بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: علی چشمی


موارد یافت شده: 28

1 - دولت ایران؛ ناکارآمدی در تمرکز و شکنندگی در تکثر (چکیده)
2 - تحلیل هزینه‌های کنش جمعی عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی برای تسهیل سرمایه‌گذاری (چکیده)
3 - ارایه سناریوهای تمرکززدایی نظام مالی و اداری دولت در ایران (چکیده)
4 - بررسی مسائل و مشکلات کارفرمایان در تامین اجتماعی و ارائه اصلاحاتی برای بهبود محیط کسب و کار (چکیده)
5 - تاثیر نهادهای سیاسی بر عملکرد صندوق‌های نفتی ایران، نروژ و عربستان (چکیده)
6 - بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی (چکیده)
7 - تأثیر «قواعد مالی» بر عملکرد صندوق‌های نفتی: مقایسه صندوق‌های ایران و نروژ (چکیده)
8 - اقتصاد سیاسی اصلاح نهادهای رسمی بانکداری در ایران پس از انقلاب (چکیده)
9 - تحلیلی بر زنجیره فرایندهای تعامل صنعت و دانشگاه بر مبنای تجربه دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
10 - سیکل های تجاری قیمت نفت خام (چکیده)
11 - بررسی تأثیر کیفیت مقررات‌گذاری بر توسعه صنعت بیمه (چکیده)
12 - تفکیک تورم هسته از اجزای موقتی درایران با فیلترکالمن (چکیده)
13 - ارزیابی ساختار بازار بر اساس شاخص های تمرکز درصىعت روزنامه در ایران (چکیده)
14 - بررسی نقش تامین اجتماعی در سهولت محیط کسب و کار: وضعیت جهانی و مسائل کارفرمایان ایرانی (چکیده)
15 - برسی طرح خرید خدمات آموزشی در آموزش و پروش (چکیده)
16 - مقایسه الگو‌های رشد لجستیک، لجستیک هاروی و هاروی در پیش‌بینی مصرف برق بخش‌های اقتصادی در ایران (چکیده)
17 - تبیین الگوی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
18 - بودجه شرکت‌های دولتی در سال 1392: رشد همزمان درآمد و هزینه (چکیده)
19 - به سوی حل یک عارضه بنیادین در اقتصاد ایران: راهکارهای تورم زدایی در جهت سرمایه گذاری، اشتغال و قدرت خرید (چکیده)
20 - بررسی حاکمیت شرکتی در صنعت بانکداری ایران پس از برنامههای خصوصیسازی (چکیده)
21 - شاخص پیچیدگی اقتصادی و ارتباط آن با ساختار نهادی تولید مقایسه تطبیقی ایران، کره و ترکیه (چکیده)
22 - بررسی اثر شوکهای پولی بر بخشهای مختلف اقتصاد ایران (چکیده)
23 - چارچوبی تلفیقی برای تحلیل تشکیل احزاب سیاسی به روش اقتصاد هزینه‎ی مبادله (چکیده)
24 - بررسی آثار روشهای خصوصی‌سازی بر صنعت بیمه ایران (چکیده)
25 - The Privatization Effects on Iran Insurance Industry (چکیده)
26 - تحلیل ادغام های عمودی در بنگاه های صادر کننده کشمش با اقتصاد هزینه مبادله (چکیده)
27 - محاسبه هسته تورم در ایران (چکیده)
28 - برآورد تابع سرمایه گذاری q توبین با تاکید بر نقش مالیات بر شرکت ها در ایران (چکیده)