بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: ALI REZA DADKHAH


موارد یافت شده: 86

1 - Effect of short-term salinity on photosynthesis and ion relations in two sugar beet cultivars (چکیده)
2 - مطالعه اثر تاریخ های مختلف کاشت تأخیری بر عملکرد دانه و برخی صفات زراعی ارقام گندم (چکیده)
3 - ارزیابی واکنش برخی صفات کیفی و عملکرد دانه ارقام مختلف گندم نان و دوروم به تاریخ¬های مختلف کاشت (چکیده)
4 - مطالعه وزن اولیه غده بذری موسیر (Allium altissimumRege) و کود دامی بر عملکرد و صفات مورفوفیزیولوژیکی آن (چکیده)
5 - مطالعه تاثیرکودفسفروتراکمهای مختلف کاشت برعملکردوصفات مورفولوژیکی موسیرAllium altissimum Regel (چکیده)
6 - بررسی پتانسیل آللوپاتی گیاه گندم کلزا وافدرا برخصوصیات جوانه زنی علف هرزسوروف (Echinochloa crus-gali) (چکیده)
7 - بررسی پتانسیل و اللوپاتی کاه و کلش گندم، کلزا و عصاره افدرا بر جوانه زنی و رشد گیاه سویا (Glycine max L.) و علف هرز قیاق(Sorghum halepense (چکیده)
8 - تاثیروزن غده های بذری موسیر Allium altissimumRege و کود دامی برروی زادآوری و عملکرد پیازخواهری (چکیده)
9 - Prioritizing Effective Factors on Development of Medicinal Plants Cultivation using Analytic Hierarchy Process (Case study: North Khorasan Province, Iran) (چکیده)
10 - بررسی عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم عدس در تاریخ های مختلف کاشت (چکیده)
11 - بررسی تأثیر اسید هیومیک بر عملکرد و صفات کیفی چغندرقند (چکیده)
12 - واکنش چغندر قند به محلول پاشی عناصر ریز مغذی (چکیده)
13 - اثر تنش های خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی نیل (Indigofera tinctoria) (چکیده)
14 - ارزیابی تاثیر اقلیم و کاربری اراضی بر تنوع‌زیستی ماکروفون‌های خاک (چکیده)
15 - آنالیز جریان انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای در مزارع برنج شمال شرق ایران (چکیده)
16 - Effect of salt stress on carbon isetop discrimination of shoot and root of sugar beet cultivars (چکیده)
17 - بررسی مصرف انرژی در نظام نیمه سنتی و نیمه مکانیزه برنج در مرحله کاشت (مطالعه موردی: شهرستان درگز) (چکیده)
18 - بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر زمان خشک کردن، درصد و اجزای اسانس ریحان (چکیده)
19 - Respones of Soil Macrofauna to Variation of Land Use System, Crop Type and Crop Management (چکیده)
20 - واکنش جامعه ماکروفون خاک به تغییر در مدیریت زراعی و نوع محصول در منطقه شیروان (چکیده)
21 - Effect of Salinity on Carbon Isotope Discrimination of Shoot and Root of Four Sugar Beet (Beta vulgaris) Cultivars (چکیده)
22 - پاسخ عملکرد، اجزای عملکرد، محتوای پروتئین و روغن دانه ارقام سویا به تغییر تاریخ کاشت در منطقه شیروان (چکیده)
23 - Effect of Chemical and Bio-fertilizers on growth traits and essential oil of Funnel (Foeniculum vulgare Mill) (چکیده)
24 - ارزیابی تنوع ماکروفون خاک در واکنش به تغییر محیط کشاورزی (چکیده)
25 - بررسی عملکرد و ترکیب اسید های چرب دانه ارقام گلرنگ در منطقه شیروان (چکیده)
26 - تقابل نظام های تولید بذر و تنوع ژنتیکی (چکیده)
27 - اولویت‌بندی عوامل موثر بر توسعه کشت گیاهان دارویی در استان خراسان شمالی (چکیده)
28 - تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا (چکیده)
29 - تاثیر تنش شوری و نوع نمک بر جوانه زنی و رشد گیاهچه عدس (چکیده)
30 - تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر مولفه های جوانه زنی و ویژگی های رشد گیاهچه دو گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis )و بادرشبو (Dracocephalum moldavica ) (چکیده)
31 - Effects of salicylic acid on yield and quality characters of tomato fruit (Lycopersicum esculentum Mill.) (چکیده)
32 - بررسی تاثیر سطوح مختلف کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانی Matricaria recutita (چکیده)
33 - تاثیر تنش خشکی بر صفات ریشه و اندام هوایی گیاه داوریی زوفا (Hyssopus officinalis) (چکیده)
34 - Phytotoxic Potential of Sugar beet (Beta vulgaris) and Eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis) to Control Purslane (Portulaca oleracea) Weed (چکیده)
35 - تاثیر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه چهار گیاه دارویی گشنیز، اسفرزه، خاکشیر و خرفه (چکیده)
36 - Carbon Isotope Discrimination, a Tool for Screening of Salinity Tolerance of Different Genotypes (چکیده)
37 - Effect of chemical and organic fertilizer application on yield coponents and Essentila oil in Fennel (Foeniculum vulgare Mill) (چکیده)
38 - Effect of Nitrogen Fertilizer and Soil Characters on Growth and Essential oil of Thymus vulgaris (چکیده)
39 - The effect of phosphorous and nitrogen rates on yield, yield components and essential oil percentage of Matricaria recutita (چکیده)
40 - Phytotoxic effects of aqueous extract of eucalyptus, sunflower and sugar beet on seed germination, growth and photosynthesis of Amaranthus retroflexus (چکیده)
41 - بررسی تاثیر آللوپاتیک عصاره آبی شاخساره سپند (Peganum harmala) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه عدس (چکیده)
42 - تاثیر کود های آهن و روی بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن گیاه زراعی نخود تحت شرایط تنش شوری (چکیده)
43 - Allelopathic Effect of Ephedra Major On Growth and Photosynthesis Of Cirsium Arvense Weed (چکیده)
44 - بررسی تاثیر روش های مختلف خشک کردن بر زمان خشک کردن، درصد و اجزای اسانس ریحان (L. Ocimum basilicum) (چکیده)
45 - Effect of Salt Stress on Growth and Essential il of Matricaria Chamomilla L. (چکیده)
46 - Accordance of indigenous agriculture with plant diversity in agroecosystems (چکیده)
47 - Effect of Salinity on Growth and Leaf photosynthesis of Two Sugar Beet (Beta vulgaris L.) Cultivars (چکیده)
48 - Effects of Different Levels of Nitrogen and Phosphorous Fertilizers on Yield Quantity and Quality of Matricaria recutita (چکیده)
49 - Effect of Salt stress on germination and seedling growth of four medicinal plants (چکیده)
50 - Effects of Autumn and Spring sowing on yield, oil content and fatty acid composition of safflower (Carthamus tinctorius L.) cultivars in Shirvan region (چکیده)
51 - انقراض گونه های گیاهی، تهدید جدی تنوع زیستی در بوم نظامهای طبیعی(مطالعه موردی، فلور دارویی منطقه شیروان) (چکیده)
52 - Effect of Salt Stress on Growth and Essential oil of Matricaria chamomilla (چکیده)
53 - بررسی تأثیر مخلوط های روغن کلزا با گازوئیل بر عملکرد موتور و کیفیت دود خروجی تراکتور MF285 (چکیده)
54 - بررسی ترکیب فلوریستیکی و غنای گونه ای مراتع ییلاقی اسدلی- پلمیس در استان خراسان شمالی (چکیده)
55 - Effect of Long Term Salt Stress on Gas Exchange and Leaf Carbohydrate Contents in Two Sugar beet (Beta vulgaris L.) cultivars (چکیده)
56 - Effect of Nitrogen Fertilizers and Soil Characters on Growth and Essential oil of Thymus vulgaris (چکیده)
57 - The study of forage quality of Haloxylon aphyllum and Eurotia ceratoides in different phenological stages (چکیده)
58 - Allelopathic Effects of Eucalyptus camaldulensis on seed germinatin and growth seedling of Acroptilon repens, Plantago lanceolata and Portulaca oleracea (چکیده)
59 - مطالعه اثر تنش شوری و نوع نمک بر جوانه زنی و رشد گیاهچه چهار گیاه دارویی شنبلیله، کنجد، شاهدانه و زنیان (چکیده)
60 - تاثیر تنش شوری کوتاه و بلند مدت بر میزان فتوسنتز و کربوهیدرات برگ گیاه چغندر قند (چکیده)
61 - تاثیر جنستئین بر گره زایی و میزان نیتروژن سه گونه یونجه یکساله در دمای پایین منطقه ریشه (چکیده)
62 - Effect of Salinity on Germination and Seedling Growth of Four Medicinal Plants (چکیده)
63 - تاثیر فصل کاشت و تراکم گیاهی بر صفات رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه بابونه (Matricaria chamomilla) (چکیده)
64 - Effect of planting time and plant density on growth traits of Chamomile plants (چکیده)
65 - مطالعه فنولوژی موسیر (Allium altissimum Regel) و بررسی چگونگی زراعی کردن آن (چکیده)
66 - پاسخ چند رقم سویا به کاربرد نیتروژن و پتاسیم در خراسان شمالی (چکیده)
67 - تاثیر کود نیتروژن بر رشد و عملکرد ارقام سویا در خراسان شمالی (چکیده)
68 - Effect of Row Spacing and Plant Density on Yield and Yield Components of Soybean (Glycine max (چکیده)
69 - بررسی صفات رشد پنج واریته چغندر قند تحت دو سطح تنش شوری (چکیده)
70 - The Effect of Salinity on Growth, Inorganic Ions and dry Matter partitioning in Sugar beet Cultivars (چکیده)
71 - Effect of salinity on Seed Germination and early seedling growth of Sugar Beet Cultivars (چکیده)
72 - Effect of Planting Methods and Corm Density in Yield of Saffron (چکیده)
73 - بررسی تاثیر زمان کاشت و تراکم بوته بر جنبه های کمی گیاه دارویی بابونه (چکیده)
74 - اثر تنش شوری بر رشد و تبادلات کازی گیاه چغندر قند (چکیده)
75 - بررسی تاثیر شوری بر جوانه زنی در رشد گیاهچه گیاهان دارویی (چکیده)
76 - Stomatal and Nonstomatal Components to Inhibition of Photosynthesis in Leaves of Sugar Beet Plants Under salt Stress (چکیده)
77 - مقایسه خواص تیغه های خاک ورزی بشقابی رایج در ایران با استفاده از یک مخزن خاک مقیاس کوچک آزمایشگاهی (چکیده)
78 - تأثیر تنش شوری بر رشد، ظرفیت فتوسنتز و هدایت روزانه ای برگ در گیاه چغندرقند (چکیده)
79 - تاثیر تاریخ کاشت و نیتروژن بر عملکرد واجزای عملکرد دانه شوید (Anethum graveolens L.) در منطقه شیروان (چکیده)
80 - ممانعت اجزای روزنه ای و غیرروزنه ای از فتوسنتز برگهای گیاهان چغندرقند تحت تنش شوری (چکیده)
81 - بررسي صفات رشد پنج واريته چغندرقند (Beta vulgoris) تحت دو سطح تنش شوري (چکیده)
82 - تأثیر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه چهار ژئوتیپ چغندرقند (چکیده)
83 - Response of Root Yield and Quality of Sugar Beet (Beta vulgaris) to Salt Stress (چکیده)
84 - Growth Response and Gass Exchanged of Sugar Beet Plant Under Salt Stress (چکیده)
85 - Sugar Beet Plant Water -uptake and Plant water Relationships under Salt stress (چکیده)
86 - تاثیر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه چهار ژنوتیپ چغندر قند (Beta vulgaris) (چکیده)