بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohaamad Rezaiee Pajand


موارد یافت شده: 300

1 - A Perforated High-Order Element for Fracture Mechanics Problems Using the Hybrid Strain Method (چکیده)
2 - Analyzing FG shells with large deformations and finite rotations (چکیده)
3 - واکاوی کشسان- مومسان چند خرپا دارای تغییرشکل های بزرگ (چکیده)
4 - Nonlinear dynamic analysis of FG/SMA/FG sandwich cylindrical shells using HSDT and semi ANS functions (چکیده)
5 - Linear and nonlinear mechanical responses of FG-GPLRC plates using a novel strain-based formulation of modified FSDT theory (چکیده)
6 - Easy function for solving linear elasticity problems (چکیده)
7 - Static and dynamic analysis of FG plates using a locking free 3D plate bending element (چکیده)
8 - Nonlinear Deformation and Numerical Post-Buckling Analysis of Plate Structures Using the Assumed Natural Strain Concept (چکیده)
9 - Bridge-type structures analysis using RMP concept considering shear and bending flexibility (چکیده)
10 - Two rectangular elements based on analytical functions (چکیده)
11 - Higher-order assumed strain plane element immune to mesh distortion (چکیده)
12 - Finite Element Analysis of Orthotropic Thin Plates Using Analytical Solution (چکیده)
13 - Buckling and post-buckling of arbitrary shells under thermo-mechanical loading (چکیده)
14 - Nonlinear analysis of FG-sandwich plates and shells (چکیده)
15 - Application of Hencky bar-chain model to buckling analysis of elastically restrained Timoshenko axially functionally graded carbon nanotube reinforced composite beams (چکیده)
16 - Analyzing free vibration of a double-beam joined by a three-degree-of-freedom system (چکیده)
17 - A novel meshless particle method for nonlocal analysis of two-directional functionally graded nanobeams (چکیده)
18 - Stress Analysis by Two Cuboid Isoparametric Elements (چکیده)
19 - A family of second-order fully explicit time integration schemes (چکیده)
20 - An accurate predictor-corrector time integration method for structural dynamics (چکیده)
21 - The state of the art in Dynamic Relaxation methods for structural mechanics Part 2: Applications (چکیده)
22 - An efficient flat shell element (چکیده)
23 - Elasto‐plastic analysis of three‐dimensional structures (چکیده)
24 - EXPLICIT STIFFNESS OF TAPERED AND MONOSYMMETRIC I BEAM-COLUMNS (چکیده)
25 - An explicit and highly accurate Runge-Kutta family (چکیده)
26 - Static and dynamic nonlinear analysis of steel frame with semi-rigid connections (چکیده)
27 - Free Vibration Analysis of a Six-degree-of-freedom Mass-spring System Suitable for Dynamic Vibration Absorbing of Space Frames (چکیده)
28 - An efficient curved beam element for thermo-mechanical nonlinear analysis of functionally graded porous beams (چکیده)
29 - A novel assumed-strain finite element for detecting the elastic behavior of wall-like structures (چکیده)
30 - An evaluation of MITC and ANS elements in the nonlinear analysis of shell structures (چکیده)
31 - Nonlinear thermomechanical analysis of GPLRC cylindrical shells using HSDT enriched by quasi-3D ANS cover functions (چکیده)
32 - Nonlinear thermomechanical analysis of CNTRC cylindrical shells using HSDT enriched by zig-zag and polyconvex strain cover functions (چکیده)
33 - A Literature Review on Dynamic Analysis of Concrete Gravity and Arch Dams (چکیده)
34 - Vibrational behavior of exponentially graded joined conical-conical shells (چکیده)
35 - Geometric and Material Nonlinear Analyses of Trusses Subjected to Thermomechanical Loads (چکیده)
36 - Lateral-Torsional Buckling of a Bidirectional Exponentially Graded Thin-Walled C-Shaped Beam (چکیده)
37 - اثر خمیدگی الیاف و تخلخل بر روی ویژگیهای مکانیکی کشسان نانوکامپوزیت های تقویت شده با نانولوله های کربنی بر پایه ی روش چند مقیاسی موری-تاناکا (چکیده)
38 - Creating better dynamic relaxation methods (چکیده)
39 - A precise splice-length model for reinforced concrete structures (چکیده)
40 - A Force-Based Rectangular Cracked Element (چکیده)
41 - An Efficient Weighted Residual Time Integration Family (چکیده)
42 - Critical buckling moment of functionally graded tapered mono-symmetric I-beam (چکیده)
43 - Nonlinear analysis of cable structures using the dynamic relaxation method (چکیده)
44 - On the damping influence on the dynamic analysis of functionally graded beams resting on elastic foundation by Green’s function method (چکیده)
45 - Propose new implement models to determine the compressive, tensile and flexural strengths of recycled coarse aggregate concrete via imperialist competitive algorithm (چکیده)
46 - Review of the strain-based formulation for analysis of plane structures Part II: Evaluation of the numerical performance (چکیده)
47 - Review of the strain-based formulation for analysis of plane structures Part I: Formulation of basics and the existing elements (چکیده)
48 - OPTIMIZING MASS FOR VIBRATION ANALYSIS OF PLANE STRUCTURE (چکیده)
49 - A 6-parameter triangular flat shell element for nonlinear analysis (چکیده)
50 - A hybrid sensitivity function and Lanczos bidiagonalization-Tikhonov method for structural model updating: Application to a full-scale bridge structure (چکیده)
51 - Free vibration of a nanogrid based on Eringen’s stress gradient model (چکیده)
52 - A family of cylindrical elements (چکیده)
53 - Finding buckling points for nonlinear structures by dynamic relaxation scheme (چکیده)
54 - Strain-based plane element for fracture mechanics’ problems (چکیده)
55 - Using Higher-Order Strain Interpolation Function to Improve the Accuracy of Structural Responses (چکیده)
56 - A sensitivity‐based finite element model updating based on unconstrained optimization problem and regularized solution methods (چکیده)
57 - A PARTICLE SWARM OPTIMIZATION ALGORITHM TO SUGGEST FORMULAS FOR THE BEHAVIOUR OF THE RECYCLED MATERIAL REINFORCED CONCRETE BEAMS (چکیده)
58 - Hygro-thermo-elastic nonlinear analysis of functionally graded porous composite thin and moderately thick shallow panels (چکیده)
59 - Improved shell element for geometrically non-linear analysis of thin-walled structures (چکیده)
60 - Analytical Scheme for Solid Stress Analysis (چکیده)
61 - Crack Spacing Prediction of Fibre-Reinforced Concrete Beams with Lap-Spliced Bars by Machine Learning Models (چکیده)
62 - A robust updated normal plane scheme for geometric non-linear structural analysis (چکیده)
63 - Free vibration analysis of functionally graded hybrid matrix/fiber nanocomposite conical shells using multiscale method (چکیده)
64 - Study on the seismic behaviour of steel shear plates (چکیده)
65 - Reanalysis of 2D and 3D truss structures considering simultaneous variations in topology, geometry and size (چکیده)
66 - Exact solution for thermal–mechanical post-buckling of functionally graded micro-beams (چکیده)
67 - Exact post-buckling analysis of planar and space trusses (چکیده)
68 - Semi-analytical vibrational analysis of functionally graded carbon nanotubes coupled conical-conical shells (چکیده)
69 - پایه های رفتار ناخطی سازه ها و راه حل های معادله های حاکم (چکیده)
70 - Three Different Methods for Approximate Analysis of Bar Structures (چکیده)
71 - An edge cracked frame finite element for analysis of cracked structures and inverse crack detection (چکیده)
72 - واکاوی ناخطی هندسی تیر خمیده به کمک یک جزء تیر سه گرهی نوین بر پایه ی تعداد و موقعیت بهینه ی نقطه های درون یابی میدان کرنش (چکیده)
73 - Shell instability analysis by using mixed interpolation (چکیده)
74 - A formula for calculating fundamental natural frequency of partially-filled tanks (چکیده)
75 - A new higher-order strain-based plane element (چکیده)
76 - آسیب یابی بادبندها به یاری روش سادک شبه دوگان (چکیده)
77 - روشی برای ارزیابی کمی درجه شایستگی جزء صفحه خمشی (چکیده)
78 - Linear and geometrically nonlinear analysis of plane structures by using a new locking free triangular element (چکیده)
79 - An Efficient Eigen-Solver and Some of Its Applications (چکیده)
80 - An efficient mixed interpolated curved beam element for geometrically nonlinear analysis (چکیده)
81 - Nonlinear vibration analysis of carbon nanotube reinforced composite plane structures (چکیده)
82 - Three stress-based triangular elements (چکیده)
83 - اثرهای معادلۀ ایستایی و تابع ترفتز بر پاسخهای جزء صفحۀ خمشی چهارپهلو (چکیده)
84 - Highly accurate family of time integration method (چکیده)
85 - Lateral-torsional buckling of functionally graded tapered I-beams considering lateral bracing (چکیده)
86 - On the Geometrically Nonlinear Analysis of Composite Axisymmetric Shells (چکیده)
87 - Tapered beam–column analysis by analytical solution (چکیده)
88 - Thermo-mechanical stability analysis of functionally graded shells (چکیده)
89 - Deflection of axially functionally graded rectangular plates by Green’s function method (چکیده)
90 - Geometrical nonlinear analysis of structures using residual variables (چکیده)
91 - Size dependent buckling analysis of nano sandwich beams by two schemes (چکیده)
92 - Two Triangular Membrane Element Based on Strain (چکیده)
93 - Vibration and static analysis of cracked and non-cracked non-prismatic frames by force formulation (چکیده)
94 - A novel cable element for nonlinear thermo-elastic analysis (چکیده)
95 - Geometrically nonlinear analysis of FG doubly-curved and hyperbolical shells via laminated by new element (چکیده)
96 - Solving coupled beam-fluid interaction by DTM (چکیده)
97 - Stability Analysis of Frame Having FG Tapered Beam–Column (چکیده)
98 - به فرمان آوری قاب های دو بعدی با شبکه ی عصبی سازگارشونده (چکیده)
99 - Finite Element Analysis of Orthotropic Thin Plates Using Analytical Solution (چکیده)
100 - Free Vibration of a Generalized Plane Frame (چکیده)
101 - Three-dimensional deformations of a curved circular beam subjected to thermo-mechanical loading using green’s function method (چکیده)
102 - Static analysis of functionally graded non-prismatic sandwich beams (چکیده)
103 - Stability and free vibration analysis of tapered sandwich columns with functionally graded core and flexible connections (چکیده)
104 - On the shell thickness-stretching effects using seven-parameter triangular element (چکیده)
105 - Force-based curved beam elements with open radial edge cracks (چکیده)
106 - Application of Green’s function method to bending of stress gradient nanobeams (چکیده)
107 - A fast and accurate dynamic relaxation scheme (چکیده)
108 - تحلیل کشسان- مومسان پی پوسته‌ای نواری تاشده وارون بر روی خاک ماسه‌ای (چکیده)
109 - An incremental iterative solution procedure without predictor step (چکیده)
110 - Controlling structures by inverse adaptive neuro fuzzy inference system and MR dampers (چکیده)
111 - Vibration suppression of a double-beam system by a two beam system by a two-degree-of-freedom mass-spring system (چکیده)
112 - Two new triangular finite elements containing stable open cracks (چکیده)
113 - Free vibration analysis of concrete arch dams by quadratic ideal-coupled method (چکیده)
114 - Using co-rotational method for cracked frame analysis (چکیده)
115 - The state of the art in Dynamic Relaxation methods for structural mechanics Part 1 Formulations (چکیده)
116 - An Efficient Flat Shell Element (چکیده)
117 - A triangular shell element for geometrically nonlinear analysis (چکیده)
118 - A Hybrid Stress Plane Element with Strain Field (چکیده)
119 - میرایی متغیر در تحلیل ناخطی هندسی صفحه های خمشی به روش رهایی پویا (چکیده)
120 - A novel time integration formulation for nonlinear dynamic analysis (چکیده)
121 - Analyzing Free-Free Beams by Green's Functions and Fredholm Alternative Theorem (چکیده)
122 - Geometrical nonlinear analysis based on optimization technique (چکیده)
123 - Geometrical nonlinear analysis by plane quadrilateral element (چکیده)
124 - Geometrically nonlinear analysis of shells by various dynamic relaxation methods (چکیده)
125 - Nonlocal static analysis of a functionally graded material curved nanobeam (چکیده)
126 - Modified differential transformation method for solving nonlinear dynamic problems (چکیده)
127 - An iterative order determination method for time-series modeling in structural health monitoring (چکیده)
128 - Frame nonlinear analysis by force method (چکیده)
129 - Comparative analysis of three-dimensional frames by dynamic relaxation methods (چکیده)
130 - Nonlinear Frame Analysis BY Minimization Techniques (چکیده)
131 - Static and dynamic analysis of circular beams using explicit stiffness matrix (چکیده)
132 - Exact natural frequencies and buckling load of functionally graded material tapered beam-columns considering semi-rigid connections (چکیده)
133 - Optimization Formulation For Nonlinear Structural Analysis (چکیده)
134 - Finding equilibrium paths by minimizing external work in dynamic relaxation method (چکیده)
135 - A Comparison of Large Deflection Analysis of Bending Plates by Dynamic Relaxation (چکیده)
136 - A quadrilateral plate bending element based on deformation modes (چکیده)
137 - Comprehensive evaluation of structural geometrical nonlinear solution techniques Part I: Formulation and characteristics of the methods (چکیده)
138 - Mixing dynamic relaxation method with load factor and displacement increments (چکیده)
139 - Computing the structural buckling limit load by using dynamic relaxation method (چکیده)
140 - Application of Differential Transform Method to Free Vibration of Gabled Frames with Rotational Springs (چکیده)
141 - Analytical solution for free vibration of flexible 2D rectangular tanks (چکیده)
142 - Analytical and numerical method for free vibration of double-axially functionally graded beams (چکیده)
143 - An Explicit Stiffness Matrix for Parabolic Beam Element (چکیده)
144 - A curved triangular element for nonlinear analysis of laminated shells (چکیده)
145 - Hybrid-Trefftz formulation for analysis of thick orthotropic plates (چکیده)
146 - Geometrical Nonlinear Analysis of Plane Problems by Corotational Formulation (چکیده)
147 - Time Integration Method Based on Discrete Transfer Function (چکیده)
148 - Analysis of 3D Timoshenko frames having geometrical and material nonlinearities (چکیده)
149 - Using residual areas for geometrically nonlinear structural analysis (چکیده)
150 - A Novel Hexahedral Interface Element for Nonlinear Crack Analysis (چکیده)
151 - تحلیل احتمالاتی پایداری قاب های فولادی ساده و دروازه ای با پیوندها و تکیه گاه های نرم (چکیده)
152 - A New Explicit Time Integration Scheme for Nonlinear Dynamic Analysis (چکیده)
153 - Using More Accurate Strain For Three-Dimensional Truss Analysis (چکیده)
154 - تحلیل کمانشی قابهای فولادی دو بعدی با پیوندهای گوناگون (چکیده)
155 - Stress Analysis of Free-Edge Laminated Composite Plates by Two Bending Elements (چکیده)
156 - Stability of non-prismatic frames with flexible connections and elastic supports (چکیده)
157 - Buckling analysis of semi-rigid gabled frames (چکیده)
158 - THREE SCHEMES FOR ACTIVE CONTROL OF THE PLANAR FRAME (چکیده)
159 - طرح شکل بهینه ی سدهای دوقوسی بتنی با سه روش تقریبی (چکیده)
160 - Exponential-based integration for Bigonie-Piccolroaz plasticity model (چکیده)
161 - Two new quadrilateral elements based on strain states (چکیده)
162 - More accurate and stable time integration scheme (چکیده)
163 - Two higher order hybrid-Trefftz elements for thin plate bending analysis (چکیده)
164 - Angles based integration for generalized non-linear plasticity model (چکیده)
165 - Stability boundaries of two-parameter non-linear elastic structures (چکیده)
166 - Fictitious Time Step for the Kinetic Dynamic Relaxation Method (چکیده)
167 - Calibration of Hardening Rules for Cyclic Plasticity (چکیده)
168 - اثر میرایی لزجی در طرح مومسان قاب های خمشی (چکیده)
169 - تحلیل پایداری نا خطی هندسی و یافتن نقطه های بحرانی ساده با استفاده از چند تابع درونیاب (چکیده)
170 - تحلیل تیرهای سراسری و قاب های پل براساس پراکنش چرخش ها (چکیده)
171 - Free vibration analysis of a double-beam system joined by a mass-spring device (چکیده)
172 - Structural geometrical nonlinear analysis by displacement increment (چکیده)
173 - Damage identification of 2D and 3D trusses by using complete and incomplete noisy measurements (چکیده)
174 - Crack detection in concrete gravity dams by using new cracked element and genetic algorithm (چکیده)
175 - Delamination detection in buckling laminated composite plates (چکیده)
176 - An efficient formulation for linear and geometric non- linear membrane elements (چکیده)
177 - A robust triangular membrane element (چکیده)
178 - STABILITY OF SEMI-RIGID PORTAL FRAMES WITH TAPERED COLUMNS AND LATERAL SUPPORT (چکیده)
179 - Computational plasticity of mixed hardening pressure-dependency constitutive equations (چکیده)
180 - Static Damage Identification of 3D and 2D Frames (چکیده)
181 - Optimal Node Location in Triangular Plate Bending Elements (چکیده)
182 - Hybrid Stress and Analytical Functions for Analysis of Thin Plates Bending (چکیده)
183 - Two new hybrid methods in integrating constitutive equations (چکیده)
184 - Integrating the Pressure-Sensitive Nonassociative Plasticity by Exponential-Based Methods (چکیده)
185 - Comprehensive evaluation of structural geometrical nonlinear solution techniques Part II: Comparing efficiencies of the methods (چکیده)
186 - A free of parasitic shear strain formulation for plane element (چکیده)
187 - رابطه سازی سه جزء مثلثی برای صفحه ی خمشی (چکیده)
188 - Four New Methods for Finding Structural Critical Points (چکیده)
189 - A bending element for isotropic, multilayered and piezoelectric plates (چکیده)
190 - Determination of Stability Domains for Nonlinear Dynamical Systems Using the Weighted Residuals Method (چکیده)
191 - تحلیل غیرخطی هندسی پوسته ی متقارن محوری چندلایه با لایه ی پیزوالکتریک گسترده (چکیده)
192 - روشی برای بهبود راه کار رهایی پویا (چکیده)
193 - الگوی هندسه ی بهینه ی شکل سدهای قوسی بتنی (چکیده)
194 - An effective membrane element based on analytical solution (چکیده)
195 - Two efficient hybrid-Trefftz elements for plate bending analysis (چکیده)
196 - stability and accuracy of non-linear dynamic analysis using time integration algorithms (چکیده)
197 - Hybrid Trefftz Formulation for Thin Plate Analysis (چکیده)
198 - Formulating an effective generalized four-sided element (چکیده)
199 - Efficiency of dynamic relaxation methods in nonlinear analysis of truss and frame structures (چکیده)
200 - Static and dynamic nonlinear analysis of semi-rigid steel frames with new beam-column element (چکیده)
201 - Accurate and approximate integrations of DruckerePrager plasticity with linear isotropic and kinematic hardening (چکیده)
202 - A Closed-Form Non- Linear Solution For Plastic Flange Wrinkling of Circular Plates in Deep Drawing Process (چکیده)
203 - A new higher-order triangular plate bending element for the analysis of laminated composite and sandwich plates (چکیده)
204 - Delamination detection in laminated composite beams using hybrid elements (چکیده)
205 - Timestep Selection for Dynamic Relaxation Method (چکیده)
206 - Vibration analysis of plane frames by customized stiffness and diagonal mass matrices (چکیده)
207 - A novel formulation for integrating nonlinear kinematic hardening Drucker-Prager’s yield condition (چکیده)
208 - Estimating the Region of Attraction via collocation for autonomous nonlinear systems (چکیده)
209 - Nonlinear dynamic structural analysis using dynamic relaxation with zero damping (چکیده)
210 - Improving stability domains of the implicit higher order accuracy method (چکیده)
211 - Integration of nonlinear mixed hardening models (چکیده)
212 - Second order sensitivity analysis for shape optimization of continuum structures (چکیده)
213 - قالب جزء محدود برای صفحه ی خمشی کیرشهف چهار پهلویی (چکیده)
214 - گسترش روش کانی برای تحلیل قابهای دوگانه (چکیده)
215 - سنجش توانایی های چهار راهکار تقریبی بهینه سازی خرپاها (چکیده)
216 - روش رهایی پویا برای پیمایش مسیر ایستایی سازه های خرپایی (چکیده)
217 - ترک یابی در سازه های مستوی با الگوریتم ژنتیک (چکیده)
218 - کاهش خیز جانبی قاب با کنترل فعال (چکیده)
219 - بررسی الگوهای تعیین بازشدگی دهانه نوک ترک در بتن بر پایه نظریه قالبیت اطمینان (چکیده)
220 - بررسی قابلیت اطمینان پایداری قاب های فولادی دو بعدی با پیوندهای نیمه سخت و دارای مشخصات غیر قطعی (چکیده)
221 - A new method of fictitious viscous damping determination for the dynamic relaxation method (چکیده)
222 - تحلیل پیشرفته قاب های فولادی دو بعدی با عضوهای دارای نقص انحنای نخستین (چکیده)
223 - تحلیل کشسان مرتبه دوم و پایداری قاب های فولادی دو بعدی با پیوندهای نیمه سخت (چکیده)
224 - یک الگوی فراگیر برای اجزای غشایی چهار پهلو (چکیده)
225 - به دست آوردن تابع های شکل هرمیتی در اجزای محدود (چکیده)
226 - بهبود روش طول قوس در تحلیل غیرخطی سازه‌ها (چکیده)
227 - Elasto-Plastic Analysis of Trusses by Virtual Loads (چکیده)
228 - On the integration schemes for Drucker–Prager’s elastoplastic models based on exponential maps (چکیده)
229 - Automatic DR Structural Analysis of Snap-Through nd Snap-Back Using Optimized Load Increments (چکیده)
230 - ACCURATE SOLUTIONS FOR GEOMETRIC NONLINEAR ANALYSIS OF EIGHT TRUSSES (چکیده)
231 - The dynamic relaxation method using new formulation for fictitious mass and damping (چکیده)
232 - NONLINEAR STRUCTURAL ANALYSIS USING DYNAMIC RELAXATION METHOD WITH IMPROVED CONVERGENCE RATE (چکیده)
233 - NONLINEAR NUMERICAL INTEGRATION SCHEME IN STRAIN (چکیده)
234 - Application of Exponential-Based Methods in Integrating the Constitutive Equations with Multicomponent Nonlinear Kinematic Hardening (چکیده)
235 - A mixed and multi-step higher-order implicit time integration family (چکیده)
236 - NONLINEAR ANALYSIS OF TRUSS STRUCTURES USING DYNAMIC RELAXATION (چکیده)
237 - nonlinear dynamic analysis by dynamic relaxtion method (چکیده)
238 - اثر نقص انحنای نخستین بر رفتار کشسان مرتبه دوم قابهای دو بعدی (چکیده)
239 - Nonlinear FE Analysis of Reinforced ConcreteStructures Using a Tresca-Type Yield Surface (چکیده)
240 - رابطه سازی یک جزء سه پهلو با ترک کشسان ـ مومسان (چکیده)
241 - Some Geometrical Bases for Incremental-Iterative Methods (چکیده)
242 - Tensile crack modeling cohesive slopes and vertical cuts (چکیده)
243 - حل معادله های غیر خطی اجزای محدود با کمینه سازی عامل های نامیزان (چکیده)
244 - چند روش تعامدی برای تحلیل غیر خطی هندسی (چکیده)
245 - برآورد خسارت خرپاها به روش سادک شبه دوگان (چکیده)
246 - سطح تسلیم مواد و تحلیل غیر خطی سازه ها (چکیده)
247 - Finite Element Analysis of Tension – Weak Materials (چکیده)
248 - Elasto – Plastic Analysis of Material with Uniaxial Symmetric Tresca Yield Condition and Cyclic Loading (چکیده)
249 - کنترل فعال سازه با پیش بینی نوسان زمین به وسیله شبکه های عصبی در هنگام زلزله (چکیده)
250 - بهینه سازی تقریبی خرپاها (چکیده)
251 - یک جزء صفحه خمشی برای تحلیل صفحه های نازک و نیمه ضخیم (چکیده)
252 - یک فن بهینه سازی در خرپای مستوی (چکیده)
253 - تحلیل پایداری شیبهای خاکی با اجزای محدود (چکیده)
254 - تحلیل مومسان مرتبه دوم قابهای فولادی مستوی با خمش گرد محور ضعیف ستونها (چکیده)
255 - کاهش مرتبه در اجزای محدود (چکیده)
256 - گام زمانی برتر برای تحلیل غیرخطی هندسی با روش رهایی پویا (چکیده)
257 - ارزیابی خسارت خرپاهای مستوی با روش اجزای محدود (چکیده)
258 - مطالعه چندین جزء مثلثی 6 گرهی برای صفحه خمشی (چکیده)
259 - سنجش تواناییهای شش روش جستجوی ارثی (چکیده)
260 - وارد کردن اثر برش در اجزای تیری و صفحه ای نازک (چکیده)
261 - روش گسسته مستقیم تحلیل حساسیت جزء خمشی با شش درجه آزادی (چکیده)
262 - ضریب طول مؤثر ستون در قابهای خورجینی (چکیده)
263 - بررسی توزیع تنش در فک پایین با تغییر ناحیه جوش (Bitting) در پروتز کامل به روش اجزای محدود (چکیده)
264 - بررسی میزان گیر مواد مختلف ترمیمی در ضایعات سایشی طوق دندان به روش اجزای محدود سه بعدی (چکیده)
265 - اثر تابعهای کاهش سختی در تحلیل قابها با مفصل خمیری (چکیده)
266 - راهکاری برای یافتن تابعهای شکل اجزای مثلثی (چکیده)
267 - دو روش پاره سازی چند مرحله ای (چکیده)
268 - معیار تسلیم شبه ترسکا و قانون سخت شوندگی کرنشی همگن (چکیده)
269 - جلوگیری از نوسان پاسخها در بهینه سازی سازه ها (چکیده)
270 - درباره بهینه سازی سازه ها و ارائه یک روش نو (چکیده)
271 - روشی نو برای بهینه سازی شکل خرپاهای فضایی (چکیده)
272 - وزن کمینه صفحه های خمشی با تغییر مرزها و مشتقات صریح جزء مرتبه بالا (چکیده)
273 - تحلیل کشسان-مومسان و برنامه رایانه ای آن (چکیده)
274 - تحلیل پویای سازه های «کش سان-موم سان» (چکیده)
275 - یک سطح تسلیم پنج پارامتری (چکیده)
276 - Two-dimensional sensitivity analysis (چکیده)
277 - Three-dimensional sensitivity analysis using a factoring technique (چکیده)
278 - Shape optimization of plate bending structures (چکیده)
279 - Optimal capacity of axially loaded bent pile (چکیده)
280 - Nonprismatic beam and column design tables for nanlinear analysis (چکیده)
281 - Gable Frame Analysis Using Iteration Procedure (چکیده)
282 - Explicit stiffness of tapered and monosymmertic i beam-columns (چکیده)
283 - برخی از روشهای حل معادلات خطی و برنامه ای برای حل معادلات تنک (چکیده)
284 - Plastic Cyclic Analysis Using Linear Yield Surface (چکیده)
285 - A variable arc-length method (چکیده)
286 - A genetic algorithm for structural optimization (چکیده)
287 - A family of 13-node plate bending triangular elements (چکیده)
288 - On the calibration of the Chaboche hardening model and a modified hardening rule for uniaxial ratcheting prediction (چکیده)
289 - Direct Adaptive Neurocontrol of Structures under Earth Vibration (چکیده)
290 - قالب جزء محدود پوسته استوانه ای (چکیده)
291 - Numerical time integrationfor dynamic analysis using a newhigher order predictor-corrector method (چکیده)
292 - Nonlinear dynamic analysis by Dynamic Relaxation method (چکیده)
293 - Implicit Higher-Order Accuracy Method for Numerica Integration in Dynamic Analysisl (چکیده)
294 - Accurate integration scheme for von-Mises plasticity with mixed-hardening based on exponential maps (چکیده)
295 - Computation of multiple bifurcation point (چکیده)
296 - elasto-plastic analysis of three-dimensional structures (چکیده)
297 - روش اجزای محدود برای تحلیل پی گسترده (چکیده)
298 - روشی برای تحلیل کشسان- مومسان سازه ها (چکیده)
299 - روش طول قوس بیضوی (چکیده)
300 - تحلیل پی های نواری و گسترده با الگوی دو عاملی (چکیده)