بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Keyvan Hejazi


موارد یافت شده: 71

1 - The effect of high-intensity interval, aerobic, resistance and spirulina supplement consumption on levels of UCP-1, TRPV1 and HOMA-IR in the white adipose tissue of diabetic rats (چکیده)
2 - THE IMPACT OF AEROBIC TRAINING ON SOME BRAIN NEUROTRANSMITTERS AND BRAIN-DERIVED NEUROTROPHIC FACTOR IN ADDICTED WOMEN (چکیده)
3 - EFFECT OF EIGHT WEEKS OF COMBINED TRAINING (INTERMITTENT-RESISTANCE ENDURANCE AND CONTINUOUS-RESISTANCE ENDURANCE) ON COAGULATION, FIBRINOLYTIC AND LIPID PROFILES OF OVERWEIGHT WOMEN (چکیده)
4 - The effect of six months airobic exercise during dialysis on liver enzymes ,cystatin Cand quality of life of hemodialysis patients (چکیده)
5 - A Modeling Study of the Respiratory System for an Early Intervention of COVID-19 and Its Transmission (چکیده)
6 - The effect of eight weeks of aerobic exercise with moderate and high intensities on serum irisin and PGC-1α protein levels in obese male Wistar rats (چکیده)
7 - The impact of aerobic training intensity on skeletal muscle PGC-1α, interferon regulatory factor 4, and atherogenic index in obese male Wistar rats (چکیده)
8 - Peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha and Sirtuin 1 Protein Concentration in Soleus Muscle are Regulated via Aerobic Exercise training in Obese Wistar Rats (چکیده)
9 - Inflammatory Markers in Response to Different Intensity of Aerobic Exercise in Obese Male Wistar Rats (چکیده)
10 - The effect of six weeks airobic trainning(in morning and afternoo) on some cardiovascular indices and quality of life in drug addicted women (چکیده)
11 - Comparing the Effect of 12 Weeks of Bariatric and Aerobic Exercises on Metabolic Syn - drome Indices in Women With Knee Osteoarthritis (چکیده)
12 - The Effect of Eight Weeks Resistance Training With and Without Vascular Occlusion on Physical Fitness Indexes, Growth Hormone, and Insulin-like Growth Factor in Male Judokas (چکیده)
13 - مقایسه اثر هشت هفته تمرین هوازی با شدت‌های متوسط و زیاد بر سطح سرمی آیرزین و پروتئین جفت نشده نوع یک (UCP-1) بافت چربی سفید موش‌های صحرایی نر چاق (چکیده)
14 - تأثیر شش ماه تمرین هوازی بر سطوح استراحتی HS-CRP ، مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدهای سرمی زنان میان سال غیرفعال (چکیده)
15 - The effect of eight weeks high-intensity interval aerobic training on chemerin and visfatin in overweight men (چکیده)
16 - Comparing the Effect of A Quasi-Formal Wrestling Match on Humeral, Cortisol, Salivary Testosterone Levels of Elite and Ordinary Male Wrestlers (چکیده)
17 - The response of irisin serum levels to eight weeks aerobic training with moderate intensity in obese male Wistar rats (چکیده)
18 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی تناوبی برسطح نیتریک اکساید واندوتلین-1 مردان سالمند دارای اضافه وزن (چکیده)
19 - تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی هوازی بر سطوح امنتین-1، رزیستین و آدیپونکتین سرمی مردان سالمند دیابتی نوع دو (چکیده)
20 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح لپتین،اینترلوکین-6 و عامل نکروز دهنده آلفا زنان سالمند (چکیده)
21 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر غلظت پاراتورمون،استروژن و آلکالین فسفاتاز سرمی زنان مبتلا به یائسگی زودرس (چکیده)
22 - The effect of eight weeks of aerobic and interval training on serum TNF-alpha,IL-6 and hsCRP levels in female basketball players (چکیده)
23 - بررسی تاثیر تمرین تناوبی هوازی بر سطح سرمی آدیپونکتین، هموگلوبین گلیکوزیله و شاخص مقاومت به انسولین مردان سالمند دیابتی نوع دو (چکیده)
24 - Evaluation of pulmonary function for estimation of peak oxygen consumption through the respiratory gas analysis and allometric equation in boy student (چکیده)
25 - تغییرات نشانگرهای مقاومت به انسولین و برخی آنزیم های کبدی و قلبی عروقی به تمرین هوازی و مصرف مکمل چای سبز (چکیده)
26 - The effect of combination exercise training on cardiovascular risk factors (adiponektin,interlukin-6 and hemocystein) in sedentary aged men (چکیده)
27 - The effect of eight weeks resistance and aerobic training on myostatin and follistatin expression in cardiac muscle of rats (چکیده)
28 - پاسخ حاد و مزمن هورمون لپتین سرمی به شدت های متفاوت تمرین ورزشی در موش‌های ماده مبتلا به سندرم پلی کیستیک تخمدان (چکیده)
29 - Effects of Ramadan fasting and Regular Physical Activity on Serum Myostatin and Follistatin Concentrations (چکیده)
30 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر آدیپونکتین و کیفیت زندگی زنان میانسال غیرفعال (چکیده)
31 - تغییرات ای-سلکتین و پی سلکتین در زنان چاق به هشت هفته تمرین تناوبی شدید (چکیده)
32 - پاسخ هورمون پاراترمون،استروژن و برخی نشانگرهای متابولیزم استخوان زنان چاق یائسه به تمرین هوازی (چکیده)
33 - پاسخ سطوح سرمی لپتین و اینترلوکین 6در زنان سالمند غیرفعال به یک دوره تمرین هوازی (چکیده)
34 - اثر هشت هفته تمرین تناوبی شدید برای - سلکتین و پی - سلکتین در زنان چاق (چکیده)
35 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مکمل چای سبز بر برخی ریسک فاکتورهای قلبی عروقی زنان چاق غیرفعال (چکیده)
36 - اثر هشت هفته مصرف چای سبز، تمرین هوازی و نرکیب آن بر آنزیم های کبدی و آپوپروتئین سرمی زنان دارای اضافه وزن غیرفعال (چکیده)
37 - تغییرات سطوح آدیپو نکتین و کیفیت زندگی زنان میانسال غیرفعال به یک دوره تمرینات هوازی (چکیده)
38 - A Review of the Effects of Ramadan fasting and regular physical activity on metabolic Syndrome indices (چکیده)
39 - اثر تعاملی مصرف مکمل چای سبز و تمرین هوازی بر پرویتئین واکنشگر C و نیمرخ لیپیدی زنان چاق غیرفعال (چکیده)
40 - واکنش رزیستین و آمادگی قلبی تىفسی زنان میانسال غیرفعال به هشت هفته تمرین هوازی (چکیده)
41 - اثر هشت هفته تمرینات استقامتی و مقاومتی روی سطح سرمی آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین مردان سالمند غیرفعال (چکیده)
42 - اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح رزیستین و آمادگی قلبی تنفسی زنان میانسال غیرفعال (چکیده)
43 - تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی منتخب بر سطوح ایمنی هومورال و شاخصهای هماتولوژیک مردان سالمند غیرفعال (چکیده)
44 - تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی منتخب بر سطوح لپتین و برخی هورمون های سرمی مردان میانسال (چکیده)
45 - تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر برخی نشانگرهای مقاومت به انسولین در مردان میانسال (چکیده)
46 - تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی (هوازی-مقاومتی) بر سطوح هموسیستئین، پروتئین CRP و پروفایل لیپیدی مردان میانسال غیرفعال (چکیده)
47 - تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی منتخب بر سطوح ایمنی هومورال و شاخص‌های هماتولوژیک مردان سالمند غیرفعال (چکیده)
48 - اثر هشت هفته تمرینات هوازی بر سطوح 8- هیدروکسی2-دی اکسی گوانوزین سرمی و ترکیب بدن زنان سالمند غیرفعال (چکیده)
49 - اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر بیان ژن میوستاتین عضله قلبی موش های نر ویستار سالم (چکیده)
50 - اثر هشت هفته تمرین هوازی بر پراکسیداسیون لیپید و سطوح اندوتلین-1 زنان سالمند غیرفعال (چکیده)
51 - اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح پروتئین واکنشکر c، اسید اوریک و بیلی روبین تام در زنان سالمند غیرفعال (چکیده)
52 - تأثیر شدت های متفاوت تمرین هوازی بر سطوح انسولین و مقاومت انسولین موش‌های ماده ی مبتلا به سندرم پلی کیستیک تخمدان (چکیده)
53 - تغییرات الکترولیت ها و اسمولاریته سرمی ورزشکاران طی یک ماه روزه داری به همراه فعالیت ورزشی منظم (چکیده)
54 - The Effects of Ramadan Fasting and Physical Activity on Body Composition and Hematological-Biochemical Parameters (چکیده)
55 - تأثیر تمرین هوازی با شدت 55 تا 65 درصد ضربان قلب ذخیره بر میزان پروتئین های C و S و پلاکت ها در زنان میانسال غیرفعال (چکیده)
56 - تغییرات پروتئین واکنشگر-C، اینترلوکین -6 سرمی و شاخص‌های لیپیدی در مردان میان‌سالِ غیر فعال پس از تمرینات مقاومتی (چکیده)
57 - An investigation of stress management techniques in group and individual athletes in Rasht City (چکیده)
58 - The Effects of Ramadan Fasting and Physical Activity on Blood Hematological-Biochemical Parameters (چکیده)
59 - تأثیر شش ماه تمرین هوازی بر سطوح هورمون رشد، IGF-1 و نسبت GH به IGF-1 سرمی زنان میانسال غیرفعال (چکیده)
60 - تأثیر شش ماه تمرین هوازی بر سطوح ایمونوگلبولین های (IgA,IgG,IgM) سرمی زنان میانسال غیرفعال (چکیده)
61 - The Effect of Fatigue Protocol on Dynamic Balance in Soccer Players with Functional Ankle Instability (چکیده)
62 - The Effect of Ramadan Fasting and Physical Activity on Body Composition, Serum Osmolarity Levels and Some Parameters of Electrolytes in Females (چکیده)
63 - تأثیر یک ماه روزه داری و فعالیت بدنی منظم بر شاخص های هماتولوژی و بیوشیمیایی خون (چکیده)
64 - The Effect of Eight Weeks Swimming Training on Hepatic Enzymes and Hematological Values in Young Female (چکیده)
65 - Investigation of thesalivary cortisol and testosterone during Futsal game (چکیده)
66 - The effect of aerobic exercise on serum ferritin levels in untrained middle-aged women (چکیده)
67 - The Effect of Aerobic Exercise on Serum C - Reactive Protein and Leptin Levels in Untrained Middle-Aged Women (چکیده)
68 - مقایسة تأثیر یک ماه روزه داری و فعالیت ورزشی منظم بر ترکیبات بدن،الکترولیت های سرمی و اسمولاریته مردان فعال و غیرفعال (چکیده)
69 - Influence of Selected Exercise on Serum Immunoglobulin, Testosterone and Cortisol in Semi-Endurance Elite Runners (چکیده)
70 - Response of selected hormonal markers to the exercise during training cycles in semi-endurance elite runners (چکیده)
71 - تغییرات نیمرخ سطوح ایمونوگلوبولین های IgA، IgG، IgM سرمی دوندگان نیمه استقامت نخبه (چکیده)