بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران


موارد یافت شده: 81

1 - مطالعه دانه گرده برخی از گونه های سرده -Asteraceae- Cirsium در استا ن های خراسان (چکیده)
2 - بررسی سینتیکی فعالیت پراکسیدازی در بنه های زعفران مزروعی در دوره های خواب و بیداری (چکیده)
3 - ارتباط بین محتوی ترکیبات فنلی وفعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز درطی ریشه زایی ریزقلمه های گردو ایرانی (چکیده)
4 - ارزیابی محتوی ترکیبات فنلی کل، اسیدهای فنلی و فلاونوئیدها در ریزقلمه های گردو ایرانی در طی القاء فرایند ریشه زایی (چکیده)
5 - تنوع زیستی پروکاریوتی دریاچه نمک آران و بیدگل (چکیده)
6 - بررسی فعالیت دگرآسیبی 25 گیاه دارویی و وحشی با استفاده از روش ساندویچی (چکیده)
7 - بررسی بیان ژن های رسپتورهای ایمنی ذاتی درسلول های گلایوبلاستومای انسانیU87 MG (چکیده)
8 - تاکسونومی عددی گونه های Silen شمال شرقی ایران (چکیده)
9 - مطالعه آزمایشگاهی حذف سرب از آب آلوده توسط جلبک ماکروسکوپی Chara (چکیده)
10 - مطالعه فندقه برخی گونه های سرده Cirsium adansدر استانهای خراسان (چکیده)
11 - بررسی اثرات شدت میدانهای مغناطیسی مختلف بر برخی صفات تشریحی ریشه گیاه کلزا (چکیده)
12 - بررسی اثرات میدان های مغناطیسی بر رشد میسلیوم و بذر (اسپان)قارچ دکمه ای سفید (چکیده)
13 - بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانتی برخی کولتیوارهای انار ایران (چکیده)
14 - اثرکافئین برکالزایی بافت مریستم انتهایی ساقه گیاه Phaseolus vulgaris L در شرایط In vitro (چکیده)
15 - بررسی تغییرات پارامترهای رشد گیاه Coriandrum sativum در رابطه با غلظتهای مختلف Cr+3 (چکیده)
16 - بررسی مقایسه ای تعیین محیط کشت اپتیمم در اندام زایی رویان Taxus baccata L (چکیده)
17 - اثر تنش شوری بر رشد رویشی، میزان عناصر، پرولین و کربوهیدرات در گیاه (چکیده)
18 - بررسی اثر Cr+3 بر برخی پارامتر های فیزیولوژیکی در گیاه Trigonella faenum- graecum L (چکیده)
19 - اثر تنظیم کننده های رشد NAA و KIN بر کشت رویان نوروزک( Salvia leriifolia (چکیده)
20 - ارتباط بین تاثیر آللوپاتی گیاه درمنه خراسانی (Artemisia khorassanica Podl) بر بروموس کپه داغی (Bromus kopetdaghensis Drobov) با فنولوژی ومحتوای ترکیبات فنلی (چکیده)
21 - بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی اجزای سازنده اسانس گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) (چکیده)
22 - مقایسه اثرات سه ترکیب کومارینی بر میزان سمیت سلولی داروی سیس پلاتین (چکیده)
23 - مطالعه اثرات ضد سرطانی مونوترپن شیمگین بر روی رده ای از سلول های سرطان پستان در شرایط in vitro (چکیده)
24 - بررسی قابلیت های کشت سلولی در سلول های بلاستمایی حاصل از لاله گوش خرگوش سفید نژاد نیوزلندی (چکیده)
25 - مقایسه اثرات feselol و وراپامیل بر روی سمیت سلولی داروی وین کریستین (چکیده)
26 - مقایسه ی اثرات ترمیمی زجاجیه ی چشم، حاصل از منابع مختلف حیوانی (چکیده)
27 - تهیه داربست های طبیعی سه بعدی جهت مطالعات مهندسی بافت (چکیده)
28 - تکنولوژی پیشرفته تولید خاک پوششی با استفاده از ورمی کمپوست برای پرورش قارچ خوراکی (Agaricus bisporus) (چکیده)
29 - شناسایی و بررسی گلسنگهای راسته Teloschistales در اطراف مشهد (چکیده)
30 - مطالعه تنوع فصلی فیتوپلانکتون ها در برکه عارفی (چکیده)
31 - معرفی محیط کشت جدید عصاره دانه طالبی برای رشد قارچ های پلی پور و مقایسه آن با محیط های تجاری و سایر محیط های کشت (چکیده)
32 - بررسی توانایی تجزیه رنگ های آزمایشگاهی Methylene BlueوMethyle Greenتوسط قارچ Trametes hirsuta(Fr.)Pilat. (چکیده)
33 - رنگبری رنگهای سنتزی توسط قارچ ایجاد کننده پوسیدگی سفیدTrametes gibbosa(pers.)Fr. (چکیده)
34 - مطالعه تاکسونومی گلسنگ های صخره ای ساکن بر روی سنگ های آذرین و رسوبی در اطراف مشهد (چکیده)
35 - مطالعه پراکنش وتاکسونومی عددی آویشن (Thymus L.(Lamiaceaeدر خراسان (چکیده)
36 - مطالعه تاکسونومی عددی شش گونه از (Nepeta L.(Lamiaceae در خراسان (چکیده)
37 - بررسی مورفومتریکی زیر گونه های گونه (Veronica Anagallis-aquatica (Plantaginaceae (چکیده)
38 - بررسی بیوسیستماتیکی جنس Berberis (تیره Berberidaceae) در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی (چکیده)
39 - مطالعه کاریولوژیکی و بررسی پلی پلوئیدی در 8 گونه شیر پنیر (Galium) (چکیده)
40 - بررسی مورفومتریکی گونه های جنس ( Matthiola ( Brassicaceae در استانهای خراسان شمالی ، رضوی و جنوبی (چکیده)
41 - رده بندی جنس Paracaryum در خراسان، شمال شرق ایران (چکیده)
42 - تغییرات صفات مرفولوژیک و عملکردی گیاهان مرتعی در امتداد گرادیان چرایی، در یک مرتع نیمه استپی (چکیده)
43 - تنوع گیاهی و جغرافیای زیستی منطقه رئین در کوههای آلاداغ خراسان شمالی، شمال شرقی ایران (چکیده)
44 - بررسی اثر ریز نمونه و نوربر فرآیند پینه زاییAnthurium andreanum در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
45 - Sarcin/ricin rRNA motif detection and comparison in Haloarcula Marismortuiand, Thermus (چکیده)
46 - تعیین موتیف Sarcin/ricin در 23SrRNA باکتری Haloarcula marismortui و اینترون گروه I گونه Azoarcus از پروتئوباکترها و مقایسه آنها با 28SrRNA رت با استفاده از برنامه FR3D (چکیده)
47 - بررسی اثرات ضددیابتب عصاره آبی الکلی گیاه چرخه در رتهای نر نژاد ویستار مبتلا به دیابت نوع 1 و 2 (چکیده)
48 - بررسی رابطه بین تستوسترون بزاق و BMI در دانش آموزان پسر شهر قوچان (چکیده)
49 - بررسی اثرات تجویز مادری تستوسترون انانتات بر فراوانی جنینهای موسکوانیزه در رت (چکیده)
50 - بررسی مقایسه ای اثرات دیابت نوع 1 و 2 بر سطح سرمی آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز کبدی در رت (چکیده)
51 - اثرات هایپرگلایسمی حاد مکرر نوزادی بر رفتار جستجوگری و هیجانی در رت های بالغ نر ویستار (چکیده)
52 - Investigation of the effects of type 1 and type 2 diabetes on sex hormones in Wistar rat (چکیده)
53 - The relation of dermatoglyphic patterns and distribution of sweat gland pores with hypertension in Iranian women (چکیده)
54 - Isolation and purification of lysozyme from hen egg wight (چکیده)
55 - An Investigation, Comparison and Determining Most Significant Critical Factors Influencing the Thermal Stability of α-amylase Enzymes Involving Thermophilic and Mesophilic Isoforms As a Model for Other Enzymes (چکیده)
56 - Hydrolysis Study of Aromatic and Aliphatic Fluorescein Esters in Present of Lipase (چکیده)
57 - A novel lipase extracted from a thermostable bacillus ferdowsicus (چکیده)
58 - Purification and characterization studies over antimicrobial peptides as basic constituents of immune system in Rana Ridibunda (چکیده)
59 - Isolation, Purification and Biochemical Characterization of Antimicrobial Peptides from Skin Secretions of Euphilictis cyanophlyctis (چکیده)
60 - اثر تیمار Sb3+ بر شاخص های فیزیولوژیک در گیاه هندوانه ( Citrullus lanatus Thunb.) (چکیده)
61 - پاسخ رشدی گیاه عدسک آبی (Lemna minor ) به آلودگی نیترات (چکیده)
62 - بررسی اثر تری آزین بر استعداد تشنجی القاء شده با پنتیلن تترازول در رت های نژاد ویستار (چکیده)
63 - مقایسه تولیدمثل و تخم ریزی سه گونه از دوزیستان بی دم (قورباغه مردابیRanapelophylaxridibunda، قورباغه درختیHylasavignyiو وزغ سبزBufopseudepidaleaviridis) در منطقه مخملکوه خرم آباد (چکیده)
64 - سیرتکوین جنینی و جدول زمانبندی توتیای دریایی Echinometra mathaei ، گونه غالب خلیج فارس (چکیده)
65 - آنالیز ریخت سنجی هندسی دندان های آسیا در سه گونه از زیرجنس Mus(Rodentia, Muridae) مبتنی بر روش خط پیرامونی (چکیده)
66 - مقایسه اثرات عصاره موسیر Allium hirtifolium جمعیت همدان و اصفهان بر روی سلولهای L929 و Hela (چکیده)
67 - Even very low dose of aflatoxin B1 is alarmingly antiphagocte in bovine: the mechanistic effects on killing capacities of neutrophils (چکیده)
68 - Association of virulence factors and quinolones and fluoroquinolones resistance among Esherichia coli isolated from poultry with colibacillosis (چکیده)
69 - Screening of 25 medicinal and wild plant species for allelopathic activity using the sandwich method (چکیده)
70 - ازدیاد درون شیشه ای دغدغک گیفانی (Colutea gifana) گیاهی نادر و در معرض خطر ایران (چکیده)
71 - مطالعه ی مورفولوژی استخوانچه های گوش میانی در خرگوش (چکیده)
72 - Effect of L-NAME (a Nitric Oxide Synthase inhibitor) on cumulus expansion of sheep oocyte (چکیده)
73 - Evaluation the potential use of agricultural waste in spawn production of medicinal mushroom of (چکیده)
74 - بهینه سازی انتقال ژن به پنبه رقم ورامین (Gossypium hirsutum) با استفاده از ریزنمونه نوک شاخه (چکیده)
75 - بررسی اثرات کنه کشی آلیسین و آویشن کوهی بر علیه نوزاد کنه هیالوما آناتولیکم در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
76 - بررسی پژوهش های پایان نامه ای موجود در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران در رابطه با اثرات بیولوژیک عصاره های گیاهی و دسته بندی موضوعی و سیستماتیک آن ها (چکیده)
77 - Effects of drought stress on photosynthesis, chlorophyll fluorescence and chlorophyll contents in chickpea (Cicer arietinum. L) genotypes (چکیده)
78 - مطالعه بافت شناسی تکامل مری در ماهی قره برون (چکیده)
79 - مطالعه نقش المنت های cis-acting در پروموترهای القاء شونده در برابر پاتوژنهای مختلف (Study of the cis-acting elements in pathogen inducible promoters in response to phytopathogene) (چکیده)
80 - شناسایی سودوموناسهای ایجاد کننده شانکر یاکتریایی درختان میوه هسته داز در استان خراسان رضوی (چکیده)
81 - نقش مسیر انتقال سیگنال ‏MAPK‏ در مقاومت پایه چغندرقند به ‏قارچ ‏‎ Rhizoctonia solani‏ عامل بیماری سوختگی اندام های هوایی و ‏پوسیدگی ریشه ‏ (چکیده)