بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مهدی کریمی


موارد یافت شده: 53

1 - P5W30/g-C3N4 heterojunction thin film with improved photoelectrochemical performance for solar water splitting (چکیده)
2 - A sustainable dimethyl carbonate production route from ethylene oxide and methanol (چکیده)
3 - مطالعه اثر رانش معکوس در سازههای بلند دارای هسته مقاوم بتنآرمه با در نظر گرفتن اثر تغییر شکلهای برشی (چکیده)
4 - بررسی تآثیر شرایط پیش تیمار اکستروژن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی مخلوط آرد بدون گلوتن برنج و ذرت (چکیده)
5 - Solar Mineralization of Hard‐Degradable Amphetamine Using TiO 2 /RGO Nanocomposite (چکیده)
6 - Efficient Photoelectrocatalytic Water Oxidation by Palladium Doped g-C3N4 Electrodeposited Thin Film (چکیده)
7 - استفاده از مفاهیم پایه ای مکانیک سیالات برای حل چند مسئله کاربردی در صنایع نفت و گاز: الگویی برای مهندسان شیمی و نفت (چکیده)
8 - Z-scheme design of Ag@g-C3N4/ZnS photoanode device for efficient solar water oxidation: An organic-inorganic electronic interface (چکیده)
9 - Highly accurate family of time integration method (چکیده)
10 - بررسی اثر صمغ‌های زانتان، گوار و آنزیم ترانس‌گلوتامیناز بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و بافتی دونات فاقد گلوتن (چکیده)
11 - کاربرد امواج فرا صوت در استخراج ترکیبات ساپونینی ریشه گیاه چوبک (Acanthophyllum glandulosum) بر پایه ویژگی های امولسیون کنندگی و کف زایی آنها (چکیده)
12 - بهینه سازی ترکیب ژل بهبود دهنده برای بهبود خواص خمیر و نان بربری به روش سطح پاسخ (چکیده)
13 - پیش ‏فرآوری دانه سورگوم با امواج فراصوت به‏ منظور بهبود فرآیند استخراج بتاگلوکان به روش آب داغ و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن (چکیده)
14 - A Facile Approach for Synthesis of a Novel WO3–gC3N4/Pt–Sn–Os Catalyst and Its Application for Methanol Electro-oxidation (چکیده)
15 - Highly efficient photocatalytic and photoelectrocatalytic activity of solar light driven WO3/g-C3N4 nanocomposite (چکیده)
16 - Particle shape effects on some of the transport properties of tungsten oxide nanofluids (چکیده)
17 - ارزیابی اثر بتاگلوکان سورگوم به عنوان جایگزین چربی جهت تولید کیک برنجی بدون گلوتن کم ‏چرب (چکیده)
18 - بررسی و مقایسه تاثیر عصاره چوبک و امولسیفایر منو و دی گلیسرید بر ویژگی های کیفی کیک روغنی (چکیده)
19 - مقایسه تاثیر افزودن بهبود دهنده های اسیدی و خمیر ترش بر امتیاز بیاتی درنان بربری (چکیده)
20 - A New Explicit Time Integration Scheme for Nonlinear Dynamic Analysis (چکیده)
21 - Rheological properties of the nanofluids of tungsten oxide nanoparticles in ethylene glycol and glycerol (چکیده)
22 - Electrical conductivity of water-based palladium nanofluids (چکیده)
23 - More accurate and stable time integration scheme (چکیده)
24 - Application of Glazing for Bread Quality Improvement (چکیده)
25 - ارزیابی و بهینه سازی زمان مخلوط کردن خمیر بر ویژگی های کیفی نان بربری با استفاده از روش سطح پاسخ (چکیده)
26 - بهبود خصوصیات بافتی و حسی کیک بدون گلوتن با استفاده از پودر شیرسویا جهت تولید یک میان وعده رژیمی (چکیده)
27 - کاربرد پردازش تصویر در مطالعه تاثیر اجزاء ژل بهبوددهنده بر خصوصیات نان بربری غنی شده با سویا (چکیده)
28 - Rheological properties of fabricated tungsten oxide nanoparticle dispersed in ethylene glycol (چکیده)
29 - Photocatalytic degradation of reactive black 5 azo dye by zinc sulfide quantum dots prepared by a sonochemical method (چکیده)
30 - بهینه سازی شرایط تولید آرد ماسا (چکیده)
31 - تاثیر گلوتن و امولسیفایر DATEM بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر و حجم مخصوص نان اشترودل (چکیده)
32 - کاربرد آرد سورگوم در تولید کیک بدون گلوتن (چکیده)
33 - کاربرد صمغ بومی بالنگو شیرازی در تولید نان سورگوم بدون گلوتن با هدف تامین قوت غالب بیماران سلیاکی (چکیده)
34 - تولید کیک سورگوم بدون گلوتن با استفاده با استفاده از صمغ های گوار و گزانتان جهت مصرف بیماران سیلیاکی (چکیده)
35 - اثر ضایعات سیب بر کیفیت و ماندگاری نان بربری (چکیده)
36 - ارتقاء کیفیت و ماندگاری نان ترکیبی با ارزیابی زمان تخمیر (چکیده)
37 - بررسی اثر صمغ های گوار و گزانتان بر خصوصیات کیفی و کمی کیک سورگوم بدون گلوتن (چکیده)
38 - بررسی خواص مکانیکی ژل بهبود دهنده ی نان بربری با استفاده از روش شناسی رویه ی پاسخ (چکیده)
39 - تأثیر تکنولوژی هاردل بر کیفیت و ماندگاری نان بربری (چکیده)
40 - بهینه یابی زمان مخلوط کردن خمیر جهت بهبود خواص رئولوژیکی خمیر و کیفی نان بربری با استفاده ازروش سطح پاسخ (چکیده)
41 - بررسی اثر صمغهای گوار و گزانتان برخصوصیات کیفی و کمی کیک سورگوم بدون گلوتن (چکیده)
42 - فرمولاسیون نان سورگوم بدون گلوتن با استفاده از صمغ کربوکسی متیل سلولز (CMC)و بالنگو شیرازی (چکیده)
43 - استفاده از روش شناسی رویه پاسخ در بررسی تاثیر اجزا ژل بهبوددهنده نان بربری بر چسبندگی خمیر (چکیده)
44 - بررسی اثر صمغ دانه قدومه شیرازی (Alyssum homolocarpum) و گزلنتان بر خواص رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان حاصل از آرد گندم (چکیده)
45 - استفاده از فیبر چغندر قند در غنی سازی چیپس تورتیلا (چکیده)
46 - بررسی اثر سطوح مختلف کنسانتره پروتئین آب پنیر (WPC) بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی کیک روغنی (چکیده)
47 - بررسی و مقایسه تاثیر افزودن اسیدهای آلی و خمیرترش بر پارمترهای تخمیری و حجم مخصوص نان بربری (چکیده)
48 - Sorption studies of nitrate ion by a modified beet residue in the presence and (چکیده)
49 - تاثیر افزودن کنسانتره پروتئین آب پنیر ( WPC )و صمغ های گوار و زانتان بر خصوصیات کیفی و فیزیکوشیمیایی کیک روغنی (چکیده)
50 - تاثیر آنزیم آلفا آمیلاز و اسید اسکوربیک و بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر و حجم مخصوص نان اشترودل (چکیده)
51 - تاثیر امواج فرا صوت به خصوصیات فیزیکی نشاسته گندم (چکیده)
52 - EFFECT OF EMULSIFIERS AND FUNGAL a-AMYLASE ON RHEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF WHEAT DOUGH AND QUALITY OF FLAT BREAD (چکیده)
53 - اثر سه نوع امولسیفایر و آنزیم α- آمیلاز قارچی بر کاهش بیاتی نان تافتون (چکیده)