیده)
100 - A robust triangular membrane element (چکیده)
101 - STABILITY OF SEMI-RIGID PORTAL FRAMES WITH TAPERED COLUMNS AND LATERAL SUPPORT (چکیده)
102 - Computational plasticity of mixed hardening pressure-dependency constitutive equations (چکیده)
103 - Static Damage Identification of 3D and 2D Frames (چکیده)
104 - Optimal Node Location in Triangular Plate Bending Elements (چکیده)
105 - Hybrid Stress and Analytical Functions for Analysis of Thin Plates Bending (چکیده)
106 - Two new hybrid methods in integrating constitutive equations (چکیده)
107 - Integrating the Pressure-Sensitive Nonassociative Plasticity by Exponential-Based Methods (چکیده)
108 - Comprehensive evaluation of structural geometrical nonlinear solution techniques Part II: Comparing efficiencies of the methods (چکیده)
109 - A free of parasitic shear strain formulation for plane element (چکیده)
110 - رابطه سازی سه جزء مثلثی برای صفحه ی خمشی (چکیده)
111 - Four New Methods for Finding Structural Critical Points (چکیده)
112 - A bending element for isotropic, multilayered and piezoelectric plates (چکیده)
113 - Determination of Stability Domains for Nonlinear Dynamical Systems Using the Weighted Residuals Method (چکیده)
114 - تحلیل غیرخطی هندسی پوسته ی متقارن محوری چندلایه با لایه ی پیزوالکتریک گسترده (چکیده)
115 - روشی برای بهبود راه کار رهایی پویا (چکیده)
116 - الگوی هندسه ی بهینه ی شکل سدهای قوسی بتنی (چکیده)
117 - An effective membrane element based on analytical solution (چکیده)
118 - Two efficient hybrid-Trefftz elements for plate bending analysis (چکیده)
119 - stability and accuracy of non-linear dynamic analysis using time integration algorithms (چکیده)
120 - Hybrid Trefftz Formulation for Thin Plate Analysis (چکیده)
121 - Formulating an effective generalized four-sided element (چکیده)
122 - Efficiency of dynamic relaxation methods in nonlinear analysis of truss and frame structures (چکیده)
123 - Static and dynamic nonlinear analysis of semi-rigid steel frames with new beam-column element (چکیده)
124 - Accurate and approximate integrations of DruckerePrager plasticity with linear isotropic and kinematic hardening (چکیده)
125 - A Closed-Form Non- Linear Solution For Plastic Flange Wrinkling of Circular Plates in Deep Drawing Process (چکیده)
126 - A new higher-order triangular plate bending element for the analysis of laminated composite and sandwich plates (چکیده)
127 - Delamination detection in laminated composite beams using hybrid elements (چکیده)
128 - Timestep Selection for Dynamic Relaxation Method (چکیده)
129 - Vibration analysis of plane frames by customized stiffness and diagonal mass matrices (چکیده)
130 - A novel formulation for integrating nonlinear kinematic hardening Drucker-Prager’s yield condition (چکیده)
131 - Estimating the Region of Attraction via collocation for autonomous nonlinear systems (چکیده)
132 - Nonlinear dynamic structural analysis using dynamic relaxation with zero damping (چکیده)
133 - Improving stability domains of the implicit higher order accuracy method (چکیده)
134 - Integration of nonlinear mixed hardening models (چکیده)
135 - Second order sensitivity analysis for shape optimization of continuum structures (چکیده)
136 - قالب جزء محدود برای صفحه ی خمشی کیرشهف چهار پهلویی (چکیده)
137 - گسترش روش کانی برای تحلیل قابهای دوگانه (چکیده)
138 - سنجش توانایی های چهار راهکار تقریبی بهینه سازی خرپاها (چکیده)
139 - روش رهایی پویا برای پیمایش مسیر ایستایی سازه های خرپایی (چکیده)
140 - ترک یابی در سازه های مستوی با الگوریتم ژنتیک (چکیده)
141 - کاهش خیز جانبی قاب با کنترل فعال (چکیده)
142 - بررسی الگوهای تعیین بازشدگی دهانه نوک ترک در بتن بر پایه نظریه قالبیت اطمینان (چکیده)
143 - بررسی قابلیت اطمینان پایداری قاب های فولادی دو بعدی با پیوندهای نیمه سخت و دارای مشخصات غیر قطعی (چکیده)
144 - A new method of fictitious viscous damping determination for the dynamic relaxation method (چکیده)
145 - تحلیل پیشرفته قاب های فولادی دو بعدی با عضوهای دارای نقص انحنای نخستین (چکیده)
146 - تحلیل کشسان مرتبه دوم و پایداری قاب های فولادی دو بعدی با پیوندهای نیمه سخت (چکیده)
147 - یک الگوی فراگیر برای اجزای غشایی چهار پهلو (چکیده)
148 - به دست آوردن تابع های شکل هرمیتی در اجزای محدود (چکیده)
149 - بهبود روش طول قوس در تحلیل غیرخطی سازه‌ها (چکیده)
150 - Elasto-Plastic Analysis of Trusses by Virtual Loads (چکیده)
151 - On the integration schemes for Drucker–Prager’s elastoplastic models based on exponential maps (چکیده)
152 - Automatic DR Structural Analysis of Snap-Through nd Snap-Back Using Optimized Load Increments (چکیده)
153 - ACCURATE SOLUTIONS FOR GEOMETRIC NONLINEAR ANALYSIS OF EIGHT TRUSSES (چکیده)
154 - The dynamic relaxation method using new formulation for fictitious mass and damping (چکیده)
155 - NONLINEAR STRUCTURAL ANALYSIS USING DYNAMIC RELAXATION METHOD WITH IMPROVED CONVERGENCE RATE (چکیده)
156 - NONLINEAR NUMERICAL INTEGRATION SCHEME IN STRAIN (چکیده)
157 - Application of Exponential-Based Methods in Integrating the Constitutive Equations with Multicomponent Nonlinear Kinematic Hardening (چکیده)
158 - A mixed and multi-step higher-order implicit time integration family (چکیده)
159 - NONLINEAR ANALYSIS OF TRUSS STRUCTURES USING DYNAMIC RELAXATION (چکیده)
160 - nonlinear dynamic analysis by dynamic relaxtion method (چکیده)
161 - اثر نقص انحنای نخستین بر رفتار کشسان مرتبه دوم قابهای دو بعدی (چکیده)
162 - Nonlinear FE Analysis of Reinforced ConcreteStructures Using a Tresca-Type Yield Surface (چکیده)
163 - رابطه سازی یک جزء سه پهلو با ترک کشسان ـ مومسان (چکیده)
164 - Some Geometrical Bases for Incremental-Iterative Methods (چکیده)
165 - Tensile crack modeling cohesive slopes and vertical cuts (چکیده)
166 - حل معادله های غیر خطی اجزای محدود با کمینه سازی عامل های نامیزان (چکیده)
167 - چند روش تعامدی برای تحلیل غیر خطی هندسی (چکیده)
168 - برآورد خسارت خرپاها به روش سادک شبه دوگان (چکیده)
169 - سطح تسلیم مواد و تحلیل غیر خطی سازه ها (چکیده)
170 - Finite Element Analysis of Tension – Weak Materials (چکیده)
171 - Elasto – Plastic Analysis of Material with Uniaxial Symmetric Tresca Yield Condition and Cyclic Loading (چکیده)
172 - کنترل فعال سازه با پیش بینی نوسان زمین به وسیله شبکه های عصبی در هنگام زلزله (چکیده)
173 - بهینه سازی تقریبی خرپاها (چکیده)
174 - یک جزء صفحه خمشی برای تحلیل صفحه های نازک و نیمه ضخیم (چکیده)
175 - یک فن بهینه سازی در خرپای مستوی (چکیده)
176 - تحلیل پایداری شیبهای خاکی با اجزای محدود (چکیده)
177 - تحلیل مومسان مرتبه دوم قابهای فولادی مستوی با خمش گرد محور ضعیف ستونها (چکیده)
178 - کاهش مرتبه در اجزای محدود (چکیده)
179 - گام زمانی برتر برای تحلیل غیرخطی هندسی با روش رهایی پویا (چکیده)
180 - ارزیابی خسارت خرپاهای مستوی با روش اجزای محدود (چکیده)
181 - مطالعه چندین جزء مثلثی 6 گرهی برای صفحه خمشی (چکیده)
182 - سنجش تواناییهای شش روش جستجوی ارثی (چکیده)
183 - وارد کردن اثر برش در اجزای تیری و صفحه ای نازک (چکیده)
184 - روش گسسته مستقیم تحلیل حساسیت جزء خمشی با شش درجه آزادی (چکیده)
185 - ضریب طول مؤثر ستون در قابهای خورجینی (چکیده)
186 - بررسی توزیع تنش در فک پایین با تغییر ناحیه جوش (Bitting) در پروتز کامل به روش اجزای محدود (چکیده)
187 - بررسی میزان گیر مواد مختلف ترمیمی در ضایعات سایشی طوق دندان به روش اجزای محدود سه بعدی (چکیده)
188 - اثر تابعهای کاهش سختی در تحلیل قابها با مفصل خمیری (چکیده)
189 - راهکاری برای یافتن تابعهای شکل اجزای مثلثی (چکیده)
190 - دو روش پاره سازی چند مرحله ای (چکیده)
191 - معیار تسلیم شبه ترسکا و قانون سخت شوندگی کرنشی همگن (چکیده)
192 - جلوگیری از نوسان پاسخها در بهینه سازی سازه ها (چکیده)
193 - درباره بهینه سازی سازه ها و ارائه یک روش نو (چکیده)
194 - روشی نو برای بهینه سازی شکل خرپاهای فضایی (چکیده)
195 - وزن کمینه صفحه های خمشی با تغییر مرزها و مشتقات صریح جزء مرتبه بالا (چکیده)
196 - تحلیل کشسان-مومسان و برنامه رایانه ای آن (چکیده)
197 - تحلیل پویای سازه های «کش سان-موم سان» (چکیده)
198 - یک سطح تسلیم پنج پارامتری (چکیده)
199 - Two-dimensional sensitivity analysis (چکیده)
200 - Three-dimensional sensitivity analysis using a factoring technique (چکیده)
201 - Shape optimization of plate bending structures (چکیده)
202 - Optimal capacity of axially loaded bent pile (چکیده)
203 - Nonprismatic beam and column design tables for nanlinear analysis (چکیده)
204 - Gable Frame Analysis Using Iteration Procedure (چکیده)
205 - Explicit stiffness of tapered and monosymmertic i beam-columns (چکیده)
206 - برخی از روشهای حل معادلات خطی و برنامه ای برای حل معادلات تنک (چکیده)
207 - Plastic cyclic analysis using linear yield surface (چکیده)
208 - A variable arc-length method (چکیده)
209 - A genetic algorithm for structural optimization (چکیده)
210 - A family of 13-node plate bending triangular elements (چکیده)
211 - On the calibration of the Chaboche hardening model and a modified hardening rule for uniaxial ratcheting prediction (چکیده)
212 - Direct Adaptive Neurocontrol of Structures under Earth Vibration (چکیده)
213 - قالب جزء محدود پوسته استوانه ای (چکیده)
214 - Numerical time integrationfor dynamic analysis using a newhigher order predictor-corrector method (چکیده)
215 - Nonlinear dynamic analysis by Dynamic Relaxation method (چکیده)
216 - Implicit Higher-Order Accuracy Method for Numerica Integration in Dynamic Analysisl (چکیده)
217 - Accurate integration scheme for von-Mises plasticity with mixed-hardening based on exponential maps (چکیده)
218 - Computation of multiple bifurcation point (چکیده)
219 - elasto-plastic analysis of three-dimensional structures (چکیده)
220 - روش اجزای محدود برای تحلیل پی گسترده (چکیده)
221 - روشی برای تحلیل کشسان- مومسان سازه ها (چکیده)
222 - روش طول قوس بیضوی (چکیده)
223 - تحلیل پی های نواری و گسترده با الگوی دو عاملی (چکیده)