بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: علی چشمی


موارد یافت شده: 37

1 - قله‌های فرماندهی برای توسعه اقتصادی ایران جدید (چکیده)
2 - بررسی رابطه بین باور خودکارآمدی و تشکیل یا تغییرات نهادی سازمان‌های اقتصادی ایران (با رویکرد تحلیل محتوای کیفی استقرائی) (چکیده)
3 - راهکارهای بهبود نماگر حل و فصل ورشکستگی در ایران (چکیده)
4 - بررسی آثار بار مالیات بر ارزش افزوده در ادوار تجاری اقتصاد ایران (چکیده)
5 - بررسی تاثیر دوری و نزدیکی از مرکز استان در میزان توسعه یافتگی روستاهای شهرستانهای استان خراسان رضوی در سال1390 (چکیده)
6 - بررسی تاثیر قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در توسعه روستایی استان خراسان رضوی در سال 1390 (چکیده)
7 - تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی در سیکل‌های نکول اعتباری در بازار متشکل پولی کشور (چکیده)
8 - دولت ایران؛ ناکارآمدی در تمرکز و شکنندگی در تکثر (چکیده)
9 - تحلیل هزینه‌های کنش جمعی عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی برای تسهیل سرمایه‌گذاری (چکیده)
10 - ارایه سناریوهای تمرکززدایی نظام مالی و اداری دولت در ایران (چکیده)
11 - شناسایی عوامل موثر بر باورهای افراد تاثیرگذار در شکل‌گیری نهادهای رسمی اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد شناختی (چکیده)
12 - بررسی مسائل و مشکلات کارفرمایان در تامین اجتماعی و ارائه اصلاحاتی برای بهبود محیط کسب و کار (چکیده)
13 - پیوند بین علم اقتصاد و حقوق با ارائه چارچوب کنش جمعی برای تحلیل ضمانت اجرای قوانین تسهیل محیط کسب‌وکار (چکیده)
14 - تاثیر نهادهای سیاسی بر عملکرد صندوق‌های نفتی ایران، نروژ و عربستان (چکیده)
15 - بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی (چکیده)
16 - تأثیر «قواعد مالی» بر عملکرد صندوق‌های نفتی: مقایسه صندوق‌های ایران و نروژ (چکیده)
17 - اقتصاد سیاسی اصلاح نهادهای رسمی بانکداری در ایران پس از انقلاب (چکیده)
18 - تحلیلی بر زنجیره فرایندهای تعامل صنعت و دانشگاه بر مبنای تجربه دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
19 - سیکل های تجاری قیمت نفت خام (چکیده)
20 - بررسی تأثیر کیفیت مقررات‌گذاری بر توسعه صنعت بیمه (چکیده)
21 - تفکیک تورم هسته از اجزای موقتی درایران با فیلترکالمن (چکیده)
22 - ارزیابی ساختار بازار بر اساس شاخص های تمرکز درصىعت روزنامه در ایران (چکیده)
23 - بررسی نقش تامین اجتماعی در سهولت محیط کسب و کار: وضعیت جهانی و مسائل کارفرمایان ایرانی (چکیده)
24 - برسی طرح خرید خدمات آموزشی در آموزش و پروش (چکیده)
25 - مقایسه الگو‌های رشد لجستیک، لجستیک هاروی و هاروی در پیش‌بینی مصرف برق بخش‌های اقتصادی در ایران (چکیده)
26 - تبیین الگوی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
27 - بودجه شرکت‌های دولتی در سال 1392: رشد همزمان درآمد و هزینه (چکیده)
28 - به سوی حل یک عارضه بنیادین در اقتصاد ایران: راهکارهای تورم زدایی در جهت سرمایه گذاری، اشتغال و قدرت خرید (چکیده)
29 - بررسی حاکمیت شرکتی در صنعت بانکداری ایران پس از برنامههای خصوصیسازی (چکیده)
30 - شاخص پیچیدگی اقتصادی و ارتباط آن با ساختار نهادی تولید مقایسه تطبیقی ایران، کره و ترکیه (چکیده)
31 - بررسی اثر شوکهای پولی بر بخشهای مختلف اقتصاد ایران (چکیده)
32 - چارچوبی تلفیقی برای تحلیل تشکیل احزاب سیاسی به روش اقتصاد هزینه‎ی مبادله (چکیده)
33 - بررسی آثار روشهای خصوصی‌سازی بر صنعت بیمه ایران (چکیده)
34 - The Privatization Effects on Iran Insurance Industry (چکیده)
35 - تحلیل ادغام های عمودی در بنگاه های صادر کننده کشمش با اقتصاد هزینه مبادله (چکیده)
36 - محاسبه هسته تورم در ایران (چکیده)
37 - برآورد تابع سرمایه گذاری q توبین با تاکید بر نقش مالیات بر شرکت ها در ایران (چکیده)