بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمد زکی عقل


موارد یافت شده: 84

1 - شناسایی و بررسی مولکولی جدایه های ایرانی ویروس کوتولگی زرد پیاز (Onion yellow dwarf virus) در برخی از مناطق کشت سیر در ایران (چکیده)
2 - بررسی کارایی روشهای مختلف استخراج آر.ان.آ در شناسایی ویروس موزاییک کدو Suqash mosaic virus (چکیده)
3 - ساخت سازه عفونت‌زای جدایه مشهد ویروس سوختگی سیاه برگ چغندرقند و بررسی واکنش برخی ارقام چغندرقند نسبت به آن در شرایط گلخانه (چکیده)
4 - De novo assembly and comparative analysis of the complete mitochondrial genome sequence of the pistachio psyllid, Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Aphalaridae) (چکیده)
5 - Analysis of the complete genome sequence of cucumber mosaic virus from Vinca minor and Wisteria sinensis in Iran (چکیده)
6 - Molecular identification and new host record for Cucumber mosaic virus infecting Ocimum basilicum in Iran (چکیده)
7 - P3 gene analysis of a new isolate of Saffron latent virus from saffron fields in Iran (چکیده)
8 - آنالیز تبارزایی توالی دو ژن پروتئین حرکتی و پوششی جدایه ویروس موزاییک توتون از استان گلستان (چکیده)
9 - آنالیز توالی ژن CI پوتی ویروس آلوده کننده گیاه پنیرک در ایران (چکیده)
10 - ردیابی ویروس سوختگی سیاه برگ چغندر ( Beet black scorch virus ( و سایر ویروسهای خاکزاد همراه و تعیین برخی خصوصیات مولکولی آنها (چکیده)
11 - پرآوری شاخساره درون‌شیشه‌ای گلابی رقم شکری تحت تاثیر عناصر غذایی محیط‌کشت در فضای نرم افزار Design Expert (چکیده)
12 - Identification of the experimental herbaceous host range of the Apscaviroids infecting citrus species (چکیده)
13 - Development and Validation of a Real-Time PCR Assay for the Identification of a Common Agrotis Species: Agrotis segetum (Lepidoptera: Noctuidae) (چکیده)
14 - تعیین توالی کامل RNA2 یک جدایه از ویروس موزاییک کدو (SqMV) از استان خراسان جنوبی در ایران (چکیده)
15 - ردیابی مولکولی یک جدایه از ویروس موزاییک رگبرگی اقاقیای زینتی (Wisteria vein mosaic virus) در استان خراسان رضوی (چکیده)
16 - Distribution and phylogenetic analysis of the 3′UTR and coat protein gene of Iranian Beet black scorch virus (چکیده)
17 - First report of Wisteria vein mosaic virus on Wisteria sinensis in Iran (چکیده)
18 - شناسایی آر اِن اِ های کوچک تولید شده در پاسخ به آلودگی ویروئید پنج مرکبات در گیاهان گوجه فرنگی (چکیده)
19 - بررسی امکان القای مقاومت سیستمیک علیه\'Candidatus Phytoplasma phoenicium\' (چکیده)
20 - Identification of Experimental Herbaceous Host Range of Citrus viroid V (چکیده)
21 - تعیین توالی کامل و خصوصیات مولکولی آر ان ا یک جدایه ایرانی ویروس برگ باد بزنی مو (چکیده)
22 - در پروانش Candidatus Phytoplasma phoenicium استفاده از هورمون های گیاهی در به گشت علایم (چکیده)
23 - آزمون TaqMan Real-Time PCR برای شناسایی سریع Agrotis segetum (Lepidoptera: Noctuidae) (چکیده)
24 - Rapid identification of Bactrocera zonata (Dip.: Tephritidae) using TaqMan real-time PCR assay (چکیده)
25 - شناسایی و بررسی خصوصیات مولکولی ویروس موزائیک کدو (Squash mosaic virus) در استانهای خراسان رضوی، جنوبی و مازندران (چکیده)
26 - ساخت همسانه عفونت زای ویروئیدهای مرکبات و اثبات بیماری زایی آنها (چکیده)
27 - بررسی تنوع ژنتیکی و پراکنش ویروس لکه سیاه برگ چغندرقند (Beet black scorch virus) در برخی استانهای ایران (چکیده)
28 - مقایسه روش های استخراج آر.آن.ای برای شناسائی ویروس برگ بادبزنی مو (چکیده)
29 - شناسائی و تعیین پراکنش ویروس برگ بادبزنی مو در تاکستان های استان خراسان رضوی (چکیده)
30 - شناسایی و بررسی فراوانی ویروس های S و M سیب زمینی دربرخی استانهای ایران (چکیده)
31 - شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزائیک نیشکر (Sugarcane mosaic virus) در استان مازندران (چکیده)
32 - شناسایی میزبانهای علفی برای ویروئیدهای مرکبات (چکیده)
33 - ساخت سازه عفونت زا و اثبات بیماری زایی ویروئید های مرکبات (چکیده)
34 - مطالعه سبب شناسی زردی و زوال اقاقیا در ایران (چکیده)
35 - بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های ویروس برگ بادبزنی مو (Grapevin fanleaf virus) در استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد (چکیده)
36 - Comparative genetic diversity of potato virus Y populations based on coat protein gene (چکیده)
37 - Dynamics of the population structure and genetic variability within Iranian isolates of grapevine fanleaf virus: evidence for polyphyletic origin (چکیده)
38 - Identification and characterization of a phytoplasma associated with black locust yellow disease in two provinces of Iran (چکیده)
39 - A Simple and Rapid Molecular Method for Simultaneous Identification of Four Economically Important Thrips Species (چکیده)
40 - Loop-Mediated Isothermal Amplification Combined with PCR for Rapid Identification of the Ethiopian Fruit Fly (Diptera: Tephritidae) (چکیده)
41 - Iranian johnsongrass mosaic virus: the complete genome sequence, molecular and biological characterization, and comparison of coat protein gene sequences (چکیده)
42 - The complete genome sequences of two naturally occurring recombinant isolates of Sugarcane mosaic virus from Iran (چکیده)
43 - Synthesis of an organic-inorganic salt of (C2H5NO2)2H4SiW12O40 and investigation of its anti-viral effect on the tobacco mosaic virus (TMV) (چکیده)
44 - Molecular characterization of Grapevine fan leaf virus from non Vitis hosts (چکیده)
45 - Symptom alterations in Australian grapevine viroid chimeras (چکیده)
46 - Molecular variability in the cysteine rich protein of potato virusM (چکیده)
47 - شناسایی و بررسی مولکولی جدایه ای از ویروس زردی چغندر قند (beet mosaic virus)در استان خراسان رضوی (چکیده)
48 - Application of the LAMP Assay as a Diagnostic Technique for Rapid Identification of Thrips tabaci (Thysanoptera: Thripidae) (چکیده)
49 - شناسایی ویروس موزاییک خفیف جو با روش های سرولوژی و مولکولی در برخی از استان های ایران (چکیده)
50 - ردیابی ویروئیدهای مو از تاکستانهای شمال شرق ایران (چکیده)
51 - همراهی یک مولکول دی.ان.ای. غیر عادی با Beet curly top Iran virus (چکیده)
52 - گزارشی از سویه جدید ویروس ایرانی پیچیدگی برگ چغندرقند در خراسان رضوی (چکیده)
53 - شناسائی باکتری های درون همزیست اختیاری در زنجرک Circulifer haematoceps (چکیده)
54 - بررسی خصوصیات مولکولی ویروس زردی غربی چغندر قند در استان خراسان رضوی (چکیده)
55 - ثبت میزبان جدید برای ویروس موزائیک زرد لوبیا در ایران (چکیده)
56 - تعیین دامنه میزبانی طبیعی ویروس برگ بادبزنی مو در ایران (چکیده)
57 - ساخت سازه عفونت‌زای جدایه ایرانی ویروس M سیب‌زمینی (چکیده)
58 - تعیین ترادف کامل ژنوم جدایه ایرانی ویروس M سیب‌زمینی (چکیده)
59 - بررسی تنوع ژنتیکی در ژن پروتئین پوششی ویروس برگ بادبزنی مو در شمال شرق ایران (چکیده)
60 - سیب زمینی M آنالیز فیلوژنی و نوترکیبی در ویروس (چکیده)
61 - آنالیز فیلوژنی باکتری های همراه با بیماری چوب خیس در مشهد (چکیده)
62 - بررسی مولکولی و آنالیز فیلوژنتیکی ژنهای ترانسپوزاز موجود در فیتوپلاسماها (چکیده)
63 - تعیین تنوع ژنتیکی ویروس برگ بادبزنی مو در تاکستانهای استان خراسان رضوی (چکیده)
64 - ISSR با نشانگر (Circulifer haematoceps) بررسی تنوع ژنتیکی زنجرک چغندر قند (چکیده)
65 - Genetic structure and molecular variability of potato virus M populations (چکیده)
66 - Occurrence of Soil-Borne Cereal Viruses and Molecular Characterization of The COAT PROTEIN GENE OF BARLEY YELLOW MOSAIC VIRUS ISOLATES FROM IRAN (چکیده)
67 - Diversity of Beet curly top Iran virus isolated from different hosts in Iran (چکیده)
68 - Molecular and biological characterization of the Iranian isolate of the Australian grapevine viroid (چکیده)
69 - همانند سازی، تعیین ترادف و آنالیز بخشی از دی.ان.ای خارج کروموزومی فیتوپلاسمای فیلودی لوبیا (چکیده)
70 - بررسی تنوع ژنتیکی ژن پروتئین پوششی ویروس S سیب زمینی در ایران (چکیده)
71 - شناسائی و ردیابی مولکولی ویروس زردی غربی چغندر در مزارع استانهای خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
72 - شناسائی فیتوپلاسمای همراه با فیلودی لوبیا در استان آذربایجان شرقی (چکیده)
73 - شناسائی ویروس ایرانی پیچیدگی برگ چغندر قند در مزارع لوبیای استان خراسان رضوی (چکیده)
74 - شناسائی فیتوپلاسمای همراه با فیلودی گل اشرفی (چکیده)
75 - تولید سازه شیمری از ویروئیدهای استرالیائی و لکه زرد مو 1 (چکیده)
76 - تعیین ساختارهای موثر در حرکت سیستمیک ویروئید استرالیائی مو در گیاه (چکیده)
77 - بررسی تنوع ژنتیکی ژن پروتئین پوششی ویروس M سیب زمینی در ایران (چکیده)
78 - شناسائی و بررسی تنوع ژنتیکی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در شمال شرق ایران (چکیده)
79 - شناسایی و ردیابی مولکولی ویروس های عامل موزاییک خاکزاد غلات در برخی از استان های ایران (چکیده)
80 - شناسایی و تعیین برخی خصوصیات مولکولی ویروئیدهای مو در استان فارس (چکیده)
81 - IDENTIFICATION AND PARTIAL CHARACTERIZATION OF GRAPEVINE VIROIDS IN SOUTHERN IRAN (چکیده)
82 - بررسی قدرت بیماری زائی جدایه ایرانی ویروئید استرالیائی مو در میزبانهای آزمایشگاهی (چکیده)
83 - شناسائی و تعیین برخی خصوصیات مولکولی جدایه ایرانی ویروئید استرالیائی مو (چکیده)
84 - Summary of Grapevine Virology Research in Iran (چکیده)