مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. جواد سعادتی , مجید پاکیزه , مروری بر روش های تصفیه پساب های روغنی با تأکید بر روش های غشایی, فرایند نو, شماره (52), سال (2016-3), صفحات (52-77)
 2. حسن عابدینی , مجید پاکیزه , سجاد امیری , بررسی برخی از روشهای دستیابی به توزیع اندازه حفرات جامدات متخلخل وتعیین روش مناسب برای چهار جاذب پرکاربرد صنعتی, مهندسی شیمی ایران, دوره (13), شماره (76), سال (2015-3), صفحات (51-61)
 3. مجید پاکیزه , محمود عطاریان شاندیز , شبیه سازی، طراحی تجهیزات و برآورد اقتصادی فرآیند تولید پلی وینیل کلرید, مهندسی شیمی ایران, دوره (13), شماره (75), سال (2015-1), صفحات (78-86)
 4. مهرزاد ارجمندی , مجید پاکیزه , طراحی و مدلسازی ریاضی سیستم آب شیرین کن چند مرحله ای با قابلیت کاربرد در نیروگاه بخاری و صنایع مشابه (MED), فرایند نو, دوره (41), شماره (1), سال (2013-6), صفحات (36-49)
 5. نیما شفیعی , مجید پاکیزه , علی رضوی سرآسیا , مطالعه و بررسی وضعیت ذخیره سازی گاز طبیعی در مخازن زیر زمینی ایران و جهان, مهندسی شیمی ایران, دوره (12), شماره (67), سال (2013-7), صفحات (46-56)
 6. مجید پاکیزه , سعید جاوی مقدم , مهدیه نامور محبوب , طراحی و ساخت تبخیر کننده ی خورشیدی همراه با آیینه های متمرکز کننده ی نور, مهندسی شیمی ایران, دوره (11), شماره (65), سال (2013-3), صفحات (79-89)
 7. محسن حیدری , مهدی پورافشاری چنار , مجید پاکیزه , تعیین معیارهای کمی به منظور امکان تجاری سازی تکنولوژی غشایی برای پالایشگاه های گاز کشور, علوم و مهندسی جداسازی, دوره (4), شماره (1), سال (2012-4), صفحات (35-45)
 8. سیده فاطمه بنی هاشمی , علی احمدپور , مجید پاکیزه , مهدی پورافشاری چنار , سنتز نانوذرات سیلیکات1 و بررسی تاثیر تعداد مرحله های جوانه نشانی روی پایه های جوانه نشانی شده برای ساخت غشای زئولیتی با کیفیت بالا, شیمی و مهندسی شیمی ایران, دوره (64), شماره (1), سال (2012-4), صفحات (1-12)
 9. مجید پاکیزه , رضا کاشفی , سعید زینالی هریس , کاربرد مدلهای تراوایی در مدلسازی ریاضی فرآیند دی هیدروژناسیون سیکلوهگزان در راکتور غشایی زئولیتی نانوساختار, علوم و مهندسی جداسازی, دوره (4), شماره (1), سال (2013-3), صفحات (1-12)
 10. محسن حیدری , مهدی پورافشاری چنار , مجید پاکیزه , ترسیم مرزهای اقتصادی بین تکنولوژی های آمین، غشایی و ترکیبی در شیرین سازی گاز طبیعی, علوم و مهندسی جداسازی, دوره (3), شماره (1), سال (2011-9), صفحات (9-20)
 11. محسن حیدری , مهدی پورافشاری چنار , مجید پاکیزه , بهینه سازی سیستم های غشایی و ترکیبی به منظور شیرین سازی گاز طبیعی, جداسازی و پدیده های انتقال, دوره (21), شماره (2), سال (2011-9), صفحات (83-90)
 12. مجید پاکیزه , فهیمه علیزاده , زئولیت ها: روش های ساخت، کاربرد و چشم انداز آینده, سرامیک ایران, دوره (5), شماره (25), سال (2011-4), صفحات (58-72)
 13. مجید پاکیزه , مینو سلطانی , مروری بر انواع غشاهای نانوکامپوزیت، روش های ساخت و کاربرد آنها در جداسازی گازها, مهندسی شیمی ایران, دوره (9), شماره (53), سال (2011-3), صفحات (38-49)
 14. سیده فاطمه بنی هاشمی , مجید پاکیزه , علی احمدپور , مهدی پورافشاری چنار , ساخت و تعیین مشخصات غشاء زئولیتی نانو ساختار ZSM-5, پژوهش نفت, دوره (64), شماره (2), سال (2011-3), صفحات (65-79)
 15. مجید پاکیزه , مهدی نیک نام شاهرک , مروری جامع بر روش های ساخت، کاربردها و چشم انداز آینده غشاهای کربنی, مهندسی شیمی ایران, دوره (9), شماره (49), سال (2010-10), صفحات (33-51)
 16. مجید پاکیزه , مطالعه اثر کاتالیست ، زمان رشد و مواد فعال سطحی بر روی مشخصات پلیمر معدنی سیلیکا, علوم و تکنولوژی پلیمر, دوره (2), شماره (2), سال (2007-6), صفحات (1-8)
 17. مجید پاکیزه , بررسی و کاربرد مدلهای انتقال گاز برای پایه آلومینا و غشاء نانوپروس سیلیکا, علوم و مهندسی جداسازی, دوره (2), شماره (2), سال (2011-3), صفحات (1-11)
 18. مجید پاکیزه , مطالعه آزمایشگاهی خواص گاز تراوایی و جداسازی غشاء نامتقارن سیلیکا- آلومینا تهیه شده به روش سل- ژل, علوم و مهندسی جداسازی, دوره (1), شماره (1), سال (2009-12), صفحات (35-43)

انگلیسی

 1. nazanin abbasi , Majid Pakizeh , mahdieh namvar mahbub , Nano‐Modification of the Polyvinyl Alcohol/Organic Acid‐Modified Polyvinylidene Fluoride Thin‐Film Composite Membrane and Its Application in the Nanofiltration Process, Macromolecular Materials and Engineering, Volume (306), No (5), Year (2021-5), Pages (2000767-200076713)
 2. mehrnaz safarniya , Majid Pakizeh , mahdieh namvare mahbub , Assessment of Structural and Separation Properties of a PVDF/PD Composite Membrane Incorporated with TiO2 Nanotubes and SiO2 Particles, Industrial and Engineering Chemistry Research, Volume (60), No (1), Year (2021-1), Pages (659-669)
 3. Majid Pakizeh , پاتریک می , مارسل ماتیاس , ماتیاس اولبریشت , Preparation and characterization of polyzwitterionic hydrogel coated polyamide‐based mixed matrix membrane for heavy metal ions removal, Journal of Applied Polymer Science, Volume (137), No (48), Year (2020-12)
 4. Hamideh Yari , Majid Pakizeh , Mahdieh Namvar-Mahboub , Effect of silica nanotubes on characteristic and performance of PVDF nanocomposite membrane for nitrate removal application, Journal of Nanoparticle Research, Volume (21), No (5), Year (2019-5)
 5. Mohaddeseh Najafi , Morteza Sadeghi , Ali Bolverdi , Mahdi Pourafshari Chenar , Majid Pakizeh , Gas permeation properties of cellulose acetate/silica nanocomposite membrane, Advances in Polymer Technology, Volume (37), No (6), Year (2018-10), Pages (2043-2052)
 6. FATEMEH medhat , Majid Pakizeh , Preparation and characterization of a nanoclay/PVA/PSf nanocomposite membrane for removal of pharmaceuticals from water, Applied Clay Science, Volume (162), No (1), Year (2018-7), Pages (326-338)
 7. mehrzad arjmandi , Majid Pakizeh , mohammad reza saghi , , Study of Separation Behavior of Activated and Non-Activated MOF-5 as Filler on MOF-based Mixed-Matrix Membranes in H2/CO2 Separation1, Petroleum Chemistry, Volume (58), No (4), Year (2018-4), Pages (317-329)
 8. Maryam Golpour , Majid Pakizeh , Preparation and characterization of new PA-MOF/PPSU-GO membrane for the separation of KHI from water, Chemical Engineering Journal, Volume (345), Year (2018-4), Pages (221-232)
 9. Naeema Cheshomi , Majid Pakizeh , مهدیه نامور محبوب , Preparation and characterization of TiO2/Pebax/(PSf‐PES) thin film nanocomposite membrane for humic acid removal from water, Polymers for Advanced Technologies, Volume (29), No (3), Year (2018-2), Pages (1303-1312)
 10. FATEMEH medhat , Majid Pakizeh , The effect of preparation parameters on performance of polyvinyl alcohol thin‐film composite membrane: Experimental study, modeling, and optimization, Polymers for Advanced Technologies, Volume (29), No (3), Year (2018-2), Pages (1150-1160)
 11. FATEMEH medhat , Majid Pakizeh , Preparation and characterization of a PVA/PSf thin fi lm composite membrane after incorporation of PSSMA into a selective layer and its application for pharmaceutical removal, Separation and Purification Technology, Volume (192), No (1), Year (2018-1), Pages (5-14)
 12. Maryam Behroozi , Majid Pakizeh , Study the effects of Cloisite15A nanoclay incorporation on the morphology and gas permeation properties of Pebax2533 polymer, Journal of Applied Polymer Science, Volume (134), No (37), Year (2017-6), Pages (45302-10)
 13. Maryam Golpour , Majid Pakizeh , Development of a new nanofiltration membrane for removal of kinetic hydrate inhibitor from water, Separation and Purification Technology, Volume (183), No (1), Year (2017-4), Pages (237-248)
 14. Javad Saadati , Majid Pakizeh , Separation of oil/water emulsion using a new PSf/pebax/F-MWCNT nanocomposite membrane, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, Volume (71), No (1), Year (2017-2), Pages (265-276)
 15. Majid Pakizeh , salman ofoghi , Seyed Heydar Rajaee shooshtari , Modeling of gas permeation through mixed matrix membranes using a comprehensive computational method, Korean Journal of Chemical Engineering, Volume (33), No (11), Year (2016-11), Pages (3194-3202)
 16. Masume Noroozi , Majid Pakizeh , mahdieh namvar , The Effect of highly dispersed oxidized multi-walled carbon nanotubes on the performance of PVDF/PVC ultrafiltration membrane, Desalination and Water Treatment, Volume (57), No (52), Year (2016-10), Pages (24778-24787)
 17. zahra dastbaz , Majid Pakizeh , Mahdieh Namvar-Mahboub , The effect of functionalized MWCNT and SDS on the characteristic and performance of PAN ultrafiltration membrane, Desalination and Water Treatment, Volume (57), No (51), Year (2016-10), Pages (24267-24277)
 18. Majid Pakizeh , Sasan Hokmabadi , Experimental study of the effect of zeolite 4A treated with magnesium hydroxide on the characteristics and gas-permeation properties of polysulfone-based mixed-matrix membranes, Journal of Applied Polymer Science, Volume (134), No (1), Year (2017-1), Pages (443291-443297)
 19. Ali Ehsani , Majid Pakizeh , Synthesis, characterization and gas permeation study of ZIF-11/Pebax® 2533 mixed matrix membranes, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, Volume (66), No (1), Year (2016-8), Pages (414-423)
 20. Hossein Boojari , Mahdi Pourafshari Chenar , Majid Pakizeh , Experimental Investigation of Arsenic (III, V) Removal from Aqueous Solution Using Synthesized α- Fe2O3 / MCM-41 Nanocomposite Adsorbent, Water, Air, and Soil Pollution, Volume (227), No (8), Year (2016-7), Pages (290-306)
 21. mehrzad arjmandi , Majid Pakizeh , An Experimental Study of H2 And CO2 Adsorption Behavior of C-MOF-5 And T-MOF-5: A Complementary Study, Brazilian Journal of Chemical Engineering, Volume (33), No (1), Year (2016-3), Pages (225-233)
 22. Foad Raji , Majid Pakizeh , Alireza Saraeian , Mojtaba Raji , A detailed study on adsorption isotherms of Hg(II) removal from aqueous solutions using nanostructured sorbent ZnCl2-MCM-41, Desalination and Water Treatment, Volume (57), No (1), Year (2016-5), Pages (18694-18709)
 23. nasim rakhshan , Majid Pakizeh , The effect of functionalized SiO2 nanoparticles on the morphology and triazines separation properties of cellulose acetate membranes, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, Volume (34), Year (2016-1), Pages (51-60)
 24. nasim rakhshan , Majid Pakizeh , The effect of chemical modification of SiO2 nanoparticles on the nanofiltration characteristics of polyamide membrane, Korean Journal of Chemical Engineering, Volume (32), No (12), Year (2015-12), Pages (2524-2533)
 25. mehrzad arjmandi , Majid Pakizeh , Omid Pirouzram , The role of tetragonal-metal-organic framework-5 loadings with extra ZnO molecule on the gas separation performance of mixed matrix membrane, Korean Journal of Chemical Engineering, Volume (32), No (6), Year (2015-5), Pages (1178-1187)
 26. nasim rakhshan , Majid Pakizeh , Removal of triazines from water using a novel OA modified SiO2/PA/PSf nanocomposite membrane, Separation and Purification Technology, Volume (147), No (1), Year (2015-5), Pages (245-256)
 27. Foad Raji , Alireza Saraeian , Majid Pakizeh , Faridreza Attarzadeh , Removal of Pb(II) from aqueous solution by mesoporous silica MCM-41 modified by ZnCl2: kinetics, thermodynamics, and isotherms, RSC Advances, Volume (5), No (5), Year (2015-5), Pages (37066-37077)
 28. fatemeh sabeti dehkordi , Majid Pakizeh , Mahdieh Namvar Mahboub , Properties and ultrafiltration efficiency of cellulose acetate/organically modified Mt (CA/OMMt) nanocomposite membrane for humic acid removal, Applied Clay Science, Volume (105-106), No (1), Year (2015-2), Pages (178-185)
 29. iman tirooni , morteza sadeghi , Majid Pakizeh , Separation of C3H8 and C2H6 from CH4 in polyurethane–zeolite 4Å and ZSM-5 mixed matrix membranes, Separation and Purification Technology, Volume (141), No (1), Year (2015-1), Pages (394-402)
 30. hamideh khademzadeh , Majid Pakizeh , Experimental study on mercury ions removal from aqueous solution by MnO2/CNTs nanocomposite adsorbent, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, Volume (21), No (1), Year (2015-1), Pages (221-229)
 31. mehrzad arjmandi , Majid Pakizeh , Mixed matrix membranes incorporated with cubic-MOF-5 for improved polyetherimide gas separation membranes: Theory and experiment, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, Volume (20), No (5), Year (2014-6), Pages (3857-3868)
 32. Foad Raji , Majid Pakizeh , Kinetic and thermodynamic studies of Hg(II) adsorption onto MCM-41 modified by ZnCl2, Applied Surface Science, Volume (301), No (1), Year (2014-4), Pages (568-575)
 33. Mahdieh Namvar Mahboub , Majid Pakizeh , سوسن داوری , Preparation and characterization of UZM-5/polyamide thin film nanocomposite membrane fo rdewaxing solvent recovery, Journal of Membrane Science, Volume (459), No (1), Year (2014-3), Pages (22-32)
 34. Mahdieh Namvar Mahboub , Majid Pakizeh , Optimization of preparation conditions of polyamide thin film composite membrane for organic solvent nanofiltration, Korean Journal of Chemical Engineering, Volume (31), No (2), Year (2014-2), Pages (327-337)
 35. Mahdieh Namvar Mahboub , Majid Pakizeh , Development of a novel thin film composite membrane by Interfacial polymerization on polyetherimide/ modified SiO2 support for organic solvent nanofiltration, Separation and Purification Technology, Volume (119), No (1), Year (2013-10), Pages (35-45)
 36. mehrzad arjmandi , Majid Pakizeh , The effects of washing and drying on the crystal structure and pore size distribution (PSD) of Zn4O13C24H12 framework (IRMOF-1), Acta Metallurgica Sinica-English Letters, Volume (26), No (5), Year (2013-10), Pages (597-601)
 37. mostafa momeni , Majid Pakizeh , Preparation, characterization and gas permeation study of PSf/MgO nanocomposite membrane, Brazilian Journal of Chemical Engineering, Volume (30), No (3), Year (2013-9), Pages (589-597)
 38. Mahdi Pourafshari Chenar , Hamed Rajabi , Majid Pakizeh , مرتضی صادقی , Ali Bolverdi , Effect of solvent type on the morphology and gas permeation properties of polysulfone–silica nanocomposite membranes, Journal of Polymer Research, Volume (20), No (8), Year (2013-7), Pages (1-9)
 39. Foad Raji , Majid Pakizeh , Study of Hg(II) species removal from aqueous solution using hybrid ZnCl2-MCM-41 adsorbent, Applied Surface Science, Volume (282), No (1), Year (2013-7), Pages (415-424)
 40. Davoud Aghaii , Majid Pakizeh , Ali Ahmadpour , Synthesis and characterization of modified UZM-5 as adsorbent for nitrate removal from aqueous solution, Separation and Purification Technology, Volume (113), No (1), Year (2013-7), Pages (24-32)
 41. Majid Pakizeh , Seyed Aliakbar Mansoori , Mahdi Pourafshari Chenar , Mahdieh Namvar Mahboub , Modification of PSf Membrane Nanostructure Using Different Fabrication Parameters and Investigation of the CO2 Sepration Properties of PDMS-Coated PSf Composite Membranes, Brazilian Journal of Chemical Engineering, Volume (30), No (2), Year (2013-5), Pages (345-354)
 42. ali mivechian , Majid Pakizeh , Hydrogen recovery from Tehran refinery off-gas using pressure swing adsorption, gas absorption and membrane separation technologies: Simulation and economic evaluation, Korean Journal of Chemical Engineering, Volume (30), No (4), Year (2013-4), Pages (937-948)
 43. Majid Pakizeh , AMIR NEZHADMOGHADDAM , Mohammad Reza Omidkhah , Mahdieh Namvar Mahboub , Preparation and characterization of dimethyldichlorosilane modified SiO2/PSf nanocomposite membrane, Korean Journal of Chemical Engineering, Volume (30), No (3), Year (2013-3), Pages (751-760)
 44. ali mivechian , Majid Pakizeh , Performance Comparison of Different Separation Systems for H2Recovery from Catalytic Reforming Unit Off-Gas Streams, Chemical Engineering & Technology, Volume (36), No (3), Year (2013-3), Pages (519-527)
 45. Bashir Rahmanian Hoseinabadi , Majid Pakizeh , Seyed Aliakbar Mansoori , morteza esfandyari , dariush jafari , Heidar Maddah , Abdolmajid Maskooki , Prediction of MEUF process performance using artificial neural networks and ANFIS approaches, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, Volume (43), No (4), Year (2012-6), Pages (558-565)
 46. Bashir Rahmanian Hoseinabadi , Majid Pakizeh , عبدالمجید مسکوکی , Optimization of lead removal from aqueous solution by micellar-enhanced ultrafiltration process using Box-Behnken design, Korean Journal of Chemical Engineering, Volume (29), No (6), Year (2012-6), Pages (804-811)
 47. SHOKAT AKBARNEZHAD NEShELI , Seyed Mahmoud Mousavi , Majid Pakizeh , Shirin Kiani , Sol–Gel Synthesis of Alumina–Titania Nanostructure Membrane: Preparation and Characterization, Journal of Nanotechnology in Engineering and Medicine, Volume (2), No (3), Year (2011-8), Pages (1-5)
 48. Mahdieh Namvar Mahboub , Majid Pakizeh , Experimental Study of Lactose Hydrolysis and Separation in Continuous Stirred Tank -Ultrafiltration Membrane Reactor, Brazilian Journal of Chemical Engineering, Volume (29), No (3), Year (2012-10), Pages (613-618)
 49. Seyed Aliakbar Mansoori , Majid Pakizeh , abolfazl jomekian , CO2 and H2 selectivity properties of PDMS/PSf membrane prepared at different conditions, Frontiers of Chemical Science and Engineering, Volume (5), No (4), Year (2011-12), Pages (500-513)
 50. samer asadi , Majid Pakizeh , Mahdi Pourafshari Chenar , Mehdi Shanbedi , Effect of H2S Concentration on the Reaction FurnaceTemperature and Sulphur Recovery, International Journal of Applied Engineering Research,Dindigul, Volume (1), No (3), Year (2010-11), Pages (483-494)
 51. abolfazl jomekian , Majid Pakizeh , Ali Reza Shafiee , Seyed Aliakbar Mansoori , Fabrication or preparation and characterization of new modified MCM-41/PSf nanocomposite membrane coated by PDMS, Separation and Purification Technology, Volume (80), No (3), Year (2011-7), Pages (556-565)
 52. samer asadi , Majid Pakizeh , Mahdi Pourafshari Chenar , An investigation of reaction furnace temperatures and sulfur recovery, Frontiers of Chemical Science and Engineering, Volume (5), No (3), Year (2011-9), Pages (362-371)
 53. Bashir Rahmanian Hoseinabadi , Majid Pakizeh , morteza esfandyari , fazlollah heshmatnezhad , عبدالمجید مسکوکی , Fuzzy modeling and simulation for lead removal using micellar-enhancedultrafiltration (MEUF), Journal of Hazardous Materials, Volume (192), No (2), Year (2011-8), Pages (585-592)
 54. , Majid Pakizeh , Ali Ahmadpour , CO2 separation using PDMS- ZSM5 zeolite composite membrane, Separation and Purification Technology, Volume (79), No (3), Year (2011-6), Pages (263-302)
 55. abolfazl jomekian , Majid Pakizeh , Mahdi Pourafshari Chenar , Seyed Aliakbar Mansoori , Synthesis and Characterization of Novel Modified SBA-15/PSF Nanocomposite Membrane Coated by PDMS for Gas Separation, Journal of Nanotechnology in Engineering and Medicine, Volume (2), No (2), Year (2011-5), Pages (1-9)
 56. Seyed Aliakbar Mansoori , Majid Pakizeh , Mahdi Pourafshari Chenar , Effect of Synthesis Parameters on Structural Characteristics of Polysulfone Membrane and its Gas Separation Properties, Journal of Membrane Science & Technology, Volume (1), No (2), Year (2011-5), Pages (1-7)
 57. abolfazl jomekian , Majid Pakizeh , Seyed Aliakbar Mansoori , Mahdi Pourafshari Chenar , محمد همتی , عطایی دیل , Gas Transport Behavior of Novel Modified MCM-48/ Polysulfone Mixedmatrix membrane Coated by PDMS, Journal of Membrane Science & Technology, Volume (1), No (1), Year (2011-3), Pages (1-6)
 58. Bashir Rahmanian Hoseinabadi , Majid Pakizeh , Seyed Aliakbar Mansoori , Reza Abedini , Application of experimental design approach and artificial neural network (ANN) for the determination of potential micellar-enhanced ultrafiltration process, Journal of Hazardous Materials, Volume (187), No (1), Year (2011-2), Pages (67-74)
 59. Bashir Rahmanian Hoseinabadi , Majid Pakizeh , morteza esfandyari , عبدالمجید مسکوکی , Fuzzy Inference System for Modeling of Zinc Removal Using Micellar-Enhanced Ultrafiltration, Separation Science and Technology, Volume (46), No (10), Year (2011-12), Pages (1571-1581)
 60. Bashir Rahmanian Hoseinabadi , Majid Pakizeh , A. Maskooki , Micellar-enhanced ultrafiltration ofzinc in synthetic wastewater using spiral wound membrane, Journal of Hazardous Materials, Volume (184), No (1), Year (2010-10), Pages (261-267)
 61. Majid Pakizeh , M.R. Omidkhah , A.zarinkhalam , Synthesis and characterization of new silica membranes using template–sol–gel technology, International Journal of Hydrogen Energy, Volume (32), No (32), Year (2007-1), Pages (1825-1836)
 62. Majid Pakizeh , M.R. Omidkhah , A. Zarringhalam , Study of mass transfer through new templated silica membranes prepared by sol–gel method, International Journal of Hydrogen Energy, No (32), Year (2007-9), Pages (2032-2042)
 63. Majid Pakizeh , Synthesis and Characterization of Permselective Silica Membrane Using Template-Sol-gel Method, International Journal of Hydrogen Energy, Year (2007-9)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. عاطفه حکیمی راد , مجید پاکیزه , بررسی میزان بارگذاری نانورس کلویسیت A15 بر عملکرد جداسازی رنگهای مستقیم از محلول های آبی توسط غشاهای زمینه مختلط PES/Cloisite15A , سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی , 2016-08-31
 2. عاطفه حکیمی راد , مجید پاکیزه , بهبود خواص ضدگرفتگی غشای پلی اترسولفون توسط نانو ورقه های خاک رس کلویسیت A15 در فیلتراسیون پسابهای رنگی , سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی , 2016-08-31
 3. ایمان طیرونی , مرتضی صادقی , مجید پاکیزه , مهدی طلاکش , مطالعه خواص جداسازی گازهای هیدروکربنی- با استفاده از غشاهای پلی یورتان بر پایه پلی تترا متیل گلایکول , چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2012-10-16
 4. مجید پاکیزه , صدیقه ثابت جازاری , مقایسه فنی اقتصادی روش های خط لوله و هیدارت به عنوان راه کارهای انتقال گاز طبیعی در داخل کشور , نخستین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی , 2011-12-15
 5. مجید پاکیزه , صدیقه ثابت جازاری , مقایسه فنی اقتصادی روشهای CNG ,GTL ,LNG, NGH به عنوان راه های جدید انتقال گاز طبیعی , نخستین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی , 2011-12-15
 6. محسن حیدری , مهدی پورافشاری چنار , مجید پاکیزه , تعیین معیارهای کمی به منظور امکان تجاری سازی تکنولوژی غشایی برای پالایشگاه های گاز کشور , اولین کنفرانس ملی غشا و فرآیندهای غشائی , 2011-02-15
 7. محسن حیدری , مهدی پورافشاری چنار , مجید پاکیزه , بهینه سازی سیستم های غشائی و ترکیبی به منظور شیرین سازی گازهای ایران , اولین کنفرانس ملی غشا و فرآیندهای غشائی , 2011-02-15
 8. ابوالفضل جمعه گیان ارداکی , مجید پاکیزه , مهدی پورافشاری چنار , سیدعلی اکبر منصوری , محمود همتی , ساخت و تعیین مشخصات غشای نانوکامپوزیت پلی سولفون/MCM-41 برای جداسازی گازها , اولین کنفرانس ملی غشا و فرایند های غشایی , 2011-02-15
 9. سیدعلی اکبر منصوری , مجید پاکیزه , ابوالفضل جمعه گیان ارداکی , بررسی تاثیر نقطه جوش انعقادکننده ها و دمای حمام انعقاد بر روی مشخصات ساختاری و گازتراوایی غشای هیبریدی پلی سولفون/پلی دی متیل سیلوکسان , اولین کنفرانس ملی غشا و فرایند های غشایی , 2011-02-15
 10. الهام حاج هاشمی , مجید پاکیزه , محمد رضا امید خواه نسرین , امیر نژادمقدم , ساخت و تعیین مشخصات غشا شبکه ترکیبیPSf/TiO2 , اولین کنفرانس ملی غشا و فرایند های غشایی , 2011-02-15
 11. بشیر رحمانیان حسین آبادی , مجید پاکیزه , عبدالمجید مسکوکی , داریوش جعفری , تعیین فاکتورهای موثر بر روش MEUF با استفاده از طراحی آزمایشات , دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده , 2010-06-09
 12. بشیر رحمانیان حسین آبادی , مجید پاکیزه , عبدالمجید مسکوکی , کاربرد مواد فعال سطحی در حذف فلزات سنگین با روش MEUF , دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده , 2010-06-09
 13. مریم الداغی , علی احمدپور , سیدمجتبی زبرجد , مجید پاکیزه , ساخت غشاء نانوکامپوزیت پایه پلیمری تقویت شده با سیلیکا , سومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گران ایران , 2009-11-17
 14. مریم الداغی , علی احمدپور , سیدمجتبی زبرجد , مجید پاکیزه , غشاهای نانوکامپوزیتی ایمید- سیلوکسان/سیلیکا:ساخت و تعیین مشخصات , اولین کنفرانس ملی نانو و بیو فناوری , 2009-11-09
 15. سیده فاطمه بنی هاشمی , علی احمدپور , مجید پاکیزه , مهدی پورافشاری چنار , ساخت و تعیین مشخصات نانو کریستال های زئولیت نوع سیلیکالیت -1 , اولین کنفرانس ملی نانو و بیو فناوری , 2009-11-10
 16. زبیده مومنی لاریمی , شوکت اکبرنژادنشلی , سیدمحمود موسوی , مجید پاکیزه , ناصر شاه طهماسبی , رضا سرحدی , اثردماهای بازپخت مختلف بر روی اندازه و گاف انرژی نانوذرات آلومینا- تیتانیا سنتز شده به روش سل-ژل , نهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران , 2009-02-03
 17. شوکت اکبرنژادنشلی , سیدمحمود موسوی , مجید پاکیزه , ساخت غشاء سرامیکی آلومینا - تیتانیا به روش سل-ژل , اولین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی , 2009-05-19
 18. مجید پاکیزه , ارائه مکانیسمی برای انتقال هیدروژن از غشاء نامتقارن سیلیکا-آلومینا , اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیلهای سوختی , 2009-01-20

انگلیسی

 1. iman tirooni , Majid Pakizeh , M. Sadeghi , A. Jalali , Separation of hydrocarbons from methane by polyurethane rubber membrane on the base of polytetramethylene mglycol(PTMG) , International Seminar of Polymer Science and Technology , 2012-10-21
 2. samer asadi , Majid Pakizeh , Mahdi Pourafshari Chenar , M. Alizadeh , Using TSWEET Process Simulator to Optimization of Sulfur Recovery Unit , The 7th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2011) , 2011-11-21
 3. samer asadi , Majid Pakizeh , Mahdi Pourafshari Chenar , Effect of some Parameters on the Reaction Furnace Temperature in Different Concentrations of Oxygen , اولین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع نفت و گاز , 2011-03-03
 4. samer asadi , Majid Pakizeh , Mahdi Pourafshari Chenar , An Investigation on Effects of Catalytic Bed Temperature, Tailgas Ratio and Type of Catalytic Bed on the Sulphur Recovery UsingTSWEET® Process Simulator , نخستین همایش مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی , 2010-12-22
 5. , Ali Ahmadpour , Majid Pakizeh , Mahdi Pourafshari Chenar , Synthesis, Characterization and Separation Performance of ZSM-5 Zeolite Membranes , International Conference on Nanotechnology (ICONT-2009) , 2009-12-14
 6. maryam aldaghi , Ali Ahmadpour , Seyed Mojtaba Zebarjad , Majid Pakizeh , Preparation and characterization of lmide-siloxane/silica Nanocomposite Films , International Conference on Nanotechnology (ICONT-2009) , 2009-12-14
 7. maryam aldaghi , Ali Ahmadpour , Seyed Mojtaba Zebarjad , Majid Pakizeh , Preparation of imide-siloxane/silica nanocomposite membrane , 9th International Seminar on Polymer Science and Technology , 2009-10-17
 8. Majid Pakizeh , بررسی و کاربرد مدلهای انتقال گاز برای غشاء سیلیکا , اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی , 2009-01-20
 9. Majid Pakizeh , Gas Permeation Characteristics of New Silica Membranes Derived from Template-sol-gel Technology , یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی , 2006-11-28
 10. Majid Pakizeh , Gas Transport Mechanisms through New Templated Silica Membranes Prepared by Sol-Gel Method , یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی , 2006-11-28