بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: پساب


موارد یافت شده: 62

1 - کاربرد تجزیه مؤلفه های اصلی برای شناسایی تغییرات ویژگی‌های خاک ناشی از آبیاری با پساب در اراضی حاشیه رودخانه کشف‌رود (چکیده)
2 - بررسی تأثیر پساب شهری بر پارامترهای شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی خاک -مطالعه موردی: منطقه مرکزی شهر مشهد- (چکیده)
3 - بررسی آزمایشگاهی تأثیر پساب تصفیه شده شهری بر فرایند ته نشینی و تحکیم رسوبات چسبنده در سامانه های انتقال آب (چکیده)
4 - تاثیر پارامترهای مهم بر فرآیندهای آناموکس و شارون در تصفیه پساب نیتروژنی (چکیده)
5 - بهینه یابی و مدلسازی فرایند نانوفیلتراسیون پساب کارخانه رب گوجه فرنگی (چکیده)
6 - ارزیابی فرونشست زمین در اثر اشباع شدگی در خاک های ریزدانه مناطق مرکزی شهر مشهد (چکیده)
7 - تصفیه پساب حاوی نیتروژن آمونیومی و منابع کربنی به روش بیولوژیکی نیتریفیکاسیون دنیتریفیکاسیون بطور همزمان - (SND) (چکیده)
8 - مطالعه تجربی حذف یک بار گذر آمونیاک از پساب، توسط تماس دهنده غشایی (چکیده)
9 - بررسی اثرات زیست محیطی حفاری در چاه شماره 60 میدان نفتی کوپال بر منابع آب و خاک منطقه (چکیده)
10 - مدیریت پسابها با رویکرد توسعه پایدار جهت جلوگیری از پایین رفتن سطح آب زیرزمینی و رخداد پدیده فرونشست زمین (چکیده)
11 - فرصت ها و چالش های زیست محیطی استفاده از پساب ها در کشاورزی (چکیده)
12 - تاثیر پساب بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (چکیده)
13 - بررسی عملکرد صافی درشت دانه با جریان افقی در ارتقاء کیفیت فاضلاب خروجی از سیستم برکه تثبیت (چکیده)
14 - ارزیابی عملکرد و بهینه سازی صافی درشت دانه با جریان افقی(HRF) در کاهش میزان کدورت و ذرات معلق جریان خروجی از تصفیه خانه فاضلاب برای استفاده در کشاورزی (چکیده)
15 - حذف آفت‌کش کنفیدور از آب‌های آلوده توسط گونه‌های مختلف قارچ تریکودرما (چکیده)
16 - استفاده از پساب های شهری (بیمارستانی) و صنعتی در کشاورزی و آبیاری فضای سبز (چکیده)
17 - مزایای زیست‌محیطی کاربرد پساب خروجی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری در تولید بتن غیرمسلح (مطالعه موردی؛ کاربرد پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شهری اولنگ مشهد) (چکیده)
18 - بررسی دفع پسابهای خانگی و الودگی های ناشی از ان (محدوده ی کال اقبال شرقی مشهد ) (چکیده)
19 - مروری بر روش های تصفیه پساب های روغنی با تأکید بر روش های غشایی (چکیده)
20 - جذب نیترات از محیط کشت توسط ریزجلبک Tetraselmis sp. و Scenedesmus obliquus به منظور استفاده درتصفیه خان ههای زیستی (چکیده)
21 - استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی در راهبری تصفیه خانه های نیمه مکانیکال (مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب شماره یک پرکندآباد مشهد) (چکیده)
22 - بررسی و مقایسه توانمندی دو مدل شبکه عصبی مصنوعی و شبکه عصبی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک جهت پیش بینی کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه های نیمه مکانیکال (چکیده)
23 - ارزیابی و مدیریت عملکرد تصفیه خانه های نیمه مکانیکال از طریق پیش بینی کیفیت پساب خروجی آنها توسط مدل شبکه عصبی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک (چکیده)
24 - سناریوهای ارزیابی کیفی منابع آب اختلاط بتن (چکیده)
25 - توسعه پایدار و کم هزینه فضای سبز با اهلی سازی گیاهان بومی و روشهای نوین آبیاری (چکیده)
26 - مروری بر روش های نوین حذف کروم (VI) از پساب های صنعتی در یک دهه‌ی گذشته (چکیده)
27 - بررسی امکان استفاده از پساب تصفیه شده در آبیاری با توجه به اثرات زیست محیطی آن (مطالعه موردی پساب خروجی تصفیه خانه پرکندآباد مشهد) (چکیده)
28 - اثر خوراندن پساب کارخانه نشاسته بر عملکرد، قابلیت هضم و فراسنجه های خونی گوساله های نر پرواری هلشتاین (چکیده)
29 - شبیه سازی حرکت کادمیم درشرایط مختلف خاک با مدل غیرتعادلی فیزیکی (چکیده)
30 - تاثیر مورفولوژی غشاء پلی اترسولفون بر تصفیه پساب تولید پودر شیر (چکیده)
31 - ارزیابی قطع مکانیکی در مراحل مختلف رشد و نمو گیاه بر شاخص زیستایی بذر گاوپنبه (چکیده)
32 - بررسی عملکرد غشای نانوکامپوزیت پلی آمید/پلی سولفون به منظور تصفیه پساب حاوی ترکیبات گوگردی (چکیده)
33 - مقایسه وبررسی روش های حذف کروم (VI) از پساب های صنعتی (چکیده)
34 - استفاده از نانو ذرات متخلخل سیلیکای اصلاح شده آمینه جهت حذف فلزات سنگین پساب های صنعتی (چکیده)
35 - سنتز MCM-41 اصلاح شده آمینه جهت حذف فلزات سنگین از پساب و محلول آبی (چکیده)
36 - امکان‌سنجی استفاده از سیستم آبیاری قطره‌ای در کاربرد پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری مشهد (چکیده)
37 - پساب صنایع سلولزی (چکیده)
38 - تصفیه زیستی پساب های صنایع سلولزی به روش راکتور لجن فعال (چکیده)
39 - بررسی امکان احداث تالاب های مصنوعی جهت تصفیه پساب های شهری مشهد مقدس (چکیده)
40 - تاثیر بیوچار و فاضلاب بر غلظت کادمیوم قابل جذب خاک و رشد گیاه ماش (چکیده)
41 - امکان سنجی استفاده از سیستم آبیاری قطره ای در کاربرد پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری مشهد (چکیده)
42 - بررسی امکان کاربری مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب نیمه مکانیکال (چکیده)
43 - بررسی میزان آلایندگی ناشی از صنایع معدنی و فرآوری سرب و روی بر آب و خاک منطقه انگوران- دندی (چکیده)
44 - شیرابه های محل دفن زباله: منبعی در دسترس برای تولید جریان الکتریسیته (چکیده)
45 - امکان سنجی استفاده از پساب برکه های تثبیت فاضلاب در تغذیه منابع آب زیرزمینی (چکیده)
46 - ارزیابی استانداردهای کیفی کاربرد پساب تصفیه خانه ها در کشاورزی (چکیده)
47 - فاضلاب شهری منبعی غنی برای تولید جریان الکتریسیته در پیل سوختی میکروبی (چکیده)
48 - بررسی کاربرد پساب های شهری تصفیه شده درآبیاری گیاهان فضای سبز شهری مشهد (چکیده)
49 - بررسی امکان کاربرد پساب های شهری تصفیه شده درآبیاری گیاهان فضای سبز شهری مشهد (چکیده)
50 - بررسی امکان تولید پنیر کاتیج از پساب کره شیرین (چکیده)
51 - بررسی فرآیند اجرایی استفاده از پساب در شهر مشهد (چکیده)
52 - رویکرد بکارگیری پساب در آبیاری و الزامات و راهکارهای آن (چکیده)
53 - تأثیر نوع فرآیند تصفیه بر جمعیت پاتوژنیک پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب (چکیده)
54 - مدیریت پساب ناشی از فعالیت های کشاورزی (چکیده)
55 - ازن در تصفیه آب و پساب (چکیده)
56 - کاربرد پساب در کشاورزی، فرصت ها و چالش ها (چکیده)
57 - تأثیر کاربرد توأم آب و پساب بر دبی قطره چکان ها در سیستم ابیاری قطره ای (چکیده)
58 - بررسی عوامل موثر در آلودگی آب سد مخزنی شوریجه (چکیده)
59 - استفاده از پساب شهری تصفیه شده به منظور تولید گندم، جو و تریتیکاله (چکیده)
60 - بررسی انتقال برخی عناصر به عمق خاک پس از آبیاری با فاضلاب خام و پساب شهری در دو شرایط غرقاب پیوسته و متناوب (چکیده)
61 - تأثیر آبیاری با فاضلاب خام و پساب شهری بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک در اعماق مختلف در دو شرایط غرقاب پیوسته و متناوب (چکیده)
62 - بررسی اثر پساب کره بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و ارگانولپتیکی ماست پروبیوتیک (چکیده)