بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: Veterinary Research


موارد یافت شده: 351

1 - Effects of ketamine propofol and isoflurane on electrocardiographic variables in clinically healthy dogs premedicated with medetomidine and midazolam (چکیده)
2 - ارتباط تخته سینه و میله ‌گردنی در فری استال با برخی از شاخص‌های آسایش گاو (چکیده)
3 - Ultrasonographic evaluation of the supramammary lymph nodes and udder’s tissue in Saanen goat and its relation with subclinical mastitis (چکیده)
4 - Serum concentration of 25-hydroxyvitamin D in apparently healthy cats regarding age, gender, breed, diet type, reproductive status, and housing condition (چکیده)
5 - Canine sperm motility is associated with telomere shortening and changes in expression of shelterin genes (چکیده)
6 - Immediate administration of hTERT-MSCs-i>IDO1/i>-EVs reduces hypoalbuminemia after spinal cord injury (چکیده)
7 - Canine Myxoid Liposarcoma in Iran- a clinical report (چکیده)
8 - Radiographic assessment of normal parameters of forelimb distal phalanx in Turkmen horses (چکیده)
9 - Simultaneously administration of cabergoline and PMSG reduced the duration of estrus induction in Anestrous Bitches (چکیده)
10 - The first molecular isolation of Halicephalobus gingivalis from horses in Iran (چکیده)
11 - Association between proliferation status of infected and non-infected mononuclear cells with tissue lesions in acute bovine theileriosis (چکیده)
12 - Comparison of the effects of tylosin and tilmicosin as a systemic treatment of dry Holstein cows (چکیده)
13 - Estimation of gestational age using ultrasonography in Baluchi sheep (چکیده)
14 - Prevalence of canine distemper in dogs referred to Veterinary Hospital of Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran (چکیده)
15 - جستجوی هرپس ویروس یک گاوی در اسپرم‌های منجمد تولید ایران (چکیده)
16 - Genotypic and phenotypic diversity of Prototheca spp. recovered from bovine mastitis in terms of antimicrobial resistance and biofilm formation ability (چکیده)
17 - A case report of hyperdontia developmental abnormality in the lamb (چکیده)
18 - A retrospective study on diaphragmatic hernia in cats (چکیده)
19 - Antimicrobial resistance, virulence associated genes and phylogenetic background versus plasmid replicon types: the possible associations in avian pathogenic Escherichia coli (APEC) (چکیده)
20 - Comparison of the effects of tylosin and tilmicosin as a systemic treatment of dry Holstein cows (چکیده)
21 - Isolation and evaluation of the efficacy of bacteriophages against multidrug-resistant (MDR), methicillin-resistant (MRSA) and biofilm-producing strains of Staphylococcus aureus recovered from bovine mastitis (چکیده)
22 - Evaluation of Newcastle disease virus vaccine effectiveness in dogs with neurological signs of canine distemper (چکیده)
23 - Molecular characterization of circulating avian metapneumovirus, subgroup B, in broiler chickens, Iran, 2016-2018 (چکیده)
24 - Molecular serotyping of Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) of animal origin in Iran reveals the presence of important non-O157 seropathotypes (چکیده)
25 - Variations of some adipokines pro-inflammatory cytokines oxidative stress biomarkers and energy characteristics during the transition period in dairy cows (چکیده)
26 - How to maintain and transport equine adipose tissue for isolating mesenchymal stem cells? (چکیده)
27 - Clonal relatedness and antimicrobial susceptibility of Salmonella serovars isolated from humans and domestic animals in Iran: a one health perspective (چکیده)
28 - Performance of Immunohistochemistry vs Real-time PCR Methods for Detecting Mycobacterial Infections of Cattle Screened by Comparative Tuberculin Test. (چکیده)
29 - Detection of i>Treponema/i> phylotypes from digital dermatitis lesions and effect ‎of different phylotypes on lesion size (چکیده)
30 - نقش گیرنده‌هایMC3 و MC4 ملانوکورتینی در تنظیم اخذ غذا و آب جوجه‌های گوشتی (چکیده)
31 - The relationships of body condition score, Thyroxin, and health condition with serum energy indices, insulin like growth factor-1, and lipids profile over the transition period in Holstein dairy cows. (چکیده)
32 - Monitoring udder health status using somatic cell counts in Holstein dairy herds located in north east of Iran and effectiveness of 10-point mastitis control program (چکیده)
33 - Ultrastructure characteristics of primordial germ cells in stage X of pheasant Phasianus colchicus) embryo (چکیده)
34 - Co-existence of mixed meibomian gland and ductal adenoma with an apocrine sweat gland cyst in a dog: histological and immunohistochemical analyses (چکیده)
35 - Osteochondrosis dissecans OCD) in horses: hormonal and biochemical ‎study 19 cases)‎ (چکیده)
36 - تعیین سویه کیست‌های هیداتید گوسفندان و بزهای کشتار شده در کشتارگاه بیرجند با روش‌های مورفولوژیکی و مولکولی با استفاده از ژن ITS1 (چکیده)
37 - ارزیابی دقت تشخیص ورم پستان تحت بالینی با استفاده از نوارهای تشخیص لاکتات دهیدروژناز (چکیده)
38 - Kidney tissue engineering using a well-preserved acellular rat kidney ‎scaffold and mesenchymal stem cells ‎ (چکیده)
39 - بررسی مقایسه‌ای پروفایل بیان ژن‌های MHC-I، CD90 و CD29 در سلول‌های بنیادی مزانشیمی گرفته شده از مغزاستخوان و بافت چربی اسب (چکیده)
40 - بررسی سرمی و مولکولی شیوع آنفلوانزای پرندگان تحت تیپ H9N2 در بازارهای زنده فروشی پرندگان در سال 1395 (چکیده)
41 - طغیان‌های بیماری نیوکاسل و آنفلوانزای H9N2 در طیور بومی روستایی ایران در سال‌های 94-1393 (چکیده)
42 - Molecular characterization and antimicrobial resistance of potentially human‐pathogenic Escherichia coli strains isolated from riding horses (چکیده)
43 - Introducing a new anti-i>Rhipicephalus/i> (i>Boophilus/i>) microplus tick recombinant vaccine candidate using cathepsin and tropomyosin multi-epitope gene (چکیده)
44 - Identification of bovine leukemia virus in raw milk samples in North-West of Iran (چکیده)
45 - ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻧﮕﻞﻫﺎی رودهای در ﻣﻮشﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺳﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮورش ﺣﯿﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺗﻬﺮان (چکیده)
46 - بررسی مقدماتی توانمندی نوار پروژسترون گاوی (Rapid P4) در سنجش نیمه کمی پروژسترون در فاز فولیکولی سگ ماده (چکیده)
47 - بررسی ملکولی و سرولوژی آلودگی توکسوپلاسما در گوسفندان کشتاری شهرستان مشهد (چکیده)
48 - Different processing effects on nutritive value of barely grains by gas production method (چکیده)
49 - بافت شناسی ژژونوم، برخی فراسنجه‌های خونی و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با عصاره برگ زیتون (Olea europaea L.) و روغن کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تنش گرمایی (چکیده)
50 - Design, development, and evaluation of the efficacy of a nucleic acid-free version of a bacterial ghost candidate vaccine against avian pathogenic E. coli (APEC) O78:K80 serotype (چکیده)
51 - بررسی فراوانی آلودگی به انگلهای خارجی در سگهای شهر مشهد (چکیده)
52 - بررسی تأثیر فلوفنامیک اسید به‌عنوان مهارکننده کانکسین بر روی ترمیم زخم‌های دیابتی (چکیده)
53 - Evaluation of cardiac troponin I, atrial natriuretic peptide and some oxidative/antioxidative biomarkers in the serum and hemolysate of trained Arabian horses after exercise (چکیده)
54 - Histological and stereological approaches for detection of tissues and fraud in some meat products (چکیده)
55 - Comparison of autogenous and commercial H9N2 avian influenza vaccines in a challenge with recent dominant virus (چکیده)
56 - Clinical, bacteriological and histopathological aspects of first-time pyoderma in a population of Iranian domestic dogs: a retrospective study (چکیده)
57 - مقایسه داروهای ضدالتهابی استروئیدی و غیراستروئیدی به عنوان درمان کمکی در پنومونی گوساله گاوشیری (چکیده)
58 - کلونینگ و بررسی بیان ژن کد‌کننده کاتپسین L کنه ریپی‌سفالوس آنولاتوس (چکیده)
59 - تشخیص تفریقی تیلریا لستوکاردی، تیلریا اویس و تیلریا آنولاتا در گوسفند با روش مولکولی PCR (چکیده)
60 - Seroepidemiological feature of Chlamydia abortus in sheep and goat ‎population located in northeastern Iran (چکیده)
61 - Physicochemical antioxidant antibacterial and antibiofilm activity of Carum copticum essential oil nanoemulsion on Escherichia coli O157:H7 and Listeria monocytogenes (چکیده)
62 - ارزیابی پراکندگی جراحات عفونی سم در گاوهای شیری ایران (چکیده)
63 - Application of histological method for detection of unauthorized tissues in meat sausage (چکیده)
64 - Ostrich (Struthio camelus) primordial germ cells in embryonic blood and presumptive gonad: characterization by PAS and immunohistochemistry (چکیده)
65 - Prevalence and genotyping of Toxoplasma gondii in stray cats in Mashhad area, Iran (چکیده)
66 - Histogenetic and Histochemical Study of the Liver During the Embryonic Period of the Pheasant (Phasianus colchicus) (چکیده)
67 - In vivo immunogenicity assessment and vaccine efficacy evaluation of a chimeric tandem repeat of epitopic region of OMP31 antigen fused to interleukin 2 (IL-2) against Brucella melitensis in BALB/c mice (چکیده)
68 - PCR assay targeting nox gene (NADH oxidase) for rapid identification of Brachyspiracanis in dogs (چکیده)
69 - HISTOLOGICAL AND STEREOLOGICAL STUDY ON THE KIDNEYS IN SPARROWS LIVING IN WET AND ARID ZONES (چکیده)
70 - A serological and parasitological study of Toxoplasma gondii infection in stray cats of Mashhad area, Khorasan Razavi Province. (چکیده)
71 - Effect of prostaglandin F2α and GnRH at the time of artificial insemination on reproductive performance of dairy cows (چکیده)
72 - Chemical composition, antioxidative‎, antibacterial‎‎, and time-kill activities of ‎some selected plant essential oils against foodborne pathogenic and spoilage ‎organisms (چکیده)
73 - The haematological, proinflammatory cytokines and IgG changes during an ovine experimental theileriosis (چکیده)
74 - Antimicrobial activity of an antimicrobial peptide against amastigote forms of Leishmania major (چکیده)
75 - Intra-vitreal injection of methotrexate in experimental endotoxin-induced uveitis in rabbit (چکیده)
76 - Molecular characterization of Mycoplasma synoviae isolated from broiler chickens of West Azarbaijan province by PCR of vlhA gene (چکیده)
77 - Sequence analasis of the VP1 gene in three very virulent Iranian infectious bursal disease virus strains (چکیده)
78 - Antimicrobial susceptibility of one thousand bacterial isolates to five commonly used antibacterial agents in Iranian poultry industry (چکیده)
79 - شناسایی ویروس های فوق حاد بیماری بورس عفونی به روش RT-PCR بر روی ژن VP1 و بررسی حضور احتمال ویروس های بازآرایی شده (چکیده)
80 - Evaluation of intravitreal injection of pentoxifylline in experimental endotoxin - induced uveitis in rabbits (چکیده)
81 - تعیین میزان آلودگی قارچی خوراک طیور و اجزاء آن در مرغداری های گوشتی تربت حیدریه، استان خراسان رضوی، ایران (چکیده)
82 - اثر آنتی اکسیدانی پودر سیر و اسیدهای آمینه گوگرددار بر عملکرد و توازن پرواکسیدان- آنتی اکسیدانی سرم جوجه های گو شتی سا لم و آلوده با مخلوط انگل آیمریا (چکیده)
83 - In vitro study of matrix metalloproteinases 1, 2, 9, 13 and serum amyloid A mRNAs expression in equine fibroblast-like synoviocytes treated with doxycycline (چکیده)
84 - Pathogenic potential of Shiga toxinproducing Escherichia coli strains of caprine origin: virulence genes, Shiga toxin subtypes, phylogenetic background and clonal relatedness (چکیده)
85 - Expression of HA1 antigen of H5N1 influenza virus as a potent candidate for vaccine in bacterial system (چکیده)
86 - مطالعه الگوی دفع اووسیست و تغییرات وزن ناشی از آلود هسازی تجربی گوسال ههای نوزاد با کریپتوسپوریدیوم پارووم (چکیده)
87 - Purification of ISS protein from avian pathogenic Escherichia coli strain χ1378 by affinity chromatography (چکیده)
88 - Toxigenic Clostridium difficile in retail packed Chicken meat and broiler flocks in Northeastern Iran (چکیده)
89 - Survey of polycystic kidney disease and other urinary tract abnormalities using ultrasonography in Persian and Persian related cats in Iran (چکیده)
90 - Morphological and Molecular (28S rDNA) characterization of Dactylogyrus spp. in Cyprinus carpio and Ctenopharyngodon idella in Mashhad, Iran (چکیده)
91 - Effects of taranjabin manna on gastrointestinal tract in Wistar rats (چکیده)
92 - A high prevalence of tylosin resistance among Staphylococcus aureus strains isolated from bovine mastitis (چکیده)
93 - Modeling of Salmonella typhimurium growth under the effects of Carum copticum essential oil, temperature, pH and inoculum size (چکیده)
94 - بررسی مقدماتی رخداد دیسپلازی مفصل لگنی-رانی بر اساس معاینات بالینی و رادیولوژی در سگ های نژاد بزرگ ارجاعی به بیمارستان آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
95 - Effects of neonatal diarrhea and other conditions on subsequent productive and reproductive performance of heifer calves (چکیده)
96 - Recombinant lentivirus expression vector for insulin-like growth factor (IGF-1) gene delivery (چکیده)
97 - effect of spirulina platensis on blood parameters and growth of cyprinus carpio exposed to sub - lethal cyanid (چکیده)
98 - A case report of partial bilateral hind limb adactyly in a male lam (چکیده)
99 - Bilateral Simple Ectopic kidney in a cat (چکیده)
100 - Molecoular identification and successful treatment of Chlamydophila psittaci (genotype B) in a clinically affected Congo African grey parrot (Psittacus erithacus erithacus) (چکیده)
101 - Histomorphogenesis of cranial nerves in Huso huso larvae (چکیده)
102 - Isolation of Clostridium Difficile and Molecular Detection of Binary and A/B toxins in Feces of dogs (چکیده)
103 - Permethrin-induced oxidative damage in liver of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and its attenuation by vitamin C (چکیده)
104 - Genomic diversity of Clostridium perfringens strains isolated from food and human sources (چکیده)
105 - A study of visceral leishmaniasis in owned dogs with dermal lesions in Mashhad area, Khorasan Razavi province (چکیده)
106 - An Outbreak of Yolk Sac Infection and Dead-in-shell Mortality in Common Canary (Serinus canaria) Caused by Klebsiella pneumoniae (چکیده)
107 - In vitro histological investigation of interactions between rat decellularized large intestine scaffold and human adipose derived mesenchymal stem cells (چکیده)
108 - Frequency of specific agr groups and antibiotic resistance in Staphylococcus aureus isolated from bovine mastitis in the northeast of Iran (چکیده)
109 - Connexin-43: A possible mediator of heat stress effects on ram Sertoli cells (چکیده)
110 - The effect of short-time microwave exposures on Listeria monocytogenes inoculated onto chicken meat portions (چکیده)
111 - Genotyping of Clostridium perfringens isolated from broiler meat in Northeastern of Iran (چکیده)
112 - Brucella melitensis and Mycobacterium tuberculosis depict overlapping gene expression patterns induced in infected THP-1 macrophages (چکیده)
113 - The relationship between growth hormone polymorphism and growth hormone receptor genes with milk yield and reproductive performance in Holstein dairy cows (چکیده)
114 - Seroprevalence of leptospiral infection in feline population in urban and dairy cattle herds in Mashhad, Iran (چکیده)
115 - An unusual necrotic myositis by C. perfringens in a German Shephered dog: a clinical report, bacteriological and molecular identification (چکیده)
116 - Characterization of aflatoxigenic Aspergillus flavus and A. parasiticus strain isolates from animal feedstuffs in northeastern Iran (چکیده)
117 - شناسایی مولکولی گونه های تیلریا و ناقلین آن در گاوهای شهرستان یزد با روش Semi-nested PCR (چکیده)
118 - Serological study of small ruminant lentiviruses in sheep population of Khorasan-e-Razavi province in Iran (چکیده)
119 - Molecular detection of equine piroplasms in donkeys (Equus asinus) in North Khorasan province, Iran (چکیده)
120 - Antibody response effect of fusing IgY and C3d gene segments to hemagglutinin9 (H9) gene on influenza DNA vaccines in chicken (چکیده)
121 - Ultrasonography of the supramammary lymph nodes for diagnosis of bovine chronic subclinical mastitis (چکیده)
122 - Arthroscopic surgery in racehorses with joint osteochondritis dissecans (OCD) or trauma (چکیده)
123 - The estimation of ruminal protein degradation parameters of various feeds using in vitro modified gas production technique (چکیده)
124 - شناسایی کنه ها و گونه های تیلریا و بابزیا در بزها و کنه ها به دو روش بیولوزی مولکولی و گسترش خونی: مطالعه استانی در شهرستان مشهد (چکیده)
125 - Effects of Spirulina on tissue enzymes in carp (Cyprinus carpio) exposed to sublethal cyanide (چکیده)
126 - Modeling the effects of Bunium persicum (Black Zira) essential oil, pH, inoculums size and temperature on the growth of Listeria monocytogenes (چکیده)
127 - Synophthalmia in a Holstein cross calf (چکیده)
128 - Antioxidant and anticoccidial effects of garlic powder and sulfur amino acids on Eimeria-infected and uninfected broiler chickens (چکیده)
129 - Comparison of gastric adverse effects of aspirin and celecoxib before and after eradicating Helicobacter spp. infection in dogs (چکیده)
130 - Effect of centrifugation of milk samples on bacteriologic culture (چکیده)
131 - Protective effects of pomegranate seed oil on ovariectomized rats as a model of postmenopausal osteoporosis; amultidetector computed tomography evaluation (چکیده)
132 - Effect of alcoholic extract of Tarantula cubensis on wound healing in dogs (چکیده)
133 - اثرات عصاره آبی گلرنگ بر دستگاه تناسلی موش ماده (چکیده)
134 - Clinical, laboratory and pathological findings in sub-acute monensin intoxication in goats (چکیده)
135 - Isolation and identification of Helicobacter pullorum from caecal content of broiler chickens in Mashhad, Iran (چکیده)
136 - Pathological findings of slaughtered camels’ (Camelus dromedaris) kidneys in Najaf-Abad, Iran (چکیده)
137 - ارزیابی همبستگی مقدار فیبر موثر جیره با PH مایع شکمبه در گاوهای شیری (چکیده)
138 - Modeling the growth of Staphylococcus aureus as affected by black zira (Bunium persicum) essential oil, temperature, pH and inoculum levels (چکیده)
139 - Prevalence of bovine leukemia virus (BLV) infection in the northeast of Iran (چکیده)
140 - Seroepidemiology of coxiellosis (Q fever) in sheep and goat populations in the northeast of Iran (چکیده)
141 - بررسی سرواپیدمیولوزی توکسوپلاسموز در گوسفندان استان مازندران (چکیده)
142 - Biofilm formation, hemolysin production and antimicrobial susceptibilities of Streptococcus agalactiae isolated from the mastitis milk of dairy cows in Shahrekord district, Iran (چکیده)
143 - مطالعه هورمون های استروئیدی جنسی پلاسمای خون ماهیان مولد ماده خواجو (Schizothorax pelzami) در طی فصول سال (چکیده)
144 - In vitro effects of nanosilver colloid on kinematic parameters of ram sperm (چکیده)
145 - ارزیابی باروری حاصل از درمان با پروژسترون و GnRH در گاوهای شیری (چکیده)
146 - Evaluation of hooves’ morphometric parameters in different hoof trimming times in dairy cows (چکیده)
147 - گزارش یک مورد انقباضات زودرس بطنی چندکانونی در سگ (چکیده)
148 - بررسی مقایسه‌ای اثرات دو داروی ضد التهاب استروئیدی و غیر استروئیدی بر روی تابلوی خونی و برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون گوسفند (چکیده)
149 - Intracerebroventricular injection of ghrelin produces hypophagia through central serotonergic mechanisms in chicken (چکیده)
150 - Antinociceptive effect of the aqueous extract obtained from Foeniculum vulgare in mice: the role of histamine H1 and H2 receptors (چکیده)
151 - The role of 5-HT2A and 5-HT2C receptors on harmaline induced eating behavior in 24-h food-deprived broiler cockerels (چکیده)
152 - اثرات دز خوراکی سولفات کوئینیدین بر روی پارامترهای الکتروکاردیوگرام سگ (چکیده)
153 - گزارش یک مورد آلودگی سگ با زالو (چکیده)
154 - گزارش یک مورد بیماری دستگاه دهلیزی در سگهای پیر در شهرستان شیراز (چکیده)
155 - Conjunctival flora in normal dogs (چکیده)
156 - Bacterial and fungal normal flora of the external ear canal of dogs (چکیده)
157 - Pupillotonia in a Spitz dog: A case report (چکیده)
158 - Effects of three steroidal compounds on estrus suppression in queens (چکیده)
159 - شناسایی و بررسی حساسیت انتی بیوتیکی باکتری های جدا شده از مدفوع سگهای سالم و مبتلا به اسهال در شیراز (چکیده)
160 - Comparison of the effects of different doses of acepromazine-xylazine on the electrocardiogram in dogs (چکیده)
161 - Effects of acepromazine-xylazine combinations on intraocular pressure, pupil size and heart rate in clinically normal dogs (چکیده)
162 - Effects of acetylcysteine and dexamethasone on intraocular pressure and pupil diameter in normal dogs (چکیده)
163 - Central vestibular disease associated with Horner’s syndrome in a kitten (چکیده)
164 - Effect of dexamethasone in combination with acetylcysteine at different times on corneal wound healing in dogs (چکیده)
165 - Iron deficiency anemia and seizure in a kitten (چکیده)
166 - Effects of latanoprost and pilocarpine combination on the intraocular pressure and pupil size of normal rabbits (چکیده)
167 - Effects of concomitant administration of latanoprost and pilocarpine on the intraocular pressure of experimentally glaucomatous rabbits (چکیده)
168 - A preliminary study on some potential toxic effects of Rosa damascena Mill (چکیده)
169 - Molecular characterization of Avian Adenoviruses in Iranian Broiler Flocks (چکیده)
170 - Molecular diagnosis of mycoplasma conjunctivae in an outbreak of infectious keratoconjunctivitis in sheep. (چکیده)
171 - Isolation, antimicrobial susceptibility and mecA gene analysis of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in Iranian white cheeses (چکیده)
172 - Sequence analysis of VP1 gene in three Iranian very virulent Infectious bursal disease virus strains (چکیده)
173 - Molecular surveillance of Theileria ovis, Theilerialestoquardi and Theileria annulata infection in sheep and ixodid ticks in Iran (چکیده)
174 - گزارش یک مورد لنفوم چند کانونی (مولتی سنتریک) در سگ (چکیده)
175 - گزارش تراتومای کیستی خوش خیم (کیست درموئید) در تخمدان شتر (چکیده)
176 - Pathological study of the uterine tubes in non-pregnant camels (Camelus dromedarius) slaughtered in Yazd province, Iran. (چکیده)
177 - Hepatocellular carcinoma in a sheep (چکیده)
178 - Survey of dermatological conditions in a population of domestic dogs in Mashhad, northeast of Iran (2007-2011) (چکیده)
179 - Effects of chicory root powder on growth performance and histomorphometry of jejunum in broiler chicks (چکیده)
180 - Effect of exposure to sublethal levels of potassium cyanide on serum and tissue enzymes in roach fish (Rutilus rutilus) (چکیده)
181 - Effects of dietary garlic powder supplementation on circulating biochemical and oxidant/antioxidant profile in male Wistar rats (چکیده)
182 - effect of vitamine E on tissue lipid peroxidetion, protein oxidation and serum biochemistry in Cyprinus carpio(carp) (چکیده)
183 - Normal pulsed wave Doppler echocardiographic parameters of Turkmen horses of Iran (چکیده)
184 - Pathological description and immunohistochemical demonstration of ovine abortion associated with Toxoplasma gondii in Iran (چکیده)
185 - Effect of long-term onion (Allium cepa) feeding on antioxidant enzymes in goat erythrocyte (چکیده)
186 - اثرات لپتین و انسولین بر ظرفیت‌یابی اسپرماتوزوای قوچ در تولید جنین آزمایشگاهی (چکیده)
187 - Rectal diverticulum in a terrier dog: A case report (چکیده)
188 - Serum troponin I as an indicator of myocarditis in lambs affected with foot and mouth disease (چکیده)
189 - Effects of conjugated linoleic acids on prostaglandin secretion by bovine endometrial epithelial cells in vitro (چکیده)
190 - تغییرات بیوشیمیایی، آنزیمی و الکترولیتی ناشی از هیپوکلسمی تجربی در گوسفند (چکیده)
191 - Effects of experimental proximal duodenal obstruction on clinical, hematological, serum and urine biochemical changes in sheep (چکیده)
192 - Milk production, milk fatty acid composition, and blood biochemical parameters of Holstein dairy cows fed whole or ground flaxseed instead of extruded soybeans in the first half of lactation (چکیده)
193 - Ileal hypertrophy, strongyle cecal lesions and dysmotility in a horse (چکیده)
194 - a cryptospuridum muris like parasite in large ruminants in varius part of Iran (چکیده)
195 - CHOLANGIOCARCINOMA IN A BROILER CHICKEN (چکیده)
196 - گزارش یک مورد لیپوما در یک قطعه طوطی استرالیایی (چکیده)
197 - وضعیت الکترولیت ها وغیر الکترولیت های سرم خون مولدین ماهی سفید (چکیده)
198 - Comparative histomorphometrical study of genital tract in adult laying hen and duck (چکیده)
199 - Increased levels of the 14-3-3 η and γproteins in the synovial fluid of dogs with unilateral cranial cruciate ligament rupture (چکیده)
200 - بررسی تأثیر مصرف خوراکی آلیسین (allicin) بر برخی آنزیم های سرم خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مسمومیت تجربی با سرب. (چکیده)
201 - Morphological and histochemical investigation oh the camel (Camelous dromedarius) abomasal mucous membrane by light and scaning electron microscopy(SEM) (چکیده)
202 - Characterisation and pattern of culling in Holstein-Friesian dairy herds in Khorasan Razavi Province, Northeast of Iran (چکیده)
203 - Survey of canine Dirofilaria immitis infection in Caspian provinces of Iran (چکیده)
204 - Evaluation of a modified acetaminophenabsorption test to estimate the abomasalemptying rate in Holstein-Friesian heifers (چکیده)
205 - Isolation, cloning and expression of the Brucella melitensis Omp31 gene (چکیده)
206 - Effects of the source of non-fiber carbohydrates on in vitro first order ruminal disappearance kinetics of dry matter and NDF of various feeds (چکیده)
207 - Congenital hepatic fibrosis in an aborted calf (چکیده)
208 - Associations among milk production traits 4 and glycosylated haemoglobin in dairy cattle; importance 5 of lactose synthesis potential (چکیده)
209 - Morphometrical Study of the Temporal Bone and Auditory Ossicles in Guinea Pig (چکیده)
210 - تعیین آلودگی آب مورد استفاده درسیستم خنک کننده لاشه طیور به باکتریهای جنس سالمونلا و گونه های انتریتیدیس و تایفی موریوم در کشتارگاه صنعتی شهرستان مشهد با استفاده از روش Multiplex-PCR (چکیده)
211 - شناسائی ویروس‌های فوق حاد بیماری بورس عفونی به روش RT-PCR بر روی ژن ‌1VP و بررسی احتمال حضور ویروسهای باز آرائی شده (چکیده)
212 - Conventional and extended intramamary therapy pf persistent subclinical mastitis using nafcillin-penicillin-dihydrostreptomyavin in lactating dairy cows (چکیده)
213 - Identification of shiga toxin producing Escherichia coli O157:H7 in raw cow milk samples from dairy farms in Mashhad using multiplex PCR assay (چکیده)
214 - The effect of supplementation of feed with exogenous enzymes on the growth of carps (Cyprinus carpio). (چکیده)
215 - Morphology and morphometrical study of hamster middle ear bones (چکیده)
216 - Tissue distribution of the enzyme rhodanese in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), kutum (Rutilus frisii kutum) and golden grey mullet (Liza aurata) (چکیده)
217 - Adaptation of an indirect enzyme-linked immunosorbent assay by purified gp51SU for detection of antibodies to bovine leukemia virus (چکیده)
218 - Baldness in a canary (Serinus canaria) associated with pseudomonas osteomyelitis (چکیده)
219 - Beak necrosis in broiler breeder roosters (چکیده)
220 - Identification of Theileria species in sheep in the eastern half of Iran using nested PCR-RFLP and microscopic techniques (چکیده)
221 - The presence of Listeria monocytogenes in raw milk samples in Mashhad, Iran (چکیده)
222 - Relationship between in vitro antimicrobial sensitivity of bovine subclinical mastitis isolates and treatment outcome in lactating dairy cows (چکیده)
223 - Histological and histochemical study on the alimentary canal in Walking catfish (Claris batrachus) and Piranha (Serrasalmus nattereri) (چکیده)
224 - Maintenance of horse embryonic stem cells in different conditions (چکیده)
225 - بررسی ارتباط احتمالی بین زخم معده و آریتمی های قلبی در اسب عرب و اسبچه خزر (چکیده)
226 - Role of neutrophils in protection of udder from infection in high yielding dairy cows (چکیده)
227 - Effect of non-fiber carbohydrates on in vitro first order kinetics disappearance of cellulose (چکیده)
228 - بررسی بالینی و آسیب شناسی حمام دراز مدت سولفات روی بر التیام ضایعات جلدی در ماهی کپور cyprinus carpio (چکیده)
229 - A study on gastrointestinal helminths of camels in Mashhad abattoir, Iran (چکیده)
230 - Surgical repair of third-degree perineal laceration by Goetz technique in the mare: 7 cases (2000-2005) (چکیده)
231 - Hemorrhagic bowel syndrome in dairy cattle in Iran: a case report (چکیده)
232 - Anatomical and histological study of molar salivary gland in domestic cat (چکیده)
233 - The effect of short-time microwave exposures on Salmonella typhimurium inoculated onto chicken drumettes (چکیده)
234 - The eggs from laying hens infected with Brachyspira pilosicoli may not be a potential source of infection for human (چکیده)
235 - Gastric ulcer in Arabian horses in Iran: Occurrence, hematology and biochemistry (چکیده)
236 - مطالعه مقایسه ای خصوصیات بافتی و هیستوشیمیایی مری در جوجه شتر مرغ (چکیده)
237 - Serum enzyme and mineral levels in dromedary camels during transport (چکیده)
238 - Experimental Tribulus terrestris poisoning in sheep: clinical, laboratory and pathological findings (چکیده)
239 - Morphological and histological study of superior lacrimal gland of third eyelid in camel (Camelus dromedarius (چکیده)
240 - تاثیر حفاظتی تیامین روی ضایعات ناشی از مسمومیت تجربی با سرب در ماهی حوض (چکیده)
241 - شناسایی ارتباط بین پروتئین هاى فاز حاد (هاپتوگلوبین، فیبرینوژن)، آلبومین و یافته هاى درمانگاهى پنومونى در گوساله هاى شیرى (چکیده)
242 - Canine atopic/allergic dermatitis in Mashhad (North-East of Iran): clinical observations (چکیده)
243 - Morphology And Changes Of Chloride Cell Of Rutilus rutilus Caspicus In Caspian Sea (چکیده)
244 - بررسی اثر دو داروی رانیتیدین و سوکرالفات در پیشگیری از ضایعات معدی ناشی از مصرف آسپیرین در سگ (چکیده)
245 - مطالعه درمانگاهی و آسیب شناسی مواردی از پولیو انسفالومالاسی نشخوارکنندگان از شهرستان مشهد (چکیده)
246 - بررسی پروتئینهای سرم خون طیور بومی به روش الکتروفورز (چکیده)
247 - بررسی تغیرات فصلی میزان پروتئین تام و گاماگلوبولین سرم خون گوساله های نوزاد در یکی از گاوداریهای اطراف تهران (چکیده)
248 - Comparison of in vivo with in situ mobile bag and three step enzymatic procedures to evaluate protein disappearance of alfalfa hay and barley grain (چکیده)
249 - بررسی اثر استرس حمل و نقل بر تابلوی خونی گوساله (چکیده)
250 - Reasons for culling of Holstein dairy cows in Neyshabur area in northeastern Iran (چکیده)
251 - Antibody response against hydatid fluid, protoscolex and whole body of Echinococcus granulosus antigens in lambs (چکیده)
252 - Evaluation of Echinococcus granulosus coproantigens by Dot-blotting in dogs (چکیده)
253 - Assessment of the acetaminophen absorption test as a diagnostic tool for the evaluation of the reticular groove reflex in lambs (چکیده)
254 - Leptin mRNA expresses in the bull reproductive organ (چکیده)
255 - Prevalence of subacute ruminal acidosis in some dairy herds of Khorasan Razavi province, northeast of Iran (چکیده)
256 - Effects of parenteral supply of iron and copper on hematology, weight gain, and health in neonatal dairy calves (چکیده)
257 - Equine marrow-derived mesenchymal stem cells: isolation, differentiation and culture optimization (چکیده)
258 - A case report of notoedric mange infestation (چکیده)
259 - First report of the Hadjelia truncata infestation in pigeons of Iran (چکیده)
260 - Fatal splenic rupture caused by an atypical malignant (چکیده)
261 - Magnetic resonance imaging of the normal bovine digit (چکیده)
262 - Growth Limits of Staphylococus aureus as a function of temperature, acetic acid, NaCl, and inoculum level (چکیده)
263 - Isolation and mulecular identification of Escherichia coli O157:H7 from ground beef samples collected from beef markets in Mashhad (چکیده)
264 - Isolation and identification of Campylobacter spp and Campylobacter coli from poultry carcasses by conventional and multiplex PCR method in Mashhad, Iran (چکیده)
265 - Immunization of rabbits against Hyalomma anatolicum anatolicum using larval and nymphal extracts (چکیده)
266 - Immunization of rabbits against Hyalomma anatolicum anatolicum tick using antigen derived from whole tick and gut extract (چکیده)
267 - Palmar digital nerve block and bursal analgesia in lame horses due to exostosis of third phalanx (چکیده)
268 - بررسی اهمیت سقط جنین توکسوپلاسمایی در یکی از گوسفنداریهای شهرستان گرگان (چکیده)
269 - A Survey of White Line Disease in Racehorse Population in North of Iran-Gonbad (چکیده)
270 - اندازه گیری اکسیداسیون اسید آمینه شاخص روشی برای تعیین احتیاجات اسیدآمینه در نیمچه های مادر گوشتی (چکیده)
271 - Ischaemia/reperfusion injury in experimentally induced abomasal volvulus in sheep (چکیده)
272 - Evaluation of PCR amplification from fixed caecal tissue to determine the infection of experimentally infected laying hens with Brachyspira pilosicoli (چکیده)
273 - تعیین مقادیر برخی از آنزیم‌های سرم خون فیل ماهی خاویاری (چکیده)
274 - Evaluation of palmar Digital Nerve Block and Distal Interphalangeal Joint Analgesia in Lame Horses Associated with Hoof Pain due to Sidebone Fracture (چکیده)
275 - Deterction of midgut antigens of hyalomma anatolicum anatolicum tick using SDS-PAGE and Western blot (چکیده)
276 - Immunization of lambs against infection with Echinucoccus Granulosus using protoscolices and hydatid fluid antigens (چکیده)
277 - Idiopathic lingual fossa ulcer in cattle in Iran (چکیده)
278 - بررسی فلور قارچی رحم گاوهای شیری نژاد هلشتاین سالم و مبتلا به بیماریهای تولید مثلی (چکیده)
279 - The effect of magnesium sulfate in treatment of experimental oleander (Nerium oleander) poisoning in sheep (چکیده)
280 - تأثیر عصاره خام صبر زرد بر التیام زخمهای باز تجربی ایجاد شده در گوسفند (چکیده)
281 - The effect of mixed live vaccines of Newcastle disease and infectious bronchitis on systemic and local antibody responses in chickens (چکیده)
282 - Deterction of midgut antigens of hyalomma anatolicum anatolicum tick using SDS-PAGE and Western blot (چکیده)
283 - مطالعه مورفولوژی هیستومتری غده فوق کلیوی سالم در گوسفند لری - بختیاری (چکیده)
284 - Effects of oral irom supplementation of haematocrit, live weight gain and health in neonatal dairy c (چکیده)
285 - The first report of abdominal mesothelioma in a ram in Iran (چکیده)
286 - Relationships between fertility, serum calcium and inorganic phosphorus in dairy cows (چکیده)
287 - effects of number of parity parturition type of dam and season on serum total protein and serum prot (چکیده)
288 - stringhalt in a caspian miniature horse in iran (چکیده)
289 - A Study on prevention of abdominal adhesions by intra-operative heparin administration in dogs (چکیده)
290 - Clinical and Pathological Aspects of Experimental Oleander (Nerium oleander) Toxicosis in Sheep (چکیده)
291 - The effect of imidocarb dipropionate on babesiosis in sheep (چکیده)
292 - Anatomy and histology of the atrio-ventricular node in the heart of guinea pig (cavia percellus) (چکیده)
293 - Studies on Haemoglobin polymorphism of Two Breeds of Iranian Sheep and Its Relationship to Concentra (چکیده)
294 - Histology of the atrio-ventricular bundle in the heart of guinea pig (Cavia percellus) (چکیده)
295 - A Survey on Dermatophilosis in Sheep in the North of Iran (چکیده)
296 - Fibrotic myopathy of the semitendinosus muscle in a thoroughbred foal (چکیده)
297 - آناتومي و بافت شناسي گره سينوسي - دهليزي در قلب موش صحرايي (چکیده)
298 - جداسازی و شناسایی پاستور لامولتوسیرا در گله های مرغ مادر (چکیده)
299 - A study on bacterial contamination rate of egg shell in hatching eggs (چکیده)
300 - بررسی وضعیت های غیر طبیعی جنین و عوامل کمک کننده در سخت زایی گاوهای شیری نژاد هلشتاین (چکیده)
301 - مقایسه اثرات درمانی فلورفنیکل و تیل مایکوزین در برونکوپنومونی آنزئوتیک گوساله (چکیده)
302 - بررسی سرواپی دمیولوژی لپتوسپیروز در سگهای گله اطراف مشهد (چکیده)
303 - بررسی سرواپی دمیولوژیک الودگی لپتوسپیرائی در کارکنان و گله های گاو شیری دامپروریهای اطراف مشهد (چکیده)
304 - بررسی الودگی دستگاه تولید مثل گاوهای شیری به هموفیلوس سومنوس (چکیده)
305 - بررسی بالینی و اسیب شناسی اثرات ماده شوینده انیونی بر ابشش ماهی حوض (چکیده)
306 - شناسایی سارکوسیستیس کروزی در گوساله با ایجاد عفونت تجربی در میزبان نهایی و واسط (چکیده)
307 - گزارش يك موزد ملانوم بدخيم در حفره دهاني سگ (چکیده)
308 - effects of analgesia of the distal interphalangeal joint and palmar digital nerves on lameness (چکیده)
309 - experimental tribulus terrestris in sheep:clinical,laboratory and pathological findings (چکیده)
310 - گزارش سندرم سوراخ در سر ماهی سورم و ماهی اسکار (چکیده)
311 - هیپرپلازی ویروسی بافت پوششی کپور ماهیان پرورشی (چکیده)
312 - مطالعه تجربي اثرات التيامي هيالورونات سديم در جراحات وتر خم كننده عمقي بندهاي اسب. (چکیده)
313 - مطالعه تغییرات تعدادی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون و همبستگی آنها با چربی تام کبد در گاوهای شیری (چکیده)
314 - مطالعه اثر اسپري پويدون ايواداين در درمان كراتوكنژنكتيويت عفوني گاو (چکیده)
315 - ساختار مولكولي وتر خم كننده عمقي بند هاي انگشت اسب پس از درمان موراد تجربي جراحت توسط بتاآمينو پروپي (چکیده)
316 - مقايسه القاي بيهوشي به دو روش وريدي و داخل استخواني توسط تركيب ديازپام - استيل پرومازين - كتامين در (چکیده)
317 - تاثیر بی حسی مفصل بین بند انگشتی پایینی بر درد ایجاد شده به صورت تجربی در ناحیه پاشنه در کف سم اسب (چکیده)
318 - تاثیر بی حسی بورس استخوان ناویکولار بر لنگش تجربی ایجاد شده به وسیله درد در کف سم اسب (چکیده)
319 - بررسی مقایسه ای هیستوپاتولوژی اثرات التیامی ویتامین A و فنی توئین سدیم در ضایعه جلدی ماهی قرمز (چکیده)
320 - مطالعه كالبد شناسي و بافت شناسي مري شتر يك كوهانه (چکیده)
321 - thyroid follicular adenoma in a horse a case report (چکیده)
322 - a case of ethmoid carcinoma in the sheep (چکیده)
323 - Experimental infection of stray cats with human isolates of Helicobacter pylori (چکیده)
324 - Oesophageal and gastric gongylonemiasis in a donkey (چکیده)
325 - Determination of the best toe length in cattle hoof trimming , an anatomic evaluation (چکیده)
326 - Adverse Effects of Cadmium on Bull Spermatozoa (چکیده)
327 - Morphological and stereotaxic studies of Iranian native goat s brain (چکیده)
328 - Morphological studies on Meckel s Diverticulum in duck-Ansa Ansa domesticus (چکیده)
329 - Comparative Histomorphological Study of Heart in Healthy and Ascites Broiler Chickens in Shahrekord District, Iran (چکیده)
330 - تعیین مقادیر طبیعی برخی از آنزیم های سرم خون ماهی قره برون (Acipenserpersicus) (چکیده)
331 - The frequency of photosensitization in a dairy cattlr herd infected by Leptospires (چکیده)
332 - Nitrate intoxication due to ingestion of pigweed red-root (Amaranthus retroflexus) in cattle (چکیده)
333 - Application of a modified human enzyme-linked immunosorbent assay kit for diagnosis of hydatidosis in sheep (چکیده)
334 - بررسی فراوانی هموفیلوس سومنوس وسایر باکتریها در موارد ورم پستان (چکیده)
335 - بررسی مقدماتی فراوانی ورم پستان مایکوپلاسمایی در تعدادی از گله های گاو شیری اطراف مشهد (چکیده)
336 - The Effects of Cytopathic and Noncytopathic Bovine Viral Diarrhoea Virus with Sperm Cells on In Vitro Fertilization of Bovine Oocytes (چکیده)
337 - studies on hemoglobin polymorphism of two breed of (چکیده)
338 - Immunization of lambs with whole body Echinococcus granulosus (چکیده)
339 - گزارش بروز یک مورد هیستومونیازیس در بوقلمونهای شهرستان مشهد (چکیده)
340 - Relationships between fertility and serum calcium and inorganic phosphorus in dairy cows (چکیده)
341 - Comparative acetaminophen absorption test as a diagnostic tool for the evaluation of the reticular groove reflex (چکیده)
342 - Experimental Oleander (Nerium oleander) poisoning in goats: Clinical and pathological study (چکیده)
343 - Ischaemia/Reperfusion Injury in Experimentally Induced Abomasal Volvulus in Sheep (چکیده)
344 - Veterinarians and dairy nutrition management: basic concepts and design-it-yourself—a veterinary-oriented ration evaluation program (چکیده)
345 - Bovine blood neutrophil acyloxyacyl hydrolase (AOAH) activity during endotoxin and coliform mastitis (چکیده)
346 - Rupture of The Peroneous tertius In Horse (چکیده)
347 - جداسازی وشناسایی پاستورلاهای دستگاه تنفس فوقانی گوساله های سالم ومبتلا به بیماری تنفسی (چکیده)
348 - Puzzling peptides from a phage display library (چکیده)
349 - Preparation and evaluation of a recombinant antigen against Dermatophilosis in sheep (چکیده)
350 - Isolation and identification of facultative aerobic- anaerobic gram-positive bacteria in hatching eggs (چکیده)
351 - Detection of hydatid fluid and protoscolices antigens in sheep with hydatidosis (چکیده)