بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Sharif


موارد یافت شده: 76

1 - Adaptive Fuzzy Robust Tracking Control Using Human Electromyogram Signals for Elastic Joint Robots (چکیده)
2 - Structural, morphological and rheological characterisation of bovine serum albumin–cress seed gum complex coacervate (چکیده)
3 - Fabrication and Characterization of Molecularly Imprinted Microspheres as Highly Effective Sorbent for Fast and Selective Solid Phase Extraction of Nicotinamide in Beef and Wheat Flour Samples (چکیده)
4 - Effect of packaging material and oxygen concentration on quality of Ghavoot during the storage (چکیده)
5 - Thermal antioxidative kinetics of sesamol in triacylglycerols and fatty acid methyl esters of sesame, olive, and canola oils (چکیده)
6 - Expression and Function of C1orf132 Long-Noncoding RNA in Breast Cancer Cell Lines and Tissues (چکیده)
7 - بررسی آثار تغییرات دمایی بر پارامترهای سینتیکی-اکسایشی تری‌آسیل‌گلیسرول‌های زیتون، کانولا و کنجد در حضور آنتی‌اکسیدان سزامول (چکیده)
8 - تعیین مقدار کافئین در انواع قهوه و بررسی تاثیر روش کچرز بر میزان استخراج آن در مقایسه با روش متداول (چکیده)
9 - مکانیسم فعالیت آنتی اکسیدانی اسید جنتیسیک در پایداری اکسیداتیو روغن های زیتون و سویا (چکیده)
10 - Structure‐Antioxidant Activity Relationships of Luteolin and Catechin (چکیده)
11 - اعتبارسنجی روش اندازه گیری کافئین در نوشیدنی قهوه با کمک طیف سنج تحرک یونی (چکیده)
12 - بررسی عملکرد تصفیه بیولوژیکی و تاثیر زمان های ازن زنی بر پس آب مجتمع صنعتی گوشت مشهد (چکیده)
13 - Frying stability time of olive oils estimated from the oxidative stability index (چکیده)
14 - ارزیابی پایداری اکسایشی روغنهای زیتون سرخ کردنی طی فرایندهای حرارتی و سرخ-کردنی (چکیده)
15 - بررسی اثر آنتی اکسیدانی اسیدهای جنتیسیک و آلفا-رزورسیلیک در محیطهای روغنی و امولسیونهای روغن در آب آنها (چکیده)
16 - Antioxidant activity and mechanism of action of sesamol in triacylglycerols and fatty acid methyl esters of sesame, olive, and canola oils (چکیده)
17 - Antioxidant Activity of Gallic Acid as Affected by an Extra Carboxyl Group than Pyrogallol in Various Oxidative Environments (چکیده)
18 - ارزیابی میزان کارایی لوتئولین بر پایداری روغن های زیتون و کانولا در درجه حرارتهای مختلف بر اساس مکانیسم مهارکنندگی (چکیده)
19 - Quantitative Indices of the Oxidizability of Fatty Acid Compositions (چکیده)
20 - مروری بر بسته بندی قاووت (چکیده)
21 - فعالیت آنتی اکسیدانی اسیدهای وانیلیک و سیرینجیک در روغن ماهی کیلکا و امولسیون روغن در آب آن (چکیده)
22 - بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی اسید پاراهیدروکسی بنزوئیک و استر متیل آن در روغن ماهی کیلکا و امولسیون روغن در آب آن (چکیده)
23 - Thermal Antioxidative Kinetics of Hydroxytyrosol in Selected Lipid Systems of Different Unsaturation Degree (چکیده)
24 - پایداری اکسایشی تری آسیل گلیسرول روغن ماهی کیلکا (Clupeonella cultiventris caspia) تحت تاثیر روغنهای مغز و پوست بنه و اجزاء صابونی ناشونده آنها (چکیده)
25 - Mechanism of the Inhibitory Effect of Hydroxytyrosol on Lipid Oxidation in Different Bulk Oil Systems (چکیده)
26 - Temperature‐Dependent Mechanism of Antioxidant Activity of o‐Hydroxyl, o‐Methoxy, and Alkyl Ester Derivatives of p‐Hydroxybenzoic Acid in Fish Oil (چکیده)
27 - تاثیر درجه غیر اشباعیت سیستم لیپیدی و درجه حرارت بر فعالیت آنتی اکسیدانی ترسیوبوتیل هیدروکینون (چکیده)
28 - Oxidation kinetics of common Kilka (Clupeonella cultiventris caspia) oil in presence of bene oils’ unsaponifiable matter (چکیده)
29 - Chemical composition, antioxidant and antibacterial properties of Bene (Pistacia atlantica subsp. mutica) hull essential oil (چکیده)
30 - Structure–antioxidant activity relationships of o-hydroxyl, o-methoxy, and alkyl ester derivatives of p-hydroxybenzoic acid (چکیده)
31 - بررسی اثر متیل گالات بر سینتیک اکسایش روغن ماهی کیلکای تخلیص شده با استفاده از تحلیل حساسیت مدل شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
32 - بررسی اثرات اسید استیک و تخمیر خمیر بر میزان آکریلآمید نان سنگک (چکیده)
33 - Oxidative stability of purified common Kilka (Clupeonella cultiventris caspia) oil as a function of the bene kernel and hull oil (چکیده)
34 - INTRODUCING Pistacia khinjuk(KOLKHOUNG) FRUIT HULL (چکیده)
35 - Antimicrobial susceptibility of Streptococcus pneumoniae isolates from nasopharynx of healthy children (چکیده)
36 - Characteristics of erythromycin resistant Streptococcus pneumoniae isolated from nasopharynx of healthy children under six years old in Mashhad, Iran (چکیده)
37 - Ultrasonic-assisted extraction of antioxidative compounds from Bene (Pistacia atlantica subsp. mutica) hull using various solvents of different physicochemical properties (چکیده)
38 - بررسی اثر نوع و مقدار ترکیب گرمازا بر میزان گرمای تولیدی و پروفیل زمان-دمای قوطی‌های خودگرم‌شونده (چکیده)
39 - بررسی تاثیر متیل گالات بر سینتیک اکسایش تریاسیلگلیسرول روغن ماهی کیلکا با استفاده از تحلیل حساسیت مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
40 - مقایسه اثر آنتی اکسیدانی روغن پوست پسته وحشی (بنه) و آنتی اکسیدانهای سنتزی آلفا توکوفرول و بوتیل هیدروکسی تولوئن در اکسایش تری آسیل گلیسرول خالص روغن ماهی کیلکا (چکیده)
41 - مدلسازی پایداری اکسایشی روغن ماهی کیلکا در حضور اسیدگالیک با استفاد از شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
42 - Antioxidant activity of gallic acid and methyl gallate in triacylglycerols of Kilka fish oil and its oil-in-water emulsion (چکیده)
43 - بررسی تأثیر نوع حلال و روش استخراج بر میزان اولئورزین بدست آمده از زعفران (چکیده)
44 - بررسی قدرت آنتی اکسیدانی روغن پوست کلخونگ به عنوان منبع غذایی جدید در ایران (چکیده)
45 - بهینه سازی فرایند استخراج مواد زیست فعال از پوست بنه به روش آب مادون بحرانی با کاربرد روش سطح پاسخ (چکیده)
46 - Effect of Initial Quality and Compositional Parameters on Total Polar Compounds Formation during Continuous Heating of Olive Oil (چکیده)
47 - بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره‌ی استخراج شده از پوست بنه رقم موتیکا به روش مادون بحرانی آب (چکیده)
48 - Assaying Antioxidant Characteristics of Sesame Seed, Rice Bran, and Bene Hull Oils and their Unsaponifiable Matters by Using DPPH Radical-Scavenging Model System (چکیده)
49 - Antioxidative and synergistic effects of bene kernel and hull oils during oxidation of virgin olive oil (چکیده)
50 - Liquid–liquid extraction of aromatics from their mixtures with alkanes using 1-methyl 3-octylimidazolium thiocyanate ionic liquid (چکیده)
51 - Oxidative Stability of Virgin Olive Oil as Affected by the Bene Unsaponifiable Matters and Tertiary‐Butylhydroquinone (چکیده)
52 - Olive oil oxidation: Rejection points in terms of polar, conjugated diene, and carbonyl values (چکیده)
53 - Analytical evaluation of olive oil oxidation (چکیده)
54 - Antioxidant activity of sesame, rice bran and bene hull oils and their unsaponifiable matters (چکیده)
55 - Antioxidant activity of the fractions separated from the unsaponifiable matter of bene hull oil (چکیده)
56 - بررسی خواص آنتی اکسیدانی و ساختار توکوفرولی روغن پوست بنه در مقایسه با روغنهای کنجد و سبوس برنج تحت شرایط سرخ کردن عمیق در روغن آفتابگردان (چکیده)
57 - Bene hull oil as a highly stable and antioxidative vegetable oil (چکیده)
58 - ANTIOXIDANT ACTIVITY OF BENE HULL OIL COMPARED WITH SESAME AND RICE BRAN OILS DURING THE FRYING PROCESS OF SUNFLOWER OIL (چکیده)
59 - تاثیر نوع بسته بندی درجه حرارت و زمان ماندگاری بر سفتی بافت پسته رقم اوحدی و مقایسه آن با فاکتور های حسی (چکیده)
60 - اثر تاریخ کاشت و تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و در صد روغن دانه گیاه کرچک (چکیده)
61 - نشت الکترولیت ها به عنوان شاخصی از خسارت یخ زدگی در کلزا (چکیده)
62 - تاثیر درجه حرارت نوع بسته بندی و زمان نگهداری بر سفتی بافت پسته رقم اوحدی و مقایسه آن با فاکتور های حسی (چکیده)
63 - روش های کاهش یا حذف آفلاتوکسین (چکیده)
64 - نگهداری و بسته بندی پسته (چکیده)
65 - بررسی اثر بسته بندی و شرایط نگهداری بر خواص حسی پسته برشته واریته اوحدی (چکیده)
66 - بررسی تاثیر نوع حلال و روش استخراج بر میزان اولئو رزین به دست امده از زعفران (چکیده)
67 - تاثیر درجه حرارت و نوع بسته بندی وزمان نگهداری بر سفتی بافت پسته رقم اوحدی ومقایسه ان با فاکتورهای حسی (چکیده)
68 - بررسی اثر بسته بندی وشرایط نگهداری بر خواص حسی پسته برشته واریته اوحدی (چکیده)
69 - روشهای کاهش یا حذف افلاتوکسین (چکیده)
70 - افزایش بهره وری کارخانجات باز یافت از طریق استخراج پکتین موجود در پوست هندوانه (چکیده)
71 - بررسی کاهش روغن در کنجاله زیتون با انزیم (چکیده)
72 - دانه خربزه خاقانی به عنوان منبع روغن (چکیده)
73 - بررسی کیفیت روغنهای سرخ کردنی بر حسب شاخص رنگی، ضریب شکست و ویسکوزیته طی فرایند سرخ کردن (چکیده)
74 - بررسی چند شکلی ژن کالپین به روش PCR- SSCP وارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
75 - بررسی پایداری روغنهای سرخ کردنی تولیدشده درایران در ین فرایند سرخ کردن (چکیده)
76 - Effects of Salinity on Carbon Isotope Discrimination of Shoot and Grain of Salt-Tolerant and Salt-Sensitive Wheat Cultivars (چکیده)