بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mahmood Akhavan Mahdavi


موارد یافت شده: 127

1 - Lutein extraction from microalgae Chlorella vulgaris IG-R96: effect of solvent and processing time (چکیده)
2 - افزایش تولید کاروتنوئیدهای ریزلبک کلرلا با استفاده از تغییر غلظت مواد مغذی و فیتوهورمون (چکیده)
3 - Naphthalene acetic acid and scorbic acid significantly improve neutral lipid accumulation in Chlorella species under nutrient limitations (چکیده)
4 - Probing the effect of distance between sediment microbial fuel cells and sediment storage on electricity generation and organic matter removal in open channels (چکیده)
5 - Sequential extraction of value-added bioproducts from three Chlorella strains using a drying-based combined disruption technique (چکیده)
6 - Electrochemical evaluation of the effect of anode to cathode surface area ratio on power generation in air-cathode microbial fuel cells (چکیده)
7 - Effect of light spectrum on the performance of SMFC with microalgae improved cathode (چکیده)
8 - The shift in carbon source induces pH increase and autoflocculation in microalgal suspensions facilitating multi-approach biomass harvesting (چکیده)
9 - Interactions between sediment microbial fuel cells and voltage loss in series connection in open channels (چکیده)
10 - The effect of salinity on microalgae growth in reused culture media (چکیده)
11 - جداسازی رنگدانه کلروفیل از ریزجلبک با استفاده از فرآیند دفع سطحی (چکیده)
12 - Enhancing the biodesulphurization capacity of Rhodococcus sp. FUM94 in a biphasic system through optimization of operational factors (چکیده)
13 - Algal cultivation strategies for enhancing production of Chlorella sorokiniana IG-W-96 biomass and bioproducts (چکیده)
14 - Comparison of sediment microbial fuel cell performance with and without sediment autoclaving (چکیده)
15 - The Effect of Light Intensity and Initial Cell Density in Cathod Section of Photosynthetic Sediment Microbial Fuel Cells (چکیده)
16 - The Effect of Bicarbonate and CO2 as Carbon Sources in Cathod Section of Photosynthetic Sediment Microbial Fuel Cells (چکیده)
17 - The effect of sonication time on phycobiliproteins extraction from spirulina platensis (چکیده)
18 - Study the effect of aeration on cathode overpotentials in a sediment microbial fuel cell using electrochemical impedance spectroscopy (چکیده)
19 - جداسازی رنگدانه کاروتنوئید از عصاره ریزجلبک با روش جذب سطحی (چکیده)
20 - The effect of salinity on microalgae nitrate assimilation in reused media (چکیده)
21 - Investigating the effects of eleven key physicochemical factors on growth and lipid accumulation of Chlorella sp. as a feedstock for biodiesel production (چکیده)
22 - Effect of Different Cathodic Treatments on Durability and Electricity Production of Photosynthetic Sediment Microbial Fuel Cells (چکیده)
23 - تصفیه پساب و تولید بیودیزل با استفاده از ریز جلبک بدست آمده از پساب شهری در مقیاس نیمه صنعتی: مطالعه موردی پساب مشهد (چکیده)
24 - Impact of light/dark cycle on electrical and electrochemical characteristics of algal cathode sediment microbial fuel cells (چکیده)
25 - Extraction of algal chlorophyll(a+b) pigment using adsorption (چکیده)
26 - The effect of drying methods on simultaneous extraction of lipids, carbohydrates and proteins from Chlorella vulgaris microalgae (چکیده)
27 - Effect of catholyte flow rate on the performance of two sediment microbial fuel cells in an open channel (چکیده)
28 - Improved transesterification conditions for production of clean fuel from municipal wastewater microalgae feedstock (چکیده)
29 - Economic optimization of stacked microbial fuel cells to maximize power generation and treatment of wastewater with minimal operating costs (چکیده)
30 - Landfill biogas treatment simulation: Mashhad landfill case study (چکیده)
31 - Energy Harvesting from Microbial Fuel Cell Using a Power Management System: A Review (چکیده)
32 - Optimization of lipid production in Chlorella vulgaris for biodiesel production using flux balance analysis (چکیده)
33 - Investigation of operating conditions affecting electricity generation of a sediment microbial fuel cell with algae in cathode (چکیده)
34 - تولید جریان الکتریسیته توسط دو پیل سوختی میکروبی رسوبی در یک کانال جریان رو باز (چکیده)
35 - Investigation the effect of the light perturbation on Chlorella Vulgaris IG-R-96 microalgae growth using artificially illuminated PBRs (چکیده)
36 - Construction and Characterization of a New Recombinant Vector to Remove Sulfate Repression of dsz Promoter Transcription in Biodesulfurization of Dibenzothiophene (چکیده)
37 - Differential gene expression of mtr operon in Shewanella oneidensis MR-1 extracellular electron transport pathway under electron acceptor limitation condition (چکیده)
38 - Electricity generation of stacked sediment microbial fuel cells in an open channel (چکیده)
39 - The Microbial Desulfurization of Dibenzothiophene by Indigenous Rhodococcus sp. FUM94 (چکیده)
40 - Potential of Algae-based Wastewater for Biodiesel Production (چکیده)
41 - Characterization of Truncated dsz Operon Responsible for Dibenzothiophene Biodesulfurization in Rhodococcus sp. FUM94 (چکیده)
42 - Effect of light spectrum on isolation of microalgae from urban wastewater and growth characteristics of subsequent cultivation of the isolated species (چکیده)
43 - Dynamic modeling of a continuous two-chamber microbial fuel cell with pure culture of Shewanella (چکیده)
44 - استخراج رنگدانه کلورفیل a از ریزجلبک کلرلا کشت شده در فاضلاب شهری مشهد (چکیده)
45 - The effect of pH and time on gravitational sedimentation of microalgae Chlorella sp (چکیده)
46 - The Effect of aeration rate on growth and lipid content of Chlorella vulgaris microalgae in a flat plate photobioreactor (چکیده)
47 - The effect of pH buffering on biomass and lipid production by Chlorella sp microalgae in a flat plate photobioreactor (چکیده)
48 - Influence of Reaction Time of Direct Transesterification on Biodiesel Production Yield (چکیده)
49 - Electricity generation from river sediments using a partitioned open channel sediment microbial fuel cell (چکیده)
50 - comparative study of prokaryotic pipelines for differential expression analysis (چکیده)
51 - Nitrogen and phosphorus removal from wastewater by chlorella sp. microalgae (چکیده)
52 - Mathematical modeling of two-chamber batchmicrobial fuel cell with pure culture of Shewanella (چکیده)
53 - The effect of number and configuration of sediment microbial fuel cells on their performance in an open channel architecture (چکیده)
54 - Improved lipid and biomass productivities in Chlorella vulgaris by differing the inoculation medium from the production medium (چکیده)
55 - Suitability of Sequence-Based Feature Vector for Classification Algorithm Improves Accuracy of Human Protein-Protein Interaction Prediction: A Red Blood Cell Case Study (چکیده)
56 - تأثیر محیط کشت بر رشد ریزجلبک های بومی حوضچه تصفیه فاضلاب کارخانه شیر پگاه خراسان جهت تولید بیودیزل (چکیده)
57 - Analysis of biodesulfurization of model oil system by resting cells of Rhodococcus erythropolis IGTS8 (چکیده)
58 - Energy Harvesting From Microbial Fuel Cell Using Power Management System (چکیده)
59 - Pilot-scale cultivation of microalgae Chlorella sp. in municipal wastewater using an open pond raceway (چکیده)
60 - Study of the performance of three sediment microbial fuel cells in an open channel (چکیده)
61 - Effect of carbon and nitrogen sources on biodesulfurization (BDS) activity by Rhodococcus erythropolis IGTS8 (چکیده)
62 - A Statistical analysis on the flocculation of microalgae strain Chlorella Sp (چکیده)
63 - Neural network and neuro-fuzzy modeling to investigate the power density and Columbic efficiency of microbial fuel cell (چکیده)
64 - The best trans-esterification condition for the lipid extracted from microalgae cultivated in urban wastewter (چکیده)
65 - اثر غلظت اسید لاکتیک روی عملکرد پیل سوختی میکروبی پیوسته با گونه خالص شوانلا (چکیده)
66 - مقایسه میزان تبدیل واکنش ترانس استریفیکاسیون لیپید حاصل از ریزجلبک خالص کلرلا ولگاریس و جامعه ریز جلبک موجود در پساب بیولوژیک (چکیده)
67 - Optimization of the Performance of ADouble-Chamber Microbial Fuel Cell Through Factorial Design of Experiments and Response Surface Methodology (چکیده)
68 - تاثیر بی کربنات بر میزان زیست توده و لیپید ریزجلبک بومی جدا شده از پساب شهری مشهد (چکیده)
69 - Optimization of dissolved air flotation technique in harvesting microalgae from treated wastewater without flocculants addition (چکیده)
70 - تاثیر نرخ جریان کاتولیت عبوری برعملکرد و شکل گیری بایوکاتد دریک پیل سوختی میکروبی رسوبی (چکیده)
71 - تاثیر میکروجلبک‌های بومی واحد تصفیه فاضلاب در حذف ترکیبات آلی و تولید محتوای لیپید به منظور سنتز بیودیزل (چکیده)
72 - ارزیابی پروفایل اسید چرب حاصل از ترانس استریفیکاسیون لیپید ریزجلبک تولید شده از پساب بیولوژیک (چکیده)
73 - حداقل اقدامات لازم برای راه اندازی پیل های سوختی میکربی پیوسته با محیط کشت خالص (چکیده)
74 - بررسی لیپید و زیست توده ریزجلبک جدا شده از فاضلاب بومی در دو محیط کشت BG11 و فاضلاب (چکیده)
75 - تاثیرپذیرنده های الکترون کاتدی برعملکردپیل سوختی میکروبی رسوبی (چکیده)
76 - ٍEvaluation of the capacity of urban wastewater for microalgae production (چکیده)
77 - Effect of aeration on biodesulfurization(BDS) activity by Rhodococcus erythropolis IGTS8 (چکیده)
78 - Effect of CO2 concentration on growth and lipid productivity of a newly isolated microalgae Chlorella sp (چکیده)
79 - مقایسه عملکرد پیل سوختی میکروبی پیوسته و ناپیوسته در زمان راه اندازی و تاثیر میزان بافر مصرفی در پیل سوختی میکروبی پیوسته (چکیده)
80 - Wastewater Algae: A Potential Candidate for Biodiesel Production (چکیده)
81 - بررسی اثر غلظت سابستریت در عملکردپیلهای سوختی میکروبی پیوسته (چکیده)
82 - The effect of ratio of anode to cathode surface area on generated power in double-chamber microbial fuel cells (چکیده)
83 - مدل سازی حذف زیستیH2S از جریانهای گازی درصافی های چکنده زیستی (چکیده)
84 - بررسی اثر شدت جریان خوراک ورودی بر روی عملکرد پیل سوختی میکروبی در یک فرایند پیوسته (چکیده)
85 - جمع آوری جلبک به روش شناورسازی در آب اشباع از هوا برای تولید بیودیزل (چکیده)
86 - Microbial Fuel Cells Analysis Using Electrochemical Impedance Spectroscopy (چکیده)
87 - آنالیز داده های میکرو آرایه mRNA و داده های میکروآرایه microRNA: فرآیند نرمال سازی (چکیده)
88 - پیش بینی و اعتبار سنجی تعامل های پروتئین پروتئین در گلبول های قرمز خون بر اساس زنجیره های جانبی آمینو اسیدی در ساختار اولیه پروتئین (چکیده)
89 - شناسایی پروتئین های کلیدی در زنجیره انتقال الکترون با استفاده از پارامترهای مرکزیت (چکیده)
90 - اختصاصی کردن ماتریس امتیاز PAM: بررسی ماتریس مربوط به پروتئین های سایتوکروم C (چکیده)
91 - Prediction of protein-protein interactions in red blood cell tissue based on protein primary structure (چکیده)
92 - Classification of protein-protein interactions in human red blood cells based on protein physicochemical properties (چکیده)
93 - Structure and Centrality of the Largest Fully Connected Cluster in Protein-Protein Interaction Networks (چکیده)
94 - In-Depth Assessment of Local Sequence Alignment (چکیده)
95 - مدل سازی شبکه ی متابولیکی میکروارگانیسم سودوموناس ائروجینوزا (چکیده)
96 - The effects of viscosity, surface tension, and flow rate on gasoil-water flow pattern in microchannels (چکیده)
97 - بررسی اثر منبع نور فلورسنت و LED بر رشد و محتوی لیپید میکروجلبک chlorella vulgaris (چکیده)
98 - بررسی اثر سرفکتنت روی گوگردزدایی زیستی از دی بنزوتیوفن توسط سلولهای در حال رشد Rhodococcus erythropolis IGTS8 (چکیده)
99 - استفاده از کاتولایتهای مختلف و تاثیر آن در عملکرد پیل سوختی میکروبی بایوکاتدی (چکیده)
100 - بررسی رشد میکروجلبک‌های بومی موجود در واحد تصفیه فاضلاب در محیط‌کشت سنتزی BG11 (چکیده)
101 - گوگردزدایی زیستی از دی بنزوتیوفن توسط سلول های در حال رشد Rhodococcus erythropolis IGTS8 (چکیده)
102 - اثر محیط کشت تلقیح بر بهره وری لیپید و زیست توده جلبک Chlorella vulgaris (چکیده)
103 - تاثیر دی اکسید کربن بر میزان رشد و محتوای لیپید سلول های ریز جلبک کلرلا ولگاریس (چکیده)
104 - lipid content and biomass production of chlorella vulgaris is affected by growth conditions (چکیده)
105 - Role of ohmic resistance on the performance of pure culture microbial fuel cell (چکیده)
106 - Qualitative and Quantitative Analysis of Limiting Factors in Microbial Fuel Cells Using Electrochemical Techniques (چکیده)
107 - شیرابه های محل دفن زباله: منبعی در دسترس برای تولید جریان الکتریسیته (چکیده)
108 - ارئه ی مدل شبکه ی متابولیکی میکروارگانیسم سودوموناس ائروجینوزا برای کاربرد در پیل های سوختی میکروبی (چکیده)
109 - تولید الکتریسیته با استفاده از رسوب رودخانه آب شیرین در پیل سوختی میکروبی رسوبی (چکیده)
110 - Electrochemical Analysis of Shewanella sp. Behavior In Microbial Fuel Cells (چکیده)
111 - Electricity Generation Using Dairy Waste Water in a Microbial Fuel Cell (چکیده)
112 - فاضلاب شهری منبعی غنی برای تولید جریان الکتریسیته در پیل سوختی میکروبی (چکیده)
113 - بررسی ملکولی علل پایین بودن سرعت واکنش در فرآیند گوگرد زدایی بیولوژیکی از دیزل و راه حل‌های مربوطه (چکیده)
114 - مقایسه روش های نرمال سازی و تعیین ژن در داده های میکرو آرایه cDNA (چکیده)
115 - شبیه سازی جریان دو فازی آب و گازوئیل در راکتور میکروکانال؛ کاربرد در گوگردزدایی زیستی (چکیده)
116 - تکنولوژی ریزآرایه ها در شناسایی پاتوژن های غذایی (چکیده)
117 - Medical informatics: transition from data acquisition to data analysis by means of bioinformatics tools and resources (چکیده)
118 - ازن در تصفیه آب و پساب (چکیده)
119 - معادله جدید دو پارامتری برای محاسبه ویسکوزیته مایعات خالص (چکیده)
120 - Prediction of high-confidence protein-protein interactions using multiple approaches (چکیده)
121 - Metabolic pathway reconstruction of C. elegans from genome database (چکیده)
122 - Metabolic Organization of Caenorhabditis elegans (چکیده)
123 - Prediction of protein-protein interactions using signature profiling (چکیده)
124 - Function inference for interacting proteins through protein signatures (چکیده)
125 - Experimental and theoretical studies of polymer/solvent viscosity mixtures (چکیده)
126 - Prediction of protein-protein interactions using protein signature profiling. (چکیده)
127 - False positive reduction in protein-protein interaction predictions using gene ontology annotations. (چکیده)