بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: حسین میرزائی


موارد یافت شده: 58

1 - پژوهشی در مضامین داستان کوتاه در آثار عبدالسلام عجیلی (چکیده)
2 - عاملیت و ساختار در اندیشه میشل فوکو (چکیده)
3 - بررسی رضامندی شغلی کارکنان شرکت گاز (چکیده)
4 - الگوی استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در بین جوانان شهر مشهد (چکیده)
5 - بررسی پدیدارشناسانۀ آگاهی زنان متأهل از فرزندآوری (چکیده)
6 - تحلیل فازی تنوعات تجربی توسعه اقتصادی بر اساس جایگاه نخبگان استان‌ها در ساختار سیاسی معاصر ایران (چکیده)
7 - سبک های مدیریت اقتصادی خانواده های مشهدی (چکیده)
8 - مرور نظامند پیامدهای اقتصادیف اجتماعی و زیست محیطی گردشگری در ایران (چکیده)
9 - تحلیل فازی بسترهای اجتماعی توسعه اقتصادی در بخش کشاورزی ایران (چکیده)
10 - آگاهی از حقوق و تکالیف شهری و عوامل مرتبط با آن مورد مطالعه: شهر مشهد (چکیده)
11 - ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻧﺠﻤﻦ های علمی (چکیده)
12 - مشکلات زائران در پیاده روی اربعین با تاکید بر مسائل بهداشتی و درمانی (چکیده)
13 - مطالعه ی سطح نگرش زیست محور دانش آموزان دبیرستانی در شهر تهران (چکیده)
14 - تحلیل نقش اعتماد بین فردی در مبادلات اقتصادی (چکیده)
15 - سبک های تربیتی والدین و انگیزه نیاز به موفقیت (چکیده)
16 - بررسی ارتباط بین ابعاد دینداری و سرمایه روانشناختی (چکیده)
17 - پاسخ آنتی اکسیدانی لیموترش نسبت به باکتری Xanthomonas citri subsp. citri (چکیده)
18 - پتانسیل کارآفرینی و برخی عوامل اجتماعی مرتبط با آن -مورد مطالعه: دانشگاه تبریز- (چکیده)
19 - نظام ترجیحات شغلی دانشجویان (چکیده)
20 - The Effect of Citrus Essential Oils and Their Constituents on Growth of Xanthomonas citri subsp. citri (چکیده)
21 - سرمایه اجتماعی و همزیستی اجتماعی (چکیده)
22 - بررسی فاکتورهای موثر بر بقا و بیماریزایی باکتریXanthomonas citri subsp. Citri (چکیده)
23 - AIDS Awareness: An Iranian Case Study at Ferdowsi University of Mashhad (چکیده)
24 - احساس امنیت زنان (چکیده)
25 - تاثیر سرمایه فرهنگی و اجتماعی بر مشارکت شهروندان (چکیده)
26 - Tragedy of Self - immolation: An Iranian Case Study in the Towns of Salas Babajani and Sarpol Zahab (چکیده)
27 - Changing from intra-provincial to inter-provincial migration in Iran (چکیده)
28 - INDIVIDUAL, HOUSEHOLD AND COMMUNITY LEVEL CORRELATES OF INTERNAL MIGRATION IN IRAN: APPLICATION OF A MULTILEVEL MODEL (چکیده)
29 - بررسی نقش مداخله گرایانه عزت نفس بر میزان قانون گرایی رانندگان (چکیده)
30 - The Relationship between Structure and Agency in Communicative Action Theory (چکیده)
31 - بررسی کیفیت زندگی زنان در چارچوب خانواده (چکیده)
32 - رویکرد منتقدانه به تئوری دین و توسعه ماکس وبر (چکیده)
33 - نظام های ارزشی و هویت ملی (چکیده)
34 - شناسایی عوامل مرتبط با جهانی شدن فرهنگ در بین دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز (چکیده)
35 - بررسی رابطه میزان دینداری و اعتماد اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی (چکیده)
36 - خودشکوفایی و رضامندی شغلی (چکیده)
37 - راهکارهای افزایش خلاقیت سازمانی در شرکت های گاز آذربایجان شرقی،آذربایجان غربی،اردبیل و زنجان (چکیده)
38 - بررسی جامعه شناختی انواع سرمایه ها با میزان رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در بین رانندگان حاشیه نشین و غیر حاشیه نشین شهر میانه (چکیده)
39 - متغیرهای سازمانی موثر بر خلاقیت سازمانی (چکیده)
40 - راهکارهای افزایش خلاقیت سازمانی نیروهای ممتاز و خلاق شرکت های گاز شمال غرب کشور (چکیده)
41 - منابع انسانی شرکت گاز مهمترین عامل در رضایتمندی مشترکین (چکیده)
42 - عزت نفس،هویت ملی و هویت قومی (چکیده)
43 - بررسی تاثیر سرمایه اقتصادی و میزان رضایت از خدمات شهری بر میزان مشارکت شهروندان در تفکیک و جمع آوری زباله های خانگی (چکیده)
44 - ضرورت برگشت به تفکر اجتماعی بومی برای بازسازی تفکر جامعه شناختی در ایران (چکیده)
45 - رضایتمندی بیمه گذاران شخص ثالث شرکت بیمه ایران (چکیده)
46 - مطالعه چگونگی تعامل هویت ملی و قومی دانشجویان (چکیده)
47 - بررسی ساختار توزیع قدرت درخانواده های شهر تبریز (چکیده)
48 - بررسی رابطه زبان مادری با هویت ملی و هویت قومی (چکیده)
49 - مقایسه آزمایشگاهی نتایج شکست مود I سنگ در روش های مبتنی بر نمونه های استوانه ای شکل تحت بارگذاری خمشی سه نقطه ای (چکیده)
50 - بررسی مود تزکیبی کششی بزشی مکانیک شکست سنگ با استفاده از - نمونه ی دیسک برزیلی ترک دار (چکیده)
51 - ارزیابی دقت نتایج نمونه های SNDB برای تعیین چقرمگی شکست مود کششی سنگ ها (چکیده)
52 - مطالعه آزمایشگاهی رشد ترک در نمونه های دیسکی برزیلی ترک دار و بررسی تاثیر شیب ترک در رفتار شکست آن (چکیده)
53 - مطالعه آزمایشگاهی رشد ترک در نمونه های گچی دیسکی برزیلی ترک دار و بررسی تاثیر شیب ترک در رفتار شکست آن (چکیده)
54 - A Study of the Gap between the Expected Specialized Skills of Accounting Graduates and Actual Level in Iran (چکیده)
55 - ارزیابی روش های مختلف آزمایشگاهی تعیین چقرمگی شکست مود کششی و برشی سنگ (چکیده)
56 - مطالعه آزمایشگاهی تاثیر آرایش ترک ها در رفتار شکست نمونه های سنگی تحت بارگذاری فشاری تک محوری (چکیده)
57 - تعیین میدان تنش ها و جابجائی ها در محیط اطراف سازه های زیرزمینی با استفاده از روش بدون مش گالرکین (چکیده)
58 - تعیین ضریب تمرکز تنش مود کششی شکستگی های سنگ با استفاده از روش بدون مش گالرکین و برونیابی جابجائی (چکیده)