بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyed Hossein Noie Baghban


موارد یافت شده: 149

1 - Determination and measurement of solid–liquid equilibrium for binary fatty acid mixtures based on NRTL and UNIQUAC activity models (چکیده)
2 - Measurements and Prediction of Melting Temperature and Eutectic Point of Binary Fatty Acids Based on Wilson Activity Model (چکیده)
3 - Study of flow boiling heat transfer characteristics of critical heat flux using carbon nanotubes and water nanofluid (چکیده)
4 - به کارگیری سیستم چرخه سه گانه جهت تبدیل انرژی گرمایی به الکتریکی در دمای پایین (چکیده)
5 - PDMS coating of used TFC-RO membranes for O2/N2 and CO2/N2 gas separation applications (چکیده)
6 - Using PDMS coated TFC-RO membranes for CO2/N2 gas separation: Experimental study, modeling and optimization (چکیده)
7 - A kinetic modeling of particle formation by gas antisolvent process: Precipitation of aspirin (چکیده)
8 - به دست آوردن ضریب انبساط حرارتی حجمی نانوذرات مختلف در روغن توربوکمپرسور (چکیده)
9 - GAS Antisolvent Crystallization of Aspirin Using Supercritical Carbon Dioxide: Experimental Study and Characterization (چکیده)
10 - Statistical analysis of thermal conductivity of nanofluid containingdecorated multi-walled carbon nanotubes with TiO (چکیده)
11 - Preliminary experimental investigation of a natural gas-fired ORC-based micro-CHP system for residential buildings (چکیده)
12 - Experimental Investigation of the Effect Exerted by NANOPARTICLES ON THE HEAT TRANSFER COEFFICIENT OF HERSCHEL−BULKLEY FLUIDS (چکیده)
13 - MODELING OF HEAT TRANSFER CHARACTERIZATION OF A TWO-PHASE CLOSED THERMOSYPHON USING MWCNT/WATER AND MWCNT-AG/WATER NANOFLUIDS (چکیده)
14 - مدل سازی و شبیه سازی سینتیکی فرآیند تبلور ضد حلال مایع با وجود سازوکار-های انباشتگی و شکست ذرات (چکیده)
15 - مدل سازی سینتیکی فرآیند تبلور به شیوه ضدحلال فوق بحرانی (دی اکسید کربن-تولوئن-فنانترن) (چکیده)
16 - ORC-based power generation from low-grade heat sources (چکیده)
17 - بررسی تجربی عملکرد نانوسیال اکسیدمس- استون برراندمان حرارتی یک ترموسیفون دوفازی بسته (چکیده)
18 - Experimental Investigation on Thermal Characteristics of a Two-Phased Closed Thermosyphon Using Organic Nanofluids (چکیده)
19 - A novel dual-membranes WGS reactor with palladium alloy and polyvinyl alcohol membranes for enhanced hydrogen recovery (چکیده)
20 - مقایسه نتایج تجربی انتقال حرارت نانوسیالات آب/آلومینا و آب/اکسید مس در کانال مثلثی متساوی الاضلاع در شار حرارتی ثابت دیواره (چکیده)
21 - Covalent functionalization of TiO2 nanoparticles on multi wall carbon nano tubes (چکیده)
22 - Laminar convective heat transfer of Al2O3/water nanofluid through square cross-sectional duct (چکیده)
23 - Experimental Study of Heat Transfer of a Car Radiator with CuO/Ethylene Glycol-Water as a Coolan (چکیده)
24 - Experimental investigation of Al2O3/water nanofluid through equilateral triangular duct with constant wall heat flux in laminar flow (چکیده)
25 - Thermal Analysis of Shell-side flow of a shell-and-tufe heat exchanger (چکیده)
26 - Investigation of heat pipe heat exchanger effectiveness and energy saving in air conditioning systems using silver nanofluid (چکیده)
27 - Decorating and Filling of Multi-Walled Carbon Nanotubes with TiO2 Nanoparticles via Wet Chemical Method (چکیده)
28 - آرایش نانو لوله کربنی چند دیواره با نانو ذرات TiO2 و بررسی پایداری سوسپانسیون بدست آمده (چکیده)
29 - بررسی تجربی انتقال حرارت جابجایی آزاد نانوسیال های روغن توربوکوپرسور/ دی اکسید تیتانیوم در یک دریچه مربعی (چکیده)
30 - بررسی انتقال حرارت جابجایی آزاد روغن توربوکمپرسور در یک کانال مربعی (چکیده)
31 - Measurement of Volumetric Thermal Expansion Coefficient of CuO/ Turbine Oil Nanofluids (چکیده)
32 - Experimental investigation of natural convection heat transfer of Al2O3/Turbine oil nanofluids in a square enclosure (چکیده)
33 - بدست آوردن ضریب انبساط حرارتی حجمی نانوسیال های روغن توربوکمپرسور/ دی اکسید تیتانیوم (چکیده)
34 - بررسی انتقال حرارت رادیاتور اتومبیل در حضور نانوسیال به عنوان سیال خنک کننده (چکیده)
35 - The prediction of Thermodynamic-Kinetic behavior of anti solvent crystallization from Sodium Chloride aqueous systems containing Non-electrolytes (چکیده)
36 - افزایش جذب CO2 به وسیله مونواتانول آمین (MEA) در یک تماس دهنده غشایی جریان متقاطع جدید (چکیده)
37 - افزایش میزان شیرین سازی گاز طبیعی به وسیله مونو اتانول آمین و محلول کربنات پتاسیم در تماس دهنده غشایی جریان متقاطع (چکیده)
38 - مدلسازی فرآیند استری شدن اسید استیک با اتانول در رآکتور غشایی تراوش تبخیری و بررسی عوامل موثر بر روی آن (چکیده)
39 - Experimental investigation of natural convection heat transfer of CuO/Turbine oil nanofluids in square enclosure (چکیده)
40 - Effect of rheological properties change on heat transfer coefficient of Non Newtonian fluid (چکیده)
41 - The study of laminar convective heat transfer of CuO/water nanofluid through equilateral triangular duct at constant wall heat flux (چکیده)
42 - Thermodynamic Modeling of Antisolvent Crystallization of NaCl- Water-Ethanol System (چکیده)
43 - CuO/water nanofluid heat transfer through triangular ducts (چکیده)
44 - The effect of magnetic field and nanofluid on thermal performance of two-phase closed thermosyphon (TPCT) (چکیده)
45 - Application of heat pipe heat exchangers in heating, ventilation and air conditioning (HVAC) systems (چکیده)
46 - CuO/water nanofluid laminar convective heat transfer through square duct under uniform heat flux (چکیده)
47 - Kinetic modeling of supercritical antisolvent crystallization (Phenanthrene-Toluene-CO2) (چکیده)
48 - مطالعه تجربی انتقال حرارت جابه جایی درهم نانوسیال آب/Al2O3 در لوله با سطح مقطع مربعی (چکیده)
49 - Effect of electrical field on the Al2O3/water nanofluid heat transfer in thermosyphon (چکیده)
50 - A numerical study on convective heat transfer of Al2O3/water, CuO/water and Cu/water nanofluids through square cross-section duct in laminar flow (چکیده)
51 - تأثیر بازدارنده ها در تشکیل هیدرات های گازی (چکیده)
52 - energy conservation by waste heat recovery in industry using thermosyphon heat exchangers (چکیده)
53 - Waste heat recovery using heat pipe heat exchanger (HPHE) for surgery rooms in hospitals (چکیده)
54 - EXPERIMENTAL CONSIDERATION AND CORRELATION OF HEAT TRANSFER OF A TWO-PHASE CLOSED THERMO SYPHON DUE TO THE INCLINATION ANGLE, FILLING RATIO, AND ASPECT RATIO (چکیده)
55 - Energy saving in HVAC systems using nanofluid (چکیده)
56 - مطالعه انتقال حرارت و جریان نانو سیال آب/CuO در کانالهای با سطح مقطع مثلثی در جریان درهم (چکیده)
57 - شبیه سازی عددی جریان و انتقال حرارت نانو سیال آب/Al2O3 با استفاده از روش CFD در کانالهای با سطح مقطع مربعی با شرط مرزی دما ثابت دیواره (چکیده)
58 - Prediction of the overall sieve tray efficiency for a group of hydrocarbons, an artificial neural network approach (چکیده)
59 - A REVIEW ON THE APPLICATION OF HEAT PIPE HEAT EXCHANGERS FOR ENERGY SAVING IN HVAC SYSTEMS (چکیده)
60 - بررسی اثرات حرارتی راکتور غشایی شیفت آب- گاز برای تولید خوراک فرآیند پیل سوختی هیدروژنی (چکیده)
61 - Numerical investigation of Al2O3/water nanofluid laminar convective heat transfer through triangular ducts (چکیده)
62 - بررسی عملکـرد رآکتـور غشایـی فرآینـد شیفت آب- گـاز با استفاده از الگـوهای مختلف دمـای پوسته (چکیده)
63 - Investigation of Heat pipes layout effect (triangular pith or square pith) on surface heat transfer coefficient by CFD modeling (چکیده)
64 - مقایسه عملکرد حرارتی یک ترموسیفون دوفازی بسته در اثر استفاده از نانوسیال های اکسیدفلزی (چکیده)
65 - Thermal behavior of a Two Phase Closed Thermosyphon using CuO/water nanofluid (چکیده)
66 - Experimental study of two-Phase closed thermosyphon with nanofluid and magnetic field effect (چکیده)
67 - Designing a neural network for closed thermosyphon with nanofluid using genetic algorithm (چکیده)
68 - بررسی تجربی عملکرد حرارتی یک ترموسیفون دوفازی بسته در اثر استفاده ازنانوسیال اکسیدمس/آب (چکیده)
69 - A comparison of experimental heat transfer characteristics for Al2O3 /water and CuO/water nanofluids in square cross-section duct (چکیده)
70 - Experimental investigation of effective parameters and correlation of geyser boiling in a two-phase closed thermosyphon (چکیده)
71 - بررسی تجربی و نظری افت فشار در تبادلگر های گرمایی لو له‌ای در سیستمهای تهویه مطبوع (چکیده)
72 - An Experimental and Theoretical Investigation on Thermal Performance of Gas-Liquid Thermosyphon Heat Exchanger in a Semi-Idustrial Plant (چکیده)
73 - Investigation of thermal behavior a two-phase closed thermosyphon at medium input heat (چکیده)
74 - Experimental and Numerical analysis of flow and heat transfer in a gas- liquid thermosyphon heat exchanger in a pilot plant (چکیده)
75 - Applications of wickless heat pipe heat exchangers in HVAC systems (چکیده)
76 - Effect of HPHE at Efficiency of Air Condition Systems (چکیده)
77 - Experimental investigation effect of input air property at efficiency of air condition systems with two series HPHE (چکیده)
78 - EFECT OF WORKING FLUID ON THE PERFORMANCE OF THERMOSYPHON HEAT EXCHANGERS IN SERIES USED IN AN AIR CONDITIONING SYSTEM (چکیده)
79 - حل عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال آب AL2O3 در کانال مثلثی با دمای ثابت دیواره (چکیده)
80 - بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی نانوسیال در کانالهای با سطح مقطع مربعی در جریان آرام (چکیده)
81 - CuO/water nanofluid heat transfer through triangular ducts (چکیده)
82 - Experimental investigation of two-phase closed thermosyphon under magnetic field using nano-Silver/water nanofluid (چکیده)
83 - Effect of magnetic field on the Copper oxide/water nanofluid heat transfer enhancement in two-phase closed thermosyphon (چکیده)
84 - اثر نانوسیال اکسید آلومینیوم- آب به عنوان سیال عامل در بهبود راندمان حرارتی یک ترموسیفون دوفازی (چکیده)
85 - heat transfer enhancement using al2o3/water nanofluid in a two-phase closed thermosyphon (چکیده)
86 - امکان سنجی استفاده از لوله های گرمایی در تهویه مطبوع جهت بهینه سازی مصرف انرژی (چکیده)
87 - شبیه سازی رآکتور شیمیایی همدمای بدون همزن و کنترل دمای آن با استفاده از لوله حرارتی (چکیده)
88 - Experimental Investigation on Hydrodynamic and Thermal Performance of a Gas-Liquid Thermosyphon Heat Exchanger in a Pilot Plant (چکیده)
89 - An experimental & theoretical investigation on thermal performance of a gas-liquid thermosyphon heat pipe heat exchanger in a semi-industrial plant (چکیده)
90 - Experimental &Theoretical Investigation of Pressure Drop across Tube Bundle of a THPHE and Introducing a New Correlation (چکیده)
91 - شبیه سازی جریان و حرارت در ترموسیفون دو فازی بسته (چکیده)
92 - Experimental investigation on hydrodynamic and thermal performance of a gas- liquid thermosyphon heat exchanger in a pilot plant (چکیده)
93 - Experimental investigation effect of input air property at efficiency of air condition systems with HPHE (چکیده)
94 - بررسی واکنشهای قهوه ای شدن و منحنی های خشک شدن برشهای سیب زمینی و میزان ترکیبات شیمیایی پودرهای سیب زمینی تولید شده توسط توانهای مختلف مایکروویو (چکیده)
95 - بررسی تغییرات ویژگیهای پودر سیب زمینی تولید شده توسط توانهای مختلف مایکروویو (چکیده)
96 - ایجاد موتاسیون و بهینه سازی تولید آلفا آمیلاز غذایی از آسپرژیلوس اوریزه (Aspergillus Oryzae) (چکیده)
97 - Investigation of Geyser Boiling Phenomenon in a Two-Phase Closed Thermosyphon (چکیده)
98 - The application of heat pipe for desiginig uniform temperature batch reactor (چکیده)
99 - کاربرد لوله های حرارتی در سیستم های بازیافت حرارتی (فرآیند های خشک کن، سرد کن و رطوبت زدایی در صنایع غذایی) (چکیده)
100 - طراحی و ساخت محفظه گرمایش مورد استفاده در صنایع غذایی با کمک لوله های حرارتی (چکیده)
101 - بررسی تجربی اثر قطر، نسبت پر شدن و توان ورودی بر عملکرد حرارتی یک ترموسیفون دو فازی بسته (چکیده)
102 - Effect of Aspect Ratio and Filling Ratio on Thermal Performance of an Inclined Two-Phase Closed Thermosyphon (چکیده)
103 - Effect of Inclination Angle and Filling Ratio on Thermal Performance of a Two-Phase Closed Thermosyphon under Normal Operating Condition (چکیده)
104 - Investigation of thermal performance of an air-to-air thermosyphon heat exchanger using ε-NTU method (چکیده)
105 - Experimental Investigation of Boiling and Condensation Heat transfer of a two phase Closed thermosyp (چکیده)
106 - تجزيه وتحليل اثر بار حرارتي يك لوله گرمايي بدون فتيله(ترموسيفون ) و محاسبه ضريب كلي انتقال حرارت و ج (چکیده)
107 - طراحي يك نوع مبادله كن لوله گرمايي و تعيين عوامل موثر در انتقال حرارت و افت فشار بوسيله يك برنامه كا (چکیده)
108 - بررسي تجربي عملكرد گرمايي يك لوله گرمايي (ترموسيفون) (چکیده)
109 - effect of aspect ratio and filling ratio on heat transfer characteristics of a two_phase closed ther (چکیده)
110 - thermal performance of loop termosiphone heat exchanger using effectiveness_ntu method (چکیده)
111 - waste heat recovery using a loop thermosiphon heat exchanger in a bakery (چکیده)
112 - design of air thermosyphone heat exchangers for energy conservation in industries (چکیده)
113 - thermal characteristics of a two_phase closed thermosyphon (چکیده)
114 - energy conservation by waste heat recovery in industry using thermosyphone heat exchangers (چکیده)
115 - Thermal study of an air-air thermosyphon Heat Pipe Heat Exchenger ( THPHE) in a Pilot Plant (مطالعه حرارتی بر مبدل گرمایی لوله گرمایی یک ترموسیفون هوا به هوا در تاسیسات هوایی) (چکیده)
116 - Investigation of geyser boiling in a two – phase closed thermosyphon (بررسی آبگرمکن در یک ترموسیفون بسته دو فاز) (چکیده)
117 - Effect of inclination angle on thermal performance of a two-phase closed thermosyphon under normal operating condition (چکیده)
118 - بررسی تجربی اثر قطر ، نسبت پر شدن و توان ورودی بر عملکرد حرارتی یک ترموسیفون دو فازی بسته (چکیده)
119 - بررسی تجربی و تئوری افت فشار در در مبادله کن لوله گرمایی و ارائه رابطه ای جدید برای تخمین مقدار آن (چکیده)
120 - بررسی عملکرد حرارتی یک مبادله کن لوله گرمایی ترموسیفونی گاز – مایع در یک مدل نیمه صنعتی (چکیده)
121 - تعیین ضریب انتقال حرارت جابجایی بر روی دسته لوله های پره دار (چکیده)
122 - کاربرد لوله های گرمايی در صنعت (چکیده)
123 - بررسی عوامل موثر بر عملکرد حرارتی یک مبادله کن ترموسیفونی به روش ε-NTU (چکیده)
124 - بررسی کارایی ترموسیفون دو فازی بسته با چگالنده عمودی و تبخیر کننده مایل در آب گرمکن های خانگی خورشیدی ترموسیفونی (چکیده)
125 - بررسی اثر نسبت ابعاد و نسبت پر شدن بر ویژگیهای انتقال حرارت یک ترموسیفون دو فازی بسته شیبدار (چکیده)
126 - بحران انرژی و ایجاد الگو و ساختارهای مصرف بهینه انرژی (چکیده)
127 - شبیه سازی و بررسی اقتصادی کاربرد لوله های گرمایی در سیستم های تهویه مطبوع (چکیده)
128 - جوشش نوسانی (Geyser) در یک ترموسیفون دو فازی بسته (چکیده)
129 - بررسی تجربی اثرات A.R و F.R بر روی عملکرد گرمایی ترموسیفون ها (چکیده)
130 - اثرAspect Ratio وFilling Ratio بر روی عملکرد گرمایی یک ترموسیفون دو فازی بسته شیب دار(The Effect of Aspect Ratio and Filling Ratio on Thermal Performance of an Inclined Two-Phase Closed Thermosyphon) (چکیده)
131 - Heat transfer characteristics of a two-phase closed thermosyphon (چکیده)
132 - نگهداری انرژی به وسیله بازیابی گرمای هدر رفته در صنعت با استفاده از مبدل حرارتی ترموسیفون (Energy Conservation by Waste Heat Recovery in Industry using Thermosyphon Heat Exchangers) (چکیده)
133 - بررسی مقاله ای از ترموسیفون های بسته دو فاز (چکیده)
134 - بررسی تجربی از یک مبدل گرمایی ترموسیفون هوا به هوا با استفاده از روش -NTU (چکیده)
135 - ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژِی از دیدگاه صنایع (چکیده)
136 - نگرشی به روند مصرف انرژی های تجدید ناپذیر و تجدید پذیر در ایران (چکیده)
137 - Thermal Performance of Loop Thermosyphon Heat Exchanger Using Effectiveness-NTU Method ( عملکرد گرمایی از حلقه مبدل گرمایی ترموسیفون با استفاده از روش NTU ) (چکیده)
138 - شناخت انرژی گرمایی تلف شده در صنایع و ارائه راهکار علمی و فنی جهت بازیافت انرژی اتلافی به منظور کاهش مصرف سوخت و آلودگی محیط زیست (چکیده)
139 - KINETICS OF BENZYL CHLORIDE PRODUCTION IN A BENCH REACTOR UNDER PRESSURE WITH STIRRER (چکیده)
140 - طراحی مبدل گرمایی ترموسیفون هوا به هوا برای نگهداری انرژی در صنعت (چکیده)
141 - Thermal Characteristics of a Tow-Phase Closed Thermosyphon ( مشخصات گرمایی یک ترموسیفون بسته دو فاز ) (چکیده)
142 - “Waste Heat Recovery Using Loop Thermosyphons Heat Exchanger (LTHE) In Buttercup Bakery ( بازیافت حرارت با استفاده از حلقه ترموسیفون مبدل حرارتی در نانوایی ) (چکیده)
143 - “Experimental investigation of a Two-phase Closed Thermosyphon ( بررسی تجربی از یک ترموسیفون بسته دو فاز ) (چکیده)
144 - تجزیه و تحلیل اثر بار حرارتی یک لوله گرمایی بدون فتیله (ترموسیفون) و محاسبه ضریب کلی انتقال حرارت و جابجایی بر روی آن (چکیده)
145 - طراحی یک نوع مبادله کن لوله گرمایی و تعیین عوامل مؤ ثر در انتقال حرارت و افت فشار بوسیله یک برنامه کامپیوتری (چکیده)
146 - بررسی تجربی عملکرد گرمایی یک ترموسیفون (چکیده)
147 - طراحی و ساخت یک مبادله کن لوله گرمایی (چکیده)
148 - حرارت زدایی گازهای ورودی به پالایشگاه شهید هاشمی نژاد (چکیده)
149 - تحلیل عددی جریان داخل پوسته مبدلهای حرارتی و تأثیر عوامل هندسی بر روی آن (چکیده)