بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: akram halajnia


موارد یافت شده: 71

1 - بررسی تاثیر بیوسورفاکتانت باکتریایی بر فراهمی کادمیم در یک خاک آهکی (چکیده)
2 - تأثیر توأم آلودگی کادمیم و تنش خشکی بر فعالیت آنزیم اوره آز و بیوماس میکروبی در یک خاک آهکی (چکیده)
3 - Efficient removal of 2,4-dinitrophenol from synthetic wastewater and contaminated soil samples using free and immobilized laccases (چکیده)
4 - مطالعه ایزوترم‌های جذب لاکاز توسط مونتموریلونیت K10 و زئولیت (چکیده)
5 - اثر اسید سیتریک، نیتریلو تری استیک اسید و پلی اکریل آمید آنیونی بر گیاه‌پالایی نیکل به وسیله ذرت و آفتابگردان (چکیده)
6 - تاثیر منابع مختلف کربن بر بیوسنتز سورفکتانت توسط باکتری Pseudomonas putida KT-2440 (چکیده)
7 - اثر غلظت کادمیم بر جذب آن توسط بنتونایت و نانوبنتونایت (چکیده)
8 - بررسی تاثیرآب مغناطیسی بر برخی پارامترهای مورفولوژویکی گل همیشه بهار تحت تنش شوری آب (چکیده)
9 - بررسی تاثیرآب مغناطیسی بربرخی پارامترهای فیزیولوژیکی گل همیشه بهار تحت تنش شوری آب (چکیده)
10 - بررسی اثر کاربرد کرم خاکی Eisenia fetida و قارچ میکوریزا آربوسکولار Funneliformis mosseae بر برخی از خصوصیات میکروبی خاک و جذب نیتروژن و فسفر توسط ذرت Zea mays (چکیده)
11 - جذب عناصر غذایی کم‌مصرف تحت تأثیر برهمکنش کرم‌های خاکی (Eisenia fetida ) و قارچ مایکوریزا آربوسکولار (Funneliformis mosseae) در ذرت (چکیده)
12 - The effect of earthworm and arbuscular mycorrhizal fungi on availability and chemical distribution of Zn, Fe and Mn in a calcareous soil (چکیده)
13 - اثر تنش خشکی برجذب فسفر در گیاه گندم (چکیده)
14 - بررسی اثر سیلیسیم در تنش خشکی برگیاه گندم (چکیده)
15 - تعیین فسفر خاک با روش گرادیان پخشیدگی در لایه نازک ( )DGTدر برخی خاکهای آهکی (چکیده)
16 - Leaching behaviour of a sandy soil amended with natural and NH4+ and K+ saturated clinoptilolite and chabazite (چکیده)
17 - یک روش ساده فیزیکی خالص سازی سپیولیت (چکیده)
18 - Comparison of adsorption and desorption of phosphate on synthesized Zn-Al LDH by two methods in a simulated soil solution (چکیده)
19 - تاثیر فیتازهای تولید شده از منابع قارچی بر میزان حلالیت فسفر آلی (چکیده)
20 - تاثیر pH و زمان بر مقدار بیوسورفاکتانت تولیدی دو باکتری باسیلوس سابتیلیس و سودوموناس پوتیدا (چکیده)
21 - ارزیابی شاخص تنوع آنزیمی شانون پس از گیاه پالایی یک خاک آلوده به سرب (چکیده)
22 - مطالعه ویژگی های سینتیکی آنزیم لاکاز گرفته شده از قارچ ترامتس ورسیکالر (Trametes versicolor) در حضور کانی¬های مونتموریلونیت و زئولیت (چکیده)
23 - The effect of olive husk extract compared to the edta on Pb availability and some chemical and biological properties in a Pb-contaminated soil (چکیده)
24 - تاثیر اسیدسیتریک بر آزادسازی پتاسیم از کانی های سیلیکاته پتاسیم دار (چکیده)
25 - اثر هیدروکسید مضاعف لایه ای به عنوان یک کود کندرهای فسفره (چکیده)
26 - بررسی فعالیت و پایداری آنزیم لاکاز آزاد تثبیت شده در حضور کانی‌های مونتموریلونیت و زئولیت (چکیده)
27 - بررسی تاثیراستخراج گیاهی تشدید شده با EDTA و اسید سیتریک برکیفیت یک خاک آلوده به سرب (چکیده)
28 - Impact of Bioreduction on Remobilization of Adsorbed Cadmium on Iron Minerals in Anoxic Condition (چکیده)
29 - ویژگی‌های سینتیکی آنزیم اوره‌آز در حضور رس‌های سپیولیت و ورمیکولیت (چکیده)
30 - اثر کاربرد EDTA و اسیدسیتریک بر تغییرات فعالیت آنزیمی خاک، تنفس میکروبی برانگیخته و فراهمی سرب در خاک (چکیده)
31 - اثر تنش خشکی بر جذب فسفر در گیاه گندم (چکیده)
32 - تأثیر علف‌کش تریفلورالین بر زیست‌توده میکروبی و معدنی شدن نیتروژن (چکیده)
33 - تاثیر علف‌کش تریفلورالین بر گره زایی و غلظت نیتروژن گیاه سویا (چکیده)
34 - بررسی اثر متقابل کرم خاکی و مایکوریزا بر خصوصیات رشدی و غلظت فسفر در گیاه ذرت (چکیده)
35 - مطالعه اثر متقابل کرم خاکی و مایکوریزا بر غلظت نیتروژن در گیاه ذرت (چکیده)
36 - Effects of Mg-Al Layered Double Hydroxide on Nitrate Leaching and Nitrogen Uptake by Maize in a Calcareous Soil (چکیده)
37 - کاربرد هیدروکسید مضاعف لایه ای (LDH) برای کاهش آبشویی نیترات و افزایش جذب نیتروژن در ذرت (چکیده)
38 - THE REMOVAL CHARACTERISTICS OF NITRATE AND PHOSPHATE BY MG-AL-LDHS (چکیده)
39 - مقایسه اثر کاربرد کلات شیمیایی EDTA و عصاره تفاله زیتون (OBE) بر تنفس میکروبی و فعالیت آنزیم دهیدروژناز خاک و جوانه زنی گیاه شاهی در یک خاک آلوده به سرب (چکیده)
40 - اثر فاضلاب کارخانه چرم سازی بر میزان کروم و تعیین شکلهای شیمیایی آن در خاک (چکیده)
41 - تأثیر قارچ مایکوریزا Glomus Mosea بر فراهمی فسفر خاک در گیاه ذرت تحت تنش رطوبتی (چکیده)
42 - تأثیر قارچ شبه مایکوریزاPiriformospora indicaبر فراهمی فسفر از خاک در گیاه ذرت تحت تنش خشکی (چکیده)
43 - تأثیر کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر توزیع فرم های مختلف عناصر کادمیوم، سرب و نیکل افزوده شده به دو خاک آهکی (چکیده)
44 - آشنایی با روش گرادیان پخشیدگی در لیه نازک (DGT) برای تعیین فسفر قابل استفاده وهمبستگی آن با جذب فسفر توسط گیاه گندم در خاکهای آهکی (چکیده)
45 - مقایسه اثر کاربرد کلات شیمیایی EDTAو عصاره تفاله زیتون(OBE) بر تنفس میکروبی و فعالیت آنزیم دهیدروژناز خاک و جوانه زنی گیاه شاهی در یک خاک آلوده به سرب (چکیده)
46 - Removal of arsenate and arsenite from aqueous solution by adsorption on clay minerals (چکیده)
47 - Influence of clay minerals on sorption and bioreduction of arsenic under anoxic conditions (چکیده)
48 - Removal of chromium [Cr(VI)] from contaminated solutions by using biogenic ferrous iron in bioreduced minerals (چکیده)
49 - کارایی جذب آهن در ارقام مختلف گندم (چکیده)
50 - مطالعه‌ تاثیر زمان، دما، پ-اچ و غلظت اوره‌‌آز بر جذب و فعالیت آنزیم در رس‌های سپیولیت و ورمیکولیت (چکیده)
51 - رزیابی دلایل سرخشکیدگی و زردی زود هنگام درختان چنار (platanus sp.) در شهر مشهد با استفاده از تجزیه رگرسیون مکانی (GGE biplot) (چکیده)
52 - Adsorption–desorption characteristics of nitrate, phosphate and sulfate on Mg–Al layered double hydroxide (چکیده)
53 - The adsorption characteristics of nitrate on Mg–Fe and Mg–Al layered double hydroxides in a simulated soil solution (چکیده)
54 - تعیین ‌نرم‌های دریس و ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای درختان چنار (Platanus sp.) در مشهد (چکیده)
55 - تاثیر دی اکسید کربن و نیتروژن بر تجزیه بقایای گندم و یونجه در دو خاک آهکی و غیر آهکی (چکیده)
56 - Soil soluble nitrogen variations affected by different levels of CO2 and temperature (چکیده)
57 - Effects of drying and rewetting on dissolved organic carbon (DOC) of two alfisols in the north of Iran (چکیده)
58 - Elevated CO2 and nitrogen effects on dissolved organic carbon of two calcareous and non calcareous soils (چکیده)
59 - تاثیر دی اکسیدکربن و نیتروژن روی کربن آلی محلول دو خاک آهکی و غیر آهکی (چکیده)
60 - تأثیر کودهای مختلف نیتروژن بر نیتروژن آلی محلول (DON) و نیتروژن معدنی محلول (DIN) در دو خاک آلفی سول شمال ایران (چکیده)
61 - تأثیر دما و دی اکسید کربن بر شکل‌های نیتروژن محلول در یک خاک آهکی (چکیده)
62 - Uranium removal from aqueous solutions by wood powder and wheat straw (چکیده)
63 - تاثیر عناصر مس و روی در قابلیت جذب کادمیوم در ذرت و آفتابگردان (چکیده)
64 - تاثیر باکتری ریزوبیوم لگومینوزارم بیوار فازئولی بر جذب و افزایش تحمل به آرسنیک در گیاه لوبیا (چکیده)
65 - تاثیر آهن و منگنز بر جذب کادمیوم در آفتابگردان و ذرت (چکیده)
66 - تاثیر چرخه های متناوب خشک و مرطوب شدن خاک بر کربن آلی، فسفر و نیتروژن آلی و معدنی محلول (چکیده)
67 - تاثیر چرخه های متناوب خشک و مرطوب شدن خاک بر کربن آلی، فسفر و نیتروژن آلی و معدنی محلول (چکیده)
68 - تاثیر کودهای مختلف نیتروژن بر نیتروژن آلی و نیتروژن معدنی محلول دو خاک آلفی سول شمال ایران (چکیده)
69 - اثر آهک بر روی جریان‌های کربن آلی خاک (چکیده)
70 - Phosphorus fractions in calcareous soils amended with P fertilizer and cattle manure (چکیده)
71 - قابلیت جذب سرب، نیکل و روی توسط سلول و پلی ساکارید خارج سلولی باکتری سینوریزوبیوم (چکیده)