بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hamidreza Koosha


موارد یافت شده: 84

1 - اولویت‌بندی منابع انرژی‌های تجدیدپذیر به کمک الگوریتم‌های توسعه یافته تصمیم‌گیری چندمعیاره (روش‌های PAPRIKA و PAMSSEM) (چکیده)
2 - Robust Optimization for Maximizing Customer Equity under Uncertainty: The Impact of Discounts (چکیده)
3 - Health Systems Analytics: A Literature Review and Research Framework (چکیده)
4 - مقایسه و ارزیابی روشهای طبقه‌بندی در پیشبینی اختلال اضطراب (چکیده)
5 - A Clustering-Classification Recommender System based on Firefly Algorithm (چکیده)
6 - ارزیابی الگوریتم‌های داده‌کاوی بر روی داده‌های آموزشی با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (چکیده)
7 - طراحی و ساخت سامانه اندازه گیری سرعت تغذیه نخ در ماشین آلات گردباف (چکیده)
8 - An Optimization Model to Dynamic Partial Ridesharing Problem (چکیده)
9 - Hybrid ensemble learning approaches to customer churn prediction (چکیده)
10 - An integrated model for customer equity estimation based on brand equity (چکیده)
11 - Allocation of marketing budgets to maximize customer equity (چکیده)
12 - بررسی و پیشبینی عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی با استفاده از انواع تکنیک‌های مختلف شبکه عصبی داده کاوی با انتخاب ویژگی مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (چکیده)
13 - پیش‌بینی و تحلیل عملکرد دانشجویان به کمک تکنیک‌های داده‌کاوی به منظور بهبود عملکرد تحصیلی (چکیده)
14 - پیش‌بینی ارزش دوره‌ی عمر مشتریان با استفاده از توزیع هندسی بتا (چکیده)
15 - Dynamic Facility Location with Stochastic Demand (چکیده)
16 - بررسی عملکرد نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی مشهد مبتنی بر تکنیک‌های داده‌کاوی (چکیده)
17 - پیش‌بینی اتمام به موقع تحصیل دانشجویان کارشناسی با استفاده از داده‌کاوی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک (چکیده)
18 - پیش‌بینی زمان خرابی ماشین‌آلات با استفاده از یادگیری عمیق (چکیده)
19 - پیش‌بینی تقاضا با در نظر گرفتن کالای رقیب: نمونه موردی (چکیده)
20 - طراحی یک سیستم توصیه گر مبتنی بر رفتار گذشته مشتری و مشتریان مشابه در عمده فروشی (چکیده)
21 - احصاء و تدوین فرایندها و بسترسازی ایجاد سامانه جامع آرامستان‌های شهر مشهد (چکیده)
22 - طراحی نظام ارزیابی مدیریت ارتباط با مشترى (مطالعه موردی: شرکت گاز استان خراسان شمالی) (چکیده)
23 - The impact of brand equity on customer equity (چکیده)
24 - طراحی نظام ارزیابی مدیریت ارتباط با مشترى (مطالعه موردی شرکت گاز استان خراسان شمالی) (چکیده)
25 - کاربرد فنون داده‌کاوی برای پیش‌بینی وضعیت سلامت روان دانشجویان با هدف بهبود وضعیت آموزش (چکیده)
26 - چیدمان محصولات با استفاده از قوانین انجمنی (مطالعه موردی: فروشگاه دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
27 - پیش‌بینی ارزش دوره عمر مشتری با استفاده از مفهوم رویگردانی جزئی (چکیده)
28 - پیش‌بینی ارزش دوره عمر مشتریان به کمک فرایند مارکوف (چکیده)
29 - A robust goal programming model for the capital budgeting problem (چکیده)
30 - A goal programming capital budgeting model under uncertainty in Construction industry (چکیده)
31 - پیش‌بینی رویگردانی مشتریان با استفاده از کرنل‌های ترکیب شده در تکنیک ماشین بردار پشتیبان (چکیده)
32 - Solving an extended multi-row facility layout problem with fuzzy clearances using GA (چکیده)
33 - خوشه‌بندی مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه بهبودیافته برمبنای معیارهای آنتروپی و مجذور مربعات خطا (چکیده)
34 - رویکردی مبتنی بر نظریه دورنما و تاپسیس برای انتخاب تامین‌کننده (چکیده)
35 - به‌کارگیری و ارزیابی تکنیک‌های داده‌کاوی جهت پیش‌بینی رویگردانی مشتری در صنعت بیمه (چکیده)
36 - به کارگیری کرنلهای چندگانه در ماشین بردار پشتیبان به منظور پیش بینی رویگردانی مشتریان (چکیده)
37 - ارائه مدل اثرگذاری ارزش ویژه برند بر ارزش ویژه مشتری (چکیده)
38 - ارزش‌گذاری امتیاز فروش پروژه های دارویی با استفاده از روش اختیارحقیقی (چکیده)
39 - ارزیابی عملکرد با به‌کارگیری ترکیب مدل تحلیل پوششی داده‌ها و TOPSIS (مورد مطالعه: گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد) (چکیده)
40 - بررسی تکنیکهای متفاوت متکی بر دسته بندی به منظور بررسی رویگردانی مشتریان در سطوح متفاوت (چکیده)
41 - پیش‌ینی رویگردانی مشتریان با در نظر گرفتن سطوح متفاوت وفاداری (چکیده)
42 - روشی برای خوشه‌بندی تکاملی با استفاده از الگوریتم کرم شب‌تاب (چکیده)
43 - A Bagging Approach to Customer Churn Prediction (چکیده)
44 - Application of robust optimization in capacitated maximal covering location problem (چکیده)
45 - به کارگیری و مقایسه روش‌های وزن‌دهی ساده، تحلیل سلسله مراتبی فازی و ماشین بردار پشتیبان در شناسایی عوامل داخلی و خارجی در تحلیل سوات (چکیده)
46 - برنامه‌ریزی پستهای فوق توزیع خراسان به منظور تخصیص بهینه بودجه با استفاده ازبرنامه‌ریزی ریاضی (چکیده)
47 - Churn Prediction in Telecommunication Industry: A Data Mining Approach (چکیده)
48 - بررسی میزان تاثیر اثربخشی تبلیغات بر ارزش نشان تجاری (چکیده)
49 - تحلیل اقتصادی برونسپاری به کمک رویکرد اختیارات حقیقی: نمونه موردی، شرکت آب و فاضلاب مشهد (چکیده)
50 - مدلی جهت انتخاب روش‌های پیشبرد بهینه نگهداری و توسعه رابطه با مشتریان (چکیده)
51 - به‌کارگیری ماشین بردار پشتیبان حداقل مربعات وز‌ن‌دار در ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان (چکیده)
52 - کاربرد نظریه بازی‌ها در برگزاری مناقصه در شرایط رقابت (چکیده)
53 - مدلی برای برآورد اعتبار متقاضیان وام‌های بانکی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (چکیده)
54 - Customer lifetime valuation using real options analysis (چکیده)
55 - مدل استوار آرمانی برای حل مسأله بودجه‌بندی سرمایه (چکیده)
56 - استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی و بهینه‌سازی استوار برای سهم‌بندی سرمایه‌ای (چکیده)
57 - مدلی فازی جهت اولویت بندی و امتیازدهی مشتریان بر اساس داده‌های رفتاری (چکیده)
58 - Allocation of marketing budgets to customer acquisition and retention spending based on decision calculus (چکیده)
59 - طراحی سیستم خبره جهت پیشبینی رفتار مشتری برمبنای بخشبندی مشتریان (مطالعه موردی : شرکت صنایع چوب و فلز تولیکا) (چکیده)
60 - A New Model for the Calculation of Customer Life-time Value in Iranian Telecommunication Companies (چکیده)
61 - ارائه یک روش ابتکاری برای حل مسأله طراحی چیدمان تسهیلات چند ردیفه با در نظر گرفتن هزینه فرصت (چکیده)
62 - انتخاب سبد بهینه‌ی پروژه‌ها در شرایط عدم اطمینان با استفاده از برنامه‌ریزی تصادفی چند مرحله‌ای با قابلیت جایگزینی پروژه‌ها در طول اُفق زمانی (چکیده)
63 - پیش‌بینی رویگردانی مشتری در صنعت بیمه با استفاده از تکنیک بردار پشتیبان (چکیده)
64 - مدل چند هدفه بودجه بندی سرمایه بابکارگیری برنامه ریزی آرمانی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (چکیده)
65 - مدلی ترکیبی برای بودجه بندی سرمایه‌ای بر اساس فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) و برنامه‌ریزی آرمانی (چکیده)
66 - توسعه پایدار از طریق بازیافت با تمرکز بر بهینه سازی شبکه (چکیده)
67 - به کارگیری ریاضیات تصمیم در تخصیص بودجه های بازاریابی متکی بر زنجیره های مارکوف (چکیده)
68 - ارائه مدل مکانیابی تصادفی تسهیلات با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی (چکیده)
69 - بخش بندی بازار با مدل جدید RFMP و اولویت بندی بخش ها با روش AHP (چکیده)
70 - بخش بندی بازار و اولویت بندی بخشها مبتنی بر تصمیم گیری چند معیاره (چکیده)
71 - Customer Lifetime Value: Literature Scoping Map, and an Agenda for Future Research (چکیده)
72 - An Application of Discriminant Analysis for Measuring Customer Lifetime Value (چکیده)
73 - An integrated approach to budget allocation in partnership construction projects based on multiple criteria decision making (چکیده)
74 - شناسایی عوامل بحرانی موفقیت و شکست پروژه های استقرار سیستم مدیریت کیفیت در خدمات (چکیده)
75 - بخش‌بندی بازار به کمک مفهوم ارزش زمان عمر مشتری (چکیده)
76 - به کارگیری بهینه سازی استوار برای تخصیص بودجه های ارتباط با مشتریان (چکیده)
77 - کاربرد ریاضیات تصمیم گیری در مدیریت ارتباط با مشتری (چکیده)
78 - رویکردی پویا برای تخصیص بودجه‌های ارتباط با مشتریان (چکیده)
79 - اولویت‌بندی مشتریان با استفاده از ارزش دوره عمر مشتری و واریانس (چکیده)
80 - عوامل بحرانی موفقیت و شکست پروژه های استقرار سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9000) در بخش خدمات (چکیده)
81 - A Robust Optimization approach to Customer Equity Maximization (چکیده)
82 - A Robust Optimization Approach to Customer Equity Management (چکیده)
83 - A robust optimization approach to allocation of marketing budgets (چکیده)
84 - به کارگیری الگوی حذف فراگیر فعالیت های بدون ارزش افزوده در شرکت جهان افروز بر پایه مدیریت ناب (چکیده)