بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Alireza Saberi Kakhki


موارد یافت شده: 109

1 - حرکتی مشکلات ترسیمی و نوشتاری در کودکان پیش دبستانی: تدوین سیاهه حرکتی-شناختی (چکیده)
2 - Effects of contextual interference and differential learning on performance and mental representations in a golf putting task (چکیده)
3 - The role of speed-based strategy instruction on learning and transfer of motor sequences in a complex task (چکیده)
4 - تاثیر تمرینات با الگوهای مختلف حرکات چشم بر نوسان قامت سالمندان (چکیده)
5 - تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب تحت شرایط تکلیف دوگانه و منفرد بر انعطاف پذیری شناختی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی (چکیده)
6 - مقایسه تاثیر دو روش تغییرپذیری بر یادگیری مهارت ضربه گلف: تداخل زمینه ای و یادگیری افتراقی (چکیده)
7 - اثر آرایش‌های منتخب تمرین بر اکتساب و یادگیری زمانبندی نسبی یک تکلیف حرکتی: با تکید بر رویکرد یادگیری آشکار و پنهان (چکیده)
8 - تثیر تصویرسازی استراتژی بازی و تصویرسازی مهارت حرکتی بر عملکرد ورزشی جوانان در کاراته (چکیده)
9 - تاثیرارائه تغییر پذیر دستورالعمل های تمرینات نوروفیدبک بر زمان واکنش سالمندان (چکیده)
10 - حمایت از نظریه برنامه حرکتی تعمیم یافته در سطح رفتاری براساس آنالیز رگرسیون فردی: یافته هایی برخلاف اصول مهارت های ویژه (چکیده)
11 - تاثیر دو نوع خطای بینایی ابینگهاوس بر یادگیری یک مهارت حرکتی در کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم (چکیده)
12 - تاثیر تمرین با انسداد بینایی بر ارای مهارت فورهند بازیکنان غیرماهر تنیس روی میز (چکیده)
13 - Motor memory consolidation in children: The role of awareness and sleep on offline general and sequence-specific learning (چکیده)
14 - تأثیر سطوح مختلف تکانش‌گری بر یادگیری مهارت های ورزشی در محیط های باز و بسته (چکیده)
15 - تاثیر مداخله تمرینی مدرسه محور بر رشد مهارت های درشت کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی؛ بر اساس رویکرد تکلیف مدار (چکیده)
16 - Effects of Rhythmic and Simple Auditory Stimulations on Learning the Timing of Sequential Motor Task in Children With DCD (چکیده)
17 - تاثیر یک دوره برنامه تمرین تعادلی تحت شرایط تکلیف دوگانه بر حافظه کاری کودکان با اختلال هماهنگی رشدی (چکیده)
18 - تأثیر نوروفیدبک بر توجه اشتراکی و فعالیت الکتریکی مغز کودکان پسر دارای اختلال اوتیسم کارکرد بالا (چکیده)
19 - تأثیر تمرینات تعادلی بر توجه پایدار پسران 7 تا 10 ساله با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی شهر کرمان (چکیده)
20 - Analysis of the No Return Point Hypothesis: The Effect of Audio and Visual Stimuli in the Fast Movements Inhibition (چکیده)
21 - روایی و پایایی آزمون رشد حرکتی درشت- 3 در کودکان 5 تا 9 سال کشور عراق و مقایسه رشد مهارت‌های حرکتی درشت کودکان ایرانی و عراقی (چکیده)
22 - Variability and coordination patterns of walking with different speeds in active and non-active children with Down syndrome: A cross-sectional case-control study (چکیده)
23 - The effect of anti-saccade and prosaccade training on processing speed and spatial working memory in elderly: pilot study (چکیده)
24 - The Variation of Acquisition, Consolidation Memory and Coordination Pattern of Elbow Joint in Short Service Badminton before and after Aerobic Training (چکیده)
25 - نقش خواب در تحکیم حافظه حرکتی کودکان در یک تکلیف توالی‌دارحرکتی (چکیده)
26 - تاثیر تحریک فراجمجمه ای مغز همراه با تمرینات تعادلی برکنترل پاسچر ایستا و پویا بیماران مبتلا به ام اس (چکیده)
27 - The comparison of Linear and Nonlinear pedagogy on the learning of table tennis forehand stroke (چکیده)
28 - Algorithm-Based Practice Schedule and Task Similarity Enhance Motor Learning in Older Adults (چکیده)
29 - Neural Mechanisms of the Contextual Interference Effect and Parameter Similarity on Motor Learning in Older Adults: An EEG Study (چکیده)
30 - The effect of task-specific balance training program in dual-task and single-task conditions on balance performance in children with developmental coordination disorder (چکیده)
31 - تاثیر تحریک فراجمجمه‎ای مخچه بر خطر سقوط و سرعت راه رفتن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
32 - Effect of physical and mental and combined exercises with the different sensory inputs on the dynamic balance of stroke patients (چکیده)
33 - تأثیر تمرینات تعادلی مبتنی بر تحریک سیستم وستیبولار بر ثبات قامتی و عملکرد مهارت‌های اجتماعی کودکان طیف اوتیسم (چکیده)
34 - Investigation the Effectiveness of Vision Behavior Therapy, motor training and visual training on Social Interaction of Children with Autism Spectrum Disorder (چکیده)
35 - اثر تمرینات کم خطا - پرخطا و تصادفی بر یادگیری زمان بندی نسبی یک تکلیف حرکتی منتخب : با تأکید بر رویکرد یادگیری آشکار و پنهان (چکیده)
36 - The effect of aerobic exercise on various symptoms of depression: the mediating role of quality of life (چکیده)
37 - <p>Is visuomotor training an effective intervention for children with autism spectrum disorders?</p> (چکیده)
38 - Effects of Physical and Observational Practice on Intermanual Transfer (چکیده)
39 - تأثیر تمرین بینایی-حرکتی بر فراوانی رفتارهای کلیشهای کودکان اوتیسم: مطالعه کنترل شده با آزمون پیگیری (چکیده)
40 - مقایسة تمرین تکلیف‌مدار با فعالیت‌های معمول در کلاس تربیت‌بدنی بر رشد مهارت‌های درشت کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی (چکیده)
41 - Effects of a Motor Intervention Program on Motor Skills and Executive Functions in Children With Learning Disabilities (چکیده)
42 - The effect of how to perform movement sequences on absolute and relative timing transfer (چکیده)
43 - The Effect of Explicit and Implicit Instructions and Sleep on Consolidation of the Accuracy of Elements of a Fine Motor Skill (چکیده)
44 - تأثیر آرایش تمرین آشکار و ضمنی (پنهان) بر یادگیری مهارت حرکتی در کودکان مبتلا به فلج مغزی همی پلاژی اسپاستیک (چکیده)
45 - تأثیر زاویه های متفاوت نمایش الگوی ویدئویی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف بدیع (چکیده)
46 - مقایسه روش های تدریس دستوری و دوسویه بر عملکرد و یادگیری شوت ثابت بسکتبال با تکیه بر مدل جنتایل (چکیده)
47 - مقدمه ای بر شناخت حرکتی(تعامل فعالیت بدنی و کارکردهای شناختی ) (چکیده)
48 - نقش ظرفیت حافظه کاری بر یادگیری زمانبندی نسبی یک تکلیف حرکتی: باتاکید بر رویکرد یادگیری ضمنی و آشکار (چکیده)
49 - تأثیر آرایش تمرین پنهان و آشکار بر عملکرد و یادگیری تکلیف هماهنگی دودستی سالمندان (چکیده)
50 - The Relationship between motivation to teach and teaching method of Physical educators (چکیده)
51 - نظریه های کنترل حرکتی: ارائة یک مدل ساختاری یکپارچه بر اساس مفاهیم مشترک (چکیده)
52 - The Effect of Bio/Neurofeedback Training on Performance, Audio and Visual Attention in Elite Shooters (چکیده)
53 - The effectiveness of acquisition and retentionof free throw skill by beginner basketball players through different methods: implicit learning of equipment modification (ILQM) and explicit learning (EL) (چکیده)
54 - Which neurofeedback session is better for motor skill acquisition; before or after training (چکیده)
55 - اثر تواتر بازخورد بر یادگیری حرکتی کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی (چکیده)
56 - Special motor program in the experienced dart players: support from kinematic data (چکیده)
57 - The Effects of Moderate-Intensity Aerobic Activity Before and After Training on Acquisition and Consolidation Memory in Short Service Badminton (چکیده)
58 - استفاده از تحریک جریان مستقیم جهت بررسی نقش هر یک از نیمکره های مغز در یادگیری و کنترل حرکت دسترسی (چکیده)
59 - The effect of brain hemispheres stimulation and how to specialize in programming a motor task: a transcranial direct current stimulation study (چکیده)
60 - روش تدریس معلمان تربیت بدنی به مثابه ی پیش بین انگیزه ی پیشرفت دانش آموزان (چکیده)
61 - Electroencephalography Pattern Variations During Motor Skill Acquisition (چکیده)
62 - The Effect of Aerobic Exercise on Different Symptoms of Depression: An Investigation of Psychological Mechanisms of Stress and Coping (چکیده)
63 - The Effect of Aerobic Indoor Exercise Compared with Green Exercise on Different Symptoms of Depression: An Investigation of Psychological Mediators of Stress and Coping (چکیده)
64 - تأثیر تعدیل تجهیزات ورزشی بر اکتساب و یادداری مهارت حرکتی در کودکان 9 تا 10 ساله با تأکید بر ظرفیت حافظة کاری (چکیده)
65 - Researching Hemispheric Specialization in the Control of Final Position Accuracy Using the Transcranial Direct Current Stimulation (چکیده)
66 - Random versus blocked practice to enhance mental representation in golf putting task (چکیده)
67 - Effect of Video Modeling Demonstration from Different View on Coordination Changes of an Unfamiliar Task: An Important Point to Teach (چکیده)
68 - اثر دستورالعمل های کانون توجه بیرونی بر یادگیری تکلیف پیگردی تحت شرایط تکلیف ثانویه شنیداری (چکیده)
69 - تاثیر پلی مورفیسم val66met فاکتور نوروتروفیکی مشتق شده از مغز بر اکتساب و تحکیم سازی حافظه حرکتی (چکیده)
70 - اثربخشی تمرین هوازی در اختلال بی خوابی میانسالان زن با و بدون کنترل کیفیت زندگی (چکیده)
71 - مقایسه انواع دستورالعمل های کانون توجه(درونی و بیرونی) بر عملکرد و یادگیری یک تکلیف زاویه ای (چکیده)
72 - تاثیر دستورالعمل کانون توجه بیرونی بر تعادل پویا و ایستای کودکان بینا، کم بینا و نابینا (چکیده)
73 - تعلیم و تربیت غیرخطی در تربیت بدنی (چکیده)
74 - مقایسه انگیزش ورزشی در ورزشکاران راکتی زن و مرد: بر پایه نظریه خود مختاری (چکیده)
75 - تکانش‌ گری حرکتی و یادگیری مهارت‌ های پایه بسکتبال (چکیده)
76 - The Effect of Alpha Neurofeedback Training on Motor Skill Acquisition (چکیده)
77 - مقایسه تاثیر روش های نوروفیدبک کاهش آلفا و افزایش تتا بر یادگیری تکلیف تعقیبی (چکیده)
78 - بررسی تغییرات امواج مغزی در طول اکتساب مهارت حرکتی (چکیده)
79 - The effect of strength training based on process approach intervention on balance of children with developmental coordination disorder (چکیده)
80 - The Effects of Physical Activity on Impulse Control, Attention, Decision-making and Motor Functions in Students with High and Low Impulsivity (چکیده)
81 - تأثیر تکلیف دوگانه بر متغیرهای فضایی ـ زمانی راه رفتن سالمندان دارای ضعف تعادلی (چکیده)
82 - تاثیر پلی مورفیسم val66met ژن عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز بر یادگیری مهارت حرکتی پیچیده (چکیده)
83 - Do Environmental Factors (Practice and Feedback) Moderate the Effect of the Val66met BDNF Polymorphism on Motor Learning? (چکیده)
84 - تاثیر چند ریختی val66met ژن عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز بر اکتساب و تحکیم سازی حافظه حرکتی، در فرایند یادگیری مهارت حرکتی پرتابی (چکیده)
85 - مقایسه مهارت های روان-تنی فوتبالیست های نوجوان، جوان و امید (چکیده)
86 - ارتباط بین هوش هیجانی و اضطراب در بین فوتبالیست های نخبه ناشنوا (چکیده)
87 - مقایسه دو روش مختلف تمرینی برای کمک به انعطاف پذیری حرکتی در مهارت پرتاب آزاد بسکتبال (چکیده)
88 - The effect of dual task and executive training on pattern of gait in older adults with balance impairment: A Randomized controlled trial (چکیده)
89 - بررسی اثر یک دوره تمرینات تعادلی و ترکیبی شناختی بر نوسانات قامتی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
90 - اثر نوع کانون توجه به صورت خودگفتاری بر اکتساب و یادداری مهارت پاس سینه ی بسکتبال (چکیده)
91 - رابطه بین اعتماد به نفس ورزشی و انگیزش در ورزشکاران تنیس روی میز بر پایه نظریه خودمختاری (چکیده)
92 - رابطة بین ادراک جو انگیزشی هم تیمی ها، استرس و میزان تمرین هفتگی با تحلیل رفتگی ورزشکاران جوان نخبه (چکیده)
93 - Effect of Balance Training on Balance and Confidence in Older Adults (چکیده)
94 - رابطه هوش معنوی و پرخاشگری بازیکنان فوتبال پسر رده سنی نوجوانان (چکیده)
95 - The Profit of Pettlep Imagery Training Pre-Sleep On Motor Performance (چکیده)
96 - اثرات یک وهله فعالیت هوازی با شدت های مختلف بر شاخص های عملکردی کبد و هموگلوبین خون در مردان سالم غیر ورزشکار (چکیده)
97 - مقایسه میزان لذت بردن از فعالیت بدنی بین افراد ظاهرگرا و تندرست گرا (چکیده)
98 - مقایسه استفاده از کارکردهای یادگیری مشاهده ای در ورزشکاران کاراته کا (چکیده)
99 - تاثیر فعالیت بدنی بر کارایی هنگام کار مضاعف و حواس پرتی (چکیده)
100 - اثر شدت تمرین بر اجرای تصمیماتی با پیچیدگی کم و زیاد در بازیکنان با تجربه تنیس روی میز (چکیده)
101 - The effects of attention instructions on learning of soccer chip on novice children (چکیده)
102 - The comparison of selected physical fitness program and activities based on the perceptual - motor abilities program on the motor proficiency\'s level of 7 years old students (چکیده)
103 - اثر یک جلسه فعالیت هوازی بر زمان عکس العمل و دقت پاسخ زنان جوان (چکیده)
104 - The effect of attentional focus type on performing of a motor task on elderlies (چکیده)
105 - اثر تداخل زمینه ای برای یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر زمان در دانشجویان دختر و پسر (چکیده)
106 - مقایسه اثرات نوع تمرین بر عملکرد و یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر زمان (چکیده)
107 - اثر تمرین استقامتی بر نیمرخ لیپیدی و استقامت قلبی - عروقی در موش های صحرایی نر سالم پس از مصرف عصاره زیره کوهی (چکیده)
108 - اثر دستورالعمل های کانون توجه بر یادگیری تکلیفی تعادلی در بیماری پارکینسون (چکیده)
109 - بررسی اعتبار و پایایی آزمون بی هوازی بر مبنای تکرار چابکی(RAAT) و (RAST) در برآورد توان بی هوازی دانشجویان فعال (چکیده)