مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. اباذر افشار , حسین صابری , محمدتقی فخلعی , ضابطۀ تشخیص شرط مخالف مقتضای ذات عقد از شرط نامشروع و تطبیق آن بر عقود بانکی, پژوهه های فقهی تا اجتهاد, دوره (4), شماره (7), سال (2020-8), صفحات (123-144)
 2. بهنام عباسی اول , حسین صابری , سید محمود میرنوربخش , بررسی تحوّلات تاریخی «ضروریّ» مذهب در فقه امامیّه, اندیشه نوین دینی, دوره (16), شماره (60), سال (2020-4), صفحات (57-68)
 3. عطیه علیزاده نوری , محمدتقی فخلعی , حسین صابری , درنگی در مرجّحیت مخالفت با عامّه در پرتو تحدید گستره‌ عامّه, فقه و اصول, دوره (52), شماره (1), سال (2020-6), صفحات (97-120)
 4. عطیه علیزاده نوری , محمدتقی فخلعی , حسین صابری , اعتبارسنجی مرجحیت مخالفت با عامه در علاج تعارض اخبار (مورد پژوهی نجاست خمر), پژوهش های فقهی, دوره (14), شماره (3), سال (2018-11), صفحات (555-580)
 5. محمد امین بزرگمهر , حسین صابری , محمدتقی فخلعی , شیوه های معرفی نشده جمع ادلّه در کتاب جواهرالکلام و ارائه الگوریتم متناسب با آن, جستارهای فقهی و اصولی, دوره (6), شماره (19), سال (2020-8), صفحات (171-194)
 6. مریم صباغی ندوشن , محمدحسن حائری , حسین صابری , رهیافتی به گونه‌های «سیاق», فقه و اصول, دوره (52), شماره (1), سال (2020-5), صفحات (77-96)
 7. مریم غلامی زین آباد , حسین صابری , محمدتقی فخلعی , بازخوانی ادله و مستندات قاعدۀ «الولایة الخاصة أقوی من الولایة العامة», جستارهای فقهی و اصولی, دوره (6), شماره (18), سال (2020-6), صفحات (35-67)
 8. مصطفی بیگدلی , عباسعلی سلطانی , حسین صابری , رهیافتی بر انواع سنت فعل و نحوه تأثیر شناخت نوع سنت بر استنباط حکم, جستارهای فقهی و اصولی, دوره (5), شماره (3), سال (2019-10), صفحات (35-61)
 9. اباذر افشار , حسین صابری , محمدتقی فخلعی , جایگاه مصلحت در تحقق مقتضیات عقود با تأملی بر راه‌حل مصلحت کامنه, پژوهش های فقهی, دوره (16), شماره (4), سال (2021-1), صفحات (585-604)
 10. محمد صدری ارحامی , حسین صابری , حسین ناصری مقدم , بازخوانی دیدگاه مقدس اردبیلی در چیستی و ادله استصحاب, جستارهای فقهی و اصولی, دوره (4), شماره (4), سال (2019-3), صفحات (31-53)
 11. راضیه امینی , حسین صابری , محمدحسن حائری , نقدی بر انگارۀ مشهور فقیهان امامی در باب کیفیت صدور حکم حجر مفلس, آموزه های فقه مدنی, دوره (3), شماره (18), سال (2018-11), صفحات (27-50)
 12. عباس تقوائی , حسین صابری , حسین ناصری مقدم , بررسی فقهی تاثیر تکرار جرم بر مجازات در مباحث حدود با تاکید بر دیدگاه فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع, مبانی فقهی حقوق اسلامی, دوره (11), شماره (22), سال (2019-3), صفحات (9-40)
 13. مژده سادات ابراهیمی , محمدتقی فخلعی , حسین صابری , تحلیل آرای نادر فقهی شیعه در باره حجاب زن مسلمان, جستارهای فقهی و اصولی, دوره (4), شماره (12), سال (2018-11), صفحات (77-101)
 14. مریم صباغی ندوشن , محمدحسن حائری , حسین صابری , تبیین مقتضای عقد و قاعدۀ سیاق با نگاهی ویژه به شرط توارث در عقد منقطع, آموزه های فقه مدنی, دوره (7), شماره (17), سال (2018-8), صفحات (3-34)
 15. عباس تقوایی , حسین صابری , حسین ناصری مقدم , بررسی تاریخی-فقهی موضوع تبعید زنان در حد زنا بر مبنای دیدگاه فیض کاشانی در مفاتیح الشرائع, پژوهش های فقه و حقوق اسلامی, دوره (15), شماره (55), سال (2019-6), صفحات (31-52)
 16. جواد یعقوبی , حسین صابری , سیاوش گودرزی , کاوشی در زمینه تاریخی مستثنیات ربا, پژوهش های فقه و حقوق اسلامی, دوره (14), شماره (51), سال (2018-9), صفحات (149-174)
 17. مهدی سلیمی , محمدحسن حائری , حسین صابری , ساختارهای مطلوبیت فعل در قرآن از منظر فقیهان, علوم قرآن و حدیث, دوره (49), شماره (2), سال (2017-12), صفحات (99-120)
 18. مریم صباغی ندوشن , محمدحسن حائری , حسین صابری , باز کاوی شمول حدیث رفع نسبت به شبهات حکمیه با محوریت سیاق, جستارهای فقهی و اصولی, دوره (3), شماره (6), سال (2017-6), صفحات (45-63)
 19. عبدالسلام امامی , حسین صابری , سیدمحمدتقی قبولی درافشان , نقد و تحلیل ادله انسداد و انفتاح باب اجتهاد, فقه و اصول, دوره (49), شماره (3), سال (2017-11), صفحات (51-77)
 20. عادل شریفی , حسین صابری , حسین ناصری مقدم , اجماع در برزخ ردّ و تأیید محقّق اردبیلی, فقه و اصول, دوره (51), شماره (2), سال (2019-9), صفحات (65-86)
 21. هادی مصباح , حسین صابری , حسین ناصری مقدم , پژوهشی تطبیقی در مورد قاعدة «علی الید» و «الخراج» و تبارشناسی سند روایی آن‌ها («علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» و «الخراج بالضمان»), فقه و اصول, دوره (49), شماره (1), سال (2017-6), صفحات (111-130)
 22. مرتضی کشاورزی ولدانی , حسین ناصری مقدم , حسین صابری , حاکمیت اراده ظاهری در قلمرو اشتباه در اعمال حقوقی, آموزه های فقه مدنی, دوره (1), شماره (14), سال (2016-10), صفحات (3-30)
 23. عطیه علیزاده نوری , محمدتقی فخلعی , حسین صابری , نگرشی تاریخی تحلیلی به مرجحیت مخالفت با عامه در متون فقه امامیه و تأملاتی در آن, کاوشی نو در فقه, دوره (21), شماره (3), سال (2014-12), صفحات (65-92)
 24. مهدی شوشتری , حسین ناصری مقدم , حسین صابری , مقاصد انسانی شریعت در فقه امامیه, انسان پژوهی دینی, دوره (13), شماره (35), سال (2016-9), صفحات (205-222)
 25. بختیار نصیری اوانکی , کریم عبداللهی نژاد , حسین صابری , بررسی دایره تأثیرگذاری شروط بنائی بر عقود در فقه امامی, مطالعات حقوقی, دوره (8), شماره (1), سال (2016-5), صفحات (137-172)
 26. مهدی شوشتری , حسین ناصری مقدم , حسین صابری , سازوکارهای کشف مقاصد شریعت, پژوهش های فقهی, دوره (12), شماره (1), سال (2016-5), صفحات (89-110)
 27. موسی زرقی , حسین صابری , کریم عبداللهی نژاد , أخباری کیست؟, فقه و اصول, دوره (48), شماره (1), سال (2016-6), صفحات (25-63)
 28. عبدالسلام امامی , حسین صابری , سیدمحمدتقی قبولی درافشان , انسداد و انفتاح باب اجتهاد در اندیشه‌های فقهی اهل سنت, آموزه های فقه مدنی, دوره (6), شماره (12), سال (2016-3), صفحات (119-149)
 29. مصطفی غفوریان نژاد , عباسعلی سلطانی , حسین صابری , سقف مهریه در فقه امامیه, فقه و اصول, دوره (48), شماره (106), سال (2016-12), صفحات (91-114)
 30. سهند صادقی بهمنی , حسین صابری , کریم عبداللهی نژاد , روایی اسقاط حق اقامه دعوا در فقه امامیه (با تأکید بر نظریه شیخ صدوق), فقه و اصول, دوره (1), شماره (50), سال (2018-6), صفحات (85-106)
 31. داود گوهری , حسین ناصری مقدم , حسین صابری , گونه شناسی فتوا مستند به سد ذرایع در انگاره فقیهان امامیه, فقه و اصول, دوره (47), شماره (103), سال (2016-2), صفحات (159-178)
 32. علی کشاورز , حسین صابری , بررسی قاعده «یُغتفر فی الدوام ما لایُغتفر فی الابتداء» در فقه اسلامی, فقه و اصول, دوره (47), شماره (102), سال (2015-12), صفحات (131-149)
 33. مهدی سلیمی , محمدحسن حائری , حسین صابری , وجوب وصیت از دیدگاه ساختارهای قرآنی, قرآن شناخت, دوره (2), شماره (14), سال (2015-3), صفحات (115-136)
 34. هادی مصباح , حسین صابری , حسین ناصری مقدم , پژوهشی تطبیقی در مورد قاعدة «علی الید» و «الخراج» و تبارشناسی سند روایی آنها («علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» و «الخراج بالضمان»), فقه و اصول, دوره (49), شماره (1), سال (2017-5), صفحات (111-130)
 35. سیدعلی غیورباغبانی , حسین صابری , ‌بررسی‌ تطبیقی دو قاعده ‌جبّ و عفو عمومی از منظر ‌فقه ‌و ‌حقوق, فقه و اصول, دوره (47), شماره (100), سال (2015-6), صفحات (93-118)
 36. موسی زرقی , حسین صابری , بازکاوی ملاک تقسیم فقها به اخباریان و اصولیان, فقه و اصول, دوره (46), شماره (98), سال (2014-10), صفحات (97-122)
 37. حسین صابری , حسین حلبیان , احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین, دانشنامه حقوق اقتصادی, دوره (20), شماره (3), سال (2013-9), صفحات (24-53)
 38. محمدعلی محب الرحمان , حسین صابری , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , تعهد به عدم ازدواج مجدد در روایات و فقه امامیه, فقه و اصول, دوره (45), شماره (95), سال (2014-3), صفحات (65-86)
 39. محمود توکلیان اکبری , محمدتقی فخلعی , حسین صابری , تأملی در مفهوم رفض و کفر رافضی, تاریخ و فرهنگ, دوره (1), شماره (89), سال (2013-2), صفحات (9-28)
 40. حسین صابری , موسی زرقی , نقدی بر نظریه «جمع بین مفترقات و تفریق مجتمعات در شرع», فقه و اصول, دوره (45), شماره (94), سال (2013-11), صفحات (43-62)
 41. حسین صابری , محمد رسول آهنگرانی , سهند صادقی بهمنی , باز پژوهشی فقهی و حقوقی پیرامون تفکیک قصد از رضا, آموزه های فقه مدنی, دوره (4), شماره (7), سال (2013-9), صفحات (27-52)
 42. عبداله بهمن پوری , حسین صابری , پژوهشی در صحّت انجام فعل حَرَجی, فقه و مبانی حقوق اسلامی, دوره (45), شماره (2), سال (2013-2), صفحات (1-13)
 43. حسین صابری , حسین حقیقت پور , کاوشی در حقوق خبرنگار از منظر فقه امامیه, آموزه های فقه مدنی, دوره (1), شماره (5), سال (2012-7), صفحات (151-171)
 44. حسین صابری , مریم صفائی , نگرشی بر تأثیر شروط باطل در عقد, فقه و اصول, دوره (44), شماره (90), سال (2012-12), صفحات (101-125)
 45. محمدتقی فخلعی , حسین صابری , محمود توکلیان اکبری , مفهوم شناسی نصب در آرای فقهای امامیه, فقه و مبانی حقوق اسلامی, دوره (44), شماره (2), سال (2012-3), صفحات (75-93)
 46. حسین صابری , محمد مهدی یزدانی کمرزرد , تعمیم حکم به استناد علت از دیدگاه امام خمینی, پژوهش های فقهی, دوره (6), شماره (2), سال (2010-9), صفحات (121-146)
 47. محمد مهدی یزدانی کمرزرد , حسین صابری , حسین ناصری مقدم , گونه های کاربرد قیاس در فقه شیعه بر اساس کتاب جواهر الکلام, فقه و اصول, دوره (88), شماره (1), سال (2012-6), صفحات (151-168)
 48. حسین صابری , ختنه, دانشنامه جهان اسلام, دوره (15), شماره (1), سال (2010-11), صفحات (193-195)
 49. حسین صابری , قلمرو ثابت و متغییر ، دشواریها و فرضیه ها, مطالعات اسلامی, دوره (1), شماره (79), سال (2008-6), صفحات (81-122)
 50. حسین صابری , بیع شرط، ساز و کاری مشروع برای رهن مستغلات, مطالعات اسلامی, شماره (77), سال (2007-3), صفحات (87-115)
 51. حسین صابری , از مناسبت تا مذاق فقه، راه هایی به مقاصد شریعت, مطالعات اسلامی, سال (2006-6), صفحات (117-142)
 52. حسین صابری , غاليان تاريخچه و مناسبات فكري با شيعه اماميه, مشکوه, سال (2004-3)
 53. حسین صابری , فقه و چالش میان تعلیل و تعبد, مطالعات اسلامی, سال (2002-9), صفحات (21-52)
 54. حسین صابری , حديث فرقه ناجيه, مشکوه, سال (2003-8)
 55. حسین صابری , عقل پشتوانه اعتبار احكام شرعي, مشکوه, سال (2001-6)
 56. حسین صابری , نگاهي به كتاب الحدائق الناضره و مولف ان, مشکوه, سال (2000-7)
 57. حسین صابری , حيله هاي شرعي در ديدگاه مذاهب, مشکوه, سال (2001-3)

مقالات ارایه شده در کنفرانس