بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Behrooz Hassani


موارد یافت شده: 159

1 - Free vibration Analysis of FG nonoplates using quasi-3D hyperbolic refined plate theory and the isogeometric approach (چکیده)
2 - Vibration analysis of multi-span continuous beam bridges with unequal spans subjected to moving loads (چکیده)
3 - محاسبه دقیق بردارهای گرهی در تحلیل آیزوژئومتری سازه‌های پوسته‌ای با استفاده از نقاط گریویل (چکیده)
4 - An isogeometric degenerated shell formulation for geometrically nonlinear analysis of smart laminated shells (چکیده)
5 - Improvement of roller cone drill bit design by using finite element method and experimental study (چکیده)
6 - تحلیل استاتیکی پوسته‌های کامپوزیتی چندلایه هوشمند با در نظر گرفتن اثر برشی عملگر پیزوالکتریک با استفاده از روش ایزوژئومتریک (چکیده)
7 - ارائه روشی کارا برای اعمال بار گسترده بر روی سطوح دارای انحنا در تحلیل ایزوژئومتریک (چکیده)
8 - Isogeometric analysis of FG polymer nanocomposite plates reinforced with reduced graphene oxide using MCST (چکیده)
9 - On the importance of proper kernel normalization procedure in nonlocal integral continuum modeling of nanobeams (چکیده)
10 - Elastic wave propagation in 2D-FGM hollow cylinders with curved outer surface under moving shock loading using isogeometric analysis (چکیده)
11 - Error Estimation and Stress Recovery by Patch Equilibrium in the ‎‎Isogeometric Analysis Method (چکیده)
12 - Simultaneous modeling and structural analysis of curvilinearly stiffened plates using an isogeometric approach (چکیده)
13 - تحلیل ایزوژئومتریک پوسته‌های با شکل آزاد و محاسبه دقیق بردار جهتی آن با استفاده از نظریه‌های کیرشهف-لاو و رایزنر-میندلین (چکیده)
14 - بهینه‌سازی ایزو ژئومتریک شکل سازه‌های دوبعدی با استفاده از تحلیل حساسیت کاملاً تحلیلی (چکیده)
15 - Study of the effects of shear piezoelectric actuators on the performance of laminated composite shells by an isogeometric approach (چکیده)
16 - A parametric knot adaptation approach to isogeometric analysis of contact problems (چکیده)
17 - Bingley, James George (چکیده)
18 - بهینهسازی شکل پوسته های دوانحنایی با بکارگیری تحلیل حساسیت کاملا تحلیلی و استفاده از روش ایزوژئومتریک (چکیده)
19 - تحلیل استاتیکی پوسته های با شکل دلخواه با بهره گیری از نظریه های کلاسیک و مرتبه اول برشی و استفاده از روش ایزوژئومتریک (چکیده)
20 - تحلیل کمانش ورقهای تقویتشده به روش آیزوژئومتریک (چکیده)
21 - تحلیل کمانش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانوصفحه مستطیل شکل با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه n ام بر مبنای تئوری غیرکلاسیک تنش کوپل اصلاح شده (چکیده)
22 - Isogeometric analysis of in-plane functionally graded porous microplates using modified couple stress theory (چکیده)
23 - Size-dependent analysis of FG microplates with temperature-dependent material properties using modified strain gradient theory and isogeometric approach (چکیده)
24 - Thermal and mechanical buckling analysis of FG carbon nanotube reinforced composite plates using modified couple stress theory and isogeometric approach (چکیده)
25 - Pre-bent shape design of full free-form curved beams using isogeometric method and semi-analytical sensitivity analysis (چکیده)
26 - بررسی تأثیر بارگذاری در بهینه‌سازی توپولوژی سازه با استفاده از قید تنش (چکیده)
27 - Size-dependent analysis of functionally graded nanoplates using refined plate theory and isogeometric approach (چکیده)
28 - Free vibration Analysis of FG nonoplates using quasi-3D hyperbolic refined plate theory and the isogeometric approach (چکیده)
29 - A novel method for quantifying damage to cast-in-place selfcentering concrete stepping walls (چکیده)
30 - A new efficient shear deformation theory for FG plates with in-plane and through-thickness stiffness variations using isogeometric approach (چکیده)
31 - Modeling of Dynamic Behavior and Estimation of Damage Incurred by Self-Centering Rocking Walls (چکیده)
32 - Seismic performance and damage incurred by monolithic concrete self-centering rocking walls under the effect of axial stress ratio (چکیده)
33 - مطالعة رفتار الکتروترمومکانیکی پوسته های پیزوالکتریک با استفاده از تحلیل هم هندسه (چکیده)
34 - بهینه سازی توپولوژی سازه با در نظر گرفتن قیود تنش خوشه بندی شده (چکیده)
35 - تحلیل استاتیکی و ارتعاش آزاد ایزوژئومتریک ورقهای چندلایه کامپوزیتی پوشیده شده از پیزوالکتریک با استفاده از نظریه رایزنر میندلین (چکیده)
36 - طراحی توپولوژی سازه با در نظر گرفتن قید تنش بهبود یافته و رویکرد کمینه کردن وزن (چکیده)
37 - Comparison Between Two Different Computational Schemes for Stress Constraint in Topology Optimization (چکیده)
38 - Analytical Prediction of Young’s Modulus of Carbon Nanotubes using a Variational Method (چکیده)
39 - Isogeometric analysis of functionally graded plates using a new quasi-3D shear deformation theory based on physical neutral surface (چکیده)
40 - مطالعه رفتار الکترومکانیکی سازه های هوشمند با استفاده از تحلیل هم هندسی (چکیده)
41 - Elastic-plastic analysis of pressure vessels and rotating disks made of functionally graded materials using the isogeometric approach (چکیده)
42 - Elasto-Plastic Stress Analysis in Rotating Disks and Pressure Vessels Made of Functionally Graded Materials (چکیده)
43 - Topological optimization of vibrating continuum structures for optimal natural eigenfrequency (چکیده)
44 - Adaptive analysis of three-dimensional structures using an isogeometric control net refinement approach (چکیده)
45 - حل مسائل غیرخطی الاستیک تراکم‌ناپذیر با استفاده از روش تحلیل ایزوژئومتریک (چکیده)
46 - حل تطبیقی در تحلیل ایزوژئومتریک سازه ها با استفاده از روشهای تخمین خطا مبتنی بر بازیافت تنش (چکیده)
47 - بهبود شبکه نقاط کنترل در تحلیل ایزوژئومتریک سازه های متقارن محوری با استفاده از روش های تخمین خطا مبتنی بر بازیافت تنش (چکیده)
48 - بررسی و مقایسه تصفیه آب به روش تبادل یونی و اسمس معکوس در صنعت داروسازی (چکیده)
49 - مکان یابی نقاط بهینه تنش در تحلیل ایزوژئومتریک (چکیده)
50 - بررسی همگرایی درروش آیزوژئومتریک در قالب مسئله الاستیک آزمون فشار قطری با تکینگی حاصل بار نقطه ای (چکیده)
51 - The effect of parameterization on isogeometric analysis of free-form curved beams (چکیده)
52 - تحلیل صفحات چند لایه با استفاده از نظریه تغییر شکل برشی مرتبه بالا با تابع زیگزاگ بهبود یافته (چکیده)
53 - بررسی تأثیر نقاط فوق هم گرای تنش برای بهبود حل و برآورد خطا در تحلیل ایزوژئومتریک مسائل متقارن محوری (چکیده)
54 - بررسی تجربی تأثیر هندسه پروفیل مته بر عملکرد و دوام مته الماسه (چکیده)
55 - بهینه سازی توپولوژی مسائل تنش مسطح در تحلیل ایزوژئومتریک (چکیده)
56 - بررسی نظریه های زیگزاگ در تحلیل خمش صفحات مستطیلی چند لایه (چکیده)
57 - بررسی کمانش و پس کمانش نانو لوله های کربنی تک جداره با استفاده از شبیه سازی عددی (چکیده)
58 - حل مسائل غیرخطی الاستیک در محدوده تراکم‌ناپذیری با استفاده از روش تحلیل ایزوژئومتریک (چکیده)
59 - بهبود تنش و برآورد خطا در تحلیل ایزوژئومتریک مسائل سه بعدی (چکیده)
60 - Size-dependent free vibration analysis of electrostatically pre-deformed rectangular micro-plates based on the modified couple stress theory (چکیده)
61 - بهینه‌سازی شکل سازه‌های پوسته‌ای با شکل دلخواه تحت قید تنش (چکیده)
62 - بررسی تأثیر اجرای اجزای مرزی در بهبود عملکرد و رفتار لرزه ای سازه های پانلی پیش قالب بندی شده (چکیده)
63 - Finite element buckling analysis of multi-layered graphene sheets on elastic substrate based on nonlocal elasticity theory (چکیده)
64 - بررسی کمانش نانولوله‌های کربنی تک جداره با استفاده از شبیه سازی عددی در شرایط دمایی مختلف (چکیده)
65 - محاسبه مدول یانگ نانو لوله های کربنی تک جداره با روش همگن سازی مجانبی (چکیده)
66 - بررسی تاثیر محدودیت های اعمال شده در تغییر مکان جانبی نسبی بر عملکرد لرزه ای سیستم های سازه ای دیوار باربر بتن مسلح (چکیده)
67 - An Investigation on the Effect of Execution of Boundary Elements on the (چکیده)
68 - مقایسه روشهای انتگرالگیری عددی در تحلیل هم هندسه (چکیده)
69 - تحلیل سازه های پوسته ای با استفاده از روش ایزوژئومتریک (چکیده)
70 - Simultaneous isogeometrical shape and material design of functionally graded structures for optimal eigenfrequencies (چکیده)
71 - تحلیل بدون المان مواد مرکب هدفمند حاوی ترک تحت بارگذاری حرارتی (چکیده)
72 - Collocation Discrete Least Square (CDLS) Method for Elasticity Problems (چکیده)
73 - Free vibration characteristics of functionally graded structures by an isogeometrical analysis approach (چکیده)
74 - Thermo-elastic optimization of material distribution of functionally graded structures by an isogeometrical approach (چکیده)
75 - بررسی عملکرد روش ایزوژئومتریک در بهینه سازی شکل سازه های متقارن محوری (چکیده)
76 - استفاده ازتحلیل ایزوژئومتریک درمدلسازی و بهینه سازی شکل سازه های متقارن محوری (چکیده)
77 - نقاط فوق همگرای تنش در تحلیل ایزوژئومتریک (چکیده)
78 - An Improved Big Bang – Big Crunch Algorithm For Size Optimization of Trusses (چکیده)
79 - بهینه سازی شکل سازه های پوسته ای با استفاده از تکنیک نربز (چکیده)
80 - Analysis of two-dimensional functionally graded rotating thick disks with variable thickness (چکیده)
81 - Robust procedures for structural optimization (چکیده)
82 - Fully integrated design optimization for engineering structures with benchmarking (چکیده)
83 - تحلیل ارتعاشات آزاد صفحات خمشی با استفاده از تئوری میندلین و روش ایزوژئومتریک (چکیده)
84 - تحلیل صفحات خمشی با استفاده از تئوری میندلین و روش ایزوژئومتریک ICRAE2013 (چکیده)
85 - Isogeometric topology optimization of structures by using MMA (چکیده)
86 - مقایسه‌ی روش هم‌هندسه با اجزای محدود در تحلیل دینامیکی مسائل کشسان دو‌بعدی (چکیده)
87 - Homogenization for cellular bodies with periodic microstructures (چکیده)
88 - Corrected smooth particle hydrodynamics – a reproducing kernel meshless method for computational mechanics (چکیده)
89 - Some experiences in structural topology optimization (چکیده)
90 - بررسی اثرات اصطکاک غیرماندگار در خلال جریان های غیرماندگار (چکیده)
91 - بهینه سازی خرپای پل تحت عبور بار متحرک با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
92 - Experimental investigation of crack propagation and coalescence in rock-like materials under uniaxial compression (چکیده)
93 - تعیین میدان تنش ها و جابجائی ها در محیط اطراف سازه های زیرزمینی با استفاده از روش بدون مش گالرکین (چکیده)
94 - مکانیسم انتشار و اتصال ترکها در محیطهای سنگی ترد تحت اثر بارهای فشاری (چکیده)
95 - بررسی عددی پدیده فلاتر و عوامل موثر بر آن برای یک بال به همراه مخزن (چکیده)
96 - توسعه روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته برای مسایل مکانیک جامدات (چکیده)
97 - Numerical determination of tension mode stress intensity factor in jointed rock medium using stress extrapolation method (چکیده)
98 - تعیین ضریب تمرکز تنش مود کششی شکستگی های سنگ با استفاده از روش بدون مش گالرکین و برونیابی جابجائی (چکیده)
99 - Determination of stress intensity factors for jointed brittle rock medium using Element Free Galerkin method (چکیده)
100 - بهینه سازی توپولوژیک لایه تقویتی سازه های صفحه ای با استفاده از قید تنش (چکیده)
101 - An error indicator for two-dimensional elasticity problems in the discrete least squares meshless method (چکیده)
102 - Isogeometric shape optimization of three dimensional problems (چکیده)
103 - Development of a computer program to numerical analysis of fracture propagation (چکیده)
104 - Experimental study of crack propagation in jointed rock medium under compressive loads (چکیده)
105 - بررسی استفاده از الیاف چوب بر خصوصیات مکانیکی بتن سبک (چکیده)
106 - اثر براده های چوب بر مقاومت فشاری بتن سبک (چکیده)
107 - بررسی سطح عملکرد سازه های پانلی بتن مسلح (چکیده)
108 - ضریب رفتار ساختمانهای پانلی پیش قالب بندی شده بتن مسلح (چکیده)
109 - بررسی محدودیت اعمال شده در تغییر مکان جانبی نسبی برای سیستمهای سازه ای دیوار باربر بتنی مسلح (چکیده)
110 - Safeguarding and promoting the qanat of shahrood province, Iran (چکیده)
111 - ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های پانلی بتن مسلح نیمه پیش ساخته با استفاده از تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی غیر خطی (چکیده)
112 - بهینه سازی توپولوژی سازه های دو بعدی با استفاده از تابع چگالی مصنوعی (چکیده)
113 - استفاده از اسپلاینها در مدلسازی و تحلیل مسایل تنش/کرنش مسطح (چکیده)
114 - استفاده از برآورد خطا و بهبود محلی شبکه اجزای محدود با المانهای مرتبه بالا در تعیین فاکتور شدت تنش صفحه ترکدار تحت کشش (چکیده)
115 - A posterior error estimation in the isogeometrical analysis method (چکیده)
116 - Isogeometrical analysis of functionally graded materials in plane elasticity problems (چکیده)
117 - روش شناسی پژوهش در صنعت بتن کشور (چکیده)
118 - اثر عمل آوری داخلی بر مقاومت فشاری بتن سبک با استفاده از سبکدانه های لیکا باعیار سیمان مختلف (چکیده)
119 - بررسی تاثیر تغییر سطح دیوارها بر عملکرد سیستمهای سازهای دیوار باربر بتن مسلح (چکیده)
120 - تاثیر دانه بندی سبکدانه های لیکا برمقاومت فشاری بتن سبک با مقاومت بالا: مطالعه موردی (چکیده)
121 - مقایسه کارائی و دقت روشهای اجزای محدود و ایزوژئومتریک در حل معادلات دیفرانسیل مرتبه فرد (چکیده)
122 - بررسی روشهای حل اجزای محدود مسائل چپ شدگی تیرهای بدون تکیه گاههای جانبی و کمانش پیچشی ستون ها (چکیده)
123 - تولید شبکه اجزای محدود ساختار یافته برای پوسته های با اشکال پیچیده با استفاده از تکنیک NURBS (چکیده)
124 - مقایسه نتایج تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی غیرخطی در برآورد رفتار لرزه ای سیستمهای سازه ای دیوار باربر بتن مسلح (چکیده)
125 - استفاده از روشهای تقریبی در بهینه سازی شکل و ابعاد خرپاها (چکیده)
126 - An improved isogeometrical analysis approach to functionally graded plane elasticity problems (چکیده)
127 - بهینه سازی توپو لو ژیک سازه ها به روش معیار بهینگی (چکیده)
128 - بهینه سازی شکل سازه با استفاده از مشابه سازی رشد تطبیقی درختان (چکیده)
129 - Derivation of incompatible modes in non-conforming finite elements using hierarchical shape functions (چکیده)
130 - Prevention of undesirable structural elements in three dimensional topology optimization (چکیده)
131 - Collocation Discrete Least Square (CDLS) Method for Elasticity Problems and Grid Irregularity Effect Assessment (چکیده)
132 - Numerical evaluation of stress Intensity factors in jointed rock medium by the M-Integral method (چکیده)
133 - استفاده از نیروهای وارد بر وصله های تحلیل ایزوژئومتریک جهت محاسبه تنش بهبود یافته و برآورد توزیع خطا (چکیده)
134 - A review of homogenization and topology optimization III—topology optimization using optimality criteria (چکیده)
135 - A review of homogenization and topology opimization II—analytical and numerical solution of homogenization equations (چکیده)
136 - A review of homogenization and topology optimization I- homogenization theory for media with periodic structure (چکیده)
137 - A direct method to derive the boundary conditions of the homogenization equations for symmetric cells (چکیده)
138 - بررسی رفتار اتصالات بتنی تقویت شده با کمک الیافFRP (چکیده)
139 - A multi-objective structural optimization using optimality criteria and cellular automata (چکیده)
140 - تحلیل و بهینه‌سازی شکل سازه های متقارن محوری با استفاده از روش ایزوژئومتریک (چکیده)
141 - Structural topology optimization using ant colony methodology (چکیده)
142 - بررسی رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های پانلی بتن مسلح (چکیده)
143 - تعیین ضریب شدت تنش با قابلیت اطمینان بالا به وسیله تخمین خطا و حل تطبیقی در اجزای محدود (چکیده)
144 - ارزیابی دو معیار شکست مبتنی بر ضرایب تمرکز تنش و مولفه های تنش برای پیش بینی جهت انتشار ترک در محیطهای شبه سنگی (چکیده)
145 - Isogeometrical solution of Laplace equation (چکیده)
146 - Meshless analysis of cracked functionally graded materials under thermal shock (چکیده)
147 - بهینه سازی همزمان شکل پوسته و پیکره سخت کننده با روش مجانب های پویا (چکیده)
148 - Simultaneous shape and topology optimization of shell structures (چکیده)
149 - برآورد خطا و بهبود میدان تنش بدست آمده از تحلیل مسائل به روش ایزوژئومتریک (چکیده)
150 - مدلسازی و تحلیل همزمان مسایل تنش مسطح با مصالح FG به روش ایزوژئومتریک (چکیده)
151 - An investigation on the seismic performance of reinforced concrete panel structures (چکیده)
152 - Application of isogeometric analysis in structural shape optimization (چکیده)
153 - mputation of Stress Intensity Factor in Functionally Graded Plates under Thermal Shock (چکیده)
154 - Free vibration analysis of functionally graded structures using a generalized isogeometric analysis approach (چکیده)
155 - A generalized isogeometrical analysis approach for free vibration analysis of plane elasticity problems (چکیده)
156 - An isogeometrical approach to error estimation and stress recovery (چکیده)
157 - An isogeometrical approach to structural topology optimization by optimality criteria (چکیده)
158 - تحلیل دینامیکی مسایل الاستیک صفحه ای با استفاده از روش ایزوژئومتریک (چکیده)
159 - تحلیل ارتعاشات آزاد مسایل تنش صفحه ای با استفاده از روش ایزوژئومتریک (چکیده)