بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: حسین میرزائی


موارد یافت شده: 37

1 - بررسی فاکتورهای موثر بر بقا و بیماریزایی باکتریXanthomonas citri subsp. Citri (چکیده)
2 - AIDS Awareness: An Iranian Case Study at Ferdowsi University of Mashhad (چکیده)
3 - احساس امنیت زنان (چکیده)
4 - تاثیر سرمایه فرهنگی و اجتماعی بر مشارکت شهروندان (چکیده)
5 - Tragedy of Self - immolation: An Iranian Case Study in the Towns of Salas Babajani and Sarpol Zahab (چکیده)
6 - Changing from intra-provincial to inter-provincial migration in Iran (چکیده)
7 - INDIVIDUAL, HOUSEHOLD AND COMMUNITY LEVEL CORRELATES OF INTERNAL MIGRATION IN IRAN: APPLICATION OF A MULTILEVEL MODEL (چکیده)
8 - بررسی نقش مداخله گرایانه عزت نفس بر میزان قانون گرایی رانندگان (چکیده)
9 - The Relationship between Structure and Agency in Communicative Action Theory (چکیده)
10 - بررسی کیفیت زندگی زنان در چارچوب خانواده (چکیده)
11 - رویکرد منتقدانه به تئوری دین و توسعه ماکس وبر (چکیده)
12 - نظام های ارزشی و هویت ملی (چکیده)
13 - شناسایی عوامل مرتبط با جهانی شدن فرهنگ در بین دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز (چکیده)
14 - بررسی رابطه میزان دینداری و اعتماد اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی (چکیده)
15 - خودشکوفایی و رضامندی شغلی (چکیده)
16 - راهکارهای افزایش خلاقیت سازمانی در شرکت های گاز آذربایجان شرقی،آذربایجان غربی،اردبیل و زنجان (چکیده)
17 - بررسی جامعه شناختی انواع سرمایه ها با میزان رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در بین رانندگان حاشیه نشین و غیر حاشیه نشین شهر میانه (چکیده)
18 - متغیرهای سازمانی موثر بر خلاقیت سازمانی (چکیده)
19 - راهکارهای افزایش خلاقیت سازمانی نیروهای ممتاز و خلاق شرکت های گاز شمال غرب کشور (چکیده)
20 - منابع انسانی شرکت گاز مهمترین عامل در رضایتمندی مشترکین (چکیده)
21 - عزت نفس،هویت ملی و هویت قومی (چکیده)
22 - بررسی تاثیر سرمایه اقتصادی و میزان رضایت از خدمات شهری بر میزان مشارکت شهروندان در تفکیک و جمع آوری زباله های خانگی (چکیده)
23 - ضرورت برگشت به تفکر اجتماعی بومی برای بازسازی تفکر جامعه شناختی در ایران (چکیده)
24 - رضایتمندی بیمه گذاران شخص ثالث شرکت بیمه ایران (چکیده)
25 - مطالعه چگونگی تعامل هویت ملی و قومی دانشجویان (چکیده)
26 - بررسی ساختار توزیع قدرت درخانواده های شهر تبریز (چکیده)
27 - بررسی رابطه زبان مادری با هویت ملی و هویت قومی (چکیده)
28 - مقایسه آزمایشگاهی نتایج شکست مود I سنگ در روش های مبتنی بر نمونه های استوانه ای شکل تحت بارگذاری خمشی سه نقطه ای (چکیده)
29 - بررسی مود تزکیبی کششی بزشی مکانیک شکست سنگ با استفاده از - نمونه ی دیسک برزیلی ترک دار (چکیده)
30 - ارزیابی دقت نتایج نمونه های SNDB برای تعیین چقرمگی شکست مود کششی سنگ ها (چکیده)
31 - مطالعه آزمایشگاهی رشد ترک در نمونه های دیسکی برزیلی ترک دار و بررسی تاثیر شیب ترک در رفتار شکست آن (چکیده)
32 - مطالعه آزمایشگاهی رشد ترک در نمونه های گچی دیسکی برزیلی ترک دار و بررسی تاثیر شیب ترک در رفتار شکست آن (چکیده)
33 - A Study of the Gap between the Expected Specialized Skills of Accounting Graduates and Actual Level in Iran (چکیده)
34 - ارزیابی روش های مختلف آزمایشگاهی تعیین چقرمگی شکست مود کششی و برشی سنگ (چکیده)
35 - مطالعه آزمایشگاهی تاثیر آرایش ترک ها در رفتار شکست نمونه های سنگی تحت بارگذاری فشاری تک محوری (چکیده)
36 - تعیین میدان تنش ها و جابجائی ها در محیط اطراف سازه های زیرزمینی با استفاده از روش بدون مش گالرکین (چکیده)
37 - تعیین ضریب تمرکز تنش مود کششی شکستگی های سنگ با استفاده از روش بدون مش گالرکین و برونیابی جابجائی (چکیده)