بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: تونل


موارد یافت شده: 60

1 - بررسی تجربی یکنواختی سرعت هوا در مقطع آزمایش تونل باد به وسیله جریان سنج سیم داغ (چکیده)
2 - بررسی توسعه زمانی آبشستگی اطراف خطوط لوله با بهینه یابی موقعیت نصب پیگیبک لاین (چکیده)
3 - مطالعه عددی و تجربی اثرات تزریق بر جریان سوپرکاویتاسیون مصنوعی (چکیده)
4 - مطالعه تجربی و عددی پارامترهای سوپرکاویتاسیون مصنوعی حول کاواکزا 30 درجه (چکیده)
5 - تاثیر مالچ های مختلف بر میزان فرسایش بادی خاک در سری های زمانی (چکیده)
6 - بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ های گرانیتوئیدی قطعه دوم مسیر تونل انتقال آب سولدوز (چکیده)
7 - بررسی تاثیر شاخص اشباع شدگی و فلدسپاتی بر مقاومت فشاری تک محوره در سنگ های گرانیتوئیدی قطعه دوم مسیر تونل انتقال آب سولدوز (چکیده)
8 - بررسی تأثیر پارامترهای هندسی بالک کانارد بر روی مشخصات آئرودینامیکی پرتابه هدایت‌پذیر مادون صوت (چکیده)
9 - تحلیل مشخصات آئرودینامیکی یک پرتابه متوسط مادون صوت با استفاده از روش‌های عددی و نیمه تجربی (چکیده)
10 - بررسی آزمایشگاهی اثر رطوبت و نسبت تزریق فوم بر روی به عمل آوری خاک در توبل سازی با EPB-TBM (چکیده)
11 - مطالعه عددی میزان نشست زمین تحت شرایط سربار مختلف در اثر حفر تونل (چکیده)
12 - تعیین آستانه توپوگرافی و تاثیر ویژگی های خاکی بر گسترش آبکندها در سه منطقه از استان اردبیل (چکیده)
13 - آبشستگی موضعی اطراف خطوط لوله مستغرق تحت تاثیر پیگیبک¬لاین (چکیده)
14 - تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهدارنده تونل انتقال آب سبزکوه به چغاخور با استفاده از روشهای تجربی و عددی (چکیده)
15 - تحلیل دینامیکی تونل‌های دایروی شهری و اثر عوامل محیطی بر رفتار متفاوت این سازه‌ها (چکیده)
16 - تحلیل آماری نتایج برداشت های صحرایی ناپیوستگیهاجهت برآوردکیفیت توده سنگهای دربرگیرنده مسیر تونل همرو (چکیده)
17 - ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی توده های سنگی مسیر تونل همرو جهت طراحی سیستم نگهدارنده اولیه (چکیده)
18 - بررسی ژئومکانیکی توده سنگ های مسیر تونل انتقال آب سبزکوه به چغارخور و طراحی سیستم نگهدارنده اولیه براساس روش های تجربی (چکیده)
19 - ارزیابی ایمنی ترافیک در محل تونل ها (چکیده)
20 - طیف سنجی تونل زنی روبشی در مطالعه نانو مواد (چکیده)
21 - اندازه گیری هدایت تک مولکول به روش اتصال-شکست در میکروسکوپ تونل زنی روبشی (چکیده)
22 - ارزیابی کیفیت توده های سنگی مسیر تونل انحراف آب سد حاجیلرچای (چکیده)
23 - تحلیل ناپایداری ساختاری و طراحی تمهیدات نگهداری برای تونل انحراف آب سد حاجیلرچای (چکیده)
24 - بررسی تأثیر شکل تزریق جبران کننده اطراف تونل بر نشست سطحی زمین به کمک روش اجزای محدود (چکیده)
25 - مقایسه اجرای ساختمان به روش قالب تونلی با روش های سنتی ساخت مسکن از نگاه مدیریت ساخت (چکیده)
26 - بررسی اثر پارامترهای هندسی بر نشست سطحی حاصل از حفاری تونل در محیط های شهری - مطالعه موردی : خط 2 متروی مشهد (چکیده)
27 - مدیریت ریسک نشست ناشی از حفاری تونل، مطالعه موردی: مسجد پارک کوهسنگی مشهد (چکیده)
28 - پایدارسازی تونل های شهری به کمکروشتزریق طاق چتری، مطالعه موردی: حفاری تونل های شهری تهران (چکیده)
29 - ارزیابی و مطالعه خطرها و تهدیدات در تونل های درون شهری(با محوریت آتش سوزیهای غیر عمدی) (چکیده)
30 - مطالعه عددی بر روی کاهش نشست سطح زمین در اثر حفر تونل های سطحی با استفاده از تزریق جبران کننده (چکیده)
31 - ارائه یک مدل تحلیلی دو بعدی برای مشخصه جریان درین-ولتاژ گیت در ترانزیستور تونلی دو گیتی (چکیده)
32 - مزیت های اجرای صنعتی ساختمان به روش قالب تونلی از نگاه مدیریت ساخت (چکیده)
33 - تعیین میدان تنش ها و جابجائی ها در محیط اطراف سازه های زیرزمینی با استفاده از روش بدون مش گالرکین (چکیده)
34 - بررسی آزمایشگاهی اثر داغ کردن سیلندر بر دنباله جریان عبوری از روی آن به کمک تونل باد و جریان سنج سیم داغ (چکیده)
35 - بررسی آزمایشگاهی اثر شدت اغتشاشات جریان ورودی بر روی ضریب پسا و اغتشاشات سرعت در جریان عبوری از روی استوانه داغ (چکیده)
36 - طراحی سیستم تهویه تونل و مقابله با خطرات آتش در خط یک قطار شهری مشهد (چکیده)
37 - تاثیر آب و فوم بر سایندگی خاک در حفاری با ماشین EPB-TBM (چکیده)
38 - پیش بینی نرخ نفوذ TBMبا استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی متروی تبریز) (چکیده)
39 - بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک در مسیر تونل انرژی رضایی – عباسپور شهر مشهد (چکیده)
40 - کاربرد فناوری های نوین جهت احداث شبکه های زیرزمینی تأسیسات شهری و افزایش ضریب ایمنی مسیرها با کاهش حفاری سنتی (چکیده)
41 - تحلیل پایداری شیروانی سنگی خروجی تونل انحراف سد صفا (چکیده)
42 - استفاده از شرایط زمین شناسی و طبقه بندی مهندسی سنگ در پیش بینی پایداری تونل ها با نگرش وِیژه در سد سهند (چکیده)
43 - محاسبه جریان تونل زنی اکسید گیت درMOSFET های کانال کوتاه (چکیده)
44 - طراحی سیستم تهویه برای کابلهای فشارقوی نصب در تونل (چکیده)
45 - تعیین جریان مجاز کابل برای شرایط متفاوت نصب در تونل (چکیده)
46 - بررسی استعداد ایحاد لهیدگی در قطعه دوم تونل آزاد (چکیده)
47 - ارزیابی مشخصات دینامیکی خاک در مسیر تونل انرژی رضایی- عباسپور شهرمشهد (چکیده)
48 - بررسی خطر گلگرفتگی در سنگهای رسی (آرژیلیتی) تونل اسپر (چکیده)
49 - زمین شناسی، آلتراسیون و پذیرفتاری مغناطیسی توده های نفوذی محدوده اکتشافی تونل زاک، معدن فیروزه نیشابور (چکیده)
50 - اثر افزایش تعداد مفصل های لاستیکی بر نشست تونل های غرقابی (چکیده)
51 - تحلیل رفتار تونل و شالوده سطحی مجاور آن در اثر بارگذاری با نرم افزار PLAXIS (چکیده)
52 - بهینه سازی اثر طول کوره بر انتشار آلایندهها در کورههای تونلی سوخت مایع (چکیده)
53 - بررسی نشت و مدل سازی آب های زیرزمینی در ایستگاههای W7 و 7 Nخط 7 مترو تهران (چکیده)
54 - بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی و زمین شناسی مهندسی در ایستگاههای N7 ,Wخط 7 متروی تهران (چکیده)
55 - بررسی پدیده لهیدگی در فطعه اول تونل آزاد با استفاده از روش تجربی (چکیده)
56 - تخلیل پایداری تونل انتقال آب کسیلیان با روش تحلیل فرم بسته‏ (چکیده)
57 - ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی توده های سنگ مسیر تونل انتقال سد درونگر جهت طراحی سیستم نگهدارنده (چکیده)
58 - بررسی بروز پدیده لهیدگی در قطعه دوم تونل آزاد (چکیده)
59 - بررسی عددی و تجربی نیروهای آیرودینامیکی وارده بریک مدل پایه خودرو (چکیده)
60 - تو ليد و نشر الاينده ها در كوره هاي تونلي سوخت مايع ازمايش و تئوري (چکیده)