بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ahmad Kompany


موارد یافت شده: 112

1 - Computational study of edge configuration and the diameter effects on the electrical transport of graphdiyne nanotubes (چکیده)
2 - Study on the stability of Si, Ge, Fe and Co in the interior surface of a metallic carbon nanotube for hydrogen storage (چکیده)
3 - بررسی پایداری عنصر Si در جداره داخلی نانولوله کربنی به منظور ذخیره سازی هیدروژن (چکیده)
4 - بررسی خواص ساختاری نانو ساختار KNbO3سنتز شده با کمک سورفکتانت SDS به روش هیدروترمال" (چکیده)
5 - Synthesis and Characterization of CexZr1-xO2 nanopigment (چکیده)
6 - بررسی خواص اپتیکی نانوپودرهای CexZr1-xO2 سنتز شده به روش سل- ژل در محیط ژلاتین (چکیده)
7 - Preparation and characterization of Al doped ZnO NPs/graphene nanocomposites synthesized by a facile one-step solvothermal method (چکیده)
8 - Electrical Investigation of Armchair Graphene-Graphdiyne-Graphene Nanoribbons Heterojunctions (چکیده)
9 - Effect of ferroelectric substrate on carrier mobility in graphene field-effect transistors (چکیده)
10 - Synthesis, structural, optical and antibacterial properties of Mg (1-x) Ag(x) O (x= 0, 0.01) nanopowders (چکیده)
11 - Study of structural and optical properties of CexZrl-x02 nanopowders synthesized through a sol-gel method in gelatin medium (چکیده)
12 - Study the effect of SDS surfactant on the structural and optical properties of KNbO_3 synthetized by hydrothermal method (چکیده)
13 - بررسی خواص ترابردی نانوریبون های دسته صندلی گرافدین (چکیده)
14 - Gradual Growth of Gold Nanoseeds on Silica for Silica@Gold Core–Shell Nano Applications by Two Different Methods: A Comparison on Structural Properties (چکیده)
15 - Structural and optical properties of (K,Na)NbO3 nanoparticles synthesized by a modified sol–gel method using starch media (چکیده)
16 - The effect of silver concentration and calcination temperature on structural and optical properties of ZnO:Ag nanoparticles (چکیده)
17 - Frequency dependence of Néel temperature in CaMnO3-δ ceramics: Synthesized by two different methods (چکیده)
18 - The effects of different polymerization agents on structural and optical properties of (K0.5Na0.5)NbO3nanopowders synthesized by a facile green route (چکیده)
19 - Structural and optical properties of KNN nanocubes synthesized by a green route using gelatin (چکیده)
20 - Effect of doping on structural and optical properties of ZnO nanoparticles: study of antibacterial properties (چکیده)
21 - بررسی برخی از ویژگی های الکتریکی و اپتیکی منگنایت کلسیم تهیه شده به روش واکنش حالت جامد و سل- ژل (چکیده)
22 - Critical Current Density and Intergranular Coupling Study of the Dysprosium Oxide Nanoparticle Added Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3Oy Superconductor (چکیده)
23 - بررسی خواص ساختاری نانوپودرهای CexZr1-xO2 سنتز شده به روش سل- ژل اصلاح شده (چکیده)
24 - Antibacterial properties of Mg (1-x ) Ag (x) O (x=0.03) nanocomposite (چکیده)
25 - Preparation of antimicrobial wound dressing composed of fish swim bladder & NanoMg(0.97) Ag(0.03) O (چکیده)
26 - Gradual Growth of Gold Nanoseeds on Silica for Silica@GoldCore-Shell Nanoparticles and Investigation of Optical Properties (چکیده)
27 - The effect of solution concentration on the physical and electrochemical properties of vanadium oxide films deposited by spray pyrolysis (چکیده)
28 - Dopant induced changes in physical properties of ZnO:Mg nanosuspensions: Study of antibacterial activity (چکیده)
29 - Effect of S-doping on structural, optical and electrochemical properties of vanadium oxide thin films prepared by spray pyrolysis (چکیده)
30 - Characterization and Electrochromic Properties of Vanadium Oxide Thin Films Prepared Via Spray Pyrolysis (چکیده)
31 - synthesis and optical analysis ofZnO and ZnO:Agnanopowders via modified sol-gel method (چکیده)
32 - بررسی خواص دیالکتریکی سرامیک باریم کلسیم تیتانات (چکیده)
33 - A facile sol–gel approach to synthesize KNN nanoparticles at low temperature (چکیده)
34 - Microleakage and antibacterial properties of ZnO and ZnO:Ag nanopowders prepared via a sol–gel method for endodontic sealer application (چکیده)
35 - Optical and structural properties of X-doped (X = Mn, Mg, and Zn) PZT nanoparticles by Kramers–Kronig and size strain plot methods (چکیده)
36 - مشخصه یابی و مقایسه پودر PZT تهیه شده با روشهای حالت جامد و سل ژل (چکیده)
37 - Synthesis, experimental and theoretical investigations of Zn1xCuxO nanopowders (چکیده)
38 - ساخت و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی نانو ذرات سیلیکا (چکیده)
39 - A systematic Preparation and investigation of optical properties of silica@gold core-shell nanocomposites for using in photothermal therapy (چکیده)
40 - اصلاح سطح نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن به روش هم رسوبی (چکیده)
41 - Measurements of thermal conductivity of nanodiamond fluids in engine oil (چکیده)
42 - Electrical properties comparison of NTC thermistors prepared from nanopowders and mixed oxide process (چکیده)
43 - Effect of Mn Doping on Optical Properties of Nanostructured ZnO Thin Film (چکیده)
44 - The effect of 4- nitroaniline concentration on Ag nanoparticles for detecting the melamine level in milk (چکیده)
45 - Fabrication and calibration of an Ag nanoparticles sensor for detecting the melamine and NaCl level in raw milk (چکیده)
46 - سنتز نانو ذرات نقره به روش کاهشی و تاثیر جذب سطحی پارانیتروآنیلین و کربن دی سولفید بر روی آن (چکیده)
47 - Synthesis and Characterization of Ca2Co2O5 Nanoparticles Prepared, Using Modified Sol-gel Method (چکیده)
48 - Study of Structural, Electrical and Optical Properties of Nano-structured Vanadium Oxide Thin Films by Spray Pyrolysis Method: Effect of Solution Concentration (چکیده)
49 - Synthesis of Colloidal Solution of Silver Nanoparticles and the Investigation of the Stirring Time and Ageing Time Effects on the Nanoparticles Size and Concentration (چکیده)
50 - Synthesis and Structural, Optical and Antibacterial Characterization of ZnO and ZnO:Ag Nanopowders Prepared via Modified Sol-Gel Method (چکیده)
51 - Preparing undoped and Mn-doped ZnO nanoparticles:a coparison between sol-gel and gel-combustion methods (چکیده)
52 - Correlation of Nanostructure and Preferred Orientation with the Electrical and Optical Properties of B-V2O5 Thin Films Deposited by Spray Pyrolysis (چکیده)
53 - Synthesis and Characterization of CaF2 NPs with Co-precipitation and Hydrothermal Method (چکیده)
54 - سنتز و مقایسه خواص الکتریکی ترمیستورهای NTC تهیه شده به روش نانو پودر و واکنش حالت جامد (چکیده)
55 - LOW TEMPERATURE SYNTHESIS AND ELECTRONIC PROPERTIES OF NTC TEMPERATURE SENSOR SPINEL-TYPE OXIDES NANOPOWDERS (چکیده)
56 - Preparation and Characterization of Barium Carbonate Nanoparticles (چکیده)
57 - بررسی نظری اثر مس بر خواص الکترونیکی نانوپودر اکسیدروی (چکیده)
58 - سنتز و بررسی خواص نانوپودر و میکروپودر ZnO آلاییده با اکسید مس (چکیده)
59 - بررسی خواص الکتریکی و اپتیکی نانو و میکرو ساختار منگنایت کلسیم برای کاربرد سلولهای سوختی اکسید حالت جامد در دمای بالا (چکیده)
60 - سنتز و بررسی خواص مغناطیسی میکروپودر و نانوپودر منگنایت کلسیم (چکیده)
61 - Deposition and characterization of ZnO:Mg thin films: the study of antibacterial properties (چکیده)
62 - Effect of Calcination Process on Phase Formation in Nano-Sized Zn0.9Mn0.1O Particles (چکیده)
63 - Effect of Y3+ and Nb5+ co-doping on dielectric and piezoelectric properties of PZT ceramics (چکیده)
64 - سنتز ومشخصه یابی ساختاری والکتریکی به دو روش سنتی و سل- ژل (چکیده)
65 - مقایسه خواص ساختاری و الکتریکی ترمیستور NTCساخته شده از نانو پودر و روش مخلوط اکسیدها (چکیده)
66 - STRUCTURAL AND ANTIBACTERIAL PROPERTIES OF SOL-GEL DRIVED ZnO:Mg NANOPARTICLES (چکیده)
67 - STRUCTURE AND ELECTRICAL PROPERTIES OF CaMnO3 NANOPOWDERS PREPARED BY SOL-GEL METHOD (چکیده)
68 - Characterization of ZnO:Mg nanoparticles prepared via sol-gel method: study of antibacterial properties (چکیده)
69 - Structural and optical characterization of ZnO:Mg thin films deposited by spraypyrolysis method: study of antibacterial properties (چکیده)
70 - خواص الکترونیکی ترکیب Zn1-xCuxO با استفاده از محاسبات اصول اولیه (چکیده)
71 - Synthesis and Optical Characterization of Pyroelectric Nanopowders Based on PZT (95/5) (چکیده)
72 - ELECTRONIC AND THERMOELECTRIC PROPERTIES OF PURE AND ALLOYS In2O3 TRANSPARENT CONDUCTORS (چکیده)
73 - SYNTHESIS AND STRUCTURE OF PURE AND Mn-DOPED ZINC OXIDE NANOPOWDERS (چکیده)
74 - Theoretical investigation of electrical and mechanical properties of ZnO crystal (چکیده)
75 - Optical absorption and electron energy loss spectra of single-walled carbon nanotubes (چکیده)
76 - Ab initio calculations of opticaspectra of a chiral (4,1) carbon nanotubel (چکیده)
77 - مطالعه خواص الکترونی CaTiO3 در فاز پارا اکتریک فروالکتریک با استفاده از اصول اولیه (چکیده)
78 - سنتز و مطالعه خواص ساختاری واپتیکی نانوبلورکهای کادمیوم سولفاید (چکیده)
79 - Structural and optical properties ofzinc oxide nanopowders doped with Mn (چکیده)
80 - Volume fraction and temperature variations of the effective thermal conductivity of nanodiamond fluids in deionized water (چکیده)
81 - Effect of Calcination Process on Phase Formation in Nano-Sized Zn0.9Mn0.1O Particles (چکیده)
82 - Characterization of Zinc Oxide Nanopowders Doped With MnO (چکیده)
83 - An Inito Calculations of Electronic and Optical Spectra of (13-0) Nanotube (چکیده)
84 - Synthesis and structure of spinel-type oxides in Mn, Co and Ni ternary system nanopowders at low temperature (چکیده)
85 - Calcination Process Effect on Phase Formation in Nano-Sized Zn0.9 9Mn0.1O Particles (چکیده)
86 - Electrical properties comparison of NTC thermistors prepared from nanopowders and mixed-oxide process (چکیده)
87 - Structure and Optical Studies of ZnMnO Nano Powder Prepared Via Sol Gel Technique (چکیده)
88 - Optical properties of spinel MgAl2O4 oxide (چکیده)
89 - مطالعه نظری تابع دی الکتریک و گذارهای اپتیکی در نانو لوله کربنی زیگزاگ (10و0) (چکیده)
90 - Nanoscale ab-initio calculations of optical and electronic properties of LaCrO3 in cubic and rhombohedral phases (چکیده)
91 - محاسبه ساختار الکترونی و تابع دی الکتریک نانولوله کربنی دسته صندلی 8 و 8 (چکیده)
92 - Ab-initio study of optical absorbtion and electronic energy loss spectra of SWCNTs (چکیده)
93 - Structural and Optical Studies of Zn1-xMnxO Nano Powders Prepared Using Sol- Gel Technique (چکیده)
94 - سنتز و مشخصه یابی اپتیکی و ساختاری نانو پودر PZT به روش احتراق ژل (چکیده)
95 - مشخصه یابی نوری و ساختاری نانو پودر PZT تهیه شده با دو روش سل ژل و هم رسوبی (چکیده)
96 - مقایسه خواص اپتیکی و ساختاری سرامیکPZT تهیه شده به دو روش سنتی و سل ژل (چکیده)
97 - First principles Study of the effect of Orbital- Dependent Exchange Correlation Potential on the Electronic and Optical Properties of Pb(Zr1-x Tix) O3 (چکیده)
98 - ساخت و بررسی خواص ساختاری و الکتریکی لایه های نازک کادمیم سولفید به منظور استفاده در سلولهای خورشیدی (چکیده)
99 - محاسبه ضرایب کشسانی و تن دهی بلور پیزوالکتریک زینک سولفید با استفاده از نظریه اختلال تابع چگالی (چکیده)
100 - Structural, electronic and optical properties of lead zirconate (چکیده)
101 - ساخت و بر رسی خواص اپتیکی و الکتریکی لایه های نازک CdS به منظور استفاده در سلو لهای خورشیدی (چکیده)
102 - ساخت نانو پودر Pb(Zr0.52,Ti0.48)O3 و مشخصه یابی آنها با استفاده از SEMو طیف سنجی رامان (چکیده)
103 - The effect of excss titaniun and crystal symmetry on electronic properties of Pb(Zr1-x Tix)O3 (چکیده)
104 - the effect of solvent on the crystal structure and size distribution of Cadmium Sulfide nano crystal (چکیده)
105 - Optical properties of pure and transition metal-doped indium oxide (چکیده)
106 - تاثیر آلاینده اکسید نقره بر سرامیک pzt (چکیده)
107 - بررسي سطح الكترود در قطعات لايه نازك MIM - پس از شكل گيري الكتريكي- توسط ميكروسكوپ الكتروني روبشي (چکیده)
108 - First-principles study of the optical properties of pure α-Al2O3 and La aluminates (چکیده)
109 - Influence of La on electronic structure of a-Al2O3 high k-gate from first principles (چکیده)
110 - First-principles study of the optical properties of PbTiO3 (چکیده)
111 - Effect of substituted IIIB transition metals on electronic properties of indium oxide by first-principles calculations (چکیده)
112 - First-principle calculations of the cohesive energy and the electronic properties of PbTiO3 (چکیده)