بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: امین میرشمسی کاخکی


موارد یافت شده: 66

1 - ردیابی ژن های Rdg1a و mlo در جو برای مقاومت به بیماری های لکه قهوه ای نواری و سفیدک پودری (چکیده)
2 - Design and Construction of Human mini-proinsulin gene, an Introduction for Transformation to Edible Button Mushroom (Agaricus bisporus) (چکیده)
3 - Virus-induced CRISPR-Cas9 system improved resistance against tomato yellow leaf curl virus (چکیده)
4 - جداسازی و بررسی In silico نقش ژن کاندید در میانکنش میزبان- گل جالیز (Phelipanche aegyptiaca) (چکیده)
5 - خالص سازی و بررسی برخی خصوصیات بیوشیمیایی آنزیم آلفا آمیلاز مقاوم به حرارت باکتری Bacillus cereus (چکیده)
6 - بررسی تأثیر جدایه های باکتری (Pseudomonas putida) بر عملکرد قارچ خوراکی دکمه ای سفید (Agaricus bisporus) (چکیده)
7 - MicroRNAs regulate the main events in rice drought stress response by manipulating the water supply to shoots (چکیده)
8 - شناسایی بیوانفورماتیکی و بررسی تغییر بیان microRNA های کاندید پاسخ به تنش خشکی در برنج (چکیده)
9 - شناسایی مولکولی وتجزیه وتحلیل بیوانفورماتیک وبررسی فیلوژنتیکی لاکتوباسیلوس پلانتاروم در نمونه های خمیر ترش صنعتی و سنتی (چکیده)
10 - جداسازی و بررسی بیان ژن AlSOS1 در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis Parl. تحت تنش شوری ناشی از کلرید سدیم (چکیده)
11 - طراحی و ساخت ناقل بیانی ژن فعال کننده پلاسمینوژن بافتی انسانی برای قارچ دکمه ای (چکیده)
12 - تعیین سیتولوژیکی مراحل مختلف توسعه میکروسپور در چهار رقم گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill) (چکیده)
13 - Antioxidant potency of Iranian newly cultivated wild mushrooms of Agaricus and Pleurotus species (چکیده)
14 - Isolation and Sequence Analysis of GpdII Promoter of the White Button Mushroom (Agaricus bisporus) from Strains Holland737 and IM008 (چکیده)
15 - بررسی قابلیت آندروژنز و کالوس زایی در چهار رقم گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill) به وسیله کشت بساک (چکیده)
16 - Mitochondrial DNA phylogeny of camel spiders (Arachnida: Solifugae) from Iran (چکیده)
17 - مقایسه میزان لیپید و پروفایل اسیدهای چرب جلبک Chlorella vulgaris و Tetraselmis sp به منظور کاربرد در تولید بیودیزل (چکیده)
18 - مطالعه جوانه زنی بذر ارقام خالص شده گوجه فرنگی (خرم و موبیل) تحت تنش شوری (چکیده)
19 - بررسی میزان مقاومت ژنوتیپ های گوجه فرنگی زراعی (Solanum lycopersicum) و وحشی (.Solanum spp) نسبت به گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) (چکیده)
20 - مطالعه بیان ژنهای Chi3 ، SUT1 و CYP1 در گوجه فرنگی پارازیت شده با گل جالیز (Orobanche aegyptica) (چکیده)
21 - جداسازی و همسانه سازی ژن منگنز پراکسیداز (mnp) از قارچ صدفی خوراکی (چکیده)
22 - The Responses of L-gulonolactone Oxidase and HKT2;1 Genes in Aeluropus littoralis’ Shoots under High Concentration of Sodium Chloride (چکیده)
23 - بهبود عملکرد قارچ دکمه‌ای سفید با استفاده از روش گزینش تک‌اسپوری به کمک نشانگر AFLP (چکیده)
24 - Impact of different culture media on hairy roots growth of Valeriana officinalis L. (چکیده)
25 - بررسی بیان ژن EIN2 در گیاه اطلسی (Petunia*hybrida) و مطالعه نقش تنظیم کنندگی آن در مسیر انتقال پیام اتیلن (چکیده)
26 - بررسی اثر اتیلن بر میزان بیان ژن های DAT، G10H، T16H و AVLBS در گیاه پروانش (چکیده)
27 - Sly-miR166 and Sly-miR319 are components of the cold stress response in Solanum lycopersicum (چکیده)
28 - بررسی تغییر بیان microRNAهای تنظیم کننده فاکتورهای رونویسی SPL برنج در پاسخ به تنش خشکی (چکیده)
29 - تجزیه ژنتیکی صفات مرتبط با عملکرد و زودرسی در نه لاین گوجه فرنگی (lycopersicon esculentum Mill ) با استفاده از تلاقی دای آلل (چکیده)
30 - The Estimate of Heterosis and Combining Ability Some Morphological Characters in Tomato Transplants (Lycopersicon esculentum Mill.) (چکیده)
31 - The Estimate of Combining Ability and Heterosis for Yield and Yield Components in Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) (چکیده)
32 - Bioinformatic characterization and expression analysis of miRNAs in Solanum lycopersicum (چکیده)
33 - بررسی امکان جداسازی هموکاریونهای قارچ خوراکی دکمه ای سفید با استفاده از نشانگر SSR (چکیده)
34 - ارزیابی مقاومت ایجاد شده توسط قارچهای مایکوریزی آربوسکولار (AMF) علیه نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در گوجه فرنگی (چکیده)
35 - Effect of different Agrobacterium rhizogenes strains on hairy root induction inValeriana officinalis L. (چکیده)
36 - Triazine resistant Echinochloa colona (junglerice) in Iran (چکیده)
37 - Measuring chlorophyll fluorescence parameters for rapid detection of ametryn resistant (چکیده)
38 - بررسی بیان ژن های ALSOS1 و ALNHX در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis Parl تحت تنش شوری ناشی از کلرید سدیم (چکیده)
39 - تاثیر علف کش متری بیوزین بر منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسنس کلروفیل در بیوتیپ های مقاوم وحساس علف هرز درنه... (چکیده)
40 - Coordinate Up-regulation of Vacuolar PPase and V-Na+ /H+ Antiporter to Early Salt Stress in Halophytic Monocot Leptochloa fusca Roots (چکیده)
41 - بررسی کدون های ترجیحی در قارج خوراکی دکمه ای سفید (چکیده)
42 - تشخیص مولکولی آنزیم پلی فنول اکسیداز در تعدادی از ارقام رایج در ایران بوسیله نشانگر STS (چکیده)
43 - مطالعه عملکرد و تغییرات ژنتیکی جدایه های حاصل از کشت بافت قارچ دکمه ای سفید (چکیده)
44 - استفاده از نشانگر AFLP در به نژادی قارچ دکمه ای سفید (چکیده)
45 - بررسی اثر اتیلن بر روی میزان بیان چهار ژن مسیر بیوسنتزی گیاه پروانش (چکیده)
46 - ارزیابی مولکولی مقاومت به علف کش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات در توده های یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Duriu) مزارع گندم استان خوزستان (چکیده)
47 - بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های انار از هفت منطقه ایران با استفاده از نشانگر AFLP (چکیده)
48 - ردیابی ویروس خراشک حلقوی میخک در گلخانه های استانهی خراسان رضوی و شمالی با الایزا و پی سی ار (چکیده)
49 - Evaluation of Genetic Diversity of Iranian Pomegranate Cultivars Using Fruit Morphological Characteristics and AFLP Markers (چکیده)
50 - ویروس خراشک حلقوی میخک در گلخانه های استان خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
51 - Evaluation of RAPD markers potentialin estimation of heterosis and combining ability of tomato hybrids ( lycopersicon esculentum Mill.) (چکیده)
52 - Genetic Variation Study of 29 lines and modern cultivated tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) using RAPD Markers (چکیده)
53 - بهینه سازی جداسازی DNA ژنومی با(خلوص بالا)در گیاه انار (چکیده)
54 - بررسی تنوع ارقام انار محلی ایرانی با استفاده از نشانگرهای مبتنی بر صفات میوه و کارایی آن در مطالعه تنوع ژنتیکی (چکیده)
55 - بررسی تنوع زنتیکی برخی از ارقام انار های محلی ایران با استفاده از مارکر AFLP (چکیده)
56 - مقایسه توالی نوکلوتیدی ژن پروتیین پوششی و پروتیین حرکتی جدایه خراسان ویروس حلقه خراشکی میخک با سایر جدایه های بانک ژن (چکیده)
57 - Analysis of Alternative Splicing Mediated by the PASA Software (چکیده)
58 - The Utility of Chloroplast Matk Gene as Plant DNA Barcode for Phylogenetic Analysis in Zingiberaceae Family (چکیده)
59 - Assessment of genetic structure and variation of native Berberis populations of Khorasan provinces (Iran) using AFLP markers versus morphological markers (چکیده)
60 - Expression of EIN2 Gene in Petunia Flowers is Down-regulated During Glucose Treatment (چکیده)
61 - بررسی تنوع توده های وحشی و زراعی زرشک استان های خراسان با استفاده از نشانگر های مورفولوژیکی و ارزیابی کارآیی آن در مطالعات سیستماتیک (چکیده)
62 - Assessment of genetic structure and variation of cultured and wild Berberis populations of eastern parts of Iran using AFLP markers comparison to data resulted from Morphological markers (چکیده)
63 - بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های وحشی و زراعی زرشک (Berberis sp.) استانهای خراسان با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP (چکیده)
64 - بررسیتنوع توده های وحشی و زراعی زرشک استانهای خراسان با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و مقایسه کارایی آن با نشانگرهای مولکولی AFLP (چکیده)
65 - Use of Random Amplified Polymorphic DNA Markers to Estimate Heterosis and Combining Ability in Tomato Hybrids (چکیده)
66 - برآورد قابلیت ترکیب پذیری و هتروزیس برای صفات مرتبط با عملکرد و زودرسی در هفت لاین گوجه فرنگی با استفاده از روش دای آلل (چکیده)