بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hadi Jabbari Nooghabi


موارد یافت شده: 120

1 - Product-Limit Estimator of Left Truncated and Right Censored Data Based on Copula Function (چکیده)
2 - Reliability and Risk Aspects of Bivariate Makeham-Gompertz Distribution (چکیده)
3 - Archimedean Copulas in Presence of Outliers (چکیده)
4 - Stress-Strength and Ageing Intensity Analysis via a New Bivariate Negative Gompertz-Makeham Model (چکیده)
5 - واکاوی خصوصیات ابرها و برخی شاخص های فیزیکی موثردر بارش مشهد (چکیده)
6 - FGM Generated Archimedean Copulas with Concave Multiplicative Generatorss (چکیده)
7 - Exponential convergence rates for the kernel bivariate distribution function estimator under NSD assumption with application to hydrology data (چکیده)
8 - BIVARIATE MARSHALL–OLKIN EXPONENTIAL SHOCK MODEL (چکیده)
9 - طراحی مدل دیپلماسی ورزشی با بهره گیری از دیدگاه خبرگان بین المللی (چکیده)
10 - Spectators on the Run: Factors Affecting Football Attendance in Iranian Football Matches (چکیده)
11 - Strong Convergence Rates of the Product-limit Estimator for Left Truncated and Right Censored Data under Association (چکیده)
12 - Convergence Rate for Estimator of Distribution Function under NSD Assumption with an Application (چکیده)
13 - Kernel density estimation under negative superadditive dependence and its application for real data (چکیده)
14 - Comparison three moment methods of parameter estimation for FGM copula in presence of outlier (چکیده)
15 - Distorted copulas: constructions, properties and some applications (چکیده)
16 - مقایسه قابلیت اعتماد سیستم های موازی و 2 از n با مؤلفه آماده به کار تحت وابستگی (چکیده)
17 - Identifying Sports Diplomacy Resources as Soft Power Tools (چکیده)
18 - Converting sports diplomacy to diplomatic outcomes: Introducing a sports diplomacy model (چکیده)
19 - Weak convergence of TJW product-limit estimator under association (چکیده)
20 - Extended Cuadras-Auge Model with Reliability Applications (چکیده)
21 - Kernel Distribution Function Estimation Under Negative Superadditive Dependence (چکیده)
22 - مقایسه چند آزمون استقلال مبتنی بر تابع مفصل (چکیده)
23 - توزیع بتا دو متغیره و ویژگی های آن (چکیده)
24 - A new generalized Weibull distribution in income economic inequality curves (چکیده)
25 - بررسی اثر مقدار تابش نور خورشید بر برخی ویژگی های رشدی و مقدار اسانس گیاه نعناع فلفلی (چکیده)
26 - Parameter estimation of bivariate distributions in presence of outliers: an application to FGM copula (چکیده)
27 - توزیع مجانبی براوردگر حدی-حاصل ضرب برای مشاهدات پیوندی در معرض داده 6های سانسور شده از راست و بریده شده از چپ (چکیده)
28 - مدل های رگرسیون براساس تابع مفصل (چکیده)
29 - A comparative study of the Gini coefficient estimators based on the regression approach (چکیده)
30 - Asymptotic behaviour of kernel density estimator under negative superadditive dependence (چکیده)
31 - Investigating the determinants of maternal empowerment during pregnancy: A strategy for prenatal healthcare promotion (چکیده)
32 - Analysis of reliability systems via Gini-type index (چکیده)
33 - Two competitor inequality indices in Burr XII distribution (چکیده)
34 - Effect of Attachment Styles to Parents on Sexual Dysfunction Domains of Married Women (چکیده)
35 - Psychological Empowerment Model in Iranian Pregnant Women (چکیده)
36 - Predictors of Prenatal Empowerment Among Iranian Pregnant Women (چکیده)
37 - Some properties of the Canberra inequality index (چکیده)
38 - Dependence Structure And Test Of Independence For Some Well-known Bivariate Distributions (چکیده)
39 - Comparison of Systems Ageing Properties by Gini-type Index (چکیده)
40 - Testing for independence against orthant dependence in multivariate models (چکیده)
41 - بررسی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان (چکیده)
42 - A Survey on the Effects of the Pender's Health Promotion Model on Prediction of the Employees' Physical Activity (چکیده)
43 - Dipyridamole stress and rest gated 99mTc-sestamibi myocardial perfusion SPECT: left ventricular function indices and myocardial perfusion findings (چکیده)
44 - آمادگی نیروی انسانی کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان در زمینه تجارت الکترونیکی: تحلیل جمعیت شناختی (چکیده)
45 - مطالعه اعتبار نتایج الیزای خانگی و به دست آوردن بهترین نقطه برش (Cut off) به منظور بررسی سرواپیدمیولوژیکی لکوز گاوان (چکیده)
46 - Comparing the empirical powers of several independence tests in generalized FGM family (چکیده)
47 - وابستگی دمی برای میانگین موزون دو تابع مفصل (چکیده)
48 - Test of independence for Baker's bivariate distributions (چکیده)
49 - Test of independence for some well-known bivariate distributions (چکیده)
50 - مقایسه روش های پارامتری و نیمه پارامتری در براورد پارامتر مفصل (چکیده)
51 - براورد پارامتر تابع مفصل دو متغیره با کناری های گسسته-پیوسته (چکیده)
52 - اندازه های وابستگی مکانی و برخی ویژگی ها (چکیده)
53 - Parental body mass index is associated with adolescent overweight and obesity in Mashhad, Iran (چکیده)
54 - بررسی ساختار وابستگی مفصل سیبویا (چکیده)
55 - A New Investigation About Parallel (2;n-2) System Using FGM Copula (چکیده)
56 - Kaplan-Meier Estimator for Associated Random Variables Under Left Truncation and Right Censoring (چکیده)
57 - Biological Variability of Sweat Gland Pores in the Fingerprints of a Fars Iranian Family from Khorasan Razavi Province, Iran (چکیده)
58 - Relationship between Operational and Financial Risk and Economic Value added: Iranian evidence (چکیده)
59 - وابستگی دمی و کاربرد آن در بازارهای تجاری (چکیده)
60 - تابع توزیع کندال و ترتیب های تصادفی (چکیده)
61 - Tests of independence for GFGM distributions-power comparison by simulation (چکیده)
62 - تحلیلی از برآوردگرهای اندازه وابستگی دمی بالا (چکیده)
63 - On almost sure convergence rates for the Kernel estimation of a covariance operator under negative association (چکیده)
64 - بررسی فراوانی سقط جنین‌های لپتوسپیر‌ایی، کمپیلوبا‌کتریایی و بروسلا‌یی در گاوداری‌های شیری اطراف تبریز به روش مولکو‌لی (چکیده)
65 - The relationship between the health status of athletic facilities and participation in physical exercises (چکیده)
66 - روش ایمونوهیستوشیمی در تشخیص لنفوم هوجکین و مقایسه آن با روش های متداول (چکیده)
67 - Multivariate Shewhart Quality Control for Standard Deviation (چکیده)
68 - اندازه گیری قابلیت سازگاری احتمالها (چکیده)
69 - طرح های متقاطع برای کارآزمایی های بالینی مشتمل بر دو تیمار (چکیده)
70 - براورد استحکام کارتن از روی ابعاد آن با استفاده از رگرسیون غیر خطی (چکیده)
71 - بکارگیری فنون کنترل کیفیت آماری برای رد یا پذیرش محموله های کاغذ (چکیده)
72 - شبیه سازی مدل مارکف در سیستم صف بندی M/M/S (چکیده)
73 - بررسی تاثیر موسیقی ملایم بر شاخص های فیزیولوژیک بیماران صدمات مغزی در بخش های مراقبت ویژه (چکیده)
74 - آزمون ریشه واحد برای بررسی مانایی داده های پانلی (چکیده)
75 - مقایسه ی روش های پارامتری و نیمه پارامتری در براورد پارامتر توابع مفصل (چکیده)
76 - براورد گشتاوری تعمیم یافته در مدل داده های پانلی نامتوازن با خطای اندازه گیری (چکیده)
77 - آزمون نرمال بودن در حضور داده های پرت (چکیده)
78 - رگرسیون با متغیر توضیحی سانسور شده و کاربرد آن در اقتصاد (چکیده)
79 - مدل سازی به وسیله تابع مفصل برای داده های بریده شده از چپ و سانسور شده از راست (چکیده)
80 - تحلیل داده های بقای دارای سانسور وابسته با استفاده از مدل خطرهای متناسب کاکس بر اساس تابع مفصل (چکیده)
81 - ریز مقیاس نمایی آماری و ارایه سناریوهای آتی رویدادهای حدی بارش درحوضه کشف رود (چکیده)
82 - تحلیل داده های بقای بیماران سرطان پستان، با مدل خطرهای متناسب کاکس برای سانسور وابسته بر اساس تابع مفصل (چکیده)
83 - On almost sure convergence for weighted sums of pairwise negatively quadrant dependent random variables (چکیده)
84 - بررسی ارتباط سبک دلبستگی بالغین به والدین با میزان عملکرد جنسی زنان (چکیده)
85 - بررسی رابطه وضعیت زیست محیطی فضاهای ورزشی با میزان مشارکت در فعالیت بدنی (چکیده)
86 - بررسی رفتار مجانبی اندازه های وابستگی دمی (چکیده)
87 - برآورد ضریب همبستگی کندال برای داده های بقای وابسته از طریق مدل مفصل کلایتون تحت سانسور تصادفی (چکیده)
88 - کاربرد تحلیل پاسخ های رتبه ای طولی در درمان دارویی اختلالات روانی بر بیماری لیکن پلان دهانی (چکیده)
89 - بررسی رفتار مجانبی ضرایب وابستگی دمی (چکیده)
90 - Exponential rates for negatively associated random variables based on kernel density function (چکیده)
91 - Adaptation of an indirect enzyme-linked immunosorbent assay by purified gp51SU for detection of antibodies to bovine leukemia virus (چکیده)
92 - Lifetime value model in the medical sector: a case study of a restoration and beauty clinic (چکیده)
93 - Aspects of Dependence in Generalized Farlie-Gumbel-Morgenstern Distributions (چکیده)
94 - Power comparison of independence test for Farlie-Gumbel-Morgenstern family (چکیده)
95 - Prediction of the left ventricular ejection fraction using cavity-to-myocardium count ratio and perfusion scores in myocardial perfusion SPECT (چکیده)
96 - بررسی ارتباط خستگی مادر با افسردگی پس از زایمان (چکیده)
97 - Adaptation of an indirect enzyme-linked immunosorbent assay for seroepidemiological studies of enzootic bovine leukosis (چکیده)
98 - Almost sure convergence of kernel bivariate distribution function estimator under negative association (چکیده)
99 - نرخ های همگرایی برای متغیرهای تصادفی پیوندی مثبت و مانای اکید (چکیده)
100 - Power comparison of independence test for Farlie-Gumbel-Morgenstern family (چکیده)
101 - نامساوی نمایی برای متغیرهای تصادفی پیوندی (چکیده)
102 - نکاتی چند در مورد برآورد حجم نمونه و معرفی نرم افزار مربوطه (چکیده)
103 - نرخ های قوی در قانون لگاریتمی و قضیه حد مرکزی برای متغیرهای تصادفی پیوندی مثبت (چکیده)
104 - Almost sure convergence of kernel bivariate distribution function estimator under negative association (چکیده)
105 - Almost Sure Convergence of Two-Dimensional Distribution Function Under Negative Association (چکیده)
106 - Complete convergence of weighted sums under negative dependence (چکیده)
107 - تحلیل و تبیین ذهنیت فلسفی مدیران ، مربیان و ورزشکاران تیم های منتخب دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور (چکیده)
108 - Exponential inequality for negatively associated random variables (چکیده)
109 - بررسی عوامل مؤثر بر کفایت دیالیز در بیماران تحت درمان با همودیالیز (چکیده)
110 - A New Statistic for Detecting Outliers in Gamma Distribution (چکیده)
111 - An exponential inequality for negatively associated random variables (چکیده)
112 - برآورد واریانس تابع بقاء شرطی مبتنی بر مدل مخاطرة متناسب کاکس در حالتی که پراکندگی مشاهدات بسیار زیاد باشد (چکیده)
113 - Almost sure convergence of two-dimensional distribution function under negative association (چکیده)
114 - A General Method of Density Estimation for Negatively Associated Random Variables (چکیده)
115 - Almost sure convergence rates for the estimation of a covariance operator for negatively associated samples (چکیده)
116 - Estimation of Parameters of the Gamma Distribution in the Presence of Outliers Generated From Uniform Distribution (چکیده)
117 - Detecting Outliers in Gamma Distribution (چکیده)
118 - The Role of HV Drivers Fatigue and Drowsiness in Causation of Traffic Incidents in Iran (چکیده)
119 - Strong uniform convergence rate of kernel conditional quantile estimator under random censorship for a-mixing random variables (چکیده)
120 - بررسی و مقایسه ذهنیت فلسفی مدیران، مربیان و سرپرستان تیم های ورزشی دانشگاه سراسر کشور (چکیده)