مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. اعظم استاجی , شهلا شریفی , عصمت فراگردی , مرتضی رستمیان , بررسی استعاره‌های مبتنی بر نام حیوانات در ادبیات دفاع مقدس, ادبیات پایداری, دوره (10), شماره (18), سال (2018-8), صفحات (1-24)
 2. مژگان صبری , اعظم استاجی , محمود الیاسی , تحلیل گفتمان پلیس-متهم در حوزۀ زبان شناسی اجتماعی حقوقی, زبان شناسی اجتماعی, دوره (2), شماره (1), سال (2018-9), صفحات (99-109)
 3. شیما ابراهیمی , رضا پیش قدم , اعظم استاجی , سیدامیر امین یزدی , معرفی هیجامد و بررسی تاثیر آن در غرقگی و سبک های یادگیری فارسی آموزان غیرایرانی, پژوهش‌نامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان, دوره (6), شماره (1), سال (2017-7), صفحات (57-82)
 4. علی عبداللهی نژاد , علی ایزانلو , اعظم استاجی , انگیزش‌های معناساز معانی مختلف نان, زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (10), شماره (17), سال (2018-3), صفحات (153-174)
 5. شیما ابراهیمی , رضا پیش قدم , اعظم استاجی , سیدامیر امین یزدی , بررسی تأثیر تدریس مبتنی بر الگوی هیجامد بر هیجانات زبان آموزان غیرفارسی زبان زن در ایران, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (9), شماره (3), سال (2017-9), صفحات (1-35)
 6. شیما ابراهیمی , اعظم استاجی , رضا پیش قدم , سیدامیر امین یزدی , بررسی تأثیر استفاده از الگوی «هَیجامَد» بر نگرش به یادگیری زبان¬آموزان, مطالعات زبان و ترجمه, دوره (50), شماره (2), سال (2017-11), صفحات (1-30)
 7. ابوالفضل شاه علی , اعظم استاجی , علی علیزاده , بازنمایی مفاهیم قدرت، مشروعیت و نابرابری‌های اجتماعی در گفتمان پهلوی اول در خطاب به مردم, زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (9), شماره (16), سال (2017-12), صفحات (15-43)
 8. مریم سادات اسلامی , اعظم استاجی , فسیل شدگی در یادگیری زبان دوم: راهبردهای اجتناب برای فارسی آموزان غیرفارسی زبان, زبان پژوهی, دوره (8), شماره (20), سال (2016-12), صفحات (7-25)
 9. اعظم استاجی , بررسی اصطلاحات خویشاوندی در زبان فارسی, زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (7), شماره (13), سال (2016-8), صفحات (1-19)
 10. حبیب خدادادی , سعید راحتی قوچانی , اعظم استاجی , شناسائی رابطه تقابل در گفتمان فارسی به کمک روش های یادگیری باسرپرستی, پردازش علائم و داده ها, دوره (2), شماره (24), سال (2015-10), صفحات (13-22)
 11. فاطمه کاظمی مطلق , محمود الیاسی , اعظم استاجی , مقایسه واجی‌ ـ صرفی افعال گویش تاتی ادکان با فارسی معیار, زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (7), شماره (1), سال (2015-9), صفحات (49-78)
 12. امیر محمدیان , اعظم استاجی , شهلا شریفی , محمدرضا پهلوان نژاد , بررسی و تحلیل جملات بیان کننده درد در زبان فارسی با استفاده از مدل هلیدی, زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (6), شماره (1), سال (2014-9), صفحات (143-164)
 13. اعظم استاجی , تحلیل فرایند واجی قلب در زبان فارسی, زبان و زبان شناسی, دوره (7), شماره (1), سال (2013-3), صفحات (129-146)
 14. سهیلا نوربخش بیدختی , اعظم استاجی , انگاره هندسه مشخصه های واجی در زبان فارسی, زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (4), شماره (7), سال (2013-10), صفحات (63-85)
 15. مجتبی نامورفرگی , شهلا شریفی , محمدرضا پهلوان نژاد , مهدی مشکوه الدینی , اعظم استاجی , استفاده از الگوی طیف نگاشتی واکه ها به عنوان کلیدی برای بازشناسی حقوقی سخنگو, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (4), شماره (4), سال (2013-3), صفحات (195-219)
 16. صدیقه سادات مقداری , رضا زمردیان , اعظم استاجی , مهدی مشکوه الدینی , بازنمایی نقش زنان در ادبیات جنگ برای کودک از منظر گفتمان شناسی انتقادی, زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (3), شماره (5), سال (2012-3), صفحات (47-69)
 17. اعظم استاجی , فهیمه افشین , بررسی کاربرد شناختی عبارتهای احتیاط آمیز در مقالات علمی_ پژوهشی فارسی, پژوهشهای زبانی, دوره (2), شماره (2), سال (2012-3), صفحات (17-37)
 18. اعظم استاجی , زهرا حامدی شیروان , بررسی تاثیر دو مولفه نحوی وجهیت و تعدی در بازنمود خود و دیگری در متون مطبوعاتی, مطالعات فرهنگی و ارتباطات, دوره (6), شماره (19), سال (2010-9), صفحات (85-107)
 19. اعظم استاجی , نرجس منفرد , بررسی و توصیف چگونگی کاربرد و ادراک صورتهای اشاری در نابینایان فارسی زبان, زبان پژوهی, دوره (3), شماره (5), سال (2012-2), صفحات (1-24)
 20. اعظم استاجی , مجتبی نامورفرگی , سریرا کرامتی یزدی , تحلیل آکوستیکی همخوان انسدادی چاکنایی و بررسی امکان وجود دو واکه پیاپی در دو هجای متوالی در گفتار سریع و پیوسته در زبان فارسی, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (1), شماره (4), سال (2011-2), صفحات (27-51)
 21. اعظم استاجی , الهام اخلاقی باقوجری , مقایسه پاسخ زنان و کودکان ایرانی به تعریف و تمجید, زن در فرهنگ و هنر, دوره (2), شماره (2), سال (2011-1), صفحات (115-129)
 22. اعظم استاجی , بررسی تاریخی کارکردهای چندگانه که در فارسی امروز, زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (2), شماره (3), سال (2011-3), صفحات (1-13)
 23. آزاده کامل قالیباف , سعید راحتی قوچانی , اعظم استاجی , برچسب زنی نقش معنایی جملات فارسی با رویکرد یادگیری مبتنی بر حافظه, پردازش علائم و داده ها, دوره (1), شماره (11), سال (2009-8), صفحات (13-23)
 24. اعظم استاجی , تشخیص مولف متون ادبی و قانونی بحثی در زبانشناسی قانونی, زبان و زبان شناسی, دوره (4), شماره (2), سال (2009-2), صفحات (15-33)
 25. اعظم استاجی , بررسی ممیزهای عدد در زبان فارسی, زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (1), شماره (127), سال (2009-10), صفحات (93-108)
 26. اعظم استاجی , سهیلا نوربخش بیدختی , اهمیت هجا و ساختار آن به عنوان یک واحد زبانی در جریان فرایند تولید گفتار, تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (163), شماره (4), سال (2009-3), صفحات (23-39)
 27. اعظم استاجی , پیدایش حروف اضافه از نام اندامهای بدن, نامه فرهنگستان, دوره (3), سال (2008-2), صفحات (41-51)
 28. اعظم استاجی , نادر جهانگیری , منشائ کسره اضافه در زبان فارسی, مطالعات و پژوهش های دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان, سال (2007-2)
 29. اعظم استاجی , هماهنگی واکه ای در گویش سبزواری, نامه فرهنگستان, دوره (3), شماره (2), سال (2008-11), صفحات (31-40)
 30. اعظم استاجی , معرفی آواشناسی قانونی و برخی کاربردهای آن, زبان و زبان شناسی, سال (2006-3)
 31. نادر جهانگیری , اعظم استاجی , تبدیل عدد یک به نشانه نکره در زبان فارسی, تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2005-6)
 32. اعظم استاجی , بررسی ساختواژی پسوند نام آوایی است در گویشهای خراسان, تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2001-9)
 33. اعظم استاجی , گذر از مالکیت به نمود در زبان فارسی, ادب و زبان فارسی, شماره (19), سال (2006-3)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. فاطمه پیوندی , شهلا شریفی , اعظم استاجی , بررسی طنین معنایی عبارت احتیاط امیز «شاید» در داستان معاصر «باغ بلور» , نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی , 2018-03-07
 2. زهرا بادام دری , اعظم استاجی , محمود الیاسی , مقایسه اولین آگهی های بازرگانی و مصاحبه های خبری مطبوعاتی با انواع معاصر , کنگره ملی زبان و ادبیات , 2016-10-06
 3. اعظم استاجی , آیلین فیروزیان پوراصفهانی , نگاهی به سیر تحول نشانه های نگارشی در خط فارسی , دومین همایش ملی نقد ادبی , 2012-02-29
 4. اعظم استاجی , سمانه دریق گفتار , بررسی نمود قدرت در اسناد منتشر نشده کشف حجاب: رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی , همایش ملی ادبیات و زبانشناسی , 2014-10-22
 5. اعظم استاجی , علی علیزاده , علی فرخنده کلات , تحلیل سبکی یکی از داستان های صمد بهرنگی بر اساس تحلیل گفتمان انتقادی , کنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسی , 2016-07-19
 6. اعظم استاجی , علی علیزاده , علی فرخنده کلات , ارائه الگویی برای تحلیل سبکی داستان های کودکان و نوجوانان ( با تاکید بر داستان های صمد بهرنگی ) , کنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسی , 2016-07-19
 7. زهرا بادام دری , اعظم استاجی , محمود الیاسی , بررسی و مقایسه ساختارزبانی متون خبری کاغذاخبار و روزنامه خراسان , سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان , 2016-02-03
 8. مهدی حیدریان , عطیه کامیابی گل , اعظم استاجی , تهیه و تدوین فرهنگ موضوعی صورتهای محاورهای فارسی برای غیرفارسیزبانان , سوّمین همایش ملّی زبانشناسی و آموزش زبان فارسی , 2016-03-01
 9. اعظم استاجی , الهام اخلاقی باقوجری , بررسی نقش زبانی خطاب قرار دادن از منظر جامعه شناسی , همایش زبان و مفاهیم علوم اجتماعی , 2012-05-15
 10. اعظم استاجی , زهرا حسینی , تحلیل گفتمان نیم قرن در باغ شعر کودکان , سومین همایش ادبیات کودک , 2011-05-09
 11. بابک مسعودی , سعید راحتی قوچانی , اعظم استاجی , یک روش بیزی برای رفع ابهام معنی کلمه در زبان فارسی , اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم وفناوری اطلاعات , 2011-03-03
 12. حبیب خدادادی , سعید راحتی قوچانی , اعظم استاجی , بازشناسی رابطه تقابل در حالت حذف نقش نمای گفتمان , اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم وفناوری اطلاعات , 2011-03-03
 13. اعظم استاجی , سیدمحمد قانون , بررسی نقش استعاره در ساختوازه زبان فارسی , پنجمین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی , 2010-11-01
 14. اعظم استاجی , زهراسادات حسینی , توصیف صامتهای میانجی گویش شاهرودی از لحاظ نحوی , همایش بین المللی گویشهای مناطق کویری ایران , 2010-12-01
 15. اعظم استاجی , ابوالفضل اخلاقی , توصیف فرایندهای واجی گویش بیرجندی , همایش بین المللی گویشهای مناطق کویری ایران , 2010-12-01
 16. اعظم استاجی , توصیف برخی فرایندهای واژواجی گویش سبزوار , همایش بین المللی گویشهای مناطق کویری ایران , 2010-12-01
 17. سمیه لگزیان , سعید راحتی , مهرنوش شمس فرد , اعظم استاجی , بهبود یک سیستم پرسش و پاسخ جهت پاسخگویی به سوالات بیشتر مبتنی بر گرامر واژه ای - نقشی , دومین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات , 2008-12-01
 18. زهراالسادات حسینی , اعظم استاجی , بررسی صامت میانجی در گویش مشهد , اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی , 2010-02-22
 19. فاخته نخاولی , اعظم استاجی , بررسی کاربرد مجازی نام حیوانات در زبان فارسی , اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی , 2010-02-22
 20. اعظم استاجی , بررسی تفاوتهای جنسیتی در توصیف و بیان درد , اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی , 2010-02-22
 21. اعظم استاجی , سریرا کرامتی یزدی , بررسی مقابله ای ساختهای منفی در زبان فارسی و انگلیسی , همایش ملی زبانشناسی کتیبه ها و متون , 2009-02-21
 22. اعظم استاجی , بررسی ساخت واژی نام رنگها در زبان فارسی , هفتمین همایش زبانشناسی ایران , 2007-12-11

انگلیسی

 1. WEAM ADNAN MUSA AL-MUSAWI , Azam Estaji , Atiyeh Kamyabi Gol , The Impact of colloquial Iraqi language on the pronunciation of English language learners , دومین کنگره بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی , 2017-06-10
 2. WEAM ADNAN MUSA AL-MUSAWI , Azam Estaji , Atiyeh Kamyabi Gol , How coll oquial Iraqi Language affects the Pronunciation of English Language learners , دومین کنگره بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی , 2017-06-10
 3. Reyhaneh Nouraei Nia , Shahla Sharifi , Azam Estaji , Assessing Pragmatic Language Skills in Pre-School Hearing-Impaired Children and Their Hearing Peers , 3rd global conference on linguistics and forein language teaching , 2016-11-16
 4. Azam Estaji , Metaphors of “Death” in Persian Curses , The Stockholm 2011 Metaphor Festival , 2011-09-08
 5. Azadeh Kamel Ghalibaf , Saeed Rahati , Azam Estaji , Shallow Semantic Parsing of Persian Sentences , The 23rd pacific asia on language, information and computation , 2009-12-04
 6. Azam Estaji , Elham Akhlaghi Baghoojari , Your eyes are beautiful; a study of compliment responses in Persian , International Conference on Literature, Languages & Linguistics , 2010-07-12
 7. Azam Estaji , Metaphorical Word-Formation Processes in Persian , The Stockholm 2009 Metaphor Festival , 2009-09-10
 8. Azam Estaji , morphosyntactic changes in persian and their effects on the grammar , 18t international conference on historical linguistics , 2007-08-06